ಧರಿ-ಹೀನ (ತಾನ) ೨೧೫

ಧರ್ಮ ೭೪, ೭೫

ಧರ್ಮೀ ೭೪, ೭೫

ಧಾತು ೨೪, ೨೭, ೯೫, ೧೪೧, ೨೮೧, ೧೧೪೩

ಧೀಮಾನ್ ೧೩೫

ಧೀರ ೨೮

ಧೂಮ ೪೧, ೧೩೫

ಧೂಮ ೨೮

ಧೈರೈವರ್ಣನ ೧೧೧೫, ೧೧೫೫

ಧೈವತ ೪೪, ೮೪, ೮೮, ೧೦೬, ೧೧೭, ೧೨೦, ೧೨೨, ೧೩೫, ೧೩೭, ೧೩೮, ೧೫೩, ೧೫೫-೧೫೭, ೧೫೯, ೧೬೧, ೧೬೩, ೧೭೯, ೧೯೩, ೨೦೧, ೨೦೩, ೨೫೬, ೪೫೪, ೪೫೫, ೪೬೦, ೪೬೪-೪೬೬, ೪೭೪, ೪೭೮, ೪೭೯, ೪೯೯, ೫೦೦, ೫೦೩, ೫೦೪, ೫೧೩, ೫೧೫, ೫೨೨, ೫೨೫, ೫೨೯, ೫೩೧, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೮, ೫೪೨, ೫೪೪, ೫೫೩, ೫೬೦, ೫೬೫, ೫೬೬, ೫೪೦-೫೪೨, ೬೪೪, ೬೬೮, ೬೬೯, ೬೯೧-೬೯೬, ೬೯೮, ೭೧೨, ೭೧೩, ೭೧೯, ೭೭೫, ೭೭೮, ೭೮೦, ೭೯೧, ೭೯೪, ೮೦೨, ೮೦೪, ೮೧೧, ೮೩೦, ೮೩೮, ೮೩೯, ೮೪೪, ೮೪೭, ೮೪೯, ೮೫೦, ೮೫೩, ೮೬೨, ೮೬೮, ೮೭೦, ೮೮೨, ೮೮೭, ೮೯೧, ೮೯೩, ೮೯೫, ೮೯೭, ೮೯೯, ೯೦೨, ೯೦೫, ೯೦೭, ೯೧೦, ೯೧೫, ೯೨೨, ೯೨೫, ೯೨೬, ೯೨೮, ೯೩೧, ೯೩೩, ೯೩೭, ೯೩೯, ೯೪೨, ೯೫೪, ೯೬೮, ೯೭೯, ೯೮೧, ೧೦೦೬, ೧೦೦೮, ೧೦೧೨, ೧೦೧೪, ೧೦೧೮, ೧೦೨೦, ೧೦೨೨, ೧೦೨೪, ೧೦೨೬, ೧೦೩೦, ೧೦೩೪, ೧೦೪೯

ಧೈವತ ಗಮನ ೮೯೫

ಧೈವತಭೂಷಿತಾ ೭೬೯

ಧೈವತರ್ಷಭಹೀನತಾನ ೨೨೯

ಧೈವತಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೫೨೮, ೫೪೩, ೫೫೧, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೬೯, ೬೯೫, ೭೧೩

ಧೈವಥಿ ೪೦೮, ೪೧೧, ೪೦೯, ೪೧೭, ೪೪೦, ೪೫೬, ೪೫೭, ೪೫೪, ೫೩೧, ೬೬೮, ೬೬೯, ೬೮೧, ೬೮೨, ೬೯೨, ೬೯೫, ೭೦೯, ೭೧೧-೭೧೯, ೭೨೩

ಧೈವತೀ (ಜಾತಿ) ೬೯೪, ೬೯೫, ೭೦೯, ೭೧೦, ೭೨೧, ೭೨೬

ಧ್ರುಕಾ ೩೭೦, ೩೮೨

ಧ್ರವ ವೀಣಾ ೪೫

ಧ್ರುವಾ ೩೩೧-೩೩೩, ೩೮೦, ೪೪೩, ೪೪೫, ೭೩೩, ಧ್ರವಾಗಾನ ೫೨೮, ೫೩೨, ೫೩೪, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೩, ೫೪೫, ೫೫೨, ೫೬೧, ೫೬೪, ೫೬೭, ೫೭೦, ೫೭೬

