ದೇಸಿಯಲ್ ಪುಗುವುದು / iii

ಅರಿಕೆ / v

ವಿವರಪೂರ್ಣ ಪರಿವಿಡಿ / xi

ಸಂಕ್ಷೇಪಾನುಕ್ರಮಣೀ / xxvii

ಕೋಷ್ಠಕಗಳು / xxix

ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪೀಠಿಕೆಯ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣೀ / xxxi

ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪೀಠಿಕೆ / 1-218

ಮೂಲಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ / ೧

ಪಾಠವಿಮರ್ಶೆ / ೪೦೭

ಅನುಬಂಧಗಳು / ೫೫೧

 

I (ಸ್ವರಗತ-) ಅಧ್ಯಾಯ

                                                                          ಗ್ರಂಥ        ಅನುವಾದ
i. ದೇಶೀಪ್ರಕರಣ
ದೇಶೀ ಉತ್ಪತ್ತಿ                                                        ೨                 ೩
ದೇಶೀಮಾರ್ಗಲಕ್ಷಣ                                                  ೪                 ೫

ii ನಾದಪ್ರಕರಣ
ನಾದಲಕ್ಷಣ                                                             ೬                 ೭

iii. ಶ್ರುತಿಪ್ರಕರಣ
ಶ್ರುತಿಯ ಲಕ್ಷಣ, ಸಂಖ್ಯೆ                                             ೮                 ೯
ಶ್ರುತಿ-ಸ್ವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತಗಳು                            ೧೬              ೧೭
ಅವುಗಳ ಖಂಡನೆ                                                       ೧೮              ೧೯
ಮಂಡಲಪ್ರಸ್ತಾರದಿಂದ ಶ್ರುತಿನಿದರ್ಶನ                            ೨೨              ೨೩

iv. ಸ್ವರಪ್ರಕರಣ
ಸ್ವರಲಕ್ಷಣ                                                             ೨೬              ೨೭
ಸ್ವರದ ನಿತ್ಯತ್ವ-ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ                             ೨೮              ೨೯
ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಭೇದಗಳು೩೦              ೩೧
ವಾದಿಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯೋಗ                                              ೩೨              ೩೩
ಸಂವಾದಿಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯೋಗ                                          ೩೨              ೩೩
ಅನುವಾದಿಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯೋಗ                                       ೩೪              ೩೫
ವಿವಾದಿಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯೋಗ                                           ೩೬              ೩೭
ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು                     ೩೮              ೩೯
ಅರ್ಚಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವರಸಂಯೋಗಗಳು                            ೪೦              ೪೧
ಸ್ವರನಾಮಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ                                              ೪೨              ೪೩
ಸ್ವರಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಮ                                             ೪೪              ೪೫
ಸ್ವರಜಾತಿಗಳು                                                         ೪೪              ೪೫
ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೋದ್ಧಾರ                                       ೪೪              ೪೫
ಸ್ವರಗಳ ಕುಲ, ವರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು                               ೪೬              ೪೭

v. ಗ್ರಾಮಮೂರ್ಛನಾಪ್ರಕರಣ
ಗ್ರಾಮಲಕ್ಷಣ                                                           ೪೮              ೪೯
ಗ್ರಾಮಪ್ರಯೋಜನ                                                   ೫೦              ೫೧
ಗ್ರಾಮಜಾತಿ                                                            ೫೦              ೫೧
ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯತ್ವ                                          ೫೨              ೫೩
ಮೂರ್ಛನಾಲಕ್ಷಣ                                                     ೫೨              ೫೩
ಮೂರ್ಛನೆಯ ಎರಡು ವಿಧಗಳು                                   ೫೨              ೫೩
ಮೂರ್ಛನಾಮಂಡಲ                                                 ೫೪              ೫೫
ಮೂರ್ಛನೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು                                          ೫೬              ೫೭
ಷಾಡವ, ಔಡುವ ಶಬ್ದಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ                              ೫೮              ೫೯
ಷಾಡವ, ಔಡುವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆ                       ೫೮              ೫೯
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗುವ ಸ್ವರಗಳು                         ೬೦              ೬೧
ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ-ಇಲ್ಲದ ಷಾಡವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು      ೬೦              ೬೧
ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಿ,ಪ,ನಿ-ಇಲ್ಲದ ಔಡುವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು                  ೬೨     ೬೩
ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ,ಪ-ಇಲ್ಲದ ಔಡುವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು  ೬೪              ೬೫
ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಗ-ಇಲ್ಲದ ಔಡುವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು    ೬೪              ೬೫
ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿ-ಇಲ್ಲದ ಔಡುವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು   ೬೪              ೬೫
ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ-ಇಲ್ಲದ ಷಾಡವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು೬೬              ೬೭
ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಿ-ಇಲ್ಲದ ಷಾಡವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು೬೬              ೬೭
ಮಧ್ಯಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ-ಇಲ್ಲದ ಷಾಡವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು     ೬೬              ೬೭
ಮಧ್ಯಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರಿ-ಇಲ್ಲದ ಔಡುವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು  ೬೮              ೬೯
ಮಧ್ಯಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಗ-ಇಲ್ಲದ ಔಡುವ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು   ೬೮              ೬೯
ಮೂರ್ಛನಾತಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ                              ೬೮              ೬೯
ತಾನಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳ ಹೆಸರುಗಳು                                  ೭೦              ೭೧
ತಾನಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ                                              ೭೨              ೭೩
ಸಾಧಾರಣ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು                                          ೭೨              ೭೩
ಮೂರ್ಛನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುವಿಧ                                     ೭೨              ೭೩
ತಾನಗಳ ಪ್ರಯೋಗ-ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹ                     ೭೪              ೭೫
ಮೂರ್ಛನಾನಿರ್ದೇಶವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿಯಿಂದ                  ೭೬              ೭೭
ಮೂರ್ಛನಾಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ                                            ೭೬              ೭೭
ತಾನಪ್ರಯೋಜನ                                                      ೭೮              ೭೯
ತಾನಪ್ರಸ್ತಾರ                                                           ೭೮              ೭೯
ತಾನಗುಣನೋಪಾಯ                                               ೮೦              ೮೧
ದ್ವಾದಶಸ್ವರ ಮೂರ್ಛನಾ                                          ೮೨              ೮೩

vi. ವರ್ಣಾಲಂಕಾರಪ್ರಕರಣ
ವರ್ಣಲಕ್ಷಣ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು                                  ೮೬              ೮೭
ವರ್ಣಶಬ್ದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ                                                  ೮೮              ೮೯
ಅಲಂಕಾರಗಳು                                                         ೯೦              ೯೧
ಭರತಮತದಂತೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು                                    ೧೦೪            ೧೦೫
ಅವುಗಳ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರಗಳು                                         ೧೧೪            ೧೧೫

vii. ಪದಗೀತಿಪ್ರಕರಣ
ನಾಲ್ಕುವಿಧದ ಗೀತಿಗಳ                                              ೧೧೮            ೧೧೯
ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು                                                  ೧೨೦            ೧೨೧
ಮಾರ್ಗ, ಗ್ರಹ, ಕ್ರಿಯಾ, ಪಾಣಿ                                      ೧೨೦            ೧೨೧
ಮಾರ್ಗ – ಲಯಗಳು                                                  ೧೨೪            ೧೨೫

