ಘಟ ೫೭, ೫೯, ೬೭, ೨೮೧, ೧೧೦೪, ೧೦೬೪

ಘಟ(ಧ್ವನಿ) ೩೫

 

 

ಚಕ್ರ ೭೫೭

ಚಕ್ರವಾಲ ೧೦೬೪, ೧೧೦೫

ಚಚ್ಚತ್ಫುಟತಾಲ  ೫೩೦, ೫೩೪, ೫೩೬, ೫೪೩, ೫೫೨, ೫೬೦, ೫೬೪, ೫೬೭, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ಚಂಡಿಕಾ ೧೧೨೭

ಚತುಃಶ್ರುತಿ ೪೪, ೪೬, ೮೨

ಚತುಃಶ್ರುತಿಕ (ಸ್ವರ) ೪೦

ಚತುಃಶ್ರುತಿಕ (ಸ್ವರಪ್ರಯೋಗ) ೩೮

ಚತುಃಶ್ರುತಿಧೈವತ ೬೫೯, ೬೯೦, ೬೯೨, ೬೯೫, ೭೦೯, ೭೧೩, ೭೨೫

ಚತುಃಶ್ರುತಿಸ್ವರ ೧೪೩, ೬೫೮

ಚತುಃಸ್ವರಪ್ರಯೋಗ ೪೪೩, ೪೪೪

ಚತುಃಸ್ವರ (ರಾಗ) ೯೦೭

ಚತುಃಸ್ವರಾಂಶಾ (ಜಾತಿ) ೪೮೪

ಚತುರ ೧೦೯೯

ಚತುರಂಗ ೭೩೩, ೧೦೬೨, ೧೦೯೯

ಚತುರ್ಥಪಾದ ೧೧೧೩, ೧೧೪೦, ೧೧೬೨

ಚತುರ್ಥಪ್ರೇಕ್ಷಣ ೫೫೨, ೫೬೪

ಚತುರ್ಥ ಸಾರಣಾ ೪೫

ಚತುರ್ಮಾತ್ರಾ ೩೮೮

ಚತುಷ್ಕಲ ೩೭೫, ೩೭೬, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೬, ೫೪೦, ೫೪೩, ೫೪೫

ಚತುಷ್ಟದೀ ೧೦೫೭, ೧೦೮೪

ಚತುಷ್ಟಾದ ೧೧೬೪

ಚಂದ್ರಗಣ ೧೧೨೫

ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ೧೧೪೧, ೧೧೪೬

ಚಂದ್ರಿಕಾ ೧೧೫೮

ಚಂದ್ರೀಣೀ ೧೧೬೦

ಚರಣಯುಗಕ್ರಮ ೧೧೫೩

ಚರಣಯುಗಲ ೧೧೫೨

ಚಲವೀಣಾ ೪೪, ೪೫, ೪೬

ಚಾತಕ ೧೦೫

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ೨೨೨

ಚಿತ್ರ ೩೭೪, ೩೭೬, ೩೭೮, ೩೮೨, ೩೮೩, ೩೮೫, ೩೮೭, ೩೮೮, ೪೯೨, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೪೫, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩

ಚಿತ್ರ (ಅಭಿನಯ) ೬೨೯, ೬೩೪

ಚಿತ್ರ (ಮಾರ್ಗ) ೩೭೩, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೪, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೩, ೪೫೪

ಚಿತ್ರ (ಸ್ವರಸಂದರ್ಭ) ೬೦೧

ಚಿತ್ರಾ ೨೨೨, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ಚಿಬುಕ ೫೯೭

ಚೋಕ್ಷಕೈಶಿಕ ೬೧೨

ಚೋಕ್ಷ (ರಾಗ) ೬೧೨

ಚೋಕ್ಷ (=ಶುದ್ಧ) ರಾಗ ೬೦೯

ಚೋಕ್ಷಷಾಡವ ೨೬೬

ಚೋಕ್ಷಸಾಧಾರಿತ ೬೧೨

ಚೋಕ್ಷಾ (=ಶುದ್ಧಾ) ೫೯೪

 

