(ಅಂಕಿಗಳು ಗ್ರಂಥಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.)

ಆಂಶ ೧೧೧, ೧೧೫, ೨೯೫, ೩೯೫, ೩೯೬, ೪೦೨, ೪೦೬, ೪೨೬, ೪೨೮, ೪೨೯, ೪೩೦, ೪೩೩, ೪೩೭, ೪೩೮, ೪೪೦, ೪೫೩, ೪೫೫-೪೫೮, ೪೬೦, ೪೬೨, ೪೬೭, ೪೬೮-೪೭೦, ೪೭೨, ೪೭೫, ೪೭೯-೪೮೧, ೪೮೪-೪೯೧, ೪೯೬-೪೯೮, ೫೦೧, ೫೦೬, ೫೦೮, ೫೧೦, ೫೧೨, ೫೨೦, ೫೨೨, ೫೨೫, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೧, ೫೩೩-೫೪೦, ೫೪೨, -೫೪೬, ೫೫೦, ೫೫೪, ೫೫೫, ೫೫೮-೫೬೦, ೫೬೭, ೫೬೯, ೫೭೨, ೫೭೪, ೫೭೫, ೫೮೩, ೬೨೧, ೬೨೨, ೬೨೪-೬೨೮, ೬೪೦-೬೪೨, ೬೪೪, ೬೪೭, ೬೪೮-೬೫೦, ೬೫೫, ೬೫೬, ೬೬೦, ೬೬೧, ೬೬೮-೬೭೩, ೬೮೧-೬೯೧, ೬೯೩-೬೯೬, ೬೯೮, ೭೦೭, ೭೦೮, ೭೧೦, ೭೧೪, ೭೧೬-೭೧೯, ೭೨೧, ೭೨೨, ೭೨೪-೭೭೨೬, ೭೩೪, ೭೪೦, ೭೭೫, ೭೭೮, ೭೮೦, ೭೮೫, ೭೮೭, ೭೮೯, ೭೯೧, ೭೯೭, ೭೯೯, ೮೦೨, ೮೦೯, ೮೧೧, ೮೧೪, ೮೧೮, ೮೨೦, ೮೨೪, ೮೩೦, ೮೩೨, ೮೩೮, ೮೩೯, ೮೪೧, ೮೪೩, ೮೪೬, ೮೪೯, ೮೫೩, ೮೫೭, ೮೫೯, ೮೬೨, ೮೬೫, ೮೬೮, ೮೭೦, ೮೭೩, ೮೭೮, ೯೩೯, ೯೪೨, ೯೪೭, ೯೫೦, ೯೫೩, ೯೫೭, ೯೬೪, ೯೬೬, ೯೬೮, ೯೭೦, ೯೭೪, ೯೭೯, ೯೮೧, ೯೮೩, ೯೮೫, ೯೮೭, ೯೮೯, ೯೯೬, ೯೯೮, ೧೦೦೦, ೧೦೦೨, ೧೦೧೨, ೧೦೧೪, ೧೦೧೬, ೧೦೨೬, ೧೦೩೪, ೧೦೪೫-೧೦೪೯, ೧೦೫೧