II. ಜಾತ್ಯಧ್ಯಾಯ

 1. ಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-ಹೆಸರುಗಳು – ಬೇಧಗಳು                       ೧೩೨            ೧೩೩
  ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿಂಗಡನೆ                                 ೧೩೨            ೧೩೩
  ಸಾಧಾರಣಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳು                             ೧೩೪            ೧೩೫
 2. ಶುದ್ಧ, ವಿಕೃತ, ಸಂಸರ್ಗಜ ಜಾತಿಗಳು                            ೧೩೪            ೧೩೫
  ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸಂಪೂರ್ಣ, ಷಾಡವ, ಔಡುವಗಳು         ೧೩೬            ೧೩೭
 3. ಜಾತಿಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣ                                                ೧೩೮            ೧೩೯
 4. ಜಾತಿದಶವಿಧಲಕ್ಷಣ
  ೧. ಗ್ರಹ                                                                  ೧೪೦            ೧೪೧
  ೨. ಅಂಶ                                                                 ೧೪೨            ೧೪೩
  ಅಪನ್ಯಾಸ (ಅಂಶಾತರ್ಗತ)                                         ೧೪೨            ೧೪೩
  ಸಂನ್ಯಾಸ (ಅಂಶಾತರ್ಗತ)                                           ೧೪೨            ೧೪೩
  ವಿನ್ಯಾಸ (ಅಂಶಾತರ್ಗತ)                                            ೧೪೪            ೧೪೫
  ೩. ತಾರ                                                                 ೧೪೪            ೧೪೫
  ೪. ಮಂದ್ರ                                                              ೧೪೬            ೧೪೭
  ೫. ಷಾಡವ                                                              ೧೪೬            ೧೪೭
  ೬. ಔಡುವ                                                              ೧೪೬            ೧೪೭
  ೭. ಅಲ್ಪತ್ವ                                                            ೧೪೮            ೧೪೯
  ೮. ಬಹುತ್ವ                                                            ೧೪೮            ೧೪೯
  ೯. ನ್ಯಾಸ                                                                ೧೫೦            ೧೫೧
  ೧೦. ಅಪನ್ಯಾಸ                                                        ೧೫೦            ೧೫೧
 5. ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ಅಂಶವೇ
  ಮೊದಲಾದ ನಾನಾರೂಪಗಳು                                      ೧೫೨            ೧೫೩
 6. ಅಂಶಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಗಳ ನಿರ್ದೇಶ            ೧೫೮            ೧೫೯
 7. ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಿಧಿ                                             ೧೬೨            ೧೬೩
 8. ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಷಾಡವ-ಔಡುವಗಳನ್ನಾಗಿ
  ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು                                             ೧೬೨            ೧೬೩
 9. ಶುದ್ಧಜಾತಿಲಕ್ಷಣ                                                     ೧೭೦            ೧೭೧
 10. ಶುದ್ಧಜಾತಿಗಳು ವಿಕೃತವಾಗುವ ಬಗೆ                            ೧೭೦            ೧೭೧
 11. ಜಾತಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು                                       ೧೭೦            ೧೭೧
  1. ಷಾಡ್ಜೀ                                                             ೧೭೨            ೧೭೩
  2. ಆರ್ಷಭೀ                                                            ೧೭೪            ೧೭೫
  3. ದೈವತೀ                                                             ೧೭೪            ೧೭೫
  4. ನೈಷಾದೀ                                                           ೧೭೬            ೧೭೭
  5. ಷಡ್ಜಕೈಶಿಕೀ                                                       ೧೭೬            ೧೭೭
  6. ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವಾ                                               ೧೭೮            ೧೭೯
  7. ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾ                                                  ೧೭೮            ೧೭೯
  8. ಗಾಂಧಾರೀ                                                          ೧೮೦            ೧೮೧
  9. ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ                                                     ೧೮೨            ೧೮೩

ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಲಕ್ಷಣಗಳು
1. ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾ                                                  ೧೮೪            ೧೮೫
2. ಗಾಂಧಾರೋಧೀಚ್ಯವಾ                                          ೧೮೬            ೧೮೭
3. ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ                                                     ೧೮೮            ೧೮೯
4. ಕೈಶಿಕೀ                                                               ೧೯೦            ೧೯೧
5. ಮಧ್ಯಮೋದೀಚ್ಯವಾ                                            ೧೯೪            ೧೯೫
6. ಕಾರ್ಮಾರವೀ                                                      ೧೯೬            ೧೯೭
7. ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೀ                                              ೧೯೮            ೧೯೯
8. ಆಂಧ್ರೀ                                                              ೨೦೦            ೨೦೧
9. ನಂದಯಂತೀ                                                       ೨೦೨            ೨೦೩

III. ರಾಗಾಧ್ಯಾಯ

ಮಂಗಲಾಚರಣ                                                                        ೨೧೦            ೨೧೧

i. ರಾಗಲಕ್ಷಣ                                                                           ೨೧೦            ೨೧೧
ರಾಗಶಬ್ದವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ                                                  ೨೧೦            ೨೧೧
ಗೀತಿಭೇದಗಳು (ಮತಾಂತರಗಳು)                                 ೨೧೨            ೨೧೩

ii. ಗೀತಿಲಕ್ಷಣ
೧. ಶುದ್ಧಾಗೀತಿ                                                       ೨೧೪            ೨೧೫
೨. ಭಿನ್ನಾಗೀತಿ                                                         ೨೧೪            ೨೧೫
೩. ಗೌಡೀಗೀತಿ, ಔಹಾಟೀ                                            ೨೧೪            ೨೧೫
೪. ರಾಗಗೀತಿ                                                           ೨೧೬            ೨೧೭
೫. ಸಾಧಾರಣೀಗೀತಿ                                                  ೨೧೬            ೨೧೭
೬. ಭಾಷಾಗೀತಿ                                                         ೨೧೬            ೨೧೭
೭. ವಿಭಾಷಾಗೀತಿ                                                      ೨೧೮            ೨೧೯

