ಇಂಗ್ಲೀಷ್ –

1. life of sri Ramakrishana – (Advaita Ashrama)

2. The Life of Ramakrishana – By ROMAIN ROLLAND

3. The Life of Vivekananda – By ROMAIN ROLLAND

4. Gospel of Sri Ramakrishana – (1&2 Vols) By ” M”

5. Complete Works of Swamy Vivekananda.

6. Sri Ramakrishana, The Great Master – By SWAMI SARADANANDA.

7. Saying of Sri Ramakrishana.

8. The Ramakrishana Math and Mission Convention 1926

9. The Master as I saw  Him – By SISTER NIVEDITA.

10. Sri Ramakrishana and His Disciples – By SISTER DEVAMATA

11. Days in an Indian Monastery – By SISTER DEVAMATA.

12. Satyartha prakasa – By SWAMI DAYANANDA SARASVATI.

ಬಂಗಾಳಿ

೧. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ – ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಶಾರದಾನಂದ.

೨. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣದೇವ – ಶ್ರೀ ಶಶಿಭೂಷಣಘೋಷ.

೩. ಮಾಯೆರ್ ಕಥಾ – (ಉದ್ಬೋಧನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ).

೪. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಮೃತ (೪ ಭಾಗಗಳು) – ” ಮ”.

೫ ಶ್ರೀಮತ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚರಿತ – ಶ್ರೀ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಮುಜುಂದಾರ್.

ಕನ್ನಡ

೧. ಉಪದೇಶ ವಾಕ್ಯಾವಳಿ – ಶ್ರೀ ನಂ. ವೆಂಕಟೇಶ ಐಯಂಗಾರ್.

೨. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ – ಟಿ. ಎಸ್. ವಿ. ಎ. ಆರ್. ಕೃ.

೩. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನಾಮೃತ – (ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು).