ಬಂಗ ೪೪೩

ಬಂಗಾಲ ಭಾಷಾ ೯೩೪

ಬಂಗಾಲದೇಶ ೯೦೨

ಬಂಧಕರಣ ೧೦೬೫, ೧೧೦೭

ಬರ್ಹಿ ೨೨೪

ಬಲವಾನ್‌ ೪೮೧

ಬಲಶಾತನ ೨೨೯

ಬಲಿಭಿತ್‌೨೨೧

ಬಹು ೯೨೬, ೯೫೩

ಬಹುತ್ವ ೪೨೬, ೪೪೬, ೪೪೮, ೫೨೩, ೫೨೭, ೫೨೯, ೫೩೫, ೫೪೨, ೫೪೪, ೬೪೭, ೭೩೪

ಬಹುಪ್ರಯೋಗ೪೬೬, ೬೪೦

ಬಹು(ಲ) ೮೦೨, ೮೦೪, ೮೩೯, ೯೨೬

ಬಹುಲ ೪೬೮, ೮೧೬, ೮೨೦, ೮೨೬, ೮೪೩, ೮೬೫, ೯೧೪, ೯೩೩

ಬಹುವ್ರೀವಿ (ಸಮಾಸ) ೪೪೦

ಬಹುಸೌವರ್ಣ ೨೨೦

ಬಂಗಾಲೀ ೯೦೨

ಬಾಣಗಣ ೧೧೪೫

ಬಾಣಲೇಖಾ ೧೧೪೧, ೧೧೪೫

ಬಾಹುಲ್ಯ ೫೩೭, ೫೪೪, ೫೭೬ ೮೬೨, ೮೮೨, ೮೮೫, ೮೮೭, ೯೩೯, ೯೫೪

ಬಾಹ್ಯಷಾಡವ ೭೭೨, ೯೪೪, ೯೪೫, ೧೦೦೪

ಬಾಹ್ಲೀಕ ೪೪೩

ಬಿಂದು ೫, ೨೧, ೨೮೨, ೨೮೮, ೨೮೯, ೩೨೨, ೩೨೫, ೩೨೮, ೩೩೨, ೩೩೮, ೧೧೩೮, ೧೧೫೨, ೧೧೬೦, ೧೧೭೦

ಬಿರುದ೧೦೭೫, ೧೦೮೦, ೧೦೮೮, ೧೦೯೨, ೧೦೯೪, ೧೦೯೭, ೧೧೦೬, ೧೧೫೩

ಬಿರುದಯುಕ್ತ ೧೦೮೧

ಬೀಭತ್ಸ ೧೬೧, ೫೩೨, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೬೯, ೬೯೫, ೧೧೩೬

ಬೋಟ್ಟ ೭೦೦, ೭೫೦

ಬೋಟ್ಟರಾಗ ೬೧೫, ೬೮೯, ೬೯೦, ೭೭೦, ೯೩೪

ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ೨೦

ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ೨೨೦

ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ ೧೦೨೪

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ೨೦, ೧೪೬, ೧೫೧

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೪೨೪

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ(ಕುಲ) ೧೧೨೪

 