iii. ರಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರುಗಳು                                                   ೨೧೮            ೨೧೯

iv. ರಾಗಗಳ ವಿಶೇಷಲಕ್ಷಣಗಳು                                                    ೨೨೦            ೨೨೧
ಕ. ಶುದ್ಧರಾಗಗಳು
೧. ಶುದ್ಧಷಾಡವ                                                     ೨೨೦            ೨೨೧
೨. ಶುದ್ಧಪಂಚಮ                                                    ೨೨೨            ೨೨೩
೩. ಶುದ್ಧಸಾಧಾರಿತ                                                  ೨೨೨            ೨೨೩
೪. ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ                                           ೨೨೪            ೨೨೫
೫. ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕ                                                        ೨೨೪            ೨೨೫
ಶುದ್ಧರಾಗಗಳ ಗ್ರಾಮವಿಭಾಗ                                                      ೨೨೬            ೨೨೭
ಶುದ್ಧರಾಗಗಳ ವಿನಿಯೋಗ                                                          ೨೨೬            ೨೨೭
ಖ. ಭಿನ್ನರಾಗಗಳು                                                                    ೨೨೮            ೨೨೯
i. ಸ್ವರಭಿನ್ನ                                                            ೨೨೮            ೨೨೯
೧. ಭಿನ್ನಷಡ್ಜ                                                         ೨೩೦            ೨೩೧
೨. ಭಿನ್ನಪಂಚಮ                                                      ೨೩೦            ೨೩೧
ii. ಜಾತಿಭಿನ್ನ                                                          ೨೩೨            ೨೩೩
೩. ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ                                             ೨೩೨            ೨೩೩
iii. ಶುದ್ಧಭಿನ್ನ                                                        ೨೩೪            ೨೩೫
೪.ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕ                                                          ೨೩೪            ೨೩೫
iv. ಶ್ರುತಿಭಿನ್ನ                                                         ೨೩೬            ೨೩೭
೫. ಭಿನ್ನತಾನ                                                           ೨೩೬            ೨೩೭
ಭಿನ್ನರಾಗಗಳ ಗ್ರಾಮವಿಭಾಗ                                                        ೨೩೮            ೨೩೯
ಗ. ಗೌಡರಾಗಗಳು                                                     ೨೩೮            ೨೩೯
೧. ಗೌಡಪಂಚಮ                                                      ೨೩೮            ೨೩೯
೨. ಗೌಡಕೈಶಿಕ                                                         ೨೪೦            ೨೪೧
೩. ಗೌಡಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ                                             ೨೪೦            ೨೪೧
ಗೌಡರಾಗಗಳ ಗ್ರಾಮವಿಭಾಗ                                                        ೨೪೨            ೨೪೩
ಘ. ವೇಸರರಾಗಗಳು                                                                  ೨೪೨            ೨೪೩
೧. ಟಕ್ಕ                                                                  ೨೪೪            ೨೪೫
೨. ಸೌವೀರ                                                             ೨೪೪            ೨೪೫
೩. ಮಾಲವಪಂಚಮ                                                 ೨೪೬            ೨೪೭
೪. ವೇಸರಷಾಡವ                                                     ೨೪೬            ೨೪೭
೫. ಬೋಟ್ಟ                                                            ೨೪೮            ೨೪೯
೬. ಹಿಂದೋಲ                                                         ೨೪೮            ೨೪೯
೭. ಟಕ್ಕಕೈಶಿಕ                                                          ೨೫೦            ೨೫೧
೮. ಮಾಲವಕೈಶಿಕ                                                     ೨೫೨            ೨೫೩
ವೇಸರರಾಗಗಳ ಗ್ರಾಮವಿಭಾಗ                                                      ೨೫೨            ೨೫೩
ಙ ಸಾಧಾರಣರಾಗಗಳು                                                               ೨೫೪            ೨೫೫
೧. ನರ್ತ                                                                 ೨೫೪            ೨೫೫
೨. ಶಕ                                                                    ೨೫೬            ೨೫೭
೩. ಕಕುಭ                                                                ೨೫೬            ೨೫೭
೪. ಭಮ್ಮಾಣಪಂಚಮ                                               ೨೫೮            ೨೫೯
೫. ರೂಪಸಾಧಾರಿತ                                                   ೨೫೮            ೨೫೯
೬. ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮ                                                ೨೬೦            ೨೬೧
೭. (ಷಡ್ಜಕೈಶಿಕ                                                       ೨೬೦            ೨೬೧
೮. ಪಂಚಮಷಾಡವ                                                  ೨೬೦            ೨೬೧
೯. ರೇವಗುಪ್ತ                                                          ೨೬೨            ೨೬೩
೧೦. ಟಕ್ಕಸೈಂಧವ                                                    ೨೬೪            ೨೬೫
ಸಾಧಾರಣರಾಗಗಳ ಗ್ರಾಮವಿಭಾಗ                                                 ೨೬೪            ೨೬೫
ಗ್ರಾಮರಾಗಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ಛನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ                 ೨೬೪            ೨೬೫
ಗೀತ-ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ                                                        ೨೬೬            ೨೬೭
ಗೀತಗಳ ವಿನಿಯೋಗ                                                                  ೨೬೬            ೨೬೭

IV. ಭಾಷಾಧ್ಯಾಯ

. ಯಾಷ್ಪಿಕಮತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾರಾಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು
                 ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಭಾಷಾಗಳು                                         ೨೭೦            ೨೭೧
ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾಷಾ, ವಿಭಾಷಾ,
ಅಂತರಭಾಷಾಗಳ ಹೆಸರುಗಳು                                     ೨೭೨            ೨೭೩

ಭಾಷಾರಾಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು                                                          ೨೭೮            ೨೭೯
I ಟಕ್ಕಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                        ೨೭೮            ೨೭೯
i ತ್ರವಣಾ
ii ತ್ರವಣೋದ್ಭವಾ                                                   ೧೭೮            ೨೭೯
iii ವೇರಂಜಿಕಾ                                                         ೨೮೦            ೨೮೧
iv ಛೇವಾಟೀ                                                           ೨೮೦            ೨೮೧
v ಮಾಲ(ವ)ವೇಸರೀ                                                 ೨೮೦            ೨೮೧
vi ಗುರ್ಜರೀ                                                            ೨೮೨            ೨೮೩
vii ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೀ                                                        ೨೮೨            ೨೮೩
viii ಸೈಂಧವೀ                                                         ೨೮೨            ೨೮೩
ix ವೇಸರಿಕಾ                                                            ೨೮೪            ೨೮೫
x ಪಂಚಮಾ(+ಖ್ಯಾ)                                                 ೨೮೪            ೨೮೫
xi ರವಿಚಂದ್ರಿಕಾ                                                       ೨೮೪            ೨೮೫
xii ಅಂಬಾಹೇರೀ                                                      ೨೮೬            ೨೮೭
xiii ಲಲಿತಾ                                                            ೨೮೬            ೨೮೭
xiv ಕೋಲಾಹಲೀ                                                    ೧೮೮            ೨೮೯
xv ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮ(+ಗೇಹಾ)                                     ೨೮೮            ೨೮೯
xvi ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೀ                                             ೨೮೮            ೨೮೯

ಟಕ್ಕವಿಭಾಷಾ : ಪೋತಾ

II ಮಾಲವಕೈಶಿಕಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                           ೨೯೦            ೨೯೧
i ಪೌರಾಲೀ                                                             ೧೯೦            ೨೯೧
ii ಶುದ್ಧಾ                                                               ೨೯೦            ೨೯೧
iii ಅರ್ಧವೇಸರೀ                                                      ೨೯೨            ೨೯೩
iv ಹರ್ಷಪೂರೀ                                                        ೨೯೨            ೨೯೩
v ಮಾಂಗಾಲೀ                                                         ೨೯೪            ೨೯೫
vi ಸೈಂಧವೀ                                                           ೨೯೪            ೨೯೫
vii ಆಭೀರೀ                                                            ೨೯೬            ೨೯೭
viii ಖಂಜನೀ                                                           ೨೯೬            ೨೯೭
ix ಗುರ್ಜರೀ                                                            ೨೯೮            ೨೯೯

III ಕಕುಭಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                                     ೨೯೮            ೩೦೩
i                                                                           ಕಾಂಬೋಜಾ  ೨೯೮  ೨೯೯
ii                                                                          ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮಿಕಾ   ೨೯೮     ೨೯೯
iii                                                                         ಸಾತವಾಹಿನೀ೩೦೦  ೩೦೧
iv                                                                         ಭೋಗವರ್ಧನೀ        ೩೦೦     ೩೦೧
v                                                                          ಮಧುಕರೀ     ೩೦೨  ೩೦೩
vi                                                                         ಶಕಮಿಶ್ರಿತಾ    ೩೦೨  ೩೦೩
vii ಭಿನ್ನಪಂಚಮೀ                                                   ೩೦೨            ೩೦೩

IV ಹಿಂದೋಲಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                             ೩೦೪            ೩೦೫
i ವೇಸರಿ                                                                 ೩೦೪            ೩೦೫
ii ಪ್ರಥಮಮಂಜರೀ                                                  ೩೦೪            ೩೦೫
iii ಛೇವಾಟೀ                                                           ೩೦೪            ೩೦೫
iv ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾ                                                  ೩೦೬            ೩೦೭
v ಮಧುಕರೀ                                                           ೩೦೬            ೩೦೭

V ಪಂಚಮಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                                  ೩೦೬            ೩೦೭
i ಆಭೀರೀ                                                               ೩೦೬            ೩೦೭
ii ಭಾವಿನೀ                                                              ೩೦೮            ೩೦೯
iii ಮಾಂಗಾಲೀ                                                        ೩೦೮            ೩೦೯
iv ಸೈಂಧವೀ                                                           ೩೦೮            ೩೦೯
v ಗುರ್ಜರೀ                                                             ೩೧೦            ೩೧೧
vi ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾ                                                       ೩೧೦            ೩೧೧
vii ಅಂಧಾಲೀ                                                          ೩೧೨            ೩೧೩
viii ತಾನೋದ್ಭವಾ                                                  ೩೧೨            ೩೧೩
ix ತ್ರಾವಣೀ                                                            ೩೧೪            ೩೧೫
x ಕೈಶಿಕೀ                                                                ೩೧೪            ೩೧೫

VI ಭಿನ್ನಷಡ್ಜಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                              ೩೧೪            ೩೧೫
i ಶುದ್ಧಾ                                                                ೩೧೬            ೩೧೭
ii ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ                                                          ೩೧೬            ೩೧೭
iii ಗಾಂಧಾರೀ                                                          ೩೧೬           ೩೧೭
iv ಶ್ರೀಕಂಠೀ                                                            ೩೧೮            ೩೧೯
v ಪೌರಾಲೀ                                                            ೩೧೮            ೩೧೯
vi ಬಾಂಗಾಲೀ                                                         ೩೧೮            ೩೧೯
vii ಸೈಂಧವೀ                                                          ೩೨೦            ೩೨೧
viii ಕಾಲಿಂಗೀ                                                          ೩೨೦            ೩೨೧
ix ಪುಲಿಂದೀ                                                            ೩೨೦            ೩೨೧

VII ವೀರಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                                    ೩೨೨            ೩೨೩
i ಸೌವೀರೀ                                                              ೩೨೨            ೩೨೩
ii ವೇಗಮಧ್ಯಮಾ                                                    ೩೨೨            ೩೨೩
iii ಸಾಧಾರಿತಾ                                                         ೩೨೨            ೩೨೩
iv ಗಾಂಧಾರೀ                                                          ೩೨೪            ೩೨೫

VIII ಭಿನ್ನಪಂಚಮಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                        ೩೨೪            ೩೨೫
i ಶುದ್ಧಭಿನ್ನಾ                                                         ೩೨೪            ೩೨೫
ii ವರಾಟೀ                                                              ೩೨೪            ೩೨೫
iii ದೈವತಭೂಷಿತಾ                                                  ೩೨೬            ೩೨೭
iv ವಿಶಾಲಾ                                                             ೩೨೬            ೩೨೭

IX ಬೋಟ್ಟಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                                ೩೨೮            ೩೨೯
i ಮಂಗಲಾ                                                             ೩೨೮            ೩೨೯

X ಮಾಲವಪಂಚಮಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗ                                            ೩೨೮            ೩೨೯

i ಭಾವಿನೀ                                                               ೩೨೮            ೩೨೯

XI ಟಕ್ಕಕೈಶಿಕಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                              ೩೨೮            ೩೨೯
i ಮಾಲವಪಂಚಮೀ                                                  ೩೨೮            ೩೨೯
ii ಭಿನ್ನವಾಲಿಕಾ                                                       ೩೩೦            ೩೩೧
iii ದ್ರಾವಿಡೀ                                                            ೩೩೦            ೩೩೧

XII ವೇಸರಷಾಡವಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                        ೩೩೦            ೩೩೧
i ಬಾಹ್ಯಷಾಡವಾ                                                     ೩೩೦            ೩೩೧
ii ನಾದಾಖ್ಯಾ                                                          ೩೩೦            ೩೩೧

XIII ಭಿನ್ನತಾನಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗ                                                   ೩೩೨            ೩೩೩
i ತಾನೋದ್ಭವಾ                                                      ೩೩೨            ೩೩೩

XIV ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮ ಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗ                                      ೩೩೪            ೩೩೫
i ಗಾಂಧಾರೀ                                                            ೩೩೪            ೩೩೫

XV ರೇವಗುಪ್ತಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗ                                                  ೩೩೪            ೩೩೫
i ಶಕ                                                                      ೩೩೪            ೩೩೫

XVI ಪಂಚಮ ಷಾಡವಜನ್ಯ ಭಾಷಾರಾಗ                                        ೩೩೪            ೩೩೫

i ಪೋತಾ                                                                ೩೩೪            ೩೩೫

ಖ.ಶಾರ್ದೂಲಮತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾರಾಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು                         ೩೩೬ ೩೩೭

I ಟಕ್ಕಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                                         ೩೩೬ ೩೩೭
i ದೇವಾಲವರ್ಧಿನೀ                                                   ೩೩೬ ೩೩೭
ii ಪೌರಾಲೀ                                                            ೩೩೮            ೩೩೯
iii ತ್ರಾವಣೀ                                                            ೩೩೮            ೩೩೯
iv ತಾನವಲಲಿಕಾ                                                      ೩೩೮            ೩೩೯
vi ದೋಹ್ಯಾ                                                           ೩೩೮            ೩೩೯
vii ಶಾರ್ದೂಲೀ                                                       ೩೪೦            ೩೪೧
viii ಅಲಘ್ವೀ                                                          ೩೪೦            ೩೪೧

II ಹಿಂದೋಲಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                               ೩೪೦            ೩೪೧
i ಭಿನ್ನವಲಿತಿಕಾ                                                        ೩೪೦            ೩೪೧
ii ರವಿಚಂದ್ರಾ                                                          ೩೪೨            ೩೪೩
iii ಭಿನ್ನಪೌರಾಲೀ                                                    ೩೪೨            ೩೪೩
iv ದ್ರಾವಿಡೀ                                                            ೩೪೨            ೩೪೩
vi ಪಿಂಜರೀ                                                             ೩೪೨            ೩೪೩
vii ಪಾರ್ವತೀ                                                          ೩೪೪            ೩೪೫

III ಮಾಲವಪಂಚಮಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                      ೩೪೪            ೩೪೫
i ವಿಭಾವಿನೀ                                                            ೩೪೪            ೩೪೫
ii ಪೌರಾಲೀ                                                            ೩೪೪            ೩೪೫
iii ವೇಗವತೀ                                                           ೩೪೬            ೩೪೭
iv ಪಂಚಮೀ                                                           ೩೪೬            ೩೪೭
vi ಆಂಧ್ರೀ                                                              ೩೪೬            ೩೪೭
vii ಗಾಂಧಾರೀ                                                         ೩೪೬            ೩೪೭

IV ಭಿನ್ನಷಡ್ಜಜನ್ಯಭಾಷಾರಾಗಗಳು                                              ೩೪೮            ೩೪೯

i ತ್ರಾವಣೀ                                                              ೩೪೮            ೩೪೯

ii ಷಡ್ಜಭಾಷಾ                                                        ೩೪೮            ೩೪೯

iii ಮಾಲವೀ                                                           ೩೪೮            ೩೪೯

iv ಗುರ್ಜರೀ                                                            ೩೫೦            ೩೫೧

vi ಬಾಹ್ಯಷಾಡವಾ                                                   ೩೫೦            ೩೫೧

vii ಕೌಸಲೀ                                                             ೩೫೦            ೩೫೧

viii ಗಾಂಧಾರೀ                                                        ೩೫೦            ೩೫೧

ix ಸ್ವರವಲ್ಲಿ(-ಲಿ)ತಿಕಾ                                             ೩೫೦            ೩೫೧

x ಲಲಿತಾ                                                               ೩೫೨            ೩೫೩

xi ನಿಷಾದವತೀ                                                        ೩೫೨            ೩೫೩

xii ತುಂಬುರು                                                         ೩೫೨            ೩೫೩

xiii ಗಾಂಧಾರಲಲಿತಾ                                                ೩೫೪            ೩೫೫

xiv ಕಲಿಂಗಾ                                                            ೩೫೪            ೩೫೫

xv ಶುದ್ಧಾ                                                             ೩೫೪            ೩೫೫

xvi ಮಧ್ಯಮಾ                                                        ೩೫೪            ೩೫೫

xvii ಪಾರ್ವತೀ                                                        ೩೫೪            ೩೫೫

V. ದೇಶಿರಾಗಾಧ್ಯಾಯ
ಮಂಗಲಾಚರಣ                                                                        ೩೬೦            ೩೬೧
ದೇಶೀರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರುವಿಧ                                                    ೩೬೦            ೩೬೧
(ಭಾಷಾಂಗರಾಗಗಳು?)                                                              ೩೬೨            ೩೬೩
೧. ಕಚ್ಛೀಲಿ                                                             ೩೬೨            ೩೬೩
೨. ಸ್ವಸಿತಾ                                                             ೩೬೨            ೩೬೩
೩. ಮಾಂಗಾಲೀ                                                        ೩೬೨            ೩೬೩
೪. ಭಮ್ಮಾಣಿಕಾ                                                       ೩೬೨            ೩೬೩
೫. ಪುಲಿಂದಿಕಾ                                                          ೩೬೪            ೩೬೫
೬. ಗಾಂಧಾರಸಿಂಧು                                                   ೩೬೪            ೩೬೫
೭. ಕರ್ಣಾಟೀ                                                           ೩೬೪            ೩೬೫

