ಉತ್ಥಿಷ್ಠ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಂಧುರೇ
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ
ನರಸಿಂಹ ಮನೋಹರಿ   

ನರಸಿಂಹ ಜಗನ್ನಾಥ
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೋಹರ
ಅಖಂಡಾದ್ವೈತ ಸಾರಾತ್ಮನ್
ಹೃದಿ ಮೇ ಜಾಗೃಹಿ ಪ್ರಭೋ

ಸಂಗೇ ಕವೇರ ತನಯಾರ್ಕವತೀ ಸಮಾಖ್ಯ
ನದ್ಯೋ ರ್ನಿಮಜ್ಜತಿ ರವೇರ್ಹಿ ನವೋsಯ ಮರ್ಗಃ
ಶ್ರೀಸಂಗಮೇಶ ಪರಿಪೂಜನ ನಿತ್ಯದೀಕ್ಷೇ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭಪ್ರಭಾತಮ್

ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮೆಪರ್ತಿ ಪುರ ದೇವಗೃಹಾಧಿ ವಾಸಾ
ಏತೇ ದ್ವಿಜಾ ಶ್ಶ್ರುತಿಹಿತಂ ಸ್ವರ ಮೀರಯನ್ತಿ
ಭರ್ತು ಸ್ಸಧರ್ಮಿಣಿ ವಿನಿರ್ಮಲ ಧರ್ಮಪಾಲೇ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭಪ್ರಭಾತಮ್

ಸದ್ಧರ್ಮ ಪಾಲನ ಕೃತೇsಭ್ಯುದಯ ಪ್ರದಾನಂ
ಶುದ್ಧ್ಯೈ ಮತೇಃ ಪರಮತತ್ವ ವಿಬೋಧನಂ ಚ
ಏತ ತ್ಸ್ವಯಂ ವಿಹಿತ ಮಾಹ್ನಿಕ ಮಸ್ತಿ ನಿತ್ಯಂ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭಪ್ರಭಾತಮ್

