ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ಏಕತಾಳ

ಕಂದ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ನೀನು ಬಂದುದರಿಂದಲೆ |
ಚಂದವಾದುದು ನಮಗಿಂದು ಸರ್ವರಿಗೆ ||
ಮಂದಗಮನೆ ರತಿ ಕಂದರ್ಪನರಸಿ ಹೀ |
ಗೆಂದು ಪೇಳುವರಿನ್ನು ಸಂದೇಹವೇನು        ||೨೫೦||

ಮಾವ ನೀ ಮರುಳಾದೆ ಸೋದರಳಿಯನಿರೆ |
ದೇವಕಿಯಣುಗಸುತನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ||
ಈವುದುಚಿತವಲ್ಲ ಬೇಗದೊಳಾ ರತಿ |
ದೇವಿಯನೆನಗಿತ್ತು ಕರಣಿಪುದೀಗ    ||೨೫೧||

ಮೊದಲೆ ನಿನಗೆ ಮನಸಿಹುದೆಂದು ತಿಳಿದರೆ |
ಮದನಗೆ  ರತಿಯನೀವುದಕೊಪ್ಪೆನಯ್ಯ ||
ಚದುರೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಭಾಷೆಯನಿತ್ತ ಕಾರಣ |
ಬದಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ನೀನದಕೆ ತೋಷಿಪುದು     ||೨೫೨||

ಎನಗೊಂದು ಮಾತ ಪೇಳದೆ ಪರರಿಗೆ ಭಾಷೆ |
ಯನು ಕೊಡಬಹುದೆ ಮಾವಯ್ಯ ನೀವಿಂದು ||
ಇನಿತು ಚಾಳಿಸಿದರೆ ಬಿಡುವೆನೆ ತರಳೆಯ |
ನನಗಿತ್ತು ಹರುಷದಿ ಕರುಣಿಪುದಯ್ಯ ||೨೫೩||

ನೀ ಮುನ್ನ ಬಾರದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೀಗ |
ಕಾಮಿನಿಮಣಿಯನ್ನು ಎನಗೀವುದೆನುತ ||
ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವನೆಸಗಲು ಪರಿ |
ಣಾಮವೆಂತಹುದೊ ನೀ ತಿಳಿದು ನೋಡಿದನು          ||೨೫೪||

ಸಂತಸದಿಂದ ನಿನ್ನಣುಗೆಯನೆನಗೆ ನಿ |
ಶ್ಚಿಂತೆಯೊಳ್ ಮದುವೆಯನೆಸಗದೆ ಬರಿದೆ ||
ಅಂತೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದೆನಗೊಡಬಡಿಸಿದ |
ರೆಂತು ಸೈರಿಪೆನು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲಿನ್ನು ||೨೫೫||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಎಷ್ಟು ಪೇಳಿದರೇನು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯ ತಪ್ಪಿ | ಹುಟ್ಟಿದಾತ್ಮಜೆಯನೀಗ ||
ಕೊಟ್ಟರೆ ತನಗಪಕೀರ್ತಿಯು ಬಪ್ಪುದು | ತಟ್ಟನೆ ನಡೆಯೆಂದನು  ||೨೫೬||

ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾತಾಡದಿರೀಗ ನಿನ್ನಣುಗೆಯ | ಬಿಟ್ಟೇಗ ಪೋದರಾನು ||
ಸೃಷ್ಟಿಪಾಲಕರಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಳ್ಪರು ಮನ | ದಿಷ್ಟವ ಕರುಣಿಪುದು ||೨೫೭||

ಬಿಡು ಮನದಾಸೆಯ ಕೊಡುವವನಲ್ಲೆನ್ನ | ಹುಡುಗಿಯ ನಿನಗೆನಲು ||
ಕಿಡಿಸೂಸುತಲಿ ಧನು ಪಿಡಿದು ನಿಂದರೆ ಕಾಣು | ತೊಡನೆ ಭೂಮಿಪನೆಂದನು       ||೨೫೮||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಹುಡುಗನೆಂದು ಬಿಟ್ಟರೀಗ ಪಿಡಿದೆ ಧನುವನೆ |
ಹುಡುಗಿಯಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ನಡೆಯೊ ಗಮ್ಮನೆ ||
ಬಿಡುವೆನಲ್ಲದಿರಲು ಶಿರವ ಕಡಿವೆನೀಗಲು |
ಫಡಫಡೆಂದು ಗರ್ಜಿಸಲ್ಕೆ ನುಡಿದನಾಗಲು    ||೨೫೯||

ಮಂದಮತಿಯಿದೇಕೆ ಮಾವ ಚಂದವಲ್ಲಿದು |
ಇಂದು ನಿನ್ನ ಸುತೆಯನಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಾವುದು ||
ಒಂದು ತೃಣವ ಮುರಿದು ಸಾರ್ದೆನೊಂದು ಬಾರಿಗೆ |
ಎಂದು ಪೇಳಲಾಗ ಭೂಪನೆಂದನಳಿಯಗೆ    ||೨೬೦||

ಸಲುಗೆಯಿಂದಲೆಮ್ಮ ಕೆಣಕಿ ಬಲುಹ ನೋಳ್ಪೆಯ |
ಲಲನೆಯಾಸೆ ಪಿಡಿದು ಬರಿದೆ ಕಲಹ ಮಾಳ್ಪೆಯ |
ಮಲೆತು ನಿಂದರೀಗ ನಿನ್ನ ಕೊಲುವೆನೆನುತಲೆ |
ಸೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟನಸ್ತ್ರಸಂಕುಲವನಾಗಲೆ ||೨೬೧||