VI. ಪ್ರಬಂಧಾಧ್ಯಾಯ
ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಹೆಸರುಗಳು                                                             ೩೬೮            ೩೬೯
ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು                                                              ೩೭೨            ೩೭೩
i ಕಂದ                                                                    ೩೭೨            ೩೭೩
ii ವೃತ್ತ                                                                 ೩೭೨            ೩೭೩
iii ಗದ್ಯ                                                                 ೩೭೨            ೩೭೩
iv ದಂಡಕ                                                               ೩೭೨            ೩೭೩
v ವರ್ಣ                                                                 ೩೭೪            ೩೭೫
vi (ಆರ್ಯಾ                                                            ೩೭೪            ೩೭೫)
vii (ಗಾಥಾ                                                             ೩೭೪            ೩೭೫)
viii (ದ್ವಿಪಥಕ                                                         ೩೭೪            ೩೭೫)
ix ಪದ್ದಡೀ                                                            ೩೭೪            ೩೭೫
x ಅಡಿಲಾ                                                               ೩೭೪            ೩೭೫
xi ಚತುಷ್ಪದೀ                                                        ೩೭೪            ೩೭೫
xii ದೋಧಕ                                                           ೩೭೪            ೩೭೫
xiii (ತೋಟಕ                                                          ೩೭೪            ೩೭೫)
xiv ವಸ್ತು                                                              ೩೭೬            ೩೭೭
xv ಕ್ರೌಂಚಪದ                                                         ೩೭೬            ೩೭೭
xvi ಹಂಸಪದ                                                         ೩೭೬            ೩೭೭
xvii ಶುಕಸಾರಿಕಾ                                                      ೩೭೬            ೩೭೭
xviii ಹಯಲೀಲ                                                     ೩೭೬            ೩೭೭
xix ಗಜಲೀಲ                                                          ೩೭೬            ೩೭೭
xx ಸಿಂಹಲೀಲ                                                         ೩೭೮            ೩೭೯
xxi ಶರಭಲೀಲ                                                        ೩೭೮            ೩೭೯
xxii ಶುಕಚಂಚು                                                       ೩೭೮            ೩೭೯
xxiii ವಿಚಿತ್ರ                                                           ೩೭೮            ೩೭೯
xxiv ತ್ರಿಭಂಗಿ                                                          ೩೭೮            ೩೭೯
xxv ಚತುರಂಗ                                                        ೩೭೮            ೩೭೯
xxvi ಜಯವರ್ಧನ                                                   ೩೮೦            ೩೮೧
xxvii ಅಂಕಚಾರಿಣಿ                                                   ೩೮೦            ೩೮೧
xxviii ಸಿಂಹವಿಕ್ರಾಂತ                                                ೩೮೦            ೩೮೧
xxix ಕಲಹಂಸ                                                        ೩೮೦            ೩೮೧
xxx ಘಟ                                                               ೩೮೦            ೩೮೧
xxxi ಚಕ್ರವಾಲ                                                       ೩೮೦            ೩೮೧
xxxii ತ್ರಿಪದೀ / ಷಟ್ಪದೀ                                          ೩೮೦            ೩೮೧
xxxiii ಬಂಧಕರಣ                                                    ೩೮೨            ೩೮೩
xxxiv ಪಾಟಕರಣ                                                    ೩೮೨            ೩೮೩
xxxv ಕೈವಾಟ                                                        ೩೮೨            ೩೮೩
xxxvi ದ್ವಿಪದೀ                                                      ೩೮೨            ೩೮೩
xxxvii ವರ್ತನೀ                                                      ೩೮೨            ೩೮೩
xxxviii ಏಲಾ                                                         ೩೮೨            ೩೮೩
ಕ. ಗಣೈಲಾಚತುಷ್ಪಯ                                             ೩೮೪            ೩೮೯
                 ೧.ನಾದಾವತೀ                                                          ೩೮೪            ೩೮೫
೨. ಹಂಸಾವತೀ                                                        ೩೮೪            ೩೮೫
೩. ನಂದಾವತೀ                                                         ೩೮೬            ೩೮೭
೪. ಭದ್ರಾವತೀ                                                         ೩೮೮            ೩೮೯
ಏಲಾಪ್ರಯೋಗಸಾಮಾನ್ಯವಿಧಾನ                                 ೩೮೮            ೩೮೯
ಸಂಕರೈಲಾ                                                              ೩೮೮            ೩೮೯
ಖ. ಮಾತ್ರೈಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು                                        ೩೯೦            ೩೯೧
೧. ರತಲೇಖಾ                                                          ೩೯೦            ೩೯೧
೨. ಕಾಮಲೇಖಾ                                                       ೩೯೦            ೩೯೧
೩. ಬಾಣಲೇಖಾ                                                       ೩೯೦            ೩೯೧
೪. ಚಂದ್ರಲೇಖಾ                                                       ೩೯೦            ೩೯೧
ಗ. ವರ್ಣೈಲಾಪ್ರಕಾರಗಳು                                           ೩೯೨            ೩೯೩
೧. ಮದನವತೀ                                                        ೩೯೨            ೩೯೩
೨. ಶಶಿಲೇಖಾ                                                          ೩೯೨            ೩೯೩
೩. ಪ್ರಭಾವತೀ                                                         ೩೯೨            ೩೯೩
೪. ಮಾಲತೀ                                                           ೩೯೨            ೩೯೩
೫. ಲಲಿತಾ                                                              ೩೯೨            ೩೯೩
೬. ಹೇಮವತೀ                                                         ೩೯೪            ೩೯೫
೭. ಕುಸುಮವತೀ                                                      ೩೯೪            ೩೯೫
ಘ. ಪ್ರಕಾರಾಂತದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಣೈಲಾಗಗಳು                  ೩೯೪            ೩೯೫
೧. ರಮಣೀ                                                             ೩೯೪            ೩೯೫
೨. ಚಂದ್ರಿಕಾ                                                            ೩೯೬            ೩೯೭
೩. ಲಕ್ಷ್ಮೀ                                                               ೩೯೬            ೩೯೭
೪. ಪದ್ಮಿನೀ                                                            ೩೯೬            ೩೯೭
೫. ರಂಜನೀ                                                             ೩೯೬            ೩೯೭
೬. ಮಾಲತೀ                                                           ೩೯೬            ೩೯೭
೭. ಮೋಹಿನೀ                                                          ೩೯೬            ೩೯೭
ಙ ದೇಶೈಲಪ್ರಕಾರಗಳು                                              ೩೯೮            ೩೯೯
೧. ಕರ್ಣಾಟೈಲಾ                                                      ೩೯೮            ೩೯೯
೨. ಲಾಟೈಲಾ                                                          ೩೯೮            ೩೯೯
೩. ಗೌಡೈಲಾ                                                           ೩೯೮            ೩೯೯
೪. ಆಂಧೈಲಾ                                                          ೩೯೮            ೩೯೯
೫. ದ್ರಾವಿಡೈಲಾ                                                       ೩೯೮            ೩೯೯
ಏಲಾಸಂಖ್ಯಾ                                                           ೪೦೦            ೪೦೧
ixI ಝೋಂಬಡ                                                       ೪೦೦            ೪೦೧
xI ಧ್ವನಿಕುಟ್ಟನೀ                                                     ೪೦೦            ೪೦೧
xIi ಢೇಂಕೀ                                                              ೪೦೨            ೪೦೩
xIii ಏಕತಾಲೀ                                                         ೪೦೨            ೪೦೩
xIiii ಮಾತೃಕಾ                                                        ೪೦೨            ೪೦೩
xIiv ಸ್ವರಾರ್ಥ                                                        ೪೦೨            ೪೦೩
xIv ಕರಣ                                                               ೪೦೨            ೪೦೩
xIvi ವರ್ಣಸ್ವರ                                                       ೪೦೨            ೪೦೩
xIvii ಮುಕ್ತಾವಲೀ                                                   ೪೦೪            ೪೦೫
xIviii ಪ್ರತಾಪವರ್ಧನ                                               ೪೦೪            ೪೦೫
ಗೀತದೋಷಗಳು                                                                       ೪೦೪            ೪೦೫
ಉಪಸಂಹಾರ                                                                           ೪೦೪            ೪೦೫

