ಪಾತ್ರಗಳು
ಧರ್ಮಜ
ನಕುಲ
ಅರ್ಜುನ
ಭೀಮ
ನಾರದ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಬಭ್ರುಸೇನನರುಂಡ
ಸೂರ್ಯವರ್ಮ
ಚಂದ್ರವರ್ಮ
ದ್ರೌಪದಿ
ಹನುಮಂತ
ಸುಭದ್ರೆ
ಬಲರಾಮ
ಸಾತ್ಯಕಿ
ಕೃತವರ್ಮ
ಸಾಂಬ
ಮನ್ಮಥ
ಅನಿರುದ್ಧ
ಸಂಕರ್ಷಣ
ಬಲರಾಮ
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