ಛಂದಃ ೧೦೭೭, ೧೦೯೪

ಛಂದೋಕ್ಷರ ೩೬೯

ಛಂದೋಗುಣಸಮನ್ವಿತ ೧೧೧೯

ಛಂದೋದುಷ್ಟ ೧೧೯೦

ಛಾಯಾಮಾತ್ರ ೧೦೪೧

ಛಾಯಾಮಾತ್ರಾನುಗಾ ೭೪೦

ಛಾಯಾ (ಮಾತ್ರಾಶ್ರಯಾ) ಭಾಷಾ ೭೩೯, ೮೪೭, ೮೫೦

ಛಿದ್ರಗತ (ಸ್ವರ) ೩೮

ಛೇವಾಟೀ ೭೫೪, ೭೬೩, ೭೮೩, ೭೮೭

 

ಜಗಜ್ಜ್ಯೋತಿ ೬

ಜಂಗಮ ೧೨

ಜನಚಿತ್ತ ೫೮೨

ಜಂತು ೧

ಜನ್ಮಹೇತು ೪೩೪

ಜಯ ೧೧೦೦

ಜಯಮಾಲಾಪದ ೧೧೦೦

ಜಯವರ್ಧನ ೧೦೬೨, ೧೧೦೦

ಜಯಾರ್ಥ ೧೧೦೦

ಜಲಗಣ ೧೧೩೭

ಜಾತಿ ೫೪, ೯೯, ೧೭೦, ೧೭೮, ೨೪೭, ೨೬೩, ೩೯೫, ೩೯೬, ೪೦೧-೪೦೪, ೪೦೬, ೪೧೩, ೪೨೪, ೪೨೮, ೪೪೧, ೪೫೦, ೪೮೨, ೪೯೧, ೪೯೧, ೪೯೮, ೫೦೦, ೫೦೩, ೫೦೬, ೫೧೦, ೫೧೭, ೫೨೪, ೫೨೮, ೫೪೧, ೬೨೮, ೬೩೦, ೬೪೨, ೬೪೭, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೫೯

ಜಾತಿದ್ವಯ ೬೯೦

ಜಾತಿಪ್ರಯೋಗ ೪೨೮

ಜಾತಿಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಿ ೨೬೫

ಜಾತಿಭಿನ್ನ ೬೨೬, ೬೪೬- ೬೪೮

ಜಾತಿರಾಗವಿನಾಶ ೧೧೭

ಜಾತಿರಾಗಹಾನಿ ೧೨೨

ಜಾತಿರಾಗಹಾನಿ/ವಿನಾಶ ೧೧೬, ೧೨೦

ಜಾತಿಲಕ್ಷಣ ೪೨೭

ಜಾತಿವಿಷಯ ೪೯೬

ಜಾತಿವ್ಯಕ್ತಿಕಾರಕ ೪೪೯

ಜಾತ್ಯಂಶಬಾಹುಲ್ಯ ೭೩೨

ಜಾತ್ಯಾಂಶ ೪೪೧, ೪೯೩

ಜಾತ್ಯಲ್ಪತ್ವ ೪೪೯

ಜಾತಿಸ್ರ ೪೪೯

 

ಝಂಪಾತಾಲ ೧೧೦೩

ಝೂಂಬಡ ೧೦೬೮, ೧೧೭೮, ೧೧೭೯

 

ಟಕ್ಕ ೭೦೦, ೯೬೩, ೯೬೪, ೯೬೮

ಟಕ್ಕ(ಖೈಸಿಕ) ೬೧೬

ಟಕ್ಕ ಕೈಶಿಕ ೬೯೪, ೬೯೫, ೭೦೦, ೭೫೧, ೭೭೧

ಟಕ್ಕರಾಗ ೬೧೫, ೬೮೦, ೬೮೧, ೬೮೨, ೭೪೮, ೭೯೨, ೮೦೭, ೮೦೯, ೮೧೩, ೮೧೪, ೯೬೬, ೯೭೦, ೯೭೨, ೯೭೪, ೯೭೬, ೧೧೨೩