ಭಂಗಿ ೫೪೪

ಭದ್ರಾವತೀ ೧೧೨೦, ೧೧೩೫, ೧೧೩೭,

ಭಮ್ಮಾಣಪಂಚಮ ೬೧೭, ೭೧೪, ೭೧೫, ೭೨೯

ಭಮ್ಮಾಣೀ ೧೦೪೮

ಭಯಾನಕ ೧೬೧, ೫೩೨, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೬೯, ೬೭೩

ಭರತ ೫೭೮

ಭರತಜ್ಞಾನ ೫೭೮

ಭಾರತೀ (ದೇವತಾ) ೧೧೨೪

ಭಾರತೀ (ವೃತ್ತಿ)೧೧೩೬

ಭಾವ ೧೧೬೮

ಭಾವನೀ ೭೬೪

ಭಾವಾಢ್ಯಾ ೧೧೭೨

ಭಾವಿನೀ ೭೬೪

ಭಾವಾಢ್ಯಾ ೧೧೭೨

ಭಾವಿನೀ ೭೭೦, ೮೬೮

ಭಾಷಾ ೨೬೩, ೭೩೮-೭೪೦, ೭೪೨, ೭೫೨, ೭೫೩, ೭೫೭, ೭೬೫, ೭೮೧, ೭೮೫, ೮೦೨, ೮೦೪, ೮೦೭, ೮೧೬, ೮೨೪, ೮೩೨, ೮೩೪, ೮೪೧, ೮೪೬, ೮೫೨, ೮೫೩, ೮೫೫, ೮೬೦, ೮೬೨, ೮೬೬, ೮೬೮, ೮೭೧, ೮೮೨, ೮೮೯, ೮೯೦, ೯೦೨, ೯೨೦, ೯೨೬, ೯೨೯, ೯೩೧, ೯೩೪, ೯೪೫, ೯೫೦, ೯೫೬, ೯೫೭, ೯೫೮, ೯೬೦, ೯೬೪, ೯೬೬, ೯೬೮, ೯೭೪, ೯೭೮, ೯೮೧, ೯೮೩, ೯೮೯, ೯೯೧, ೧೦೦೦, ೧೦೦೪, ೧೦೦೮, ೧೦೩೦, ೧೦೩೪, ೧೦೩೬, ೧೦೪೪

ಭಾಷಾ (ಗೀತ) ೫೯೧

ಭಾಷಾಗೀತ ೫೮೮, ೫೯೨, ೬೦೬,

ಭಾಷಾಂಗ ೧೦೨೯, ೧೦೪೩

ಭಾಷಾ ಚತುಷ್ಟಯ ೧೦೯೯

ಭಾಷಾಛಾಯಾಶ್ರಿತಾ ೧೦೪೨

ಭಾಷಾದಿ ೯೯

ಭಾಷಾಂತ ೮೧೪

ಭಾಷಾಯುಕ್ತ ೧೦೮೧

ಭಾಷಾ (ರಾಗ) ೬೧೦

ಭಾಷಾಲಕ್ಷಣ ೭೪೪, ೯೬೧, ೯೬೨

ಭಿತ್ತಿ ೧೦೧

ಭಿನ್ನ ೬೫೮

ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕ ೬೫೪-೬೫೬, ೬೫೯, ೬೬೩

ಭಿನ್ನಗೀತ ೫೮೯, ೬೪೦, ೬೫೪

ಭಿನ್ನಾ (ಗೀತಿ) ೬೪೦

ಭಿನ್ನತಾನ ೬೬೧, ೭೫೧, ೭೭೨, ೯೫೦

ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕ ಮಧ್ಯಕ ೬೧೩, ೬೪೮, ೬೫೦, ೬೬೩

(ಬಿನ್ನ)ತಾನ ೬೬೦

ಭಿನ್ನತಾನ ೬೬೧, ೬೬೩, ೭೫೧, ೭೫೨

ಭಿನ್ನಪಂಚಮ ೬೧೩, ೬೪೩, ೬೪೫, ೬೬೩, ೭೫೦, ೭೬೯, ೯೨೩, ೯೨೯, ೯೪೦

ಭಿನ್ನಪಂಚಮೀ ೭೬೧, ೮೪೯

ಭಿನ್ನ ಪೌರಾಲೀ ೯೭೮, ೯೮೩

ಭಿನ್ನ (ರಾಗ) ೬೦೯, ೬೧೨, ೬೩೫, ೬೩೮, ೬೬೨, ೬೬೪, ೭೦೩, ೭೩೭

ಭಿನ್ನವಲಿತಿಕಾ ೯೭೮

ಭಿನ್ನವಾಲಿಕಾ ೭೭೧, ೯೩೯

(ಭಿನ್ನ)ಷಡ್ಜ ೧೦೦೪

ಭಿನ್ನಷಡ್ಜ ೬೧೩, ೬೪೦-೬೪೨, ೬೬೩, ೭೪೯, ೭೬೭, ೮೯೦, ೮೯೧, ೧೦೦೮, ೧೦೩೦

ಭಿನ್ನಾಗೀತಿ ೫೮೯, ೫೯೫

ಭೂಮಿಗಣ ೧೧೩೭

ಭೂಯಸೀ (=ಬಹುತ್ವ)೯೫೭

ಭೂಷಿತಾ (=ಬಹುಲ) ೮೧೪, ೮೯೫

ಭೇದ ೬೧

ಭೈರವ ೨೩೦

ಭೋಗವರ್ಧನೀ ೭೬೦, ೮೪೧

ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ೬೩

 