ಎಸೆದ ಶರವ ತರಿದು ಮಾದ್ರವಸುಮತೀಶನು |
ಪೊಸ ಶರೌಘದಿಂದಲವನ ಮುಸುಕುತೆಂದನು ||
ಕುಸುಮನೇತ್ರೆಗಾಗಿ ಪಂಥವೆಸಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ |
ವ್ಯಸನವಿಡಿದು ಸಾಯಬೇಡ ತೆರಳು ಧಿಮ್ಮನೆ ||೨೬೨||

ಎನುತಲೆಚ್ಚ ಶರವ ಕಂಡು ಕಮಲಭೂಪನು |
ಕಿನಿಸಿನಿಂದಲದನು ತರಿವುತವನೊಳೆಂದನು ||
ಇನಿತು ಗರ್ವ ಬಂತೆ ನಿನಗೆನುತ್ತ ರೋಷದಿ |
ಕನಲಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಲೆಚ್ಚ ಸುಪ್ರತಾಪದಿ          ||೨೬೩||

ಬಂದ ಶರವ ತರಿದು ನಡುವೆ ಕೌಂಡ್ಲಿಕಾಖ್ಯನು |
ಮುಂದುವರಿವುತಾಗ ವಿಶಿಖದಿಂದಲೆಚ್ಚನು ||
ಬಂದು ನೃಪನ ಜಠರಕಾಗಲಂದು ಬಡೆಯಲು |
ಒಂದು ಕ್ಷಣದಿ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದಲೊರಗೆ ಧರೆಯೊಳು    ||೨೬೪||

ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಧರಣೀಶನಂದು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗೆ | ಕಂಡು | ಹರಿಕುಮಾರನನುವಾಗೆ ||
ದುರುಳನ ಕೊಲ್ಲುವೆನೆನುತಲೆ | ಬಂದು | ಶರವಿಡಿದುಸಿರಿದನಾಗಲೆ       ||೨೬೫||

ಎಲವೊ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನೆ ನೀ ಗರ್ವದಿ | ಬಂದು | ಛಲವಿಡಿದೆಮ್ಮೊಳತ್ಯುಗ್ರದಿ ||
ಲಲನೆಗೋಸುಗ ಪ್ರಾಣವ | ಕೊಡ | ದುಳುಹಿಕೊಳ್ಳೆನುತೆಚ್ಚ ಬಾಣವ      ||೨೬೬||

ಧುರಧೀರನಹುದೊ ನೀನೆಂಬುದ | ಹಿಂದೆ | ಹರನ ಕಣ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದುರಿದುದ ||
ಅರಿತಿಹೆನೆಂದವನಸ್ತ್ರವ | ಕಡಿ | ದುರುಳಿಚುತೆಚ್ಚನು ಶಸ್ತ್ರವ      ||೨೬೭||

ಬರುವಸ್ತ್ರಗಳ ತರಿದೊಟ್ಟುತ | ಮಾದ್ರಾ | ಧರಣೀಶನಂದೌಡ ಕಚ್ಚುತ ||
ಶರವನುಗಿದು ಬಿಡೆ ಧರೆಯೊಳು | ಬಿದ್ದ | ನಿರದೆ ಮನ್ಮಥ ತಾನು ಭರದೊಳು      ||೨೬೮||

ಇಂತು ಕುಸುಮಬಾಣನೊರಗಲು | ಬಲು | ಚಿಂತೆಯಿಂ ಸುರರೆಲ್ಲ ಮರುಗಲು ||
ಅಂತರಂಗದಿ ತಿಳುವುತದನು | ನರ | ರಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಳಲ್ದನು ||೨೬೯||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಏತಕೆ ಮಲಗಿದೆ ರಣದೊಳು | ಮಾತುಗಳಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ |
ನೀತಿಯೆ ನಿನಗಿದು ನೋಡಲು | ಪ್ರೀತಿಯೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ||
ಪಾತಕಿಯುದರದಿ ನೀ ಬರಿ | ದೇತಕೆ ಜನಿಸಿದೆ ಕಲಹದಿ |
ಘಾತಕಿ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನಿಂದೆಮ | ಗೀ ತೆರನಾಯ್ತಕಟಾ      ||೨೭೦||

ಇಂದುಧರನ ಸತ್ಕರುಣಗ | ಳಿಂದಲಿ ನಿನ್ನನು ಪಡೆದೆನು |
ಬಂದುದು ನಿನಗೀ ವಿಧಿ ಶಿವ | ಮುಂದಿನ್ನೆಂತಹುದೊ ||
ಚಂದಿರಬಿಂಬವ ಪೋಲುವ | ಕಂದನೆ ನಿನ್ನಯ ವದನವು ||
ಕಂದುತ ಕಾಂತಿಗಳೆಲ್ಲವು | ಕುಂದಿದುದೇಕಿನಿತು        ||೨೭೧||