ಟಕ್ಕಸೈಂಧವ ರಾಗ ೭೨೬

 

ಠ-ಣ

 

ತನೂನಪಾತ್ ೨೨೫

ತಂತ್ರೀ ೨೩೭

ತಂತ್ರೀ (ವೀಣಾ) ೪೪

ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ೫೨, ೫೪, ೬೮

ತಾದಾತ್ಮ್ಯ (ಪಕ್ಷ) ೫೩

ತಾನ ೧೭೦, ೨೧೭, ೨೧೮, ೨೪೬, ೨೪೭, ೧೦೯೭

ತಾನಕ್ರಿಯಾ ೨೩೭, ೨೩೯

ತಾನತ್ವ ೨೪೪

ತಾನಪ್ರಯೋಗ ೨೩೪, ೨೫೦

ತಾನಪ್ರಯೋಜನ ೨೪೬, ೨೫೯

ತಾನವಲಿತಿಕಾ ೯೬೩, ೯೭೦

ತಾನವಿಧಾನ ೨೫೭

ತಾನವಿಷಯ ೬೯೨

ತಾನಸಾಧಾರಣತಾ ೨೩೨

ತಾನೋದ್ಬವಾ ೭೬೪, ೭೭೨, ೮೮೨, ೯೫೦

ತಾಪಸ ೬೮೪

ತಾರ ೨೪೫, ೨೪೬, ೨೮೪, ೨೮೫, ೩೦೪, ೩೦೭, ೩೧೫, ೩೩೦, ೩೩೮, ೩೪೨, ೪೦೭, ೭೨೬, ೪೩೧, ೪೩೮, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೨, ೫೪೪, ೫೯೪, ೭೩೫, ೧೦೪೫, ೧೦೪೬, ೧೦೪೮, ೧೦೫೧

ತಾರಕಾದೀತಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ೧೯೬

ತಾರಗತಿ ೨೮೩, ೩೪೪, ೪೩೮, ೪೩೯, ೫೨೫, ೫೩೩, ೯೨೯

ತಾರತರ ೩೪೨

ತಾರಧ್ವನಿ ೧೫೧

ತಾರನಿಯಾಮಕ ೪೩೧

ತಾರಮಧ್ಯಮ ೬೨೨

ತಾರಮಂದ್ರ ೨೬೬, ೩೨೮, ೪೩೬

ತಾರಮಂದ್ರಪ್ರಸನ್ನ ೨೮೨, ೨೯೫, ೩೨೩, ೩೨೪, ೩೪೩, ೩೬೮

ತಾರಮಂದ್ರಸಿದ್ಧಿ ೨೬೫

ತಾರಮಂದ್ರಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ೪೩೧

ತಾರಷಡ್ಜ  ೬೨೭, ೬೨೯

ತಾರಸಪ್ತಕ ೨೯೩

ತಾರ(ಸ್ಥಾನ) ೪೭

ತಾರ(ಸ್ವರ) ೫೯೫, ೬೦೭

ತಾರಸ್ವರ ೨೯೬, ೨೯೭

ತಾರಸ್ವರಾಲಾಪ ೬೫೬

ತಾಲ ೩೭೪-೩೭೬, ೩೮೫, ೪೫೮, ೫೭೩, ೫೭೬, ೬೨೨, ೧೦೭೪, ೧೦೭೮, ೧೧೦೬, ೧೧೮೦, ೧೧೮೧, ೧೧೮೬

ತಾಲಚತುಷ್ಟಯ ೧೦೯೯

ತಾಲತ್ರಯ ೧೦೯೮

ತಾಲನಿಯಮ ೧೦೭೬

ತಾಲನಿಯಮ (=ತಾಲನಿರ್ಯುಕ್ತಿ) ೧೧೪೭

ತಾಲಯುಕ್ತ ೧೦೭೯, ೧೦೮೧, ೧೦೮೪

ತಾಲಶೂನ್ಯ ೧೦೭೫

ತಾಲಸಮನ್ವಿತ ೧೦೮೧, ೧೦೯೬

ತಾಲಸಮಾಯುತ ೧೦೮೩

ತಾಲಸಂಯುತ ೧೧೦೯

ತಾಲಾಢ್ಯಾ ೧೧೭೨

ತಾಲಾಷ್ಟಕ ೧೦೯೫

ತಾಲುದೇಶ ೨೫, ೧೬೩

ತಾಲೋಪೇತ ೧೦೯೦

ತುಂಬುರು ೧೦೦೫, ೧೦೨೪

ತುರುಗಲೀಲ ೧೦೯೨

ತುರ್ಯಪ್ರೇಕ್ಷಣ ೫೭೦

ತೃತೀಯ (ಅಪಕರ್ಷ) ೪೬

ತೃತೀತಪಾದ ೧೧೧೩, ೧೧೪೦, ೧೧೬೨, ೧೧೬೩

ತೃತೀಯಪ್ರೇಕ್ಷಣ  ೫೪೩, ೫೪೫

ತೃತೀಯ ಸಾರಣಾ ೪೫

ತೃತೀಯ (ಪಾದ) ೧೧೧೩

ತೇನಕ ೧೦೯೭, ೧೧೭೯, ೧೧೮೬, ೧೧೮೮

ತೇನಕಸಂಯುಕ್ತ ೧೦೮೪, ೧೦೯೪

ತೇನಕೋಪೇತ ೧೧೦೪

ತೇನ್ನ ೧೦೮೭

ತೋಟಕ ೧೦೫೮, ೧೦೭೬

ತ್ಯಾಗ ೧೦೮೧

ತ್ಯಾಗ(ವರ್ಣನ) ೧೧೧೫

ತ್ರಪವೀರ ೯೫೯

ತ್ರವಣಾ ೭೫೩, ೭೭೬

ತ್ರವಣೋದ್ಭವಾ ೭೫೩, ೭೭೮

ತ್ರಾವಣೀ ೭೬೫, ೮೮೪, ೮೮೫, ೯೬೩, ೯೬೮, ೧೦೦೪, ೧೦೦೬

ತ್ರಿಕಲ ೨೯೨

ತ್ರಿಜಾತಿ ೪೮೨, ೪೮೪

ತ್ರಿಪದ ೧೧೩೮

ತ್ರಿಪದೀ ೧೦೬೫

ತ್ರಿಭಂಗಿ ೧೦೬೧, ೧೦೯೮

ತ್ರಿ (ಶ್ರುತಿ)ಕ (ಸ್ವರ)೪೦

ತ್ರಿಶ್ರುತಿ ೪೪, ೮೨

ತ್ರಿಶ್ರುತಿಕಪಂಚಮ ೭೧೯

ತ್ರಿಶ್ರುತಿಧೈವತ ೨೦೯, ೭೧೩

ತ್ರಿಶ್ರುತಿಪಂಚಮ ೬೫೯, ೬೭೧

ತ್ರಿಸ್ಥಾನ ೬೦೦, ೬೬೬

ತ್ರಿಸ್ಥಾನಗುಣ ೨೭೮

ತ್ರಿಸ್ಥಾನಚಲನಾಕುಲಾ ೫೯೮

ತ್ರಿಶ್ರುತಿ (ಸ್ವರ) ೧೪೩, ೨೯೧, ೨೯೨

ತ್ರಿಶ್ರುತಿ (ಸ್ವರಪ್ರಯೋಗ)೩೮

ತ್ರಿಸ್ವರಾಂಶಾ (ಜಾತಿ)೪೮೪

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನ ೨೨೯

ತ್ವಕ್‌೧೪೧

 

…………….