ಮಗಧೇಶ ೩೮೯

ಮಂಗಲ ೯೩೪

ಮಂಗಲ್ಯ ೯೩೪

ಮಜ್ಜಾ ೧೪೧

ಮಜು (!ಧು)ವತಿ ೮೪೭

ಮಂಜರೀ ೭೬೨

ಮತ್ಸರೀ (ಕೃತ್‌)೧೯೦

ಮತ್ಸರೀಕೃತಾ ೨೬೭

ಮಂಠ (ತಾಲ) ೧೧೧೭, ೧೧೨೨, ೧೧೫೬.

ಮಂಡನ ೨೮೧

ಮಂಡಪ ೫೪೫

ಮಂಡಲ ೭೦೬, ೭೦೮, ೭೨೨, ೭೨೫

ಮಂಡಲಪ್ರಸಾರ ೮೧

ಮದನವತೀ ೧೧೪೮, ೧೧೫೦

ಮಧುಕರಿ ೮೪೩

ಮಧುರ (ಧ್ವನಿ)೩೬

ಮಧುರಧ್ವನಿ ೧೧೫೧

ಮಧುರಸ್ವರ ೯೦೦

ಮಧುರೀ ೭೬೩, ೮೬೨

ಮಧ್ಯ ೩೩೦

ಮಾತ್ರಾ ೧೧೪೪-೧೧೪೬, ೧೧೮೦

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಸ ೧೧೬೮, ೧೧೬೯

ಮಧ್ಯ (ಲಯ) ೩೮೫, ೯೨೮

ಮಧ್ಯಸಪ್ತಕ ೨೯೨

ಮಧ್ಯ (ಸ್ಥಾನ) ೪೭

ಮಧ್ಯ(ಮ) ೭೯೯, ೮೬೮

ಮಧ್ಯಮ ೪೪, ೮೩, ೮೭, ೯೨, ೧೦೫, ೧೧೫, ೧೨೦, ೧೨೩, ೧೩೪, ೧೪೮, ೧೫೨, ೧೫೫, ೧೫೬, ೧೫೮, ೧೬೦, ೧೬೨, ೧೭೧, ೧೯೦, ೧೯೨, ೨೫೫, ೨೭೨, ೪೩೨, ೪೫೬, ೪೬೦, ೪೬೧, ೪೬೪, ೪೬೫, ೪೬೭, ೪೭೦, ೪೭೧, ೪೭೪, ೪೭೫, ೪೭೭, ೪೮೬, ೫೧೧, ೫೧೪, ೫೧೫, ೫೧೭, ೫೨೨, ೫೨೩, ೫೨೫, ೫೩೧, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೯, ೫೫೦, ೫೫೨, ೫೫೭, ೫೬೫, ೫೭೭, ೬೭೧, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೬, ೬೨೭, ೬೩೧, ೬೪೦-೬೪೨, ೬೪೯, ೬೫೦, ೬೬೦, ೬೬೧, ೬೬೮, ೬೬೯, ೬೭೨, ೬೭೪, ೬೮೫, ೬೮೭-೬೯೦, ೭೦೭, ೭೦೮, ೭೧೪-೭೧೬, ೭೨೧, ೭೨೨, ೭೨೪, ೭೨೫, ೭೫೫, ೭೭೮, ೭೮೩, ೭೮೫, ೭೮೭, ೭೯೧, ೭೯೨, ೭೯೭, ೮೦೨, ೮೦೪, ೮೦೬, ೮೦೯, ೮೧೪, ೮೧೬, ೮೧೮, ೮೨೦, ೮೨೨, ೮೨೪, ೮೨೬, ೮೩೦, ೮೩೨, ೮೩೮, ೮೩೯, ೮೪೦, ೮೫೭, ೮೫೯, ೮೬೨, ೮೭೦, ೮೭೫, ೮೮೨, ೮೮೫, ೮೮೭, ೮೯೩, ೮೯೭, ೮೯೯, ೯೦೫, ೯೧೦, ೯೧೭, ೯೧೯, ೯೨೨, ೯೨೫, ೯೨೬, ೯೩೩, ೯೪೪, ೯೪೭, ೯೫೩, ೯೬೬, ೯೭೦, ೯೮೩, ೧೦೦೦, ೧೦೦೫, ೧೦೧೨, ೧೦೧೬, ೧೦೨೬, ೧೦೩೦, ೧೦೪೫, ೧೦೫೧