ಧ್ವನಿ ೧-೩, ೧೧, ೧೨, ೧೩, ೨೮, ೩೦, ೩೫, ೯೭, ೧೦೧, ೧೧೮೦

ಧ್ವನಿಕಂಪಿತ ೬೦೦, ೬೬೯

ಧ್ವನಿಕುಟ್ಟನೀ ೧೦೬೯, ೧೧೮೦

ಧ್ವನಿಭೇಧ ೫೮೧

ಧ್ವನಿವಿಶೇಷಣ ೪೬, ೫೮೨

ಧ್ವನಿದಾದೃಶ್ಯ ೨೩೯

 

ನಕಾರ ೨೩

ನಕ್ಷತ್ರ ೧೯೭

ನದತಿ ೨೪

ನಂದಯಂತೀ ೨೭೯, ೪೦೦, ೪೧೬, ೪೨೧, ೪೩೮, ೪೭೫, ೪೮೪, ೪೫೮, ೫೭೫

ನಂದಾವತೀ ೧೧೨೦, ೧೧೩೦, ೧೧೩೩

ನಭ ೭೧

ನಭಃಪುಷ್ಟ ೬೧

ನರ ೫೬, ೪೨೪

ನರೇಂದ್ರ ೧

ನರ್ತರಾಗ ೬೦೭, ೭೦೬-೭೦೮, ೭೨೯

ನಾಗಯಜ್ಞ ೨೨೧

ನಾಟಕ ೧೦೮೭

ನಾಡೀಭಿತ್ತಿ ೯೭

ನಾದ ೫, ೧೮, ೧೯, ೨೧, ೨೩, ೭೧, ೧೧೨೬, ೧೧೭೦

ನಾದಪದ್ಧತಿ ೨೨

ನಾದತುಕ್ತ ೧೧೨೨

ನಾದಸಹಿತ ೧೧೬೧

ನಾದಲಕ್ಷಣ ೧೭

ನಾದಾಖ್ಯಾ ೭೭೨, ೯೪೭

ನಾದಾಢ್ಯಾ ೧೧೫೯

ಬಾದಾವತೀ ೧೧೨೦, ೧೧೨೨, ೧೧೨೫, ೧೧೩೧

ನಾದೋತ್ಪತ್ತಿ ೩೬

ನಾನಾಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾಧ್ಯತ್ವ ೬೨

ನಾಂದೀ ೨೨೭

ನಾಭಿ ೨೮

ನಾಮಕಾರೀನ್ಯಾಸ ೪೦೩

ನಾಮಕೃತ್ (ಸ್ವರ) ೪೫೭, ೪೬೨

ನಾಮಾಂಕಿತ ೧೧೧೮

ನಾಮಾಂಶ ೫೨೨

ನಾಯಕ ೬೪೨, ೯೩೪

ನಾರೀ ೨೮೧, ೩೬೬

ನಿಗಹೀನತಾನ ೨೩೦

ನಿಗ್ರಹ ೨೩೪, ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೩೯, ೨೪೧

ನಿತ್ಯ ೧೦೦

ನಿತ್ಯಸಂಪೂರ್ಣ ೫೦೬, ೫೧೦, ೫೨೨, ೫೩೫, ೭೮೯, ೮೨೫

ನಿತ್ಯ (ಸ್ವರ) ೯೮

ನಿಬದ್ಧ ೧೧೮೬

ನಿಬದ್ಧ (ಮಾರ್ಗ) ೧೫

ನಿಯಮ ೧೦೪೪, ೧೦೭೪

ನಿಯೋಜನ ೫೭೦

ನಿರ್ವಹಣ (ಸಂಧಿ)೬೨೭, ೬೨೯, ೭೧೧, ೭೩೭

ನಿವೃತ್ತಪ್ರವೃತ್ತ ೨೮೨, ೨೮೯, ೩೬೮

ನಿವೃತ್ತಿ ೩೮೯

ನಿಶ್ಚಿತ ಲಕ್ಷಣ ೭೦೨

ನಿಷಾದ ೪೪, ೮೫, ೮೯, ೧೦೬, ೧೧೬, ೧೨೧, ೧೨೨, ೧೩೯, ೧೫೪, ೧೫೫, ೧೫೭, ೧೫೯, ೧೬೧, ೧೬೩, ೧೮೯, ೧೯೩, ೨೦೦, ೨೩೨, ೨೩೫, ೨೫೬, ೪೫೩-೪೫೫, ೪೫೮, ೪೬೨, ೪೭೦, ೪೭೧, ೪೭೯, ೪೮೧, ೪೯೭, ೪೯೮, ೫೦೦, ೫೦೧, ೫೧೫, ೫೨೨, ೫೨೫, ೫೨೯, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೨, ೫೪೪, ೫೬೨, ೫೬೬, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೭, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