ಓಂ      ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ
ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಜಯದಾಯೈ ನಮಃ
ಜಾಡ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಜಗದಾನಂದ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಜಲಜಾಯತಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಅಗಸ್ತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ
ಸಹ್ಯಜಾರ್ಕ ತಟಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಸಾವಿತ್ರೀಗರ್ಭಸಂಜಾತಾಯೈ ನಮಃ
ದಿವ್ಯಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಲಿಂಗಣ್ಣಶರ್ಮ ತನಯಾಯೈ ನಮಃ
ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ
ಮಧುರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
ಮಾತಾಪಿತೃ ತಪಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಕರ್ಣಾಟಕುಲ ಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
ವೈಶಾಖಪಂಚಮೀಜಾತಾಯೈ ನಮಃ
“ಮೇಕೇದಾಟು’ ನಿಜಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ ತನೂಜಾತಾಯೈ ನಮಃ
ಬಂಧುಬಾಂಧವ ಕೀರ್ತಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಸೋದರ ಪ್ರೇಮ ಸದನಾಯೈ ನಮಃ
ಪಿತೃ ಶುಶ್ರೂಣಾದೃತಾಯೈ ನಮಃ
ಕಾವೇರಿಜಲ ಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ನೇತ್ರಾನಂದ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ವಿನಯಾಲಂಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ
ವ್ರತದೀಕ್ಷಿತ ಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ
ಕರ್ಣಾಟಬಂಧು ಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ      ಕರ್ಣಾಟಜನ ಕೀರ್ತಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಕೀರ ಶುಶ್ರೂಷಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಆತ್ರೇಯ ಧ್ಯಾನನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
ಆತ್ರೇಯಾ ಲೋಕನಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
ಸಂಗಮೇಶಾರ್ಚನರತಾಯೈ ನಮಃ
ಸಂಗಮೇಶ ಕೃಪಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ ನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
ಬಂಧುಲೋಕ ಸಮಾದೃತಾಯೈ ನಮಃ
ಸ್ವಪ್ನಸಂದೃಷ್ಟ ದತ್ತೇಶಾಯೈ ನಮಃ
ದತ್ತಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ದಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಸರ್ವಪ್ರಶಂಸಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
ಸಾಧುಸಜ್ಜನ ಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಧರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಚಾರಣಾಯೈ ನಮಃ
ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
ಸಂಸಾರ ಭರಣೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ
ಪತಿಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
ಪಾವನಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
ಪತಿಸೇವನ ತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಗೃಹಾಗತ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಗೃಹಕರ್ಮ ಸುಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಗ್ರಾಮೀಣಜನ ಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಪ್ರಾತಿವೇಶಿಕ ಸಾಹ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಆಂಧ್ರನೀವೃದಲಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಆಂಧ್ರಲೋಕಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ

ಓಂ      ಸದಾತ್ಮಜಾತ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಜನಿತ್ರೀಕುಲಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
ಭಸ್ಮಭೂಷಿತ ವತ್ಸಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ
ವತ್ಸಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ
ಸಂತಾನಪಾಲನರತಾಯೈ ನಮಃ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸುಪ್ರಸ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಬಂಧುಲೋಕ ಸಮಾದೃತಾಯೈ ನಮಃ
ಪುತ್ರೋಪಚಾರ ನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
ಪುತ್ರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಸತ್ಯನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಸತ್ಯಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಸತ್ಕಾರ್ಯವ್ರತ ದೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಆನಂದದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಆಶ್ರಿತಾವನ ದೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ ನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
ಭಗವತ್ಪಾದ ಸಂಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಬೊಮ್ಮೇಪರ್ತಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಭಕ್ತಸಂತೋಷ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದಮನ್ಯೈ ನಮಃ
ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ದುಃಖ ಸಂಘವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ದರ್ಶಿತಾನೇಕ ಕುತುಕಾಯೈ ನಮಃ
ದುರ್ವಾರಾಘ ನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಭೂರಿದಾಯೈ ನಮಃ
ಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ
ಭಕ್ತ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ
ಅನಾಥನಾಥಾಯೈ ನಮಃ
ಆನಂದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಓಂ      ದುರಿತಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ
ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಪಾಪಸೂದನ್ಯೈ ನಮಃ
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ
ಸುಮಂಗಲ್ಯೈ ನಮಃ
ಅದೃಶಾಯೈ ನಮಃ
ದರ್ಶನಾರ್ಹಾಯೈ ನಮಃ
ಶರಣ್ಯಜನ ಸಂಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ
ಅನಂತಫಲದಾಯೈ ನಮಃ
ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
ಸದಾನಂದ ವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ನಾನಾವಿಧ ಪತ್ರಪುಷ್ಪ ಕುಂಕುಮಾಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಧೂಪ :

೧೫.   ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ |
ಧೂಪಂ ಗೃಹಾಣ ವರದೇ ಕರ್ನಾಟಕುಲಸಂಭವೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಧೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ದೀಪ :

೧೬.    ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಂಗಳಂ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ದಯಾನ್ವಿತೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ
ಧೂಪ ದೀಪಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ನೈವೇದ್ಯ :

೧೭.    ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಾದಿಕಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಫಲ ಪಕ್ವ ಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಲ್ಪಿತಂ ದೇವಿ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಉದಕಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಹಸ್ತೌ
ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯಾಮಿ, ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ತಾಂಬೂಲ :

೧೮.    ಪೂಗೀಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀ ದಳೈರ್ಯುತಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಚೂರ್ಣಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ನೀರಾಜನ :

೧೯.    ನೀರಾಜನಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಪ್ರದೇ |
ಕುರು ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ :

೨೦.    ಚಂಪಕೈಃ ಶತಪತ್ರೈಶ್ಚ ಕಲ್ಹಾರೈಃ ಕರವೀರಕೈಃ |
ಪಾಟಲೈರ್ವಕುಲೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಗೃಹಾಣ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ :

೨೧.    ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋsಸ್ತುತೇ |
ಮಮ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ಪಾಪಂ ಸರ್ವಂ ನಾಶಯ ಸತ್ವರಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ :

೨೨.    ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇsಸ್ತು ಜಯದೇ ಜಾಡ್ಯನಾಶಿನಿ |
ನಮಸ್ತೇsಸ್ತು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ದುರಿತಂ ಮೇ ವಿನಾಶಯ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಫಲಸಮರ್ಪಣ :

೨೩.    ಅನೇನ ಯಥಾಶಕ್ತಿಕೃತೇನ ಪೂಜನೇನ ಭಗವತೀ, ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ,
ಅಸ್ಮತ್ಪರಮ ಗುರು ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತಾ ಸುಪ್ರೀತಾ
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವತು ಏತತ್ಫಲ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |