ಪಾತ್ರಗಳು
ಬಲರಾಮ
ಮಂತ್ರಿ
ಕೃಷ್ಣ
ನಾರದ
ಕೌಂಡ್ಲಿಕ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಈಶ್ವರ
ವೀರಭದ್ರ
ಶಿಶುಪಾಲ
ಸೈಂಧವ
ಸತ್ಯಭಾಮೆ
ವನಪಾಲಕ
ಕಿರಾತಕರು
ಯೋಗಿನಿ
ಕೃತವರ್ಮ
ಚಾರಕರು
ಪಾರ್ವತಿ
ನಂದಿ-ಭೃಂಗಿಯರು
ಗಣಪತಿ
ಸಾಂಬ
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಹೊಲೆಯ, ಬಳುವೆ ತೆಗೆವವ, ವಿಧವೆ, ಮುಂತಾದವರು