ಪಲ್ಲವಿ : ಶ್ರೀಮಾತಾ ಮಾನಿನಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ
ನಂಬಿದೆನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಿನಿ

ಚರಣ :  ಸರ‍್ವಮಾಯೆ ಜನನಿ
ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಲಲಿತೆ
ಜಯವನು ಹೇಳುವೆ ಮಾತೆ
ಅಭಯವ ಕೊಡು ತಾಯೆ  …೧

ಸಕಲಗೆ ನೀ ತಾಯಿ
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ
ಜಯ ಜಯವು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ
ಮಾತೆಗೆ ಜಯವು… ಮಾತೆಗೆ ಜಯವು       …೨