ಅಂಶಕ ೫೧೫

ಅಂಶಕಲ್ಪನ ೪೯೪

ಅಂಶತ್ವ ೧೧೭, ೫೨೩

ಅಂಶತಾ ೪೯೫

ಅಂಶಧೈವತ ೬೪೫

ಅಂಶಪರಾ (ಮಂದ್ರಗತಿ) ೪೪೦

ಅಂಶಬಲಸ್ಥಾನ ೪೪೯

ಅಂಶವಿಭಾಗ ೪೩೧

ಅಂಶವಿಭಾಗ ೪೩೧

ಅಂಶಸಂವಾದಿ ೪೯೭, ೪೯೮, ೫೦೦, ೫೨೨

ಅಕ್ಷರ ೧೧೦೯

ಅಕ್ಷರಸಮನ್ವಿತನಾದ ೧೧೮೧

ಅಂಕಚಾರಿಣೀ ೧೦೬೩

ಅಗ್ನಿಚಿತ್‌೨೨೪

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ೨೧೯, ೨೨೭

ಅಂಗ (ವೇದ-)೧೧

ಅಂಗಸಮಾಪ್ತಿ ೪೫೦, ೪೫೨

ಅಂಗಹಾರ ೪೯೪

ಅಂಗಿರಾ ೨೨೬

ಅಂಘ್ರಿದ್ವಯ ೧೧೪೨

ಅಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮ ೧೦೪೬

ಅಜಾ ೧೦೫

ಅಡಿಲಾ ೧೦೫೭, ೧೦೮೩

ಅತಿತಾರ (ಸ್ವರ)೬೦೭

ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ೨೫೮

ಅರ್ಧಮಾಗಧೀ ೩೭೭

ಅತಿಬಹುಲ ೫೨೫

ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ(ನಾದ) ೨೫, ೬೪೭

ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ೬೪೮

ಅತೀತ ೩೮೬

ಅತೀತಗ್ರಹ ೩೮೬

ಅತೀತ ವೃತ್ತ (ವಾರ್ತಿಕಮಾರ್ಗ) ೩೭೮

ಅತೀತಸ್ವರ ೩೫೪

ಅತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ೨೧೯

ಅತ್ಯಂತಬಹುಲ ೫೬೭

ಅದ್ಭುತ ೫೩೮, ೫೩೦, ೫೬೦, ೭೧೧, ೭೧೯

ಅದೃಷ್ಟಕರ್ಮ ೫೯೮

ಅಧಃಪಾಣಿ ೩೮೬

ಅಧರಸ್ವರಪ್ರವೇಶ ೫೪೨

ಅನಂತರಸ್ವರ ೩೦೭

ಅನಂಶ ೪೬೪, ೪೭೪, ೪೭೭, ೪೭೮, ೪೮೦, ೫೬೬

ಅನಲ ೨೩

ಅನಲಗಣ ೧೧೨೯

ಅನಾಗತ ೩೭೮, ೩೮೬

ಅನಾಗತಗ್ರಹ ೩೮೬

ಅನಾಶ್ಚಿತ ೬೯೨

ಅನಾಶೀ ೫೧೮

ಅನಿತ್ಯ (ಸ್ವರ) ೯೮, ೧೦೨,

ಅನಿಬದ್ಧ (ಮಾರ್ಗ) ೧೫

ಅನುಗತ ೩೮೫

ಅನುಗಾಯನ ೧೧೭೬

ಅನುಪ್ರಾಸ ೧೧೧೪, ೧೧೧೫, ೧೧೮೨, ೧೧೮೭

ಅನುಪ್ರಾಸರಂಜಿತ ೧೧೧೩

ಅನುಮಾನ ೭೯

ಅನುರಂಜಕ ೬೩೯, ೧೧೨೩

ಅನುವರ್ಣನೀಯ ೧೧೮೭

ಅನುವಾದಿತ್ವ ೧೧೮, ೧೧೯, ೧೨೧, ೧೨೩, ೬೪೦

ಅನುವಾದಿ ಪ್ರಯೋಗ ೧೨೦

ಅನುವಾದಿ ಮಂಡಲ ೧೧೯, ೧೨೫

ಅನುವಾದಿ ಸ್ವರ ೨೦೧

ಅನುವಾದೀ ೧೧೦, ೬೨೨, ೬೩೯

ಅನುವೃತ್ತ ೪೩೭

ಅನೇಕರಾಗ ಸಂಕೀರ್ಣ ೧೧೭೧

ಅನೌಡುವಿತ ೪೭೬, ೫೦೧, ೫೦೪, ೫೧೪, ೫೧೬

ಅಂತ(=ನ್ಯಾಸ)೬೪೪, ೬೪೯, ೬೬೮, ೬೮೯, ೬೯೪, ೭೦೭, ೭೭೫, ೭೭೮, ೭೮೩, ೭೯೧, ೭೯೪, ೭೯೭, ೭೯೯, ೮೦೨, ೮೦೪, ೮೦೬, ೮೦೯, ೮೧೧, ೮೧೪, ೮೧೬, ೮೧೮, ೮೨೦, ೮೨೨, ೮೨೪, ೮೨೬, ೮೨೮, ೮೩೦, ೮೩೨, ೮೩೬, ೮೩೮, ೮೩೯, ೮೪೧, ೮೪೩, ೮೪೬, ೮೫೫, ೮೫೯, ೮೬೨, ೮೬೫, ೮೭೩, ೮೭೫, ೮೭೭-೮೭೯, ೮೯೧, ೮೯೩, ೮೯೫, ೮೯೭-೮೯೯, ೯೦೨, ೯೦೫, ೯೦೭, ೯೧೦, ೯೧೪, ೯೨೦, ೯೨೨, ೯೨೫, ೯೨೭, ೯೨೯, ೯೩೧, ೯೩೩, ೯೩೭, ೯೪೨-೯೫೩, ೯೪೪, ೯೬೪, ೯೬೬, ೯೬೮, ೯೭೦, ೯೭೪, ೯೭೬, ೯೮೧, ೯೮೩, -೯೮೫, ೯೯೩, ೧೦೦೦, ೧೦೦೮, ೧೦೧೨, ೧೦೧೪, ೧೦೧೬, ೧೦೧೮, ೧೦೨೨, ೧೦೨೪, ೧೦೨೬, ೧೦೩೦, ೧೦೩೪