 

ದಕಾರ ೨೩

ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗ ೩೭೫-೩೭೮, ೩೮೨, ೩೮೫-೩೮೮, ೪೯೨, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೪, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೩, ೫೪೫, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೯, ೭೧೭, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ದಕ್ಷಿಣಾ ೩೮೩

ದಂಡ ೫೭

ದಂಡಕ ೧೦೫೫, ೧೦೭೯

ದಂಡಪ್ರಸ್ತಾರ ೮೦

ದಂಡ (ವೀಣಾ-)೪೪

ದಧಿರೂಪ ೫೮

ದರ್ದುರ ೧೦೬

ದರ್ಪಣ ೫೬

ದರ್ಶ ೨೨೭

ದಶರೂಪಕ ೭೩೫

ದಶಲಕ್ಷಣ ೪೨೭, ೪೩೭, ೫೪೪, ೭೩೩

ದಶವಿಧಲಕ್ಷಣ ೪೨೫

ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾ ೭೬೪, ೮೭೭, ೮೯೩

ದಾರವೀ ೨೮೦

ದಿವ್ಯರೂಪಿಣೀ ೯೦೨, ೯೧೫

ದೀಕ್ಷಾ ೨೨೫

ದೀಪ್ತ (ಸ್ವರ)೬೦೭

ದೀಪ್ತಪ್ರಯೋಗ ೬೦೫

ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ೩೬೩

ದುರ್ಬಲ(ಸ್ವರ)೫೩೧, ೬೬೦, ೬೮೩, ೬೯೬, ೭೧೦, ೭೨೬, ೮೨೦, ೮೩೯, ೮೪೧, ೮೫೩, ೮೫೭, ೮೫೯, ೮೬೨, ೮೭೫, ೮೭೯, ೮೮೪, ೮೮೭, ೮೯೯, ೯೦೫, ೯೨೫, ೯೭೪, ೧೦೦೮