ಭಾಮಿನಿ

ಅವನಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಮಾನುಷ |
ಭವದಿ ಜನಿಸಿದರಿಂದಲೀ ತ್ರೈ |
ಭುವನವನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಸ್ತುವೀ ತೆರದಿ ||
ಕುವರನನು ನೆನೆವುತ್ತಲಂತ |
ರ್ಯವನು ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮರುಗಲು |
ತವಕದಿಂ ನಡೆತಂದು ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ಹರಿಯೊಳಿಂತೆಂದ    ||೨೭೨||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಏತಕೆ ಮರುಗುವೆ ಹರಿಯೆ ನೀ ರಣದೊಳು | ರೀತಿಯಲ್ಲಿದು ನಿನಗೆ ||
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದುಸಿರುವೆ ಕಲಹಕಂಗಯ್ಸದೆ | ನೀ ತೆರಳೈ ಮನೆಗೆ  ||೨೭೩||

ಮೊದಲೊಂದು ಬಾರಿ ಕಂಸಾಸುರನಾಗಿ ನಾ | ನುದಿಸಿದೆನವನಿಯೊಳು ||
ಚದುರತೆಯಲಿ ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬದ ನೆವದಿಂದ | ಸದೆಬಡೆದೈಯೆನ್ನನು  ||೨೭೪||

ಎರಡನೆ ಜನ್ಮದಿ ತವ ಭಗಿನಿಯೊಳಾನು | ತರಳನೆಂದೆನಿಸಿದೆನು ||
ವರಚಕ್ರವ್ಯೂಹದೊಳೆನ್ನನು ಕೊಲಿಸಿದೆ | ಪರಮಘಾತಕಿಯೆ ನೀನು        ||೨೭೫||

ಈಗ ಮಾದ್ರಾಧೀಶನುದರದಿ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ | ನಾಗಿ ನಾ ಜನಿಸಿದೆನು ||
ಬೇಗದಿ ರಣಕಿದಿರಾಗಿ ನೀ ನಿಲ್ಲೆನು | ತಾಗಲಾರ್ಭಟಿಸಿದನು      ||೨೭೬||

ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳುತಂದು ಮನದಲಿ ಮು | ಕುಂದನು ಕೋಪ ತಾಳ್ದು ||
ಇಂದು ನಿನ್ನನು ಸಂಹರಿಸದಿರೆ ನಾನೆನು | ತೆಂದು ಚಕ್ರವ ಪಿಡಿದ         ||೨೭೭||

ರಾಗ ದೇಶಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಹರಿಯು ಕೋಪವ | ತಾಳಿ ಚಾಪವ |
ಭರದಿ ಪಿಡಿದು ಝೇಂಕರಿಸುತ | ಲೆಸೆದನಸ್ತ್ರವ         ||೨೭೮||

ಬರುವ ಶರವನು | ಕಾಣುತಾತನು |
ತರಿದು ಪ್ರತಿಶರೌಘದಿಂದ | ಹರಿಯನೆಚ್ಚನು  ||೨೭೯||

ಎಸೆದ ಬಾಣವು | ಮುಸುಕೆ ಹರಿಯನು |
ಕುಸುಮನಾಭನಾಗ ಮೂರ್ಛೆ | ವಶದಿ ಬಿದ್ದನು         ||೨೮೦||

ಹರಿಯು ಬೀಳಲು | ಹರನು ಖತಿಯೊಳು |
ವರತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಯಾಗಿ | ಶರವನೆಸೆಯಲು  ||೨೮೧||

ಹರನ ಶರದಲಿ | ಸೋಲದಾತನು |
ಮರಳಿ ಪ್ರತಿಶರೌಘದಿಂದ | ಭರದೊಳೆಚ್ಚನು ||೨೮೨||

ಭಕ್ತನೀತನು | ಎಂಬ ಬಿರುದನು |
ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲರಿವುತಾ ನಿ | ಶ್ಶಕ್ತನಾದನು    ||೨೮೩||

ಹರನು ಮೂರ್ಛೆಗೆ | ಸಂದು ಮಲಗಿರೆ |
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನು ಬಂದು | ಶರವ ಪಿಡಿದನು          ||೨೮೪||

ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಬೊಮ್ಮನ ತಾ ಕಂಡು ಕೋಪದಿ | ಬಲು | ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ಸುಪ್ರತಾಪದಿ ||
ನಮ್ಮೊಡನೀ ಪರಿ ಕಲಹಕೆ | ಬಂದ | ಹಮ್ಮ ನಿಲುಸುವೆನು ನಿಮಿಷಕೆ      ||೨೮೫||

ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿರಿದಾಗ ಕನಲುತ್ತ | ಶರ | ದಿಂದೆಸೆಯಲು ಕಿಡಿ ಮಸಗುತ್ತ ||
ಬಂದವನುರಕಾಗಿ ತಾಗಲು | ಮೂರ್ಛೆ | ಯಿಂದೊರಗಿದನವನಾಗಲು    ||೨೮೬||

ವಾಣಿಯ ರಮಣನು ಬೀಳಲು | ಮತ್ತೆ | ಕಾಣುತ್ತ ಬಲರಾಮ ಖತಿಯೊಳು ||
ಜಾಣತನದೊಳೆಮ್ಮ ಗೆಲಲೆಂದು | ಬಂದು | ಪ್ರಾಣವ ಕೊಡದಿರು ನೀನಿಂದು        ||೨೮೭||

ಎಂದು ಮೂದಲಿಸುತ್ತ ಹಲಧರ | ಶರ | ವೊಂದೆಸೆಯಲು ಕಾಣುತ್ತ ಧೀರ ||
ಸಂಧಿಸಿ ಬಾಣವ ಚಾಪದಿ | ತರಿ | ದಂದಗೆಡಿಸಿದನು ಕೋಪದಿ   ||೨೮೮||