ಗೋಪಾಂಗನಾ ರಚಿತ ಮಂಥನ ಘೋಷ ಮಿಶ್ರ
ಗೀತೀತರಂಗ ಚಯ ಸಂಗತಿ ಮಂಗಳೋಯರ್ಮ
ಹಯ್ಯಂಗವೀರ ಸುರಭಿಃ ಮವತೇsದ್ಯ ವಾಯುಃ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ದ್ವಾರೇ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣಪರಾ ಸ್ಸಕಲೇಶಿ ಸಚ್ಚಿ
ದಾನಂದ ತತ್ಪರ ಹೃದಸ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಾಃ
ಸ್ವೈರ್ದೇಶಿಕೈ ಸ್ಸಹ ವಸನ್ತಿ ದಯಸ್ವ ಸದ್ಯಃ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಜಾಗರ್ತಿ ಲೋಕನಿವಹ ಸ್ಸ್ವಸುಖಾಯ ನಿತ್ಯಂ
ಜಾಗರ್ಷಿ ಲೋನಿವಹಸ್ಯ ಸುಖಾಯ ತು ತ್ವಮ್
ಹೇ ಲೋಕಮಾತ ರವಲೋಕಯ ಲೋಕ ಬಂಧುಂ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಕೀರ ಪರಿಶಿಕ್ಷಿತ ಸಾಧನಾಸಿ
ಬೋದ್ಧಾ ತಥೈವ ಕರಪಾತ್ರ ಯತೀಶ್ವರೋಪಿ
ದತ್ತಸ್ಸ್ವಯಂ ನಿಜವಿಬೋಧನ ತತ್ಪರಸ್ತೇ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಅನ್ಯೇ ತು ಭಕ್ತಿ ಭರಿತಾ ನಿವಹಸ್ತು ದತ್ತಂ
ಶೀರ್ಷೇsಥವಾ ಹೃದಿ ಭ್ರುವೋರಪಿ ಚಾಂತರಾಳೇ
ತ್ವಂ ತಾವದೇನ ಮವಹೋ ಜಠರೇsಪಿ ಧನ್ಯಾ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ತೇ ತೇ ಲಸನ್ತು ಭುವಿ ಕಾರಣಜನ್ಮನೋsನ್ಯೇ
ಜಾತಿ ರ್ಮೃತಿಶ್ಚ ತವ ಕಾರಣ ಪೂರ್ವಿಕೈವ
ಜಾತಾಸಿ ಶಂಕರಜಯನ್ತಿತಿಧೌ ಗತಾ ಚ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಲಿಂಗಣ್ಣಶರ್ಮ ತನಯೇ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ವಿಜ್ಞೇ
ಸಾವಿತ್ರಿಗರ್ಭ ಜನಿತೇ ಜಗತಾಂ ಸವಿತ್ರಿ
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸೋದರಿ ಜಯಿಷ್ಣು ಪದಪ್ರದಾತ್ರಿ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ದತ್ತಾಜ್ಞಯಾ ಸಮಧಿಗಮ್ಯ ವಿವಾಹ ಬಂಧಂ
ದತ್ತಂ ಪ್ರಸೂಯ ಜಗತಾಂ ಗುರುರಾಜ ಸಿದ್ದ್ಯೈ
ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಶಕತಿ ಮದಧಾಃ ಕಿಲ ಬಾಲ್ಯ ಏವ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಕೃತ್ಯೇ ಕೃತೇ ಸತಿ ಸತೀ ಪ್ರವರೇ ವಿದೇಹ
ಕೈವಲ್ಯಮೇವ ಕಿಲ ಕಲ್ಯಮಭಾವಯಸ್ತ್ವಮ್
ಜಗ್ರಾಹತೇ ಯತಿಪತಿತ್ವ ಮಹೋ ಪತಿಶ್ಚ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಕುತ್ರಾಪ್ಯಹೋ ಗತವತೀ ಭವತೀತಿ ಮಿಥ್ಯಾ
ಯತ್ಸರ್ವಗಂ ಸಮರಸಂ ಸದಸಿ ತ್ವಮೇವ
ಅದ್ಯಾಪಿ ಪುತ್ರವಪುಷಾ ಪರಿಪಾಸಿ ಲೋಕಾನ್
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಗೀತೈಸ್ತು ಭಕ್ತಿಭರಿತಾ ಉಷಸಿ ಸ್ವಬಂಧೂನ್
ಗೋದಾಸತೀವ ನಿತರಾಮವಬೋಧಯನ್ತಿ
ತ್ವಾಂ ಬೋಧಯಾಮಿ ಜನಬೋಧಕರೀ ಮಿಹಾಹಂ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಕೇಚಿನ್ನರಾ ನರಪತೀ ನವಬೋಧಯನ್ತು
ಕಾಮಂ ಭಜಂತು ಜಠರಾಯ ಚ ತಂಡುಲಾದಿ
ಬುದ್ದ್ಯೈ ಪುನರ್ಭುವನಪಾಲಿನಿ ಬೋಧಯೇ ತ್ವಾಂ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಪುಂ ಧರ್ಮಮೇವ ಸಮಬೋಧಯ ದಂಬ ರಾಮಃ
ಸ್ತ್ರೀಣಾಮುಪಾಸನ ಕುಟುಂಬಕ ಧರ್ಮಯೋ ಸ್ತ್ವಮ್
ಜಾತಾಸಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮನ್ವಯ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಪುತ್ರೀಗಣಸ್ಯ ಭವತಿ ಪಥ ದರ್ಶಿಕಾಸ್ತೇ
ಆದ್ಯೋ ಗುರು ಸ್ಸುತಗಣಸ್ಯ ಸದಾ ತ್ವಮೇವ
ಮಾತಾಸ್ಯಹೋ ಜಗತಿ ಸರ್ವಸುತಾಸುತಾನಾಂ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ನೈವಾಂಬ ವೇದ್ಮಿಕಿಲ ಕುಂಡಲಿನೀ ಪ್ರಬೋಧಂ
ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬೋಧನ ಕಥಾಮಪಿ ನೈವ ವೇದ್ಮಿ
ತ್ವಾಂ ಬೋಧಯೇ ಬುಧನುತಾಮವಬೋಧರೂಪಾಂ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಮತ್ತೋs ವರಸ್ತು ಯದಿ ಕಶ್ಚಿ ದಬೋಧಯನ್ಮಾಂ
ತದ್ರೋಚತೇ ನ ಮಮ ಬಾಲ ತೃಣೋಲ್ಬಣಸ್ಯ
ತ್ವಂ ಮೇ ಪ್ರಬೋಧ ಮುರರೀ ಕುರುಷೇ ದಯಾರ್ದ್ರೇ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಆರೋಪಯಾಮಿ ಯಮಿಪೂಜ್ಯಪದೇ ಮದೀಯಾಂ
ನಿರ್ಣಿದ್ರಭದ್ರ ಚರಿತೇ ತ್ವಯಿ ದೇವಿ ನಿದ್ರಾಮ್
ಬುದ್ಧೇರ್ವಿಪರ್ಯಯ ಮಿಮಂ ಹರ ಬೋಧಯೇರ್ಮಾಂ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಉತ್ಥಾಯ ಕಲ್ಯಸಮಯೇ ಸ್ತನಪಸ್ಸವಿತ್ರೀಂ
ಉದ್ಬೋಧಯೇತ್ ಕ್ವಚಿದಹೋ ಜನನೀ ಚ ಪುತ್ರಮ್
ಅತ್ರೋ ಭಯಂ ಯುಗಪದೇವ ಮಯಿ ಪ್ರಭೂಯಾತ್
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಶ್ರೀಬೊಮ್ಮೆಪರ್ತಿ ನಿಲಯೇ ವರಮೇಕದಾಟೀ
ಶ್ರೀಸಂಗಮೇಶ ಕರುಣೋದಿತ ದತ್ತದೀಕ್ಷೇ
ಶ್ರೀಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಿಲಯಾಂತರ ನಿತ್ಯದೀಪೇ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಸಂಕೀರ್ತ್ಯತೇ ತವ ಹಿ ನಾಮ ಗೃಹೇ ಚ ಯಸ್ಮಿನ್
ತಸ್ಮಿನ್ ಸದಾ ವಸತಿ ನಿಶ್ಚಲ ಮನ್ನಪೂರ್ಣಾ
ಧರ್ಮೋ ದಯಾ ಸುಖಮಖಂಡಮನಂತಮಾಸ್ತೇ
ಮಾತಃ ಕುರುಷ್ವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುಭ ಪ್ರಭಾತಮ್