ಪಾಠವಿಮರ್ಶೆ

ಅಧ್ಯಾಯ ೧                                                                            ೪೦೭

ಅಧ್ಯಾಯ ೨                                                                            ೪೪೭

ಅಧ್ಯಾಯ ೩                                                                            ೪೭೫

ಅಧ್ಯಾಯ ೪                                                                            ೪೯೪

ಅಧ್ಯಾಯ ೫                                                                            ೫೨೮

ಅಧ್ಯಾಯ೬                                                                            ೫೩೧

ಅನುಬಂಧಗಳು

೧. ಉದ್ಧೃತಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾನುಕ್ರಮಣೀ                                            ೫೫೧
(ಅ) ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ                                                       ೫೫೧
(ಆ) ನಾಮನಿರ್ದಿಷ್ಟ                                                  ೫೫೨
(ಇ) ಆತ್ಮೋಲ್ಲೇಖಗಳು                                           ೫೫೨
(ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯನಾಮಾನುಕ್ರಮಣೀ                               ೫೫೨

೨. ವಿಶೇಷಪದಾನುಕ್ರಮಣೇ                                                         ೫೫೩

೩. ರಾಗಾನುಕ್ರಮಣೀ                                                                 ೫೮೯

೪. ತಾಲಾನುಕ್ರಮಣೀ                                                                 ೫೯೨

೫. ಪ್ರಬಂಧಾನುಕ್ರಮಣೀ                                                             ೫೯೩

೬. ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳ ಮತ್ತು ಗದ್ಯಖಂಡಗಳ ಅನುಕ್ರಮಣೀ                   ೫೯೫

ಸಂಕ್ಷೇಪಾನುಕ್ರಮಣೀ

ಬೃಹದ್ದೇಶಿಯ ಮೂಲಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಪಾಠವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಂಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭಾ.                :    ಅಭಿನವಭಾರತೀ, ಅಭಿನವಗುಪ್ತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಸಂರ.              :    ಅನೂಪಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರ, ಭಾವಭಟ್ಟವಿರಚಿತ

ಅಸಂವಿ.             :    ಅನೂಪಸಂಗೀತವಿಲಾಸ, ಭಾವಭಟ್ಟವಿರಚಿತ

ಅಷ್ಟಾ.              :    ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀ, ಪಾಣಿನಿಪ್ರಣೀತ

ಕಲ್ಲಿ.                :    ಕಲ್ಲಿನಾಥ, ಸಂಗೀತಕಲಾನಿಧಿ, ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಗೀತಾ.               :    ಗೀತಾಲಂಕಾರ ಭರತವಿರಚಿತ(!)

ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ.   :    ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ವಿರಚಿತ ಸಂಗೀತಚೂಡಾಮಣಿ (ಹಸ್ತಪ್ರತಿ)

ದತ್ತಿಲಂ.            :    ದತ್ತಿಲಂ, ದತ್ತಿಲಮುನಿಪ್ರಣೀತ, ತಿರುವಂದರಂ ಸಂಸ್ಕರಣ,

:    ಡಾ. ಎಮ್ಮಿ ತೆ ನೈಯೆನ್ ಹ್‌ವ್ಯುಇಸ್‌ರವರಿಂದ ಸಂಪಾದಿತ (ಲೈಡನ್).

:    ಡಾ. ಮುಕುಂದಲಾಠ್‌ಸಂಪಾದಿತ (ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ)

ದ್ವಿಸಂ.              :    ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪಾದನ / ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪಾದಕರು (ಡಾ. ಪ್ರೇಮಲತಾಶರ್ಮಾ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಕರಣದ ಸಂಪಾದಕರು)

ನಾಶಾ.               :    ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಭರತಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ (ಬರೋಡ ಸಂಸ್ಕರಣ)

ನಾಶಾಕಾ.           :    ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಭರತಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ (ಕಾವ್ಯಮಾಲಾ ಸಂಸ್ಕರಣ, ಬೊಂಬಾಯಿ)

ನಾಶಿ.                 :    ನಾರದೀಯ ಶಿಕ್ಷಾ, ನಾರದಮುನಿಪ್ರಣೀತ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಕರಣ

ಪ್ರ ಸಂ.              :    ಪ್ರಥಮ ಸಂಪಾದನ / ಪ್ರಥಮ ಸಂಪಾದಕರು (ಕೆ.ಸಾಂಬವಶಾಸ್ತ್ರೀರವರು, ಅನಂತಶಯನ ಸಂಸ್ಕರಣ)

ಪ್ರಸಂ.ಅ             :    ಪ್ರಥಮಸಂಪಾದನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಪ್ರಸಂ.ಕ              :    ಪ್ರಥಮಸಂಪಾದನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಮಾತೃಕೆ ‘ಕೆ’ದ ಪಾಠ

ಪ್ರಸಂ.ಖ            :    ಪ್ರಥಮಸಂಪಾದನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಮಾತೃಕೆ ‘ಖ’ದ ಪಾಠ

ಬೃಹ.                :    ಬೃಹದ್ದೇಶೀ, ಮತಂಗಮುನಿಪ್ರಣೀತ

ಭಕೋ.              :    ಭರತಕೋಶ, ಶ್ರೀ ಮಾನವಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಕವಿ ಸಂಕಲಿತ

ಭಭಾ.                :    ಭರತಭಾಷ್ಯಂ, ನಾನ್ಯದೇವವಿರಚಿತ

:    ಅ. ಮುದ್ರಿತ, ಇಂದಿರಾಕಲಾಸಂಗೀತವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಸ್ಕರಣ, ಭಾಗ.೨.