ಅಂತಪ್ರಾಸ ೧೧೬೯

ಅಂರ ೨೯, ೯೨, ೧೮೧, ೨೫೧, ೩೧೮, ೬೪೨, ೬೬೯, ೬೮೨, ೬೮೮, ೬೯೫, ೭೧೧, ೭೨೬, ೮೨೨

ಅಂತರ (ಧುವಾ)ಗಾನ ೭೩೬

ಅಂತರಕ ೧೪೩

ಅಂತರಗ ಸ್ವರ ೨೭೬

ಅಂತರಭಾಷಾ ೫೯೧, ೭೪೩, ೭೪೭, ೯೧೧, ೧೦೨೨

ಅಂತರಮಾರ್ಗ ೪೪೬, ೪೪೯, ೫೬೬

ಅಂತರಶ್ರುತಿ ೩೨

ಅಂತರಸ್ವರ ೨೭೯, ೩೦೨, ೩೦೪, ೩೧೭, ೩೪೬, ೩೫೪, ೩೫೬, ೩೫೭, ೩೫೮, ೩೬೨

ಅಂತಿಮ (=ನ್ಯಾಸ)೧೦೦೨

ಅಂತೇ = (ನ್ಯಾಸ) ೭೮೯, ೯೦೭

ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ೧೧೬೮

ಅನ್ಯಜಾತಿ ೬೧೯, ೬೫೨

ಅನ್ಯಜಾತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ೫೧೯

ಅಪಕರ್ಷ (ಶ್ರುತಿ)೪೩, ೧೭೮

ಅಪನ್ಯಾಸ ೪೦೨, ೪೩೧, ೪೩೨, ೪೩೭, ೪೫೦-೪೫೨, ೪೫೩,೪೫೮, ೪೬೦, ೪೬೪, ೪೬೫, ೪೭೦, ೪೮೦, ೫೨೦, ೫೨೫, ೫೨೮, ೫೨೯, ೫೩೭, ೫೪೨, ೫೫೩, ೫೫೭, ೫೭೦, ೫೭೪, ೫೭೭

