ಊರ್ಧ್ವಧ್ವನಿಗಾಮಿತ್ವ ೧೦೭, ೧೦೮

ಊರ್ಧ್ವನಾಡೀ ೧೦೧

ಊರ್ಮಿ ೩೩೦

 

ಋಷಭ ೪೪, ೯೦, ೯೨, ೪೦೫, ೧೧೬, ೧೧೭, ೧೨೦, ೧೨೨, ೧೩೨, ೧೩೩, ೧೫೩, ೧೫೪, ೧೫೬, ೧೫೮, ೧೬೦, ೧೬೨, ೧೯೦, ೧೯೨, ೪೫೭, ೪೫೯, ೪೬೧, ೪೬೪, ೪೬೫, ೪೭೦, ೪೭೨, ೪೭೬, ೪೭೪-೪೮೦, ೫೦೦, ೫೦೩, ೫೧೫, ೫೨೫, ೫೨೭, ೫೨೯, ೫೩೧, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೪೨, ೫೫೮, ೫೭೧, ೫೭೬, ೬೨೨, ೬೨೭, ೬೪೧, ೬೪೨, ೬೬೦, ೬೯೧-೬೯೩, ೮೦೪, ೮೩೦, ೮೩೨, ೮೩೮, ೮೩೯, ೮೪೧, ೮೪೬, ೯೦೫, ೯೦೭, ೯೨೨, ೯೨೫, ೯೨೮, ೯೩೭, ೯೪೪, ೯೫೦, ೯೫೩, ೯೫೪, ೯೫೭, ೯೬೮, ೯೭೨, ೯೭೪, ೧೦೧೨, ೧೦೨೦, ೧೦೨೪, ೧೦೪೯

ಋಷಭಹೀನ ಷಾಡವತಾನ ೨೨೦

ಋಷಭಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೫೩೨, ೫೪೫, ೫೫೬, ೭೨೫

ಋಷಭಹೀನ(ತಾನ) ೨೦೬

ಋಷಭಹೀನತಾನ ೨೨೪

ಋಷಿವಂಶ ೧೫೩

ಋಗ್ವೇದ ೧೧೨೧

ಋಜು (ಪ್ರಯೋಗ) ೬೦೩

 

—–

 

ಏಕಕಲ ೫೨೮, ೫೩೨, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೫

ಏಕಕಲವಿಧಿ ೪೫೩

ಏಕಕಲಾ ೩೭೪, ೩೭೬

ಏಕಕೇ ೫೩೦

ಏಕತಾಲೀ ೧೦೬೯, ೧೦೮೨

ಏಕಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಹೀನತ್ವ ೧೧೮, ೧೨೧

ಏಕಸ್ವರಾಂಶಾ (ಜಾತಿ)೪೮೪

ಏಕಾಂತವಾಸ ೧೦೧೬

ಏಕೈಕಪದ ೧೧೩೪

ಏಲಾ ೧೦೬೮, ೧೧೧೬, ೧೧೧೭, ೧೧೨೧, ೧೧೨೨, ೧೧೨೫, ೧೦೩೦, ೧೧೩೩, ೧೧೩೫, ೧೧೩೮, ೧೧೪೦, ೧೧೪೮, ೧೧೬೧, ೧೧೬೭

 

ಓಕಾರ ೫೬೯

ಓಘ ೩೮೫

ಓಷ್ಠಸ್ಥಾನ ೧೪೯

ಓಹಾಟೀ ೫೯೬-೬೦೦, ೬೬೬

ಓಹಾಡೀ ೩೦೭

 

ಔಡುವ ೧೨೮, ೧೩೦, ೧೯೭, ೨೧೧, ೫೫೫, ೬೨೭

ಔಡುವ (ಮೂರ್ಛನಾ) ೧೯೪, ೧೯೫

ಔಡುವ (ರಾಗ)೮೯೧

ಔಡುವಿತ ೧೯೭, ೧೯೯, ೨೦೧, ೨೧೬, ೨೨೬, ೨೨೮-೨೩೦, ೨೩೧, ೨೪೩, ೪೪೨, ೪೫೪, ೪೫೫, ೪೬೭, ೪೯೬, ೫೦೦, ೫೦೨, ೫೦೯, ೫೧೦, ೫೨೯-೫೩೪, ೫೩೭-೫೪೦, ೫೪೨-೫೪೫, ೫೫೬, ೫೫೯, ೫೬೦, ೬೪೨, ೬೯೩, ೭೩೪, ೭೪೧, ೮೦೭, ೮೬೦, ೮೬೯, ೯೧೧, ೯೬೮

