ಸಂಕಲ್ಪ :

ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ,
ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ,
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ,
ಹೃಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ, ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ,
ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ, ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರದ್ಹುಮ್ನಾಯ ನಮಃ,
ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ, ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ,
ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ,
ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಹರಯೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು ಭೂತ ಪಿಶಾಚಾಃ ಯೇ ತೇ ಭೂಮಿ ಭಾರಕಾಃ
ಏತೇಷಾ ಮವಿರೋಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ‍್ಮಸಮಾರಭೇ
ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ದ್ವಾರಾ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ
ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೇ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ ಭರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣದಿಗ್ಭಾಗೇ ಶೋಭನಗೃಹೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಗುರುಚರಣ ಸನ್ನಿಧಾನೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ……. ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ……….. ಆಯನೇ ………. ಋತೌ ……….. ಮಾಸೇ ………. ಪಕ್ಷೆ ……… ತಿಥೌ ……… ವಾಸರೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ …….. ಗೋತ್ರಃ ಅಹಂ ಶ್ರೀಮತಃ ……… ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಧರ್ಮಪತ್ನೀ ಸಮೇತಸ್ಯ ಸಕುಟುಂಬಸ್ಯ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧಪಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ತದ್ದ್ವಾರಾ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮಗುರು ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೃಪೂಜಾಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕರಿಷ್ಯೇ.

ಧ್ಯಾನ :

.      ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತ್ವಾಂ ಸಾವಿತ್ರೀಗರ್ಭ ಸಂಭವಾಮ್ |
ಬೊಮ್ಮೇಪರ್ತಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸೇವಿತಾಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ – ಧ್ಯಾಯಾಮಿ

ಆವಾಹನ :

.     ಆವಾಹಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತ ಸಂತಾಪ ಹಾರಿಣೀಮ್ |
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಂ ಜಾಡ್ಯದೂರಾಂ ಸುಮಂಗಲೀಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ – ಆವಾಹಯಾಮಿ

ಆಸನ :

.     ಸೌವರ್ಣಮಾಸನಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಶೋಭಿತೇ |
ಉಪವೇಶಕೃತೇ ಮಾತಃ ದಾಸ್ಯಾಮ್ಯಾನಂದ ದಾಯಿನಿ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.

ಪಾದ್ಯ :

.     ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ವರದೇ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ಯುತಮ್ |
ದಿವ್ಯಂ ವಾರಿ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯಾನ್ವಿತೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಅರ್ಘ್ಯ :

.      ಅಷ್ಟಗಂಧ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಪ್ರದೇ |
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಶುಭದೇ ಸರ್ವ ಪಾಪಹರಾ ಭವ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಆಚಮನ :

.     ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೇ |
ದದಾಮ್ಯಾಚಮನಂ ತುಭ್ಯಂ ಆಂಧ್ರಲೋಕ ಸುಪೂಜಿತೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನ :

.      ಕ್ಷೀರಾಜ್ಯ ಮಧುಭಿರ್ ದಧ್ನಾ ಶರ್ಕರಾಭಿಶ್ಚ ಸಂಯುತಮ್ |
ಪಂಚಾಮೃತಂ ಗೃಹಾಣಾದ್ಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಖಪ್ರದೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಸ್ನಾನ :

೧೦.    ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಸಮಾನೀತಂ ಶುದ್ಧೋದಕಮಿದಂ ಶುಭೇ |
ಸ್ನಾನಾರ್ಥಂ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯಪ್ರದೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ವಸ್ತ್ರ :

೧೧.    ಸೌವರ್ಣ ತಂತು ಸಂಯುಕ್ತಂ ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರಂ ಸಕಂಚುಕಮ್ |
ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣೇದಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಂದಿತೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಗಂಧ :

೧೨.    ಮಲಯಾಚಲ ಸಂಭೂತಂ ಕರ್ಪೂರ ಸುವಿಮಿಶ್ರಿತಮ್ |
ಶೀತಲಂ ಬಹುಲಾs ಮೋದಂ ಚಂದನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಕುಂಕುಮಾಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಆಭರಣ :

೧೩.    ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರ ಕಾಂಚೀ ಕುಂಡಲ ನೂಪುರಾನ್ |
ಮುಕ್ತಾಹಾರಂ ಕಿರೀಟಂ ಗೃಹಾಣಾಭರಣಾನಿ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಪುಷ್ಪ :

೧೪.   ಮಾತರ್ಮೇ ರುಚಿರಾಮೋದ ಪೂರಿತಾಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾಂ |
ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುಷ್ಪ ಸಂಘೈಶ್ಚ ಸ್ವೀಕುರುಷ್ಪ ದಯಾನಿಧೇ ||
ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ

ಅಂಗಪೂಜಾ :

ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ – ಪಾದತಲೇ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಅಂಗುಳೀಯಕ ಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ – ಪಾದಾಂಗುಳೀಃ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಹರಿದ್ರಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ – ಜಂಘ ಜಾನೂರು ದೇಶಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ – ಸ್ತನದ್ವಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ವರಾಭಯ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ – ಕರದ್ವಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ನಾದವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ನಮಃ – ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಮಂಜುಸ್ಮಿತಾಯೇ ನಮಃ – ದಂತಾನ್ ಔಷ್ಠೌ ಚ ಪೂಜಯಾಮಿ
ತಾಟಂಕಿನೀ ಪ್ರವರಾಯೈ ನಮಃ – ಕರ್ಣದ್ವಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ರತಾಯೈ ನಮಃ – ನಾಸಿಕಾಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಕರುಣಾಮೃತವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ – ನೇತ್ರದ್ವಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಲಸನ್ಮಂಗಳ ತಿಲಕಾಯೈ ನಮಃ – ಭ್ರೂಮಧ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ತೇಜೋನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ – ಫಾಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ವೇದ ಸೀಮನ್ತ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ಸೀಮನ್ತಂ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಗುರುಮಂಡಲ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