ಮಧ್ಯಮಕರುಣ ೭೧೩

ಮಧ್ಯಮ (ಗ್ರಾಮ) ೮೭, ೧೬೮, ೧೬೯, ೧೭೨, ೧೭೫, ೧೭೮, ೮೧೬, ೯೭೦, ೧೦೧೬

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮ ೪೪, ೪೫, ೭೧, ೯೧, ೧೨೩, ೧೨೪-೧೨೬, ೧೮೨, ೧೮೪, ೧೮೬, ೧೮೭, ೧೯೧, ೧೯೪, ೨೦೦, ೨೦೧, ೨೦೩, ೨೨೩, ೨೨೯, ೨೩೦, ೨೬೮, ೨೬೯, ೩೯೮, ೪೦೦, ೪೨೦, ೪೨೧, ೪೫೧, ೫೪೧, ೬೨೨, ೬೨೭, ೬೨೯, ೬೩೧, ೬೩೩, ೬೩೮, ೬೪೦, ೬೪೫, ೬೫೬, ೬೫೯, ೬೬೧, ೬೬೩, ೬೭೧, ೬೭೫, ೬೮೬, ೬೯೨, ೭೦೧, ೭೦೮, ೭೧೫, ೭೨೯, ೭೬೦

ಮಧ್ಯಮ (ಗ್ರಾಮ)ಜಾತಿ ೪೬೩

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದೇಹ ೭೫೭

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮ (ಭಾಷಾರಾಗ) ೮೦೯

ಮಧ್ಯಮಧ್ವನಿವಿಶೇಷ ೨೬೦

ಮಧ್ಯಮಲಯ ೩೮೮

ಮಧ್ಯಮಸಪ್ತಕ ೨೪೦, ೨೪೨

ಮಧ್ಯಮಸ್ವರ ೨೪೧, ೨೪೨

ಮಧ್ಯಮ (ಸ್ಥಾನ) ದೀಪ್ತಸ್ವರ ೬೦೭

ಮಧ್ಯಮಾ (ಜಾತಿ) ೩೯೮, ೪೦೧, ೪೦೭-೪೦೯, ೪೨೪, ೪೬೮, ೪೮೪, ೪೯೦, ೬೪೫, ೬೬೦, ೬೬೧, ೬೮೬, ೬೯೪, ೬೯೫, ೭೦೮, ೭೧೨, ೭೧೩, ೭೧೭

ಮಧ್ಯಮಾದಿ ೨೫೭

ಮಧ್ಯಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೫೪೦, ೫೪೮, ೫೬೪, ೫೭೩, ೬೨೨, ೬೮೮

ಮಧ್ಯಮೋದೀಚ್ಯವಾ ೩೯೯, ೪೦೯, ೪೧೫, ೪೨೦, ೪೬೯, ೪೮೪, ೪೮೫, ೫೦೭, ೫೬೩

ಮಂದ್ರ ೧೦೯, ೨೪೫, ೨೫೯, ೨೮೩, ೨೨೮, ೩೮೬, ೨೮೮, ೨೯೫, ೨೯೭, ೩೦೩, ೩೧೮, ೩೩೦, ೩೩೯, ೩೪೨-೩೪೪, ೪೦೩, ೪೪೦, ೪೬೦, ೪೭೬, ೫೨೦, ೫೨೯, ೫೩೦, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೨, ೫೪೪, ೫೪೭, ೫೭೬, ೫೯೪, ೭೩೫, ೭೯೯, ೯೨೮, ೯೪೭, ೧೦೪೫-೧೦೪೮, ೧೦೫೦