೫೯, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೭೯, ೬೮೨-೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೦೮, ೭೧೧, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬, ೭೭೫, ೭೮೫, ೭೮೭, ೭೮೯, ೭೯೪, ೮೨೦, ೮೨೬, ೮೩೦, ೮೩೨, ೮೪೧, ೮೪೪, ೮೪೬, ೮೪೭, ೮೪೯, ೮೫೯, ೮೬೨, ೮೬೫, ೮೭೯, ೯೦೨, ೯೨೦, ೯೩೩, ೯೩೯, ೯೭೪, ೯೮೧, ೧೦೧೪

ನಿಷಾದ (=ನಿಷಾದಿನೀ) ೩೯೭, ೪೧೧

ನಿಷಾದ (=ನೈಷಾದೀ)೭೧೬

ನಿಷಾದ (-ವತೀ)೭೧೭

ನಿಷಾದವತೀ ೪೧೭, ೪೫೭, ೫೩೩, ೧೦೦೫, ೧೦೨೨

ನಿಷಾದವಾನ್‌೪೪, ೪೬೬, ೫೦೩, ೫೦೪

ನಿಷಾದಹೀನ ಷಾಡವತಾನ ೨೨೨

ನಿಷ್ಕಲರೂಪ ೯೮

ನಿಷ್ಕೂಜಿತ ೨೮೨, ೩೦೩, ೩೨೫, ೩೪೮, ೩೬೮,

ನಿಷ್ಕ್ರಾಮ (ಧ್ರುವಾಗಾನ) ೭೩೬

ನಿಷೇಧವಚನ ೫೦೨

ನಿಃಸಾಣ ೧೦೯

ನೃತ್ಯ ೧೮

ನೈಷಾದೀ ೪೮೪, ೪೮೭

ನೈಷಾದೀ (=ನಿಷಾದಿನೀ) ೪೦೯

ನೈಸ್ಕ್ರಾಮಿಕೀ ಧ್ರವಾಗಾನ ೫೩೦

ನ್ಯಾಸ ೪೦೨.೪೩೧.೪೪೯.೪೫೦.೪೫೭.೪೫೯. ೪೬೧, ೪೬೨, ೪೭೨, ೪೭೪, ೪೭೫, ೪೭೭-೪೭೯, ೫೨೦, ೫೨೧, ೫೨೯, ೫೩೧, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೨, ೫೪೯, ೫೫೨, ೫೫೭, ೫೫೮, ೫೬೫, ೫೬೮, ೫೭೧, ೫೭೨, ೫೭೭, ೬೨೧, ೬೨೨, ೬೨೪, ೬೨೬-೬೨೯, ೬೪೧, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೪೯, ೬೫೦, ೬೫೫, ೬೫೬, ೬೬೦, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೦, ೬೭೩, ೬೮೧-೬೮೪, ೬೮೬-೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೧, ೬೯೧, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೬, ೬೯೮, ೭೦೮, ೭೧೦-೭೧೯, ೭೨೧, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬, ೭೩೪, ೨೪೦, ೨೮೦, ೮೫೩, ೮೫೭, ೮೬೮, ೮೭೭, ೮೮೨, ೮೮೪, ೯೩೯, ೯೪೭, ೯೫೭, ೯೮೯, ೧೦೪೫, ೧೦೪೬, ೧೦೪೮, ೧೦೪೯, ೧೦೫೧, ೧೧೧೧

ನ್ಯಾಸಕರ್ಮ ೬೯೭

ನ್ಯಾಸಪರಾ (ಮಂದ್ರಗತಿ) ೪೪೦

ನ್ಯಾಸವಿಧಿ ೪೦೩

ನ್ಯಾಸಸ್ವರ ೪೩೩, ೪೪೦

 