ಔಡುವಿತತಾನ ೨೨೮

ಔಡುವಿತತ್ವ ೫೦೨, ೫೦೪, ೫೨೫

ಔಡುವಿತವಿಧಿ ೫೦೮

ಔಡುವಿತಾ (ಜಾತಿ) ೫೪೨

ಔಡುವಿತಾ (ಮೂರ್ಛನಾ) ೧೮೧

ಔರಸ (ಸ್ವರ)೬೦೭

ಔರಸ (ಸ್ವರಸಂದರ್ಭ)೬೦೧

 

ಕಕುಭ ೮೩, ೧೧೭, ೬೧೭, ೭೧೨, ೭೧೩, ೭೨೯, ೭೪೯, ೭೬೨, ೮೩೮, ೮೪೧, ೮೪೪, ೮೫೨, ೧೧೩೪

ಕಂಕಾಲ ೧೧೨, ೧೧೧೭

ಕಂಕಾಲತಾಲ ೧೧೩೪, ೧೧೫೬, ೧೧೭೯

ಕಚ್ಛೆಲ್ಲೀ ೨೮೧

ಕಂಠ ೨೫, ೧೬೨, ೧೬೩, ೨೨೬, ೨೪೨, ೨೪೦

ಕಂಠಧ್ವನಿ ೨೬೦

(ಕಂಠಸ್ವರ) ೩೪೨

ಕಂಠ(ಸ್ಥಾನ) ೪೭

ಕಂಠ್ಯಸ್ವರ ೨೪೨

ಕನಕ ೧೫೫

ಕಂದ ೧೦೫೫, ೧೦೭೫

ಕಂದರ್ಪ ೨೨೯

ಕಂದಸ್ಥಾನ ೨೨

ಕಫ ೩೪

ಕಫಜ ಧ್ವನಿ ೩೬

ಕಂಪನ ೨೯೨, ೩೧೮, ೩೪೦, ೩೪೧

ಕಂಪಿತ ೨೮೨, ೨೯೧, ೩೨೮, ೩೬೮

ಕಂಪಿತ ಪ್ರಯೋಗ ೬೦೫

ಕಂಪಿತ (ಸ್ವರ) ೬೦೭

ಕರ್ಣಾಟ ೧೧೬೭

ಕರ್ಣಾಟಭಾಷಾ ೧೦೮೦, ೧೦೯೧

ಕರ್ಣಾಟಭಾಷಾಪದ ೧೦೭೫

ಕರ್ಣಾಟಿಕಾ ಏಲಾ ೧೧೬೯

ಕರ್ಣಾಟೀ ೧೦೫೧

ಕರ್ತಾ(ಭಾವ) ೪೪

ಕರ್ಮತಾ(ಭಾವ) ೪೪

ಕರ್ಮಸಾಧನ ೨೭

ಕರಣ ೧೦೭೧

ಕರಣತಾಲ ೧೧೦೭, ೧೧೧೦

ಕರಣ (ಪ್ರಬಂಧ) ೧೧೮೫

ಕರಣ(ಯತಿ) ೧೧೮೫

ಕರಣ ೧೬೧, ೫೩೪, ೫೩೬, ೫೪೩, ೫೪೫, ೬೭೧, ೭೧೩, ೭೧೯, ೯೨೦, ೯೯೬, ೧೦೪೩

ಕಲ ೩೦೬, ೩೫೪

ಕಲಹಂಸ ೧೦೬೪, ೧೧೦೩

ಕಲಾ ೨೮೮, ೨೯೦, ೨೯೩, ೩೦೦, ೩೦೭-೩೧೦, ೩೧೩, ೩೧೮, ೩೪೦, ೩೪೧, ೩೪೬, ೩೪೯, ೩೫೦, ೩೫೨, ೩೫೩, ೩೫೫-೩೫೯, ೩೬೨, ೩೭೩, ೩೮೬, ೩೮೮, ೫೩೪, ೫೪೮, ೫೫೨, ೫೬೭, ೫೭೦, ೫೭೩, ೫೭೬, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೦೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬, ೧೧೪೫