ಕಾಣುತ್ತಲಾ ಬಲಭದ್ರನು | ಸರ್ಪ | ಬಾಣವ ಕೌಂಡ್ಲಿಕಗೆಚ್ಚನು ||
ಮಾಣದೆ ಗರುಡಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲಿ | ಸು | ತ್ರಾಣಿ ಗೆಲಿದನೊಂದೆ ಕ್ಷಣದಲಿ      ||೨೮೯||

ಪರಿಪರಿಯಸ್ತ್ರವನೆಸೆವುತ್ತ | ಕಾದು | ತಿರಲಾಗ ಖಳನತಿ ಕನಲುತ್ತ |
ತರುಬಿ ಶರೌಘವನೆಸೆಯಲು | ನೀಲಾಂ | ಬರನಾಗ ಮೂರ್ಛೆಯೊಳೊರಗಲು      ||೨೯೦||

ವಾರ್ಧಕ

ಧರಣಿಪತಿ ಲಾಲಿಸೈ ಹಲಧರನು ರಣದಿ ಮೆಯ್ |
ಮರೆಯಲ್ಕೆ ಕಾಣುತುರಿಮಸಗಿ ಬಹು ಕೋಪದಿಂ |
ಸುರರೆಲ್ಲ ನಡೆತಂದು ನಿಲ್ಲಲಾಹವಕಾಗ ಕೌಂಡ್ಲಿಕಾಖ್ಯನು ಕಾಣುತ ||
ಉರಿಯನುಗುಳುತಲೊಡನೆ ಮೂದಲಿಸುತವರನೊಂ |
ದರೆಗಳಿಗೆಯೊಳು ಕೆಡಹಿ ಮುಂದಯ್ದಿ ಬರುತಿಪ್ಪ |
ದುರುಳ ಮಾದ್ರಾಧಿಪನ ಕಂಡು ಗದೆಯಂ ತಿರುಹಿ ಮರುತಸುತನಿದಿರಾದನು      ||೨೯೧||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ

ಗದೆಯನು ತಿರುಹುತ ಬಂದು | ಖಳ | ನುದರವ ತಿವಿಯಲ್ಕಂದು ||
ಕದನದಿ ಮೆಯ್ಮರೆದಾಗ | ನಿಮಿ | ಷದೊಳೆದ್ದನು ತಾ ಬೇಗ      ||೨೯೨||

ಬಕನನು ಗಲಿದಂತಲ್ಲ | ನಿನ್ನ | ಯುಕುತಿಗೆ ಬೆದರುವುದಿಲ್ಲ ||
ಶಕುತಿಯ ನೋಡೆಂದೆನುತ | ಕೌಂ | ಡ್ಲಿಕ ಶರವೆಚ್ಚನು ನಗುತ  ||೨೯೩||

ಬರುವಸ್ತ್ರವ ಗದೆಯಿಂದ | ತರಿ | ದುರೆ ಗರ್ಜಿಸಿ ಖಳಗೆಂದ ||
ತರುಣಿಯ ನೆವದಲಿ ಬಂದು | ಯಮ | ಪುರಕಯ್ದುವೆ ನೀನಿಂದು ||೨೯೪||

ಎಂದೆನುತಲಿ ಕಲಿ ಭೀಮ | ಗದೆ | ಯಿಂದೆರಗಲು ನಿಸ್ಸೀಮ ||
ಒಂದು ಕ್ಷಣದಿ ಮೂರ್ಛೆಯೊಳು | ಬಲು | ನೊಂದೊರಗಿದ ಧರಣಿಯೊಳು ||೨೯೫||

ಏಳುತ ಖತಿಯಿಂದಾಗ | ಶರ | ವೇಳರನೆಸೆಯಲು ಬೇಗ ||
ಬೀಳಲು ಮರುತಜ ನೊಂದು | ಯದು | ಪಾಳೆಯ ಮರುಗಿದುದಂದು     ||೨೯೬||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಮರುತಜ ರಣದೊಳು ಬೀಳಲು ಕಾಣುತ್ತ | ಧರಣಿಪ ಧರ್ಮಜನು ||
ದುರುಳನ ಪರಿಯನೀಕ್ಷಿಪೆನೆಂದು ಕೋಪದಿ | ಶರವಿಡಿದಯ್ತಂದನು        ||೨೯೭||

ಧರ್ಮಜ ಸಮರಕಯ್ತಂದುದ ಕಾಣುತ್ತ | ದುರ್ಮತಿ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನು ||
ವರ್ಮವಿಲ್ಲಿವಗೆ ನಿಷ್ಕಪಟಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದು | ಷ್ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಹೆನು     ||೨೯೮||

ಎಂದು ತಿಳಿದು ದೂರದಿಂದಲಿ ಯಮಸುತ | ಗೆಂದ ತಾ ನಮಿಸುತಲಿ ||
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಯ್ತಂದಿರೇತಕೆ ರಣ | ಕೆಂದು ಮತ್ತುಸಿರಿದನು    ||೨೯೯||
ಹಿರಿಯರು ನೀವು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ನೋಡೆ ಸ | ತ್ಪುರುಷರಿಂದೆನ್ನೊಡನೆ ||
ಧುರಕಿದಿರಾದರೆ ಬಹುದಪಕೀರ್ತಿಯು | ನರಕಭಾಜನವಾಹುದು ||೩೦೦||

