(*= ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಃ)

(ಅ) ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಃ

ಅನ್ಯೇ ೨೯, ೪೧, ೮೦

ಅಪರೇ ೩೩, ೩೪, ೩೭

ಆಗಮ ೧೫೧

ಆಚಾರ್ಯ ೧೦೯, ೧೯೯, ೨೬೬, ೪೫೯

ಆಂಧ್ರ ೪೪೩

ಆಪ್ತವಚನ ೨೨೧, ೨೨೨

ಆಪ್ತೋಪದೇಶ ೧೦೪, ೧೦೯, ೬೭೬, ೧೦೪೧

ಕಾಂಬೀಜ ೪೪೩

ಕಾಲಿಂಗ ೯೦೮

ಕಿನ್ನರ ೮೬೦, ೮೮೦, ೯೨೩, ೯೩೧

ಕಿರಾತ ೪೪೩

ಕೇಚನ ೪೧

ಕೇಚಿತ್ ೩೨, ೪೧,೪೨,೪೭,೫೭,೮೦,೧೦೯,೬೯೨, ೬೯೭

ಕೇಷಾಂಚಿತ್ ೧೧೧೮

ಕೈಶ್ಚಿತ್ ೪೭೯, ೪೮೦, ೫೭೫

ಗಂಧರ್ವ ೧೧೦೭, ೧೧೦೯, ೧೧೪೯, ೧೧೫೨

ಗಾಂಧರ್ವ ೧೧

ಗಾಂಧರ್ವವೇದಿನ್ ೮೨೦, ೮೬೮, ೧೦೮೮

ಗಾಯಕ ೭೪೫, ೭೬೫, ೯೦೩, ೯೫೯

ಗೀತಕೋವಿದ ೯೫೦, ೧೦೭೪, ೧೧೩೬

ಗೀತಜ್ಞ ೫೮೭, ೮೭೧, ೯೧೭, ೧೦೪೧, ೧೧೧೬, ೧೧೭೮

ಗೀತತತ್ತ್ವ ೧೧೮೨

ಗೀತಪಾರಗ ೧೧೨೯

ಗೀತಯೋಕ್ತೃ ೧೩೦, ೪೯೩

ಗೀತವಿಚಕ್ಷಣ ೬೦೬

ಗೀತವೇದಿ ೧೧೩೩

ಗೀತವಿಶಾರದ ೧೦೭೮

ಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ೧೧೪೩, ೧೧೭೫

ಗುರು ೪೫೬, ೪೭೦, ೪೮೦

ಗೇಯವೇದಿ ನ್ ೭೮೩, ೮೨೪, ೮೩೨

(ಗ್ರಂಥಕೃದ್) ೨*

ಜನ ೭೪೨, ೭೮೯, ೮೨೮, ೯೪೫, ೧೦೪೭

ತಜ್ಞ ೧೧೪೩

ತದ್ವಿದ ೧೦೬೬

ದ್ರಾವಿಡ ೪೪೩

ದ್ವಿಜ ೫೧೩

ನಾಗಕಿನ್ನರ ೮೧೧

ನಾಗಲೋಕ ೯೦೦

ಪುಲಿಂದ ೪೪೩, ೯೧೧

ಪೂರ್ವಸೂರಿ ೧೧೨೫

ಪ್ರಯೋಕ್ತೃ ೪೬೬, ೪೭೨, ೭೯೫, ೮೫೩, ೮೮೪, ೮೯೧

ಪ್ರಯೋಗಜ್ಞ ೪೪೨

ಬಂಗ ೪೪೩

ಬಾಹ್ಲೀಕ ೪೪೩

ಬುಧ ೩೮, ೨೬೩, ೨೬೫, ೩೩೧, ೩೪೩, ೩೪೪, ೩೫೭, ೩೭೪, ೪೦೧, ೪೧೩, ೪೨೧, ೪೨೨, ೪೮೨, ೬೪೧, ೭೩೨, ೧೦೪೮, ೧೧೨೧, ೧೧೩೧

ಮಹಾಮುನಿ ೩

ಮನೀಷೀ ೭೪, ೭೫, ೩೬೭, ೭೩೫, ೧೧೧೭, ೧೧೧೯

ಮುನಿ ೧೭೩, ೬೩೨, ೧೦೫೪, ೧೦೬೭, ೧೦೭೩, ೧೦೭೭

ಮುನಿಪುಂಗವ ೬೧೬, ೧೧೩೭

ಮುನಿಸತ್ತಮ ೩೬೯

ವಸ್ತುವಿಚಕ್ಷಣ ೧೧೧೦

ವಿಚಕ್ಷಣ ೧೮೦

ವಿಧ್ಯಾಧರ ೯೨೬

ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ೩೯೪

ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ೪೯

ಶಬರ ೪೪೩

ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನವಿಚಾರದಕ್ಷ ೪೨

ಶ್ರುತಿವೇದಿ ೩೧

ಸತಾಂ ೬೮, ೧೦೬೭

ಸೂರಿ ೩೪೮, ೫೬೯

ಸ್ವರಜ್ಞ ೧೪೫, ೬೪೪, ೬೫೫

 