:    ಆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ, ಭಂಡಾರ್ಕಕರ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಪುಣೆ)ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃಕೆಯ ಪ್ರತಿ.

ಮಾನ.               :    ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ (=ಅಭಿಲಷಿತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ), ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಿರಚಿತ, ಬರೋಡ ಸಂಸ್ಕರಣ

ಮೋನಿಯರ್ ವಿಲಿಯಂಸ್   :           ಸರ್ ಮೋನಿಯರ್ ವಿಲಿಯಂಸ್, ಎ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ

ರಕೌ.                 :    ರಸಕೌಮುದೀ, ಶ್ರೀಕಂಠವಿರಚಿತಸ

ರಾವಿ.                :    ರಾಗವಿಭೋಧ, ಸೋಮನಾಥವಿರಚಿತ, ಸ್ವಂತವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮೇತ, ಅಡ್ಯಾರ್ ಸಂಸ್ಕರಣ

ಸಂ.ಚೂಡಾ.        :    ಸಂಗೀತಚೂಡಾಮಣಿ, ಚಾಲುಕ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲವಿರಚಿತ

:    ಅ. ಮುದ್ರಿತ, ಬರೋಡ ಸಂಸ್ಕರಣ

:    ಆ. ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ ಮಾತೃಕೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ

ಸಂ.ಮಕ.            :    ಸಂಗೀತಮಕರಂದ, ನಾರದಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ, ಬರೋಡ ಸಂಸ್ಕರಣ

ಸಂರ.                 :    ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರ, ಶಾರ್ಙ್ಗದೇವ ಪ್ರಣೀತ, ಅಡ್ಯಾರ್ ಸಂಸ್ಕರಣ

ಸಂರಾಜ.            :    ಸಂಗೀತರಾಜ, ಕುಂಭಕರ್ಣ(? ಕಾಲಸೇನ? ಕೃಷ್ಣಮಹೀಪತಿ?) ವಿರಚಿತ, ವಾರಾಣಾಸಿ ಸಂಸ್ಕರಣ

ಸಂ.ಶಿರೋ.         :    ಸಂಗೀತಶಿರೋಮಣಿ, ಪಂಡಿತಮಂಡಲಿ ವಿರಚಿತ, ಲೈಡೆನ್

ಸಂಸಸಾ              :    ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರ, ಪಾರ್ಶ್ವದೇವವಿರಚಿತ

:    ಅ. ಮುದ್ರಿತ, ಅನಂತಶಯನಂ ಸಂಸ್ಕರಣ

:    ಆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಡಾ.ಕೈಲಾಸಚಂದ್ರ, ಬೃಹಸ್ಪತಿರವರ ಸಂಪಾದನ

:    ಇ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾಸಂಶೋಧನಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃಕೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ

ಹರಿ                   :    ಹರಿಪಾಲದೇವಕೃತ ಸಂಗೀತಸುಧಾಕರ, ವಿವಿಧ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕೃತ ಸಂಪಾದಕನು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ

ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ರಚಿಸಿದವರನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಠಕಗಳು

                                                                          ಮೂಲಗ್ರಂಥ       ಅನುವಾದ

೧. ಶೃತಿನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾರಣಾಚತುಷ್ಟಯ                                   ೧೪              ೧೫

೨. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಮಂಡಲ                                             ೨೪              ೨೫

೩. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಮಂಡಲ                                        ೨೪              ೨೫

೪. ಷಡ್ಜ್ರಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿಮಂಡಲ                                        ೩೨              ೩೩

೫. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಮಂಡಲ                                      ೩೪              ೩೫

೬. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿಮಂಡಲ                                          ೩೬              ೩೭

೭. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾದಿಮಂಡಲ, ಸಂವಾದಿಮಂಡಲ               ೩೮              ೩೯

೮. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಮಂಡಲ                                 ೪೦              ೪೧

೯. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿಮಂಡಲ                                     ೪೦              ೪೧

೧೦. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛನಾಪರಿಪಾಟಿ                                 ೫೪              ೫೫

೧೧. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛನಾಪರಿಪಾಟಿ                             ೫೬              ೫೭

೧೨. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛನಾಮಂಡಲ                                  ೫೬              ೫೭ಸ

೧೩. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛನಾಮಂಡಲ                              ೫೬              ೫೭

೧೪. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಜಹೀನ ಷಾಡವಮೂರ್ಛನೆಗಳು                ೬೦              ೬೧

೧೫. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಋಷಭಹೀನ ಷಾಡವಮೂರ್ಛನೆಗಳು              ೬೨              ೬೩

೧೬. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹೀನ ಷಾಡವಮೂರ್ಛನೆಗಳು            ೬೨              ೬೩

೧೭. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಷಾದಹೀನ ಪಾಡವಮೂರ್ಛನೆಗಳು              ೬೨              ೬೩

೧೮. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಜಪಂಚಮಹೀನ ಔಡುವಮೂರ್ಛನೆಗಳು     ೬೪              ೬೫

೧೯. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಷಾದಗಾಂಧಾರಹೀನ ಔಡುವಮೂರ್ಛನೆಗಳು  ೬೪              ೬೫

೨೦. ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮರಿಷಭಹೀನ ಔಡುವಮೂರ್ಛನೆಗಳು   ೬೪              ೬೫

೨೧. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಜಹೀನ ಷಾಡವಮೂರ್ಛನೆಗಳು           ೬೬              ೬೭

೨೨. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಋಷಭಹೀನ ಷಾಡವಮೂರ್ಛನೆಗಳು         ೬೬              ೬೭

೨೩. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಹೀನ ಷಾಡವಮೂರ್ಛನೆಗಳು      ೬೬              ೬೭

೨೪. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೈವತಋಷಭಹೀನ
ಔಡುವಮೂರ್ಛನೆಗಳು                                                               ೬೮              ೬೯

೨೫. ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಷಾದಗಾಂಧಾರಹೀನ
ಔಡುವಮೂರ್ಛನೆಗಳು                                                               ೬೮              ೬೯

೨೬. ದ್ವಾದಶಸ್ವರ ಮೂರ್ಛನೆಗಳು                                               ೮೪              ೮೫