ಅಪನ್ಯಾಸಪರಾ (ಮಂದ್ರಗತಿ)೪೪೦

ಅಪಾಂಗ ೩೩೦

ಅಪಾರ್ಥ ೧೧೯೦

ಅಬಲಾ ೧೪

ಅಭ ೬೩

ಅಭಿಘಾತಜ (ಇಂದ್ರಿಯವೈಗುಣ್ಯ)೩೩

ಅಭಿನಯಾಢ್ಯ ೧೦೭೨

ಅಭಿರುದ್ಗತಾ ೧೯೦, ೨೬೭

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (ಪಕ್ಷ)೬೮

ಅಭಿವ್ಯಂಜಕತಾ (ಪಕ್ಷ)೫೩

ಅಭ್ಯುದಯ ೨೨೪

ಅಮಂದ್ರ ೫೯೪

ಅಂಬರಗಣ ೧೧೩೩

ಅಂಬಾಹೇರೀ ೭೫೬, ೮೦೨

ಆಯುಗ್ಮ ೪೯೧

ಅರಣ್ಯ ೭೧೫

ಅರ್ಥಕುಶಲ ೯೫೯

ಅರ್ಥದರ್ಶಇಕಾ ೩೩೪

ಅರ್ಥಾನುರೂಪ ೩೩೪

ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ೬೫, ೭೯

ಅರ್ಧ (ಉತ್ತರ-) ೧೦೯೨

ಅರ್ಧಕಲಾ ೩೦೪, ೩೦೫, ೩೫೦

ಅರ್ಧಕಾಲ ೩೭೧

ಅರ್ಧ (ಪ್ರಥಮ) ೧೦೮೫, ೧೦೯೨, ೧೧೦೪

ಅರ್ಧಮಾಗಧೀ ೩೭೦, ೩೭೧, ೩೭೪, ೩೭೭, ೩೭೮, ೫೯೦, ೭೮೯

ಅರ್ಧವೇಸರೀ ೭೫೮, ೮೨೦

ಆಲಘುಗಣ ೧೧೫೦

ಅಲಘ್ವೀ ೯೬೩, ೯೭೬

ಆಲಂಕರಣವಿಧಿ ೩೬೪

ಅಲಂಕಾರ ೨೮೧-೨೮೩, ೩೧೯,೩೨೧-೩೨೪, ೩೨೭, ೩೨೯, ೩೩೧, ೩೪೮, ೩೬೪, ೩೬೫, ೩೬೯

ಅಲಂಕಾರಸಿದ್ಧಿ ೨೭೮

ಅಲಂಕಾರರಸೋಪೇತ ೧೧೧೯

ಅಲ್ಪ ೪೨೬, ೫೪೬, ೫೬೦, ೭೯೯, ೮೬೮, ೮೭೫, ೮೮೨, ೧೦೦೬

ಅಲ್ಪಕ ೫೨೬

ಅಲ್ಪತಾ ೫೫೦

ಅಲ್ಪತ್ವ ೪೪೬, ೪೪೮, ೫೨೫, ೫೨೭, ೫೨೯, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೨, ೫೪೪, ೬೨೨, ೪೨೭, ೬೬೧, ೬೪೭, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೮, ೭೦೮, ೭೧೧, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೨೬, ೭೩೪, ೭೮೦.