ಕಲಾಬಾಹ್ಯ ೧೧೯೦

ಕಲೋಪನತಾ ೧೯೨, ೨೬೯

ಕಾಕಲೀ ೩೦೨, ೬೨೨, ೬೨೭, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೦೮, ೭೧೧, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬, ೮೨೨, ೮೪೯, ೮೫೦

ಕಾಕಲೀ (ನಿಷಾದ) ೧೮೧

ಕಾಕಲೀರೂಪಾ ೮೭೯

ಕಾಕುರಕ್ತಪ್ರಯೋಗ ೬೦೫

ಕಾಕುವಿಧಾನ ೨೪೦

ಕಾಕುವಿಧಿ ೨೫೯

ಕಾಂಚೀ ೩೬೫

ಕಾಮಗ್ರಸ್ತ ಕಂಚುಕೀಪ್ರವೇಶ ೬೯೫

ಕಾಮದ ೨೩೦

ಕಾಮಬೀಜ ೧೪೬

ಕಾಮಲೇಖಾ ೧೧೪೧, ೧೧೪೪

ಕಾಮಿನೀ ೯೬೮

ಕಾಂಬೋಜ ೪೪೩

ಕಾಂಬೋಜಾ ೭೬೦, ೮೩೫

ಕಾರಕ (ಪದ) ೧೦

ಕಾರಣ ೬೭

ಕಾರಣತ್ವ ೬೬

ಕಾರ್ಯ ೬೭

ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ೬೬

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವ ೬೪

ಕಾರ್ಯತ್ವ ೫೭

ಕಾರ್ಯತ್ವ (ಪಕ್ಷ) ೫೩

ಕಾರ್ಮಾರವೀ ೪೦೦, ೪೧೧, ೭೧೫, ೪೨೦, ೪೭೭, ೪೮೪, ೪೮೮, ೫೦೭, ೫೬೬, ೬೨೮, ೬೨೯, ೬೫೬

ಕಾಲ ೩೫೬

ಕಾಲತ್ರಯ ೩೮೮

ಕಾಲಿಂಗೀ ೭೬೭, ೯೦೭

ಕುಟುಂಬ ೧೬೭

ಕುಡುಕ್ಕ ೧೧೧೨

ಕುಂದ ೧೫೫

ಕುಲ ೧೫೨, ೧೧೨೪, ೧೧೨೮, ೧೧೩೨

ಕುಸುಮವತೀ ೧೧೪೮

ಕುಹರ ೩೨೩, ೩೨೫, ೩೪೦

ಕುಹರಿತ ೨೮೨, ೨೯೨, ೩೬೮

ಕೂಟತಾನ ೨೪೮, ೨೫೩, ೨೫೬, ೨೫೮

ಕೃತ್ರಿಮ (ನಾದ) ೨೫

ಕೃಷ್ಣ ೧೫೫, ೩೭೯, ೩೮೦, ೩೮೨

ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ ೧೧೩೫

ಕೇಯೂರ ೨೮೧

ಕೇಶರಚನಾಕಾಮಿನೀ ಸಂಗಮ ೯೯೩

ಕೈವಾಟ ೧೦೬೬, ೧೧೦೯

ಕೈಶಿಕ ೬೩೧, ೬೩೪

ಕೈಶಿಕ (ಜಾತಿ) ೬೨೭, ೬೨೯, ೬೪೮, ೬೭೦, ೬೯೮

ಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ ೬೧೧, ೬೩೪

ಕೈಶಿಕ (ವೃತ್ತಿ) ೧೧೨೪

ಕೈಶಿಕೀ ೪೦೦, ೪೧೧, ೪೭೮, ೪೯೦, ೪೯೯, ೫೦೩, ೫೦೪, ೫೦೬, ೫೧೦, ೫೧೨, ೫೧೫, ೫೫೮, ೬೨೮, ೬೭೧, ೭೬೫

ಕೋದಂಡ ೧೫೦

ಕೋಮಲಪ್ರಯೋಗ ೬೦೫

ಕೋಲಾಹಲೀ ೭೫೬, ೮೦೭

ಕೋಷ್ಠಾ ೧೮೨, ೧೮೩

ಕೌಣಪಾಯನ ೨೨೩

ಕೌಸಲೀ ೧೦೦೪, ೧೦೧೪

ಕೌಶಿಕೀ ೬೯೬

ಕ್ತಿನ್-ಪ್ರತ್ಯಯ ೨೭

ಕ್ರಮ ೭೨, ೨೫೧, ೨೫೪, ೨೬೩, ೨೮೨, ೩೦೨, ೩೪೭, ೩೬೮

ಕ್ರಮಕೃತ ೨೫೩

ಕ್ರಮಾಯತತ್ವ ೬೮೦, ೭೦೬

ಕ್ರಿಯಾ ೧೦೪೩

ಕ್ರಿಯಾ (ಪದ) ೧೦

ಕ್ರಿಯಾ ವಿಭಾಗ) ೩೨

ಕ್ರಿಯಾಂಗ ೧೦೩೯, ೧೦೪೩

ಕ್ರೌಂಚ ೧೦೫

ಕ್ರೌಂಚಪದ ೧೦೫೯, ೧೦೮೮

ಕ್ಷತ್ರಪರಿಷದ್ ೧೦೩೪

ಕ್ಷತ್ರಿಯ ೧೪೩

ಕ್ಷತ್ರಿಯ (ಕುಲ) ೧೧೨೮

ಕ್ಷಿತಿಪಾಲ ೧೪

ಕ್ಷೀರ ೫೮

 

ಖಂಜನೀ ೮೩೦

ಖಂಜರೀ (-ನೀ) ೭೫೯

ಖಂಡಚತುಷ್ಟಯ ೧೧೦೨

ಖಂಡದ್ವಯ ೧೧೮೫

 