ಎಂದು ನಾನಾಪರಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ತುತಿಸುತಲಿ | ಕಂದು ಧರ್ಮಾತ್ಮಜನು ||
ಅಂದವನೊಳು ಕಾದುವಂದವ ಕಾಣದೆ | ಹಿಂದಕೆ ಮರಳಿದನು  ||೩೦೧||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರಣಿಪಾಲಕ ಲಾಲಿಸೀಪರಿ |
ಧುರಕೆ ನಿಲುವರ ಕಾಣದೆಲ್ಲರು |
ಮರುಗುತಿರೆ ಕಲಿ ಪಾರ್ಥ ಸ್ಮರಿಸಿದನಾಗ ಮಾರುತಿಯ ||
ಬರಲವನ ಸತ್ಕರಿಸಿರದೆ ಬಲು |
ಭರದಿ ರಥವೇರುತ್ತ ಬಿಲುಝೇಂ |
ಕರಿಸುತಾರ್ಭಟೆಯಿಂದ ಕೌಂಡ್ಲಿಕಗೆಂದ ಮೂದಲಿಸಿ    ||೩೦೨||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ದುರುಳ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನೆ ಕೇಳು | ಸಂಗರದಲಿ | ಹರಿಹರ ಸುರಪರೊಳು ||
ಮೆರೆಸಿದೆ ಪಂಥವನೆಂದು | ಗರ್ವಿಸದಿರು | ಬರಿಬಯಲಾಸೆಯೊಳು        ||೩೦೩||

ಎನುತುರಗಾಸ್ತ್ರವನು | ಬಿಡಲು ಕಂಡು | ಕನಲುತ್ತ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನು ||
ಕ್ಷಣದೊಳು ಗರುಡಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಖಂಡಿಸುತಲಿ | ಕಿನಿಸಿನೊಳಿಂತೆಂದನು     ||೩೦೪||

ಧೀರ ನೀನಾಗಿರಲು | ನಪುಂಸಕ | ನಾರಿಯಾಕಾರದೊಳು ||
ಸೇರಿ ವಿರಾಟರ ಪುರದೊಳು ಮೆರೆದಿಹ | ವಾರತೆ ಕೇಳಿಹೆನು    ||೩೦೫||

ಎಂದದ್ರಿಬಾಣವನು | ಬಿಡಲು ವಜ್ರ | ದಿಂದ ತರಿವುತೆಂದನು ||
ಇಂದುಮುಖಿಯ ನೆವದಿಂದ ನೀ ಕಲಹಕೆ | ನಿಂದು ಸಾಯದಿರೆಲವೊ      ||೩೦೬||

ಎಂದಗ್ನಿ ಬಾಣವನು | ಬಿಡಲು ಕಾಣು | ತಂದು ಜಲಾಸ್ತ್ರವನು ||
ಸಂಧಿಸಿ ಚಾಪವ ಬಿಡಲುರಿಯಡಗಲಿಂ | ತೆಂದನು ಪಾರ್ಥನೊಳು        ||೩೦೭||

ಗುರು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳ ಹಿಂದೆ | ರಣಾಗ್ರದಿ | ಮರೆಮೋಸದಿಂದ ಕೊಂದೆ ||
ಪರಮಪಾತಕಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಯ ನಾ ಬಲ್ಲೆನೆಂ | ದಿರದೆಚ್ಚ ನರನಿಗಂದು      ||೩೦೮||

ಭಾಮಿನಿ

ಹಲವು ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಿಡಲದ |
ಗೆಲಿದು ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ಮೆರೆವುತಿರಲಾ |
ಫಲುಗುಣನು ಚಿಂತಿಸಿದನಚ್ಚರಿಗೊಳುತ ಮನದೊಳಗೆ ||
ಇಳೆಯ ಪಾಲಕರೆನ್ನೊಳೀ ಪರಿ |
ಕಲಹದೊಳು ಜಯಿಸಿದುದು ಕಾಣೆನು |
ನಳಿನನಾಭನು ಮುನಿದನಿಂದಿಗೆನುತ್ತಲಳಲಿದನು       ||೩೦೯||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ

ಹರ ಹರ ಸಮರದಿ ಕೈಸೋತೆನಲ್ಲ ನಾ | ನಿರದೆ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನೊಡನಿಂದು ||
ಧುರಧೀರ ನಾನೆಂದು ಜಗದಿ ಕೊಂಡಾಡುವ | ಬಿರುದೆತ್ತಲಡಗಿತು ಶಿವನೆ ||೩೧೦||

ಸಾರಥಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟೆನಲ್ಲಯ್ಯೊ ನಾ | ನೀ ರೀತಿಯಿಂದಕಟಕಟಾ ||
ಮೂರುಲೋಕದೊಳೆಲ್ಲ ಧೀರ ತಾನೆಂದೆಂಬ | ವಾರತೆ ಕೊಂಡಾಡುತಿಹರು        ||೩೧೧||

ಮಾತೆಗೋಸುಗ ಪುರಂದರನೈರಾವತವನೀ | ಭೂತಳಕಿಳಿಸಿ ತಂದಿಹೆನು ||
ಸೋತವನಿಪರು ಬಿಟ್ಟಿಹ ಧನುವೆತ್ತಿ ಸಂ | ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಗೆಲಿದೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ||೩೧೨||

ಹರನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಪಡೆದಿಹೆ ಪಾಶುಪತವೆಂಬ | ಶರವನ್ನು ಸಮರದೊಳಾನು ||
ತುರುವಿಗೋಸುಗ ಕುರುಕುಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ | ದುರುಳ ರಕ್ಕಸರ ಮರ್ದಿಸಿದೆ     ||೩೧೩||

ಎಂದು ನಾನಾಪರಿಯಿಂದ ದುಃಖಿಸುತಿರ | ಲಂದು ಕಾಣುತ ಮಾದ್ರಾಧಿಪನು ||
ಮುಂದುವರಿದು ನಡೆತಂದು ಪಾರ್ಥನ ಜರೆ | ದೆಂದನು ಕನಲಿ ಗರ್ಜಿಸುತ         ||೩೧೪||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಪಾರ್ಥನೆಂಬ ಬಿರುದ ನೀನು | ವ್ಯರ್ಥ ಕಳೆದೆಲಾ ||
ಧೂರ್ತತನದೊಳಾತ್ಮಸ್ತುತಿಯ | ಕೀರ್ತಿಸುವೆ ಭಲಾ   ||೩೧೫||

ನಿನ್ನ ಸಲಹುತಿರುವ ಹರಿಯು | ಮುನ್ನ ಸೋತನು ||
ಇನ್ನು ತಡೆಯಲೇಕೆ ತೋರು | ನಿನ್ನ ಬಲುಹನು        ||೩೧೬||

ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಲು ಪಾರ್ಥ | ನಂದು ಖತಿಯೊಳು ||
ನಿಂದು ರಣಕೆ ಚಾಪ ಪಿಡಿವು | ತೆಂದನವನೊಳು       ||೩೧೭||

ಕುಸುಮನೇತ್ರನನ್ನು ಜಯಿಸಿ | ದಸಮಬಲವನು ||
ಕುಸುರಿದರಿವೆನೆನುತಲಸ್ತ್ರ | ವಿಸರವೆಸೆದನು  ||೩೧೮||

ಬರುವ ಶರವ ಕೌಂಡ್ಲಿಕಾಖ್ಯ | ತರಿವುತಾಕ್ಷಣ ||
ಮರಳಿ ಶರವನೆಸೆಯೆ ಮೆಯ್ | ಮರೆದ ಫಲುಗುಣ     ||೧೧೯||

ಭಾಮಿನಿ

ವೀರಪಾರ್ಥನು ಬೀಳೆ ರಣದಲಿ |
ಧೀರ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ಮೆರೆವುತಿರಲದ |
ನಾರಿ ದ್ರುಪದಾತ್ಮಜೆಯು ಕಾಣುತಲಧಿಕ ರೋಷದಲಿ ||
ಘೋರಪಾತಕಿಯಿವನ ಕೆಡಹುತ |
ಮಾರಿಗೌತಣವೀವೆನೆನುತಲೆ |
ಕ್ರೂರಚಂಡಿಯ ರೂಪವಾಂತಳು ಜವದಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ  ||೩೨೦||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ
ಘೋರಾಕಾರವ ತಾಳುತ ರೌದ್ರದೊ | ಳಾರುಭಟಿಸುತಾಗ ||
ಮಾರಿಯ ರೂಪದಿ ಭೋರಿಡುತಯ್ತರೆ | ಧಾರಿಣಿ ಕಂಪಿಸಿತು     ||೩೨೧||

ಚಂಡಿಯ ರೂಪವನೀಕ್ಷಿಸುತಾ ಕ್ಷಣ | ಕೌಂಡ್ಲಿಕಭೂಪತಿಯು ||
ಭಂಡರ ತೆರದೊಳಗೋಡುತಲಿರಲದ | ಕಂಡವಳುಸಿರಿದಳು    ||೩೨೨||

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಗುವೆ ತಲ್ಲಣಗೊಳುತಲಿ | ನಿಲ್ಲೆಲೊ ಪಾತಕಿಯೆ ||
ಎಲ್ಲರ ಗೆಲಿದಂತಲ್ಲ ರಣಾಗ್ರದಿ | ಕೊಲ್ಲುವೆ ನಿನ್ನುವನು  ||೩೨೩||

ಎಂದೆನುತಾಕ್ಷಣ ಬಂದತಿ ರೋಷದಿ | ಮುಂದಲೆಯನು ಪಿಡಿದು ||
ಮಂದಮತಿಯ ಸದೆಬಡೆವೆನೆನುತ | ಲಂದವನಳಲಿದನು        ||೩೨೪||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಏಕತಾಳ

ಹರ ಹರಾ ರಣದೊಳಾನು | ಜಯಿಸಿದೆನಿಂದು | ಧರಣಿಪರೆಲ್ಲರನು ||
ತರುಣಿಯ ಕರದೊಳಗೆ | ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿ | ಸರಿವುದಾಯ್ತೆಮಪುರಿಗೆ       ||೩೨೫||

ಏತಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆನು | ಪಂಥವ ಮಾಡಿ | ಭೂತಳಾಧಿಪರೊಳಾನು ||
ಪಾತಕಕೊಳಗಾದೆನು | ಭವ ವಿರಿಂಚಿ ಶ್ರೀ | ನಾಥರ ಗೆಲ್ದು ತಾನು        ||೩೨೬||

ಆವ ಜನ್ಮದ  ಫಲದೀ | ಹೆಂಗುಸಿನೊಳು | ಸಾವುದಾಯ್ತೀತೆರದಿ ||
ಕಾವ ದೇವರ ಕರುಣ | ತಪ್ಪಿದಮೇಲಿ | ನ್ನಾವ ದೊಡ್ಡಿತು ಮರಣ ||೩೨೭||