ಅಲ್ಪಪಂಚಮ ೬೮೧

ಅಲ್ಪಪ್ರಯೋಗ ೪೫೯

ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿ ೧೦೫೩

ಅಲ್ಪರೂಪೀ ೮೨೮

ಅಲ್ಪ(ಸ್ವರ)೪೭೧

ಅರ್ಧಸಾವಿತ್ರೀ ೨೨೩

ಅವಕೃಷ್ಣಧ್ರುವಾ ೪೪೩, ೪೪೪

ಅವಪಾಣಿ ೩೮೫

ಅವಭೃಥ ೨೩೦

ಅವಮರ್ಶ (ಸಂಧಿ)೬೩೩, ೭೩೭

ಅವರೋಹ ೨೧೭, ೨೯೦, ೩೦೫, ೩೦೬, ೩೦೮, ೩೧೫, ೯೨೯

ಅವರೋಹಕ್ರಮ ೩೦೦

ಅವರೋಹಣ ೧೮೦, ೨೮೪, ೨೯೮, ೩೦೨, ೩೦೭, ೩೧೦, ೩೩೭

ಅವರೋಹಿತ್ವ ೨೭೯

ಅವರೋಹೀ ೨೭೦, ೨೭೬, ೨೭೭, ೨೭೯, ೨೯೮, ೩೫೦

ಅವರೋಹೀವರ್ಣ ೬೨೫

ಅವಲೋಕಿತ ೩೩೦

ಅವಿನಷ್ಟ ೧೪೮

ಅವಿನಾಶಿತ್ವ೨೪೦, ೨೪೧

ಅವಿನಾಶೀ ೧೦೦

ಅವ್ಯಕ್ತ (ಧ್ವನಿ) ೧೩, ೨೫

ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವ ೧೦೨

ಅವ್ಯಾಪಕ (ಸ್ವರ)೯೮, ೧೦೨

ಅಶುದ್ಧಕೃತಾ (ಜಾತಿ) ೪೦೫

ಅಶ್ವಕರ್ಣ ೫೮೫

ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತಾ ೧೯೦, ೨೨೦, ೨೬೭

ಅಶ್ವಪ್ರತಿಗ್ರಹ ೨೨೪, ೨೨೭

ಅಶ್ವಮೇಧ ೨೧೯

ಅಶ್ವಲೀಲ ೧೦೬೦

ಆಷಾಡವ ೪೯೭, ೫೦೦, ೫೦೨

ಅಷ್ಟಕಪಾಲ ೨೩೦

ಅಷ್ಟಾದಶಾಂಗ ೬೨೯, ೬೩೪

ಅಸ್ಥಿ ೧೪೧

ಅಸತ್ತ್ವ ೭೫

(ಅ) ಸಮಾಕ್ಷರಾ (ಓಹಾಟೀ) ೫೯೯

ಅಸಂಪೂರ್ಣ ೮೦೨

ಅಸಂಸ್ಪರ್ಶ ೨೩೭, ೨೩೯

ಅಸಂಸ್ಪರ್ಶ (-ನ)೨೩೬

ಅಸಮಚರಣ ೧೧೪೪

ಅಸಾಧಾರಣ ೧೦೭

ಅಸಾಧಾರಣತ್ವ ೧೦೪, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೦೯, ೧೭೧

ಅಸುರಕುಲ ೧೫೪

ಅಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಯೋಗ ೬೦೩

ಅಸೃಕ್‌೧೪೧

 

ಆಕಾರ ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೪೪, ೧೫೧, ೩೬೩

ಆಕಾಶ ೯೭, ೧೯೭

ಆಕಾಶದೇಶ ೨೮

ಆಕ್ರೀಡಿತ ೨೯೦, ೩೩೯

ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ೩೨೫, ೩೫೫-೩೫೭

ಆಕ್ಷಿಪ್ತಕ ೨೮೨, ೩೦೯, ೩೬೮

ಆಕ್ಷೇಪ (ಧ್ರುವಾಗಾನ)೭೩೬

ಆಜಿ ೭೦೬, ೭೦೮, ೭೨೨, ೭೨೫

ಆತ್ಮೇಚ್ಛಾ ೯೭

ಆದಿ (=ರಾಗ ಗ್ರಹ) ೭೮೩, ೭೯೪, ೮೦೪,  ೮೦೬, ೮೧೬, ೮೨೨, ೮೨೬, ೮೨೮, ೮೩೬, ೮೭೭, ೮೯೫, ೮೯೭, ೯೦೨, ೯೧೪,೯೩೭, ೯೪೪, ೯೭೯, ೯೯೩, ೧೦೦೮, ೧೦೧೮, ೧೦೨೦,೧೦೨೨, ೧೦೨೪, ೧೦೩೦

ಆದಿತಾಲ ೧೧೦೨

ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಯನ ೨೨೩

ಆದಿಪ್ರಾಸ ೧೧೬೮, ೧೧೬೯

ಆದ್ಯಪದದ್ವಯ ೧೧೧೩

ಆದ್ಯಪಾದ ೧೧೬೨

ಆಂಧಾಲೀ ೮೮೦

ಆಂಧ್ರ ೪೪೩, ೧೧೬೭

ಆಂಧ್ರದೇಶಜ ೧೦೦೦

ಆಂಧ್ರೀ ೪೧೦, ೪೧೬, ೪೨೦, ೪೨೧, ೪೮೮, ೪೮೪, ೫೭೨, ೫೭೪, ೭೬೪, ೯೯೨, ೧೦೦೦

ಆಂಧ್ರಿ (ಅಂಶತಾ) ೪೭೪, ೪೭೬

ಆಂಧ್ರೀ ಏಲಾ ೧೧೭೧

ಆಪಾದನ ೨೩೪, ೨೩೫

ಆಭೀರೀ ೭೫೯, ೭೬೪, ೮೨೮, ೮೬೬

ಆಯತತ್ವ (ಶ್ರುತಿ) ೪೩

ಆರಭಟೀ (ವೃತ್ತಿ) ೧೧೨೮

ಆರೋಹ ೨೦೭, ೨೯೦, ೩೦೫, ೩೦೬, ೩೦೮, ೯೨೯

ಆರೋಹಣ ೧೮೦, ೨೮೩, ೨೯೮, ೩೦೭, ೩೧೩, ೩೧೬, ೨೪೪

ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣವಿಧಿ ೩೫೧

ಆರೋಹಾ (ಓಹಾಟೀ) ೫೯೯

ಆರೋಹಿತ್ವ ೨೭೯

ಆರೋಹೀ ೨೭೦, ೨೭೫, ೨೭೯, ೨೯೮, ೩೨೬, ೩೩೩, ೩೪೯, ೩೬೦

ಆರೋಹೀವರ್ಣ ೬೨೯, ೬೬೯, ೬೭೩, ೬೮೪-೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ಆರ್ಚಿಕ ೧೨೭-೧೨೯