ಗಗನಗುಣ ೬೫

ಗಗನೋದರ ೪೯

ಗಜ ೧೦೬

ಗಜಕ್ರಾಂತ ೨೨೧

ಗಜಚ್ಛಾಯ ೨೨೯

ಗಜಲೀಲ ೧೦೬೦, ೧೦೯೩

ಗಜಲೀಲ ತಾಲ ೧೦೯೩

ಗಣ ೪೮೨, ೪೮೪

ಗಣಮಾರ್ಗ ೧೧೨೧

ಗಣೈಲಾ ೧೧೭೩

ಗತಕ್ರಮ ೧೧೯೦

ಗದ್ಯ ೧೦೫೫, ೧೦೭೮

ಗಮಕ ೬೦೮, ೯೦೦, ೧೧೩೦, ೧೧೬೦, ೧೧೬೫, ೧೧೭೦

ಗಮಕ (ಸ್ವರಸಂದರ್ಭ) ೬೦೧

ಗಮಕಾಕೀರ್ಣ ೧೧೭೧

ಗಮಕಾಢ್ಯ ೧೧೬೩

ಗಮಕಾಲಂಕಾರ ೧೧೫೧

ಗಮನ ೭೮೧, ೭೯೨, ೮೦೪, ೮೯೯, ೯೪೨

ಗಮನ (ಪರಸ್ಪರ-) ೮೬೮

ಗಮನ (=ಸಂಗತಿ) ೮೮೪

ಗಂಭೀರ (ಧ್ವನಿ)೩೫

ಗರ್ಭ ೬೩೩

ಗರ್ಭ (ಸಂಧಿ) ೭೩೭

ಗರ್ಭಸಂಧಿ ೬೨೫

ಗವಾಮಯನ ೨೨೩

ಗ-ಹೀನ (ತಾನ) ೨೧೪

ಗಾತೃ ೧೧೧೧, ೧೧೧೮

ಗಾತೃಜನನಾಮಧೇಯ ೧೧೫೪

ಗಾತ್ರಜ ಪ್ರಯೋಗ ೬೦೫

ಗಾತ್ರವರ್ಣ ೨೮೨, ೩೧೮, ೩೨೭, ೩೬೩

ಗಾಥಾ ೧೦೫೬, ೧೦೭೬

ಗಾಥಿಕ ೧೨೭, ೧೨೮

ಗಾನ ೧೩೩, ೨೭೧, ೧೦೭೯

ಗಾಂಧರ್ವ ೧೧

ಗಾಂಧರ್ವಕಲ್ಪ ೫೧೮

ಗಾಂಧಾರ ೪೪, ೮೩, ೧೦೫, ೧೧೬, ೧೨೧, ೧೨೨, ೧೩೩, ೧೫೨, ೧೫೫, ೧೫೬, ೧೫೮, ೧೬೧, ೧೬೨, ೧೯೦, ೧೯೨, ೨೦೦, ೨೫೪, ೨೫೫, ೪೧೯, ೪೪೭, ೪೫೩, ೪೫೪, ೪೫೮, ೪೫೯, ೪೬೧, ೪೬೨, ೪೬೬, ೪೭೦, ೪೭೧, ೪೭೨, ೪೭೪, ೪೭೫, ೪೭೭, ೪೯೭-೫೦೦, ೫೦೩, ೫೦೪, ೫೧೫, ೫೨೨, ೫೨೩, ೫೨೫, ೫೨೮, ೫೨೯, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೨, ೫೪೪, ೫೫೧, ೫೫೭, ೫೬೨, ೫೬೭, ೫೭೧, ೫೭೪, ೬೨೧, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