ಮಂದ್ರಗತಿ ೪೪೦, ೫೨೫, ೯೨೯

ಮಂದ್ರಗಮಕ ೬೪೯, ೬೫೦

ಮಂದ್ರಜ ೬೬೬

ಮಂದ್ರಜಾ ೫೯೭, ೬೦೦

ಮಂದ್ರತಾರ ೨೩೮, ೨೯೮

ಮಂದ್ರತಾರಪ್ರಸನ್ನ ೨೮೨, ೨೯೬, ೨೯೭, ೩೨೨, ೩೬೮

ಮಂದ್ರತಾರವ್ಯವಸ್ಥಾ ೨೬೦

ಮಂದ್ರತಾರಸಿದ್ಧಿ ೨೬೨

ಮಂದ್ರನಿಯಾಮಕ ೪೩೧

ಮಂದ್ರಪ್ರಸನ್ನ ೩೪೪

ಮಂದ್ರಬಹುಲ ೬೫೬

ಮಂದ್ರಸಪ್ತಕ ೨೯೧

ಮಂದ್ರ (ಸ್ಥಾನ) ೪೭

ಮಂದ್ರ (ಸ್ವರ)೫೯೫

ಮಂದ್ರಸ್ವರ ೨೯೬, ೨೯೭

ಮಯೂರ ೧೦೫

ಮಸೃಣ (ಸ್ವರ) ೬೦೭

ಮಸೃಣ ಪ್ರಯೋಗ ೬೦೪

ಮಹಾಭೂತ ೧೯೭

ಮಹಾವಾಕ್ಯ ೧೧

ಮಹಾವ್ರತ ೨೨೦

ಮಹೀತಲ ೯೭

ಮಾಗಧೀ (ಗೀತಿ) ೩೭೦, ೩೭೧, ೩೭೩, ೩೭೭, ೩೭೮, ೩೮೫, ೩೮೭-೩೮೯, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೩, ೫೪೫, ೫೯೦