ಆರ್ಯಾ ೧೦೫೬, ೧೦೭೬

ಆರ್ಷಭೀ ೧೧೭, ೩೯೭, ೪೧೦, ೪೧೭, ೪೫೫, ೪೮೪, ೪೮೭, ೫೨೯, ೬೯೧, ೬೯೨

ಆರ್ಷಭೀ (ಜಾತಿ)೭೨೧, ೭೨೪, ೭೨೫

ಆಲಾಪ ೧೫, ೧೬, ೬೫೬

ಆವರ್ತಕ ೨೮೨, ೩೦೬, ೩೫೦, ೩೫೨, ೩೬೮

ಆವರ್ತನ ೩೨೪

ಆವಾಪ ೩೮೭

ಆವೃತ್ತಿ ೧೧೭೬, ೧೧೦೫, ೧೧೦೬

ಆಶ್ರಯ-ಆಶ್ರಯಾ ಭೇದ ೬೨

ಆಸಾರಿತ ೪೯೩

ಆಸಾರಿತಕ್ರಮ ೪೯೪

ಆಹವ ೯೬೦

 

ಇಡಾ ೨೨೯

ಇಂದ್ರಾಣೀ ೧೧೩೧

ಇಂದ್ರಿಯ ವೈಗುಣ್ಯ ೩೩

ಇಷು ೨೨೬

ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ೧೧೮೩

 

——

 

ಉಕಾರ ೩೬೩

ಉಕ್ಥ ೨೨೨

ಉಚ್ಚನೀಚ ಪ್ರತೀತಿ ೪೪

ಉಚ್ಚಾಟನ ೨೨೮

ಉಜ್ವಲ (=ಬಹುಲ)೭೮೩, ೭೯೧, ೮೨೪, ೮೭೩, ೯೧೭, ೯೩೩, ೧೦೮೩

ಉಡು ೧೯೭

ಉತ್ಕರ್ಷ ೧೭೮

ಉತ್ಕರ್ಷ(ಶ್ರುತಿ)೪೩

ಉತ್ಕ್ರಮ ೭೨, ೨೫೧, ೨೫೫, ೪೫೬

ಉತ್ಕೃಮಕೃತ ೨೫೩

ಉತ್ತರಮಂದ್ರಾ ೧೮೯, ೨೬೭

ಉತ್ತರಸ್ವರಪ್ರವೇಶ ೫೪೨

ಉತ್ತರಾ ೧೮೯

ಉತ್ತರಾಯುತಾ ೨೬೭

ಉತ್ಸರ್ಗ ೬೯೦

ಉತ್ಸಾಹ ೧೦೪೩

ಉತ್ಸಾಹ ಜನನ ೧೧೮೮

ಉತ್ಸಾಹ (ವರ್ಣನ)೧೧೫೫

ಉದೀಚ್ಯವಾ (ಷಡ್ಜ-)೪೯೯

ಉದ್ಗೀತ ೨೮೨, ೩೬೧, ೩೧೭

ಉದ್ಘಟ್ಟಿತ ೨೮೨, ೩೦೮, ೩೫೪, ೩೬೮

ಉದ್ದೇಶ ೩೯೫

ಉದ್ಭಟಚಾರೀ ೭೦೬, ೭೦೮, ೭೨೨, ೭೨೫

ಉದ್ಭಟನಾಟ್ಯ ೬೬೫, ೬೬೯

ಉದ್‌ಭಿದ್‌೨೨೨

ಉದ್ವಾಹಿತ ೨೮೨, ೩೦೦, ೩೨೫, ೩೨೭, ೩೪೬, ೩೬೮

ಉಪರಿಪಾಣಿ ೩೮೫

ಉಪಲೋಲಕ ೨೮೨, ೩೦೦, ೩೨೫, ೩೨೭, ೩೪೬, ೩೬೮

ಉಪರಿಪಾಣಿ ೩೮೫

ಉಪಲೋಲಕ ೨೮೨, ೩೦೧, ೩೨೩, ೩೨೯, ೩೪೭, ೩೬೮

ಉಪಾಂಶು ೨೨೪

ಉಭಯಗ್ರಾಮ ೬೯೦, ೬೯೨, ೬೯೫

ಉಭಯಗ್ರಾಮಜಾತಿ ೭೧೯

ಉಭಯಗ್ರಾಮತಾ ೬೨೭

ಉಭಯಪ್ರಧಾನ ೩೮೩

ಉಭಯ ಗ್ರಾಮ ೬೯೨, ೬೯೫

ಉರಃ (ಸ್ಥಾನ)೪೭

ಉರಃಸ್ವರ ೩೪೨