೭, ೬೪೨, ೬೫೮, ೬೬೯, ೬೮೨, ೬೮೩, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೫, ೬೯೭, ೭೦೮, ೭೧೧, ೭೧೫, ೭೧೮, ೭೧೯, ೭೨೬, ೭೭೮, ೭೮೦, ೭೮೧, ೭೮೫, ೭೯೨, ೭೯೯, ೮೦೨, ೮೧೧. ೮೪೩, ೮೫೩, ೮೫೭, ೮೫೯, ೮೬೮, ೮೭೫, ೮೯೧, ೮೯೫, ೯೦೨, ೯೭೯, ೯೮೭, ೧೦೦೨, ೧೦೧೬, ೧೦೪೬

ಗಾಂಧಾರಗಮನ ೪೭೭

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮ ೬೧೭, ೭೧೮, ೭೧೯, ೭೨೯, ೭೫೧, ೭೭೩, ೮೭೭

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೀ ೩೯೯, ೪೧೧, ೭೧೫, ೪೨೦, ೪೨೭, ೪೮೪, ೪೮೫, ೫೦೭, ೪೮೫, ೫೬೯, ೭೫೭, ೮೧೧

ಗಾಂಧಾರಲಲಿತಾ ೧೦೦೫, ೧೦೨೬

ಗಾಂಧಾರವಂತ ೨೩೨

ಗಾಂಧರಸಿಂಧು ೧೦೫೦

ಗಾಂಧಾರಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೫೩೪, ೫೩೮, ೫೬೧, ೭೧೯

ಗಾಂಧಾರೀ ೩೯೮, ೪೦೭, ೪೦೯, ೪೧೦, ೪೧೧, ೪೧೮, ೪೩೮, ೪೬೪, ೪೭೩, ೪೮೯, ೪೯೯-೫೦೧, ೫೦೬, ೫೧೦-೫೧೨, ೫೧೪, ೫೪೨, ೫೬೯, ೭೧೯, ೭೬೬, ೭೬೮, ೭೭೩, ೮೯೫, ೯೨೦, ೯೯೨, ೧೦೦೨, ೧೦೦೪, ೧೦೧೬

ಗಾಂಧಾರೀ (ಜಾತಿ) ೭೧೮

ಗಾಂಧಾರೋದೀಚ್ಯವಾ ೩೯೯, ೪೦೮, ೪೧೯, ೪೨೧, ೪೬೭, ೪೬೯, ೪೮೪, ೪೨೧, ೪೮೬, ೫೫೦, ೫೬೩

ಗೀತ ೧೮, ೧೧೫, ೨೭೧, ೨೭೩, ೨೭೯, ೩೮೩, ೪೩೧, ೪೩೨ ೪೫೦, ೪೫೧, ೫೪೮, ೫೮೮, ೬೦೯, ೬೫೪, ೭೩೩, ೧೦೮೪, ೧೦೮೯