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯತ್ವೇಕಾ
ಜಗದೇಕ ಕುಟುಂಬಿಕಾ
ಸಜ್ಜನಾಪ ತ್ಪ್ರಹರಿಣೀ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣೀ

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ
ಸುಮಂಗಲಿ ಸಮಂಗಳೇ
ಮಂಗಳಂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಷ್ಮ್ಯಂಬ
ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಮ್

* * *

ಜಯ ಜಯ ಜಯಯೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಭಯ ಮಪನಯ ಮೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯ ಜಯ ಜಯಹೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶುಭ ಮುಪನಯ ಮೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ನರಹರಿ ಸುಂದರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಭುವನ ಶುಭಂಕರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ನತಜನ ಪಾಲಿನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕುಸುಮ ಸುಮಾಲಿನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಮಂಜುಲ ಗಾನೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ವಂದಿತ ಪಾದೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಗುಂಫಿತ ಯೋಗೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಸಂಭೃತ ದಾನೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಸುಚರಿತ ಪರಮೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪ್ರಚುರಿತ ನಿಗಮೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶುಚಿಗುಣ ತನಯೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಸಚಿದಾನಂದೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ
ಯತಿವರ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಮಾತೃ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಸಂಪೂರ್ಣಮ್
ಜಯಗುರುದತ್ತ