ಮಾಂಗಲೀ ೧೦೪೭

ಮಾಂಗಾಲೀ ೭೫೮, ೭೬೪, ೭೬೬, ೭೭೦, ೮೨೪, ೮೭೦

ಮಾತು ೧೧೪೩

ಮಾತೃಕಾ ೬, ೭೨-೭೪, ೭೭, ೧೦೭೦, ೧೧೮೩

ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರ ೧೧೮೩

ಮಾತ್ರ ೩೭೬

ಮಾತ್ರಾ ೫, ೩೭೩, ೩೭೬, ೧೦೪೪-೧೦೪೬, ೧೧೮೦

ಮಾತ್ರೈಲಾ ೧೧೪೧, ೧೧೭೩

ಮಾಂಸ ೧೪೧

ಮಾರುತ ೨೧

ಮಾರ್ಗ ೧೫, ೩೭೮, ೩೮೫, ೪೨೨, ೪೪೩, ೪೯೨

ಮಾರ್ಗಯುಕ್ತ ೧೧೬೭

ಮಾರ್ಗರಾಗ ೧೦೪೪

ಮಾರ್ಗೀ ೧೯೩, ೨೬೯

ಮಾರ್ತಾಂಡಗಣ ೧೧೩೩

ಮಾರ್ದವ ೨೩೫, ೨೩೭

ಮಾರ್ದವತ್ವ (ಶ್ರುತಿ)೪೩

ಮಾಲತೀ ೧೦೪೮, ೧೧೫೦, ೧೫೧, ೧೧೫೮, ೧೧೬೪

ಮಾಲವಕೈಶಿಕ ೨೭೪, ೬೨೧, ೬೯೬, ೬೯೮, ೭೦೦, ೭೪೦, ೭೫೯, ೮೧೬, ೮೧೮, ೮೩೪, ೧೧೩೦

ಮಾಲ(ವ)ಪಂಚಮ ೧೦೦೨

ಮಾಲವಪಂಚಮ ೨೨೫, ೨೭೫, ೬೧೫, ೬೮೫, ೬೮೬, ೭೦೧, ೭೨೦, ೭೫೦, ೯೯೨, ೯೯೮

ಮಾಲವಪಂಚಮೀ ೯೩೭

ಮಾಲವಾ ೭೭೧

ಮಾಲವೀ ೧೦೦೪

ಮಾಲವೀಕಾಕು ಪ್ರಯೋಗ ೬೦೫

ಮಾಲವೇಸರೀ ೭೫೪, ೭೮೫

ಮಿಶ್ರಿತ (ಭಾಷಾ) ೧೦೯೨

ಮುಕ್ತಾವಲೀ ೧೦೭೨, ೧೧೮೭

ಮುಖ ೫೬

ಮುಖದೇಶ ೨೬

ಮುಖ (ಸಂಧಿ) ೬೩೩, ೭೩೭

ಮುರಜಾಕ್ಷರ ೧೧೦೭

ಮುಹರೀ ೭೬೧

ಮೂರ್ಚ್‌ಮೋಹಸಮುಚ್ಛ್ರಾಯಯೋಃ ೧೭೯

ಮೂರ್ಛನಾ ೧೧೫, ೧೭೦, ೧೭೯, ೧೮೦-೧೮೨, ೧೮೪, ೧೯೧, ೧೯೨, ೧೯೪, ೨೧೭, ೨೩೨, ೨೩೩, ೨೪೦, ೨೪೨, ೨೪೪-೨೪೭, ೨೬೧-೨೬೩, ೨೬೬, ೨೬೮, ೭೩೨, ೧೧೩೮, ೧೧೫೨, ೧೧೬೧, ೧೧೬೫

ಮೂರ್ಛನಾಧ್ವನಿ ೧೧೩೪

ಮೂರ್ಛನಾ ನಿರ್ದೇಶ ೨೪೦-೨೪೨, ೨೬೨, ೭೩೧

ಮೂರ್ಛನಾಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ೨೪೩

ಮೂರ್ಛನಾ ಮಂಡಲ ೧೮೨, ೧೮೭

ಮೂರ್ಛನಾ (ವೀಣಾ) ೪೪

ಮೂಲಾ (ಭಾಷಾ)೭೩೯, ೭೭೬, ೭೮೩, ೭೮೫, ೯೧೪, ೯೯೮, ೧೦೦೮, ೧೦೧೬, ೧೦೩೦

ಮೃಗಯಾ ೬೪೨

ಮೃತ್‌ಪಿಂಡ ೫೭, ೬೭

ಮೃದುಪ್ರಯೋಗ ೬೦೩

ಮೃದುಸ್ವರ ೪೪೦

ಮೇದಸ್‌೧೪೧

ಮೇಲನ ೫೫೪

ಮೋಕ್ಷದ ೨೩೦

ಮೋಹಿನೀ ೧೧೫೮, ೧೧೬೫

 

ಯ ಆವೃತ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ಜಾತವೇದಸಂ ೩೮೯

ಯ (ಕಾರ) ೧೪೪

ಯಜ್ಞಕಾಲ ೧೦೧೨

ಯಜ್ಞನಾಮ ೨೧೮

ಯತಿ ೩೮೫, ೧೧೫೩, ೧೧೮೨

ಯಥಾದೇವಂ ಪದ ೩೮೮

ಯಮಕಸ್ಥಿತಿ ೧೧೦೫

ಯಾಗ ೨೨೨

ಯಾನ (=ಸಂಚಾರ/ಸಂಗತಿ)೮೮೭

ಯುಗ್ಮ ೪೯೧

ಯುಜಿ ಚರಣೇ ೧೧೪೪

ಯುದ್ಧವೀರ ೬೮೨, ೭೨೬

ಯೋಗರೂಢ ೫೮೫

ಯೌಗಿಕ ೫೮೫

 

ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೩೯೯, ೪೦೯, ೪೧೮, ೪೬೫, ೪೮೪, ೪೯೦, ೪೯೯, ೫೦೦, ೫೦೬, ೫೧೦, ೫೧೪, ೫೪೪, ೫೫೪, ೭೧೮, ೭೧೯