ಭಾಮಿನಿ

ಧಾರಿಣೀಪತಿ ಕೇಳು ಬಳಿಕಾ |
ಭೂರಿ ರೋಷದಿ ದ್ರುಪದನಂದನೆ |
ವೀರ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನುರವ ಬಗಿದಾ ಭೂತಗಣಗಳಿಗೆ ||
ಪಾರಣೆಯ ಗೆಯ್ಸುತ್ತ ಮತ್ತಾ |
ಘೋರರೂಪವನುಳಿದು ರಣದಲಿ |
ಮಾರುತಿಯು ಕುಳ್ಳಿರಲು ಕರೆದಿಂತೆಂದಳವನೊಡನೆ   ||೩೨೮||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಕೇಳಯ್ಯ ಹನುಮಂತ | ಶೀಲಸದ್ಗುಣವಂತ |
ಕಾಲಕರ್ಮವಿದೂರ  | ಕಾಳಗದಿ ಶೂರ        ||೩೨೯||

ರಣದಿ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನೊಡನೆ | ಸೆಣಸಿ ಮೂರ್ಛಿಸಿದ ಫಲು |
ಗುಣ ಹರಿಹರಾದ್ಯಮರ | ಗಣಸಹಿತಲಿಂದು   ||೩೩೦||

ಇವರ ಜೀವಿಸುವ ಯ | ತ್ನವ ಕಾಣೆ ಬದಲೇನು ತವ  |
ಕರುಣವಿರಲು ಬದು |  ಕುವರು ತತ್ ಕ್ಷಣದಿ  ||೩೩೧||

ಹಿಂದೆ ಲಂಕೆಯಲಿ ರಘು | ನಂದನನ ಮಾರ್ಬಲವ |
ನಿಂದ್ರಾರಿ ಕಪಟದಲಿ | ಕೊಂದ ವೇಳೆಯೊಳು ||೩೩೨||

ತಂದು ಸಂಜೀವನದೊ | ಳಂದವರನೆಬ್ಬಿಸಿದೆ |
ಇಂದು ನೀ ಹೊರತನ್ಯ | ರಿಂದಲೇನಹುದು   ||೩೩೩||

ರಾಗ ಕೇದಾಳಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಇಂತು ದ್ರೌಪದಿ ಪೇಳಿದಂತರವರಿತಾಗ | ಸಂತಸದಲಿ ಬಳಿಕ ||
ಪಿಂತಣ ತೆರದಲೌಷಧವನೆ ತರುವೆ ಶ್ರೀ | ಕಾಂತನ ಕರುಣದಲಿ ||೩೩೪||

ಎಂದು ಪಾಂಚಾಲೆಯೊಳುಸಿರುತ್ತಲಾಕ್ಷಣ | ಗಂಧವಾಹಾತ್ಮಜನು ||
ನಿಂದು ರಾಮನ ಸ್ತುತಿಸುತ ಬೆಳೆದಾಕ್ಷಣ | ದಿಂದ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಗೆ         ||೩೩೫||

ಅಲ್ಲಿ ಗಯ್ತಂದು ತಾನರಸಲು ಕಂಡನು | ಚೆಲ್ವ ಮಹೌಷಧಿಯ ||
ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೊಂಡದ ಮರಳಿದನಾಕ್ಷಣ | ಫುಲ್ಲನಾಭನ ದೂತನು    ||೩೩೬||

ದ್ರುಪದ ತನುಜೆ ಕಂಡು ಹರುಷದೊಳಾತನ | ನುಪಚರಿಸುತಲೆಂದಳು ||
ನಿಪುಣ ನಿನ್ನಯ ಬಾಲತುದಿಗದ್ದುತಿವರ ಜೀ | ವಿಪುದಯ್ಯ ವೀರ ನೀನು    ||೩೩೭||

ದ್ವಿಪದಿ

ಇಂತೆಂದು ದ್ರೌಪದಿಯು ಪೇಳುತಿರಲಾಗ |
ಸಂತೋಷದೊಳೌಷಧವ ತಾ ತಂದು ಬೇಗ  ||೩೩೮||

ಅರೆದು ಬಾಲದೊಳದ್ದಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ |
ಪರಮ ಸಂಜೀವನವ ತಾನಿತ್ತನಲ್ಲ  ||೩೩೯||

ನಿದ್ದೆಗೆಯ್ದವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆಯೆಚ್ಚರ್ತು |
ಎದ್ದ ತೆರದೊಳಗೇಳಲಾಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು      ||೩೪೦||

ಧನುಶರಾಯುಧವಿಡಿದು ನೋಡಿದರು ಸುತ್ತ |
ಕನಸುಬಿದ್ದಂತಾಗೆ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತ ||೩೪೧||

ಕೌಂಡ್ಲಿಕನ ದೇಹ ಬಿದ್ದಿಹುದು ರಣದೊಳಗೆ |
ಚಂಡವಿಕ್ರಮರಾರು ಕೊಂದರೀ ಖಳಗೆ        ||೩೪೨||

ಎಂದು ತಮ್ಮೊಳು ಮಾತನಾಡುತಿರಲಾಗ |
ಬಂದು ಹರಿಯೊಳು ಯಮಜ ತಾನೆಂದ ಬೇಗ         ||೩೪೩||

ರಾಗ ಮಾಧವಿ ಏಕತಾಳ

ದೇವ ಲಾಲಿಪುದು ನಾ ಪೇಳ್ವ ಬಿನ್ನಪವ |
ಭೂವರ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನುರು ಪರಾಕ್ರಮವ         ||೩೪೪||