ಪಂಕಜ ೫೮೫

ಪಂಚಪಾಣಿ (ತಾಲ) ೫೨೮, ೫೩೨, ೫೪೦, ೫೪೫, ೫೫೬, ೫೬೧

ಪಂಚಪಾದ ೧೧೬೫

ಪಂಚಮ ೪೩, ೪೪, ೪೬, ೮೪, ೮೮, ೧೦೬, ೧೨೦, ೧೩೪, ೧೩೫, ೧೫೩, ೧೫೫, ೧೫೭, ೧೫೯, ೧೬೦, ೧೬೩, ೧೮೯, ೧೯೩, ೧೯೭, ೨೫೬, ೪೦೯, ೪೧೮, ೪೫೩, ೪೫೫, ೪೫೮, ೪೬೧, ೪೭೦, ೪೭೫, ೪೭೭, ೪೭೯, ೪೮೧, ೪೮೫, ೪೯೯-೫೦೧, ೫೧೨, ೫೧೪, ೫೨೨, ೫೨೩, ೫೨೫, ೫೨೯, ೫೩೧, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೪೨, ೫೪೪, ೫೫೫, ೫೫೮, ೫೬೦, ೫೬೨-೫೬೪, ೫೬೮, ೫೬೯, ೫೭೧, ೫೭೫, ೫೭೭, ೬೨೨, ೬೨೬-೬೭೨, ೬೮೨, ೬೮೫, ೬೮೬, ೬೮೯, ೬೯೦, ೬೯೫, ೬೯೭, ೭೦೭, ೭೧೩, ೭೧೬, ೭೧೭, ೭೨೬, ೭೪೯, ೭೫೨, ೭೫೬, ೭೭೪, ೭೭೫, ೭೭೮, ೭೮೦, ೭೮೫, ೭೯೪, ೭೯೨, ೮೦೨, ೮೦೬, ೮೧೪, ೮೩೦, ೮೩೬, ೮೪೧, ೮೪೩, ೮೪೭, ೮೫೦, ೮೫೫, ೮೫೬, ೮೪೧, ೮೪೩, ೮೪೭, ೮೫೦, ೮೫೫, ೮೫೬, ೮೬೨, ೮೬೫, ೮೬೮, ೮೭೦, ೮೭೩, ೮೭೫, ೮೭೭, ೮೭೯, ೮೮೨, ೮೮೪, ೮೮೭, ೮೯೧, ೮೯೭, ೮೯೯, ೯೦೫, ೯೧೦, ೯೧೪, ೯೧೭, ೯೩೧, ೯೩೩, ೯೪೮, ೯೫೦, ೯೫೩, ೯೬೪, ೯೬೮, ೯೭೨, ೯೭೦, ೯೭೪, ೯೮೫, ೯೯೩, ೯೯೬, ೯೯೮, ೧೦೦೦, ೧೦೦೨, ೧೦೨೦, ೧೦೩೪, ೧೦೪೮

ಪಂಚಮ (ಗ್ರಾಮರಾಗ) ೮೬೪, ೮೬೬, ೮೭೧, ೮೭೭, ೮೮೨, ೮೮೭, ೮೮೯

ಪಂಚಮಪಾದ ೧೧೧೪

ಪಂಚಮಪ್ರೇಕ್ಷಣ ೫೬೧, ೫೬೭,

ಪಂಚಮ (ರಾಗ) ೬೧೧

ಪಂಚಮರ್ಷಭಹೀನತಾನ ೨೨೮

ಪಂಚಮಷಾಡವ ೭೨೧, ೭೨೨, ೭೨೯, ೭೫೨, ೭೭೪, ೯೫೨, ೯೫೪, ೯೫೬

ಪಂಚಮಹೀನ (ತಾನ) ೨೦೭

ಪಂಚಮಹೀನ ಷಾಡವತಾನ ೨೨೧

ಪಂಚಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೫೩೦, ೬೬೧, ೬೮೬, ೬೯೦, ೭೦೮

ಪಂಚಮೀ ೪೭೦, ೪೭೩, ೪೮೪, ೪೮೬, ೫೦೩, ೫೦೪, ೫೧೦, ೫೧೫, ೫೯೬, ೬೬೦, ೬೬೧, ೬೬೮, ೬೮೫, ೬೮೬, ೬೮೯, ೭೦೭, ೭೦೮, ೭೧೩, ೯೯೨, ೯೯೮