ಗೀತಖಂಡ ೪೩೨

ಗೀತಪೇಶಿ ೪೩೨

ಗೀತಪ್ರಧಾನ ೩೮೩, ೩೮೯

ಗೀತಪ್ರಯೋಗ ೩೮೬

ಗೀತವಸ್ತು ೧೧೧೫, ೧೧೧೬

ಗೀತವಿದಾರೀ ೪೩೨

ಗೀತಶರೀರಮಧ್ಯ ೪೫೧

ಗೀತಸಾಗರ ೧೬೪

ಗೀತಾಲಂಕಾರ ೩೬೪

ಗೀತಿ ೩೬೪, ೩೬೭, ೩೬೯, ೩೭೧, ೩೭೫, ೩೭೭, ೫೮೯, ೭೦೪

ಗೀತಿಲಕ್ಷಣ ೫೯೩

ಗುಣ ೭೫

ಗುಣಕಾರ ೨೫೧

ಗುಣನೋಪಾಯ ೨೫೨

ಗುಣಿನ್ ೭೫

ಗುರು ೨೭೭, ೧೧೬೪

ಗುರುಗಣ ೧೧೫೦¥ÀÇàHH¯ïè

ಗುರುಲಘು- ೧೧೫೧

ಗುರ್ಜರೀ ೭೫೫, ೭೫೯, ೭೬೪, ೭೮೨, ೮೩೨, ೮೭೫, ೧೦೦೪

ಗುರ್ವಕ್ಷರ ೩೭೨

ಗೃಹಮೇಧಿ ೬೮೪

ಗೇಯಸ್ವರ ೨೭೫

ಗೋದೋಹನ ೨೨೫

ಗೋಪಾಲ ೧೪

ಗೋಪುಚ್ಛಾಯತಿ ೩೮೫, ೧೧೬೧, ೧೧೬೩

ಗೋಸವ ೨೨೦

ಗೌಡ ೬೬೪, ೬೬೫, ೧೧೬೭

ಗೌಡಕೈಶಿಕ ೬೧೪, ೬೭೦

ಗೌಡಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ ೬೧೪, ೬೭೨, ೬೭೫

ಗೌಡಕೈಶಿಕರಾಗ ೬೭೧, ೬೭೫

ಗೌಡಗೀತ ೬೬೫

ಗೌಡದೇಶಜಾ (ಏಲಾ) ೧೧೭೦

ಗೌಡಪಂಚಮ ೬೧೪, ೬೬೭-೬೬೯, ೬೭೫

ಗೌಡ (ರಾಗ) ೬೧೦, ೬೭೪, ೭೦೩

ಗೌಡೀ ೫೯೬

ಗೌಡೀಗೀತ ೬೬೬

ಗೌಡೀ(ಗೀತಿ) ೫೮೭, ೫೮೯, ೧೧೩೧

ಗೌಡೀ(ರಾಗ) ೭೩೭

ಗ್ರಹ ೩೮೬, ೩೯೬, ೪೦೨, ೪೨೮, ೪೩೧, ೪೩೬, ೪೩೭, ೪೭೫, ೪೮೧, ೫೨೦, ೫೨೫, ೫೨೬, ೫೩೧, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೨, ೫೪೪, ೫೫೭, ೫೭೫, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೭, ೬೨೯, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೪೦, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೦೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬, ೭೩೪, ೭೪೦, ೮೪೬, ೯೫೭, ೧೦೪೫-೧೦೪೮, ೧೦೫೧

ಗ್ರಾಮ ೯೩, ೧೬೫, ೧೬೭, ೧೬೮, ೧೬೯, ೧೭೧, ೧೭೩, ೧೭೫- ೧೭೮, ೧೮೨, ೧೮೮, ೨೩೧, ೨೪೭, ೨೪೯, ೨೮೭, ೬೩೦, ೬೭೧

ಗ್ರಹವಿಕಲ್ಪ ೪೩೧

ಗ್ರಹಸ್ವರ ೪೨

ಗ್ರಾಮಣೀ ೯೨

ಗ್ರಾಮದ್ವಯ ೪೩, ೮೧, ೯೨, ೭೨೯, ೭೪೬

ಗ್ರಾಮಭೇದಕಾರೀ ೬೯೫

ಗ್ರಾಮಮೂರ್ಚನಾಭೇದ ೬೯೨

ಗ್ರಾಮವಿಶೇಷ ೬೯೯

ಗ್ರಾಮರಾಗ ೪೯೧, ೬೩೦, ೭೩೧, ೭೩೫, ೭೩೮, ೭೩೯, ೭೪೨, ೭೪೬, ೯೬೦, ೧೦೪೧

ಗ್ರಾಮವಿಭಾಗ ೩೨, ೬೬೨, ೬೭೪, ೭೨೮

ಗ್ರಾಮವಿರೋಧ ೪೬೩, ೫೩೯

ಗ್ರಾಮ್ಯ ೧೧೯೦

ಗ್ರೀಷ್ಮ ೭೧೫

ಗಾ(೦ಧಾರಾ) ದಿಮೂರ್ಛನಾ ೫೭೦

ಗಾಂಧಾರ(ಗ್ರಾಮ) ೧೬೮, ೧೭೨