ನೀವೆಲ್ಲ ಸೋತಿರೆಂದೆನುತಲರ್ಜುನನು |
ತಾವೊಬ್ಬನುಳಿಯಲೇಕೆನುತ ಕಾದಿದನು      ||೩೪೫||

ಆ ಪಾರ್ಥ ಸೋತು ಮೆಯ್ಮರೆಯೆ ತಾ ಕಂಡು |
ದ್ರೌಪದಿಯು ಖಳನ ಕಾಣುತ ಖತಿಗೊಂಡು   ||೩೪೬||

ಚಂಡಿ ರೂಪವನಾಂತು ಕನಲುತಯ್ತಂದು |
ಕೌಂಡ್ಲಿಕನನು ಕದನದೊಳುರೆ ಕೊಂದು       ||೩೪೭||

ಆ ಪತಿವ್ರತೆಯವನನು ಭೂತಗಣಕೆ |
ಕೋಪದಿ ತೃಪ್ತಿಬಡಿಸಿದಳು ಕ್ಷಣಕೆ    ||೩೪೮||

ಮುನ್ನಿನ ರೂಪವನಾಂತು ಮಾರುತಿಯ |
ಕನ್ಯೆ ತಾ ಕರೆದು ಪೇಳಿದಳೊಂದ್ಯುಕುತಿಯ  ||೩೪೯||

ಇನ್ನು ತಡೆಯಲೇಕೌಷಧಿಯನು ತಂದು |
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸವರನೀಗಲೆಂದು    ||೩೫೦||

ಪೇಳಲಿಕಾ ಸಂಜೀವನಭೇಷಜವನು |
ಗಾಳಿಯಣುಗ ಪೂಸಿ ತಾನೆಬ್ಬಿಸಿದನು         ||೩೫೧||

ಮಂದರಧರ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿದೆಲ್ಲ
ಇಂದಿಗೆಮ್ಮಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸಿತಲ್ಲ      ||೩೫೨||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಯಮಜನೆಂದುದ ಕೇಳುತಾಕ್ಷಣ | ಕಮಲನಾಭನು ಕರೆಯೆ ಮದಗಜ |
ಗಮನೆ ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದು ಚರಣಕೆ | ನಮಿಸುತಿರಲು    ||೩೫೩||

ಹರಿ ವಿರಿಂಚಾದಿಗಳು ಮತ್ತಾ | ಪರಮಋಷಿಗಳು ದಿವಿಜರೆಲ್ಲರು ||
ಹರಿಯೊಳಪ್ಪಣೆಗೊಂಡು ತಮ್ಮಯ | ಪುರಕೆ ತೆರಳೆ    ||೩೫೪||

ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಯಾದವ | ಬಲದೊಡನೆ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದತಿ |
ಗೆಲುವಿನಿಂದಲಿ ರಂಜಿಸಿದ ಕೇ | ಳಿಳೆಯಪಾಲ          ||೩೫೫||

ಭಾಮಿನಿ

ಪರಮಪಾವನ ಪುಣ್ಯವೀ ಶುಭ |
ಚರಿತೆಯನು ಕೀರ್ತಿಸುತ ಕೇಳುವ |
ಶರಣುಜನರಾಪತ್ತುಗಳ ಪರಿಹರಿಸುತನವರತ ||
ಕರುಣಿಸುವ ಮನದಿಷ್ಟವನು ಶ್ರೀ |
ಹರಿಯೆನುತ ಜನಮೇಜಯಂಗಾ |
ಪರಮ ವೈಶಂಪಾಯಮುನಿಪತಿ ಪೇಳ್ದನೀ ಕಥೆಯ     ||೩೫೬||

ಮಂಗಲ

ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ         || ಪಲ್ಲವಿ ||
ಮತ್ಸ್ಯವತಾರಗೆ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ | ಉತ್ತಮ ವರಹಗೆ ನರಹರಿಗೆ ||

ಮತ್ತೆ ವಾಮನನಾಗಿ ಬಲಿಯ ವಂಚಿಸಿದಗೆ | ಕ್ಷತ್ರಿಕುಲಾಂತಕ ರಾಮನಿಗೆ ||೩೫೭||
ದಶಕಂಠನ ಸಂಹರಿಸಿದಗೆ | ಕುಸುಮಬಾಣನ ಪಿತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ||

ವಸನವ ನೆಗಹಿದ ಬೌದ್ಧವತಾರಗೆ | ಪೊಸತುರಗವನೇರ್ದ ಕಲ್ಕ್ಯನಿಗೆ || ಮಂಗಲಂ          ||೩೫೮||
ಮಂಗಲಂ ವೆಂಕಟ ರಮಣನಿಗೆ | ಮಂಗಲ ಸಂಕಟಹರಣನಿಗೆ ||

ಮಂಗಲಂ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸರ್ವೇಶಗೆ | ಮಂಗಲ ಶ್ರೀಲೋಕನಾಥನಿಗೆ ||
ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ         ||೩೫೯||

ಯಕ್ಷಗಾನ ರತಿಕಲ್ಯಾಣವು ಮುಗಿದುದು