ಪಂಚಮೀ ಜಾತಿ ೬೪೫, ೬೯೦, ೭೦೯, ೭೧೨

ಪಂಚಸ್ವರ (=ಔಡುವ) ೪೧೩, ೧೪೬, ೪೪೨, ೫೧೬, ೯೭೨, ೧೦೨೦

ಪಂಚಸ್ವರ (ಪ್ರಯೋಗ)೪೪೪

ಪಂಚಸ್ವರಾಂಶಾ (ಜಾತಿ)೪೮೪

ಪತಾಕಾ ೩೭೯, ೩೮೧

ಪತಿಕಾ ೩೭೯, ೩೮೧

ಪಥ ೭೧೫

ಪದ ೯, ೧೦, ೯೯, ೨೭೧, ೩೬೦, ೧೦೭೪, ೧೦೯೮, ೧೧೨೬, ೧೧೮೬, ೧೧೯೦

ಪದಗ್ರಾಮ ೩೯೦

ಪದವಿದಾರೀ ೪೩೨

ಪದವಿರಾಜಿತ ೧೦೯೦

ಪದಸಮಾಯುಕ್ತ ೧೦೭೯, ೧೦೮೮

ಪದಸಮಾಯುತ ೧೦೮೮

ಪದ್ಮಿನೀ ೩೮೨, ೧೧೫೮, ೧೧೬೨

ಪದಾಂಶ ೧೧೦೫

ಪದಾಷ್ಟಕ ೧೦೯೫, ೧೧೦೨

ಪದೋಪೇತ ೧೦೯೦

ಪದ್ಧತಿ ೧೦೫೭, ೧೦೮೧

ಪದ್ಮಪತ್ರ ೧೫೪

ಪರಸ್ಪರಗಮನ ೫೨೫, ೫೩೭, ೭೭೬, ೭೯೫, ೮೦೦

ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸರ್ಗ ೪೦೪

ಪರಾ ೧೨

ಪರಾರ್ಧ ೧೦೮೫

ಪರಾವರ್ತ ೩೨೪

ಪರಿಣಾಮ ೫೮

ಪರಿಣಾಮ (ಪಕ್ಷ) ೬೮

ಪರಿಣಾಮಿತಾ (ಪಕ್ಷ)೫೩

ಪರಿಭಾಷಾ ೧೦೯

ಪರಿವರ್ತಕ ೨೮೨, ೩೦೭, ೩೫೩, ೩೬೮

ಪರಿವೃತ್ತಕ್ರಮ ೩೮೭

ಪರಿ-ಹೀನ (ತಾನ)೨೧೧

ಪರಿಹೀನಾ (!)೧೦೪೬

ಪರ್ಯಗ್ರಹ ೨೪೧

ಪರ್ವತದೇಶಜ ೯೮೯

ಪವನ ೨೮, ೩೪೦

ಪವನ (ದೇಹ+)೨೮

ಪವನನಿರೋಧ ೨೯೧

ಪಾಂಚಾಲೀ (ರೀತಿ)೧೧೨೪

ಪಾಟ ೧೦೭೫, ೧೦೮೭, ೧೦೯೬-೧೦೯೮, ೧೧೦೯, ೧೧೮೬, ೧೧೮೮

ಪಾಟಕರಣ ೧೦೬೬, ೧೧೦೮

ಪಾಟನಿಬದ್ಧ ೧೦೯೫

ಪಾಟವಿರಾಜಿತ ೧೦೭೯, ೧೦೯೦

ಪಾಟಸಮಾಯುಕ್ತ ೧೦೮೧

ಪಾಠಕ್ರಮ ೧೩೫

ಪಾಣಿ ೩೮೪

ಪಾಣಿಕ ೪೯೩

ಪಾದ ೧೧೦೩

ಪಾದತ್ರಯ ೧೧೪೫

ಪಾದದ್ವಯ ೧೧೬೦, ೧೧೬೧

ಪಾದವಿದಾರಣ ೪೩೨

ಪಾದಸಂಖ್ಯಾನಮೂರ್ಛನ ೧೧೩೮

ಪಾದಾಂತ ೧೦೮೩

ಪಾದಾರ್ಧ ೧೧೧೫, ೧೧೭೬

ಪಾದಾಷ್ಟಕ ೧೧೦೨

ಪಾರ್ವತೀ ೯೭೮, ೧೦೦೫, ೧೦೩೪

ಪಿಂಜರೀ ೯೮೭, ೯೭೮

ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ೧೦೨೬

ಪಿತೃವಂಶ ೧೫೩