ರಕ್ತವರ್ಣ ೧೧೨೭

ರಜನೀ ೧೮೯, ೨೬೭

ರಂಜಕ ೫೮೨

ರಂಜನೀ ೧೧೫೮, ೧೧೬೩

ರಂಜಿತ ೨೮೨, ೩೦೪, ೩೦೫, ೩೨೩, ೩೫೦, ೩೬೮, ೫೮೪

ರತಿಗಣ ೧೧೪೨

ರತಿಲೇಖಾ ೧೧೪೧, ೧೧೪೩

ರಥಕ್ರಾಂತ ೨೨೧

ರಮಣೀ ೧೧೫೮, ೧೧೫೯

ರಮಣೀಯ ೧೧೫೧

ರಮ್ಯಗೀತಗುಣಯುಕ್ತ ೧೧೧೯

ರವಿಚಂದ್ರಾ ೭೫೬, ೯೭೮, ೯೮೧

ರವಿಚಂದ್ರಿಕಾ ೮೦೦

ರಸ ೯೯, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೪, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೩, ೫೪೫, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೬, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೦೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬, ೧೧೨೮, ೧೧೩೨, ೧೧೩೬, ೧೧೬೮, ೧೧೭೦

ರಸನಿಯಮ (=ರಸನಿರ್ಯುಕ್ತಿ) ೧೧೪೭

ರಸಪ್ರತೀತಿ ೪೨೪

ರಸಸಂಯುಕ್ತ ೧೧೩೮

ರಸೋಪೇತ ೧೧೧೯

ರಾಗ ೧೧೪, ೧೧೯, ೧೨೧, ೧೭೦, ೧೭೮, ೧೮೦, ೨೪೭, ೨೬೩, ೨೬೬, ೪೨೪, ೪೩೬, ೫೮೧, ೫೮೨, ೫೮೪, ೫೮೫, ೬೦೨, ೬೨೦, ೬೪೦, ೬೫೬, ೬೭೭, ೬೭೮, ೬೯೫, ೭೦೯, ೭೩೩, ೭೩೬, ೧೦೭೪, ೧೧೧೫, ೧೧೩೨

ರಾಗಕಾಲ ೨೩೮

ರಾಗಗೀತ ೫೮೭

ರಾಗಚತುಷ್ಟಯ ೧೦೯೯

ರಾಗಜನಕಧ್ವನಿ ೯೬

ರಾಗತ್ವ ೧೧೧, ೧೧೪, ೧೧೯

ರಾಗ ನಿಯಮ (=ರಾಗ ನಿರ್ಯುಕ್ತಿ) ೧೧೪೭

ರಾಗಮಾರ್ಗ ೫೮೦

ರಾಗರೀತಿ ೬೦೧

ರಾಗಲಕ್ಷಣ ೫೭೯, ೫೮೪, ೭೩೩

ರಾಗಶಬ್ದ (=ವೇಸರ)೬೭೬

ರಾಗಸಂಖ್ಯಾ ೬೦೯

ರಾಗಹಾ (ನಿ) ೧೧೫

ರಾಗಾಂಗ ೧೦೩೯

ರಾಗಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ೪೩೧

ರಾಗಾಷ್ಟಕ ೧೦೯೫

ರಾಜಸೂಯ ೨೧೯

ರಾಜೃ-ದೀಪ್ರೌ ೯೫

ರಿ-ಹೀನ (ತಾನ) ೨೧೩

ರೀತಿ ೧೧೨೪, ೧೧೨೮, ೧೧೩೧, ೧೧೩೫

ರುದ್ರ (ಗಣ) ೧೧೪೪

ರುದ್ರಸಂಖ್ಯಾ ೧೧೪೨

ರುದ್ರಹಸ್ತ ೧೧೪೨

ರೂಕ್ಷ (ಧ್ವನಿ) ೩೫

ರೂಪಸಾಧಾರಿತ ೬೧೬, ೭೧೭, ೭೧೭, ೭೨೯

ರೇಚಿತ ೨೮೨

ರೂಢ ೫೮೫

ರೇಖಾ ೮೦, ೮೧, ೧೮೩

ರೇಚಿತ ೨೯೩, ೩೨೮, ೨೪೧, ೩೬೮

ರೇವಗುಪ್ತ ೧೦೭,, ೭೨೪, ೭೨೫, ೭೨೯, ೭೭೪

ರೌದ್ರ ೧೬೦, ೨೨೯, ೫೨೮, ೫೩೦, ೬೨೫, ೬೨೭, ೬೨೯, ೬೫೦, ೬೫೬, ೦೫೪, ೧೧೨೮