[i ಶಕ]

೯೫೩   ಋಷಭಾಂಶಾ ಮಧ್ಯಮಾಂತಾ ಶಕಭಾಷಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ಸುಸಂಪೂರ್ಣಸ್ವರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ಬಹುಗಾಂಧಾರಪಂಚಮಾ || ೧೪೩

೯೫೪   ಧೈವತರ್ಷಭಬಾಹುಲ್ಯಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ಶಕರಾಗೇ ತು(-ಗಸ್ತು) ಸಂಭೂತಾ ಭಾಷಾ ಪಂಚಮಷಾಡವೇ (-ರೇವಗುಪ್ತರಾಗತ್‌?) || ೧೪೪ ||

೯೫೫ ಉದಾಹರಣಂ – (ಅ) ರಿರಿಸಾನಿನಿ | (ಆ) ಪಾನಿರಿರಿರಿ | (ಮ) (ಶಕ)                                                          71

[XV ಈಗ ಪಂಷಮಷಾಡವ- (! ರೇವಗುಪ್ತ)ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ(?) ಭಾಷಾರಾಗದ ಲಕ್ಷಣ]

[i ಶಕ]

೯೫೩ ಶಕ ಎಂಬ ಭಾಷಾರಾಗವು ರಿಷಭವನ್ನು ಅಂಶವಾಗಿಯೂ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ನ್ಯಾಸವಾಗಿಯೂ ಪಡೆದಿದೆಯೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣಸ್ವರಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.                          ೧೪೩

೯೫೪ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೈವತರಿಷಭಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯವು ಪುನಃ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶಕರಾಗವು ಪಂಚಮ ಷಾಡವರ (?) ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ (- ರೇವಗುಪ್ತರಾಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ?).                                                                                                    ೧೪೪

೯೫೫ ಉದಾಹರಣೆ – (ಅ) ರಿರಿಸಾನಿನಿ | (ಆ) ಪಾನಿರಿರಿರಿ | (ಮ) (ಶ)ಕ                                                            72