ಪಿತ್ತ ೩೪

ಪಿತ್ತಜ (ಶ್ರುತಿ)೩೫

ಪೀತ ೧೫೫

ಪೀತವರ್ಣ ೧೧೩೧

ಪುಂಡರೀಕ ೨೧೯

ಪುನರುಕ್ತ ೧೧೯೦

ಪುರುಷ ೨೮೧

ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ೨೮

ಪುರುಷಮೇಧ ೨೨೬

ಪುಲಿಂದ ೪೪೩

ಪುಲಿಂದಕ(ಭಿನ್ನ)೯೧೧

ಪುಲಿಂದಿಕಾ ೧೦೪೯

ಪುಲಿಂದೀ ೭೬೭

ಪುಷ್ಪಸಾಧಾರಣಕಾಲ ೧೦೬

ಪುಷ್ಟಿಕೃತ್‌೨೨೮

ಪೂರ್ಣ (ಕೂಟತಾನ) ೨೪೯

ಪೂರ್ಣತ್ವ ೫೫೦

ಪೂರ್ಣ ಸುಸ್ವರ ೮೩೬

ಪೂರ್ಣಸ್ವರ ೪೫೯, ೬೨೨, ೬೨೮, ೬೨೯, ೮೧೮, ೯೨೦

ಪೂರ್ಣಸ್ವರಾ (ಜಾತಿ) ೪೭೩

ಪೂರ್ಣ ೯೬೪

ಪೂರ್ಣ (ಮೂರ್ಛನಾ)೧೮೧

ಪೂರ್ಣವಸ್ಥಾ ೫೩೯, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೨, ೫೪೪

ಪೂರ್ವರಂಗ ೪೯೩, ೬೨೦, ೬೩೪, ೭೩೭

ಪೃಥುಲಾ (ಗೀತಿ) ೩೭೨, ೩೭೫, ೩೭೭, ೩೮೫, ೩೮೭, ೩೮೮, ೩೯೦, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೩, ೫೪೫, ೫೯೦

ಪೋತಾ ೭೭೪, ೮೧೪, ೯೫೬

ಪೌರವೀ ೧೯೩

ಪೌರಾಲೀ ೭೬೬, ೮೧೬, ೯೦೦, ೯೬೩, ೯೬೬, ೯೯೨

ಪೌರ್ಣಮಾಸಿಕ ೨೨೭

ಪ್ರಕರ್ಷ ೨೩೭

ಪ್ರಕೃತಿ ೮೬೦

ಪ್ರಗಲ್ಭಮನಸ್‌೯೯೮

ಪ್ರತಾಪ (ವರ್ಣನ) ೧೧೫೫

ಪ್ರತಾಪವರ್ಧನ ೧೦೭೩, ೧೧೮೯

ಪ್ರತಿಕರ್ಷಣ ೩೩೨

ಪ್ರತಿತಾಲ ೧೦೮೮, ೧೧೧೭, ೧೧೩೦, ೧೧೫೬

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ೧೦೮೪

ಪ್ರತಿಮುಖ ೬೩೩

ಪ್ರತೀಹಾರ ೧೦೧೪

ಪ್ರತೀಹಾರ ೧೦೧೪

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನ ೭೯

ಪ್ರತ್ಯಯ ೨೮

ಪ್ರಥಮಪಾದ ೧೧೫೯, ೧೧೬೩

ಪ್ರಥಮವೇಶಗೀತ ೫೩೬

ಪ್ರಥಮಪ್ರೇಕ್ಷಣ ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೪, ೫೭೬

ಪ್ರಥಮಮಂಜರೀ ೮೫೫

ಪ್ರಥಮಸಾರಣಾ ೪