ದೃಷ್ಟಕರ್ಮ ೫೯೮

ದೇವಕುಲ ೧೫೨, ೧೭೧, ೧೭೨

ದೇವತಾ ೧೧೨೪, ೧೧೨೭, ೧೧೩೧

ದೇವತಾರಾಧನ ೧೦೦೮

ದೇವಪದ ೩೮೮

ದೇವಂದೇವಂಶರ್ವಂದೇವಂಶರ್ವಂದವಂದೇ ೩೮೮

ದೇವಾಲವರ್ಧಿನೀ ೯೬೩, ೯೬೪

ದೇಶ ೧, ೨, ೪

ದೇಶಜ ೯೯೩, ೧೦೩೪

ದೇಶಜಾ ೭೪೦

ದೇಶ (ಜಾ)ಭಾಷಾ ೭೮೨, ೮೭೯, ೮೯೨

ದೇಶಜಾ (ಭಾಷಾ) ೭೭೩೯

ದೇಶಭಾಷಾ ೭, ೯೩೭, ೧೦೯೬, ೧೦೯೭

ದೇಶ (ಭಾಷಾಸಂಯುತ ಪಾದ) ೧೦೮೯

ದೇಶಸಂಭವ ೮೧೬, ೮೨೮, ೮೩೨, ೮೬೬, ೮೭೧, ೮೮೫, ೯೬೬, ೯೭೬

ದೇಶಸಂಭೂತಾ ೧೦೧೪

ದೇಶಾಖ್ಯಾ ೭೯೨, ೮೦೨, ೮೨೨, ೮೨೬, ೮೩೬, ೮೭೭, ೮೯೩, ೯೦೫, ೯೪೨, ೯೭೨, ೧೦೦೬

ದೇಶಿಕಾರಪದ ೧೧೮೭

ದೇಶಿಕಾರ ಪ್ರಬಂಧ ೧೦೫೩

(ದೇಶೀ) ೪೪೩

ದೇಶೀ ೨, ೧೪, ೧೬

ದೇಶೀಗೀತ ೧೦೮೭

ದೇಶೀತ್ವ ೩

ದೇಶೀಮಾರ್ಗ ೧೬೪

ದೇಶೀಮುಖ ೧೩

ದೇಶೀರಾಗ ೧೦೩೮, ೧೦೪೪

ದೇಶೀಸಂಬಂಧತಾಲ ೧೧೭೯

ದೇಶೈಲಾ ೧೧೭೪

ದೇಹಾಗ್ನಿ ೨೮

ದೈನ್ಯಭೂಯಿಷ್ಠ ೯೯೬

ದೈವತವಲ್ಲಭಾ ೯೦೨

ದೋಧಕ ೧೦೫೮, ೧೦೭೬

ದೋಷ ೭೫

ದೋಷಜ (ಇಂದ್ರಿಯವೈಗುಣ್ಯ -) ೩೩

ದೋಹ್ಯಾ ೯೬೩, ೯೭೨

ದ್ರಾವಿಡ ೪೪೩, ೧೧೬೭

ದ್ರಾವಿಡದೇಶಜಾ ಏಲಾ ೧೧೭೨

ದ್ರಾವಿಡವಿಷಯ ೯೪೨

ದ್ರಾವಿಡೀ ೭೭೧, ೯೪೨, ೯೭೮

ದ್ರುತ ೫೯೭, ೧೧೮೨

ದ್ರುತರರ ೫೯೭

ದ್ರುತಮಠ ೧೧೧೨

ದ್ರುತಲಯ ೩೮೫, ೩೮೮, ೯೨೮

ದ್ವಾದಶಶ್ರುತಿ ೪೬

ದ್ವಾದಶಸ್ವರಮೂರ್ಛನಾ ೧೮೧, ೨೬೧, ೨೬೫, ೨೬೬, ೨೬೮

ದ್ವಾದಶಹ ೨೨೪

ದ್ವಾವಿಂಶತಿಶ್ರುತಿ ೪೬

ದ್ವಿಕಲ ೩೭೪, ೩೭೬, ೫೩೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೩, ೫೪೫

ದ್ವಿತೀಯ (ಅಪಕರ್ಷ) ೪೬

ದ್ವಿತೀಯತಾಲ ೧೧೧೭, ೧೧೨೭, ೧೧೫೬

ದ್ವಿತೀಯಪಾದ ೧೧೫೯, ೧೧೬೨, ೧೧೬೩

ದ್ವಿತೀಯಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦

ದ್ವಿತೀಯ ಸಾರಣಾ ೪೫

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ೧೧೭೬

ದ್ವಿಪಥ ೧೦೭೬

ದ್ವಿಪಥಕ ೧೦೫೬

ದ್ವಿಪದೀ ೧೦೬೭, ೧೧೦೪, ೧೧೧೦

ದ್ವಿಪದೀವೃತ್ತ ೧೧೧೦

ದ್ವಿಮಾತ್ರಾಕಲಾ ೩೮೮

ದ್ವಿ (ಶ್ರುತಿ) ಕ (ಸ್ವರ) ೪೦

ದ್ವಿಶ್ರುತಿಕಸ್ವರ ೯೬೪, ೭೦೭, ೭೧೪

ದ್ವಿಶ್ರುತಿ (ಸ್ವರ) ೪೫೭, ೪೬೮, ೪೭೮, ೫೪೭, ೫೫೮, ೬೨೪, ೬೫೮, ೬೮೨, ೮೦೪, ೮೨೨, ೮೪೧, ೮೫೫, ೮೮೪, ೮೯೭, ೯೨೫, ೯೨೮, ೯೪೨

ದ್ವಿ ಶ್ರುತಿಕ (ಸ್ವರ) ೨೦೧, ೨೦೩, ೬೮೫

ದ್ವಿಶ್ರುತಿ (ಸ್ವರ ಪ್ರಯೋಗ) ೩೮

ದ್ವಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವರ ೯೪೪

ದ್ವಿಸ್ವರಾಂಶಾ (ಜಾತಿ) ೪೮೪