(ಆ) ನಾಮನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಃ

ಕ(ಕಾ)ಶ್ಯಪ ೫೯೨, ೬೩೦, ೬೬೨, ೬೭೬, ೬೮೦, ೬೯೫, ೭೦೪, ೭೦೬, ೭೦೮, ೭೩೧, ೭೩೩

ಕೋಹಲ ೪೧, ೯೬, ೯೮, ೧೦೦, ೧೦೪, ೨೬೨, ೩೦೩, ೬೯೨

(ಚಾರ್ವಾಕ)೧೦೨

ಚಾರ್ಹತ ೧೦೨

ತುಂಬುರು ೩೪

ದತ್ತಿಲ ೨೩೮, ೨೪೩, ೨೪೮, ೨೫೦

ದುರ್ಗಾ (ಶಕ್ತಿ) ೫೮೯

ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ೫೮೯,೬೭೮,೬೮೦, ೭೦೬, ೭೦೯, ೭೧೯

ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ೨೬೪

(ಬಾರ್ಹತ?)೧೦೨

ಬ್ರಹ್ಮಾ ೧೫೬, ೧೫೮, ೧೭೨, ೩೯೬, ೬೩೪

ಭರತ ೩೯, ೯೨, ೨೩೭, ೨೪೧, ೩೧೯, ೪೨೯, ೪೩೮, ೪೪೧, ೪೪೩, ೪೫೧, ೫೧೦, ೫೮೦,(೫೯೦),೬೩೦, ೬೩೨ ,೬೯೨

ಮಹೇಶ್ವರ ೧೦೪,೧೭೨

ಮತಂಗ (೫೮೬,೯೫೭),೧೧೫೫

ಮತಂಗಮುನಿ ೧೦೫೪, ೧೧೪೦

ಯಾಷ್ಟಿಕ ೫೯೧, ೭೪೪, ೮೧೩, ೮೩೪, [೮೫೨, ೮೬೩],೮೮೯, ೯೧೩,[೯೨೧],೯೩೨,

[೯೩೫, ೯೪೩, ೯೪೯, ೯೫೧]

ವಲ್ಲಭ ೧೧೪೨

ವಿಶಾಖಿಲ ೨೧೭

ವಿಶ್ವಾವಸು ೨೯

ವೇಣು ೩೭

ಶಾರ್ದೂಲ ೫೯೨, ೫೯೨, ೯೬೨, ೯೯೧, ೯೯೭, ೧೦೦೩, ೧೦೩೫

ಸರ್ವಾಗಮಸಂಹಿತಾ ೯೬೧

ಸಾಮವೇದ ೩೮೯

ಸುಶ್ರುತ ೧೪೦

ಹರ ೧೦೫೩

 

(ಇ) ಆತ್ಮೋಲ್ಲೇಖಾಃ

ಅಹಂ ೧೦೯, ೭೪೬

ಮಯಾ ೩, ೧೬, ೨೬, ೪೦, ೬೦, ೬೮, ೯೩, ೧೯೪, ೨೩೩, ೩೬೯, ೭೩೮, ೧೧೯೧

ಮಾಮಕೀನಂ ೨೮

ಮೇ ೭೪೩

ವಯಂ ೮೧

 

(ಈ) ಸಾಮಾನ್ಯನಾಮಾನುಕ್ರಮಣೀ

ಅಗ್ನಿ ೧೫೮

ಉಮಾದೇವಿ ೯೮೭

ಗಣನಾಯಕ ೧೫೭

ಜನಾರ್ದನ ೧೯

ತುಂಬುರು ೧೫೯

ನಾರದ ೧೫೯

ಪರಾಶಕ್ತಿ ೧೯

ಬ್ರಹ್ಮಾ೧೯, ೧೫೬,೧೫೮

ಭಾನು ೧೫೭

ಭಾರತೀ ೧೫೬

ಮಹಾದೇವ ೧೬೪

ಮಹೇಶ್ವರ ೧೯

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ೧೫೬

ಲಲಿತಾ ೮೯೭

ವಹ್ನಿ ೧೫೬

ವಿಷ್ಣು ೧೫೮, ೧೭೨

ಶತಯಜ್ಞ ೧೫೭

ಸೋಮ ೧೫೮

ಹರ ೧೫೬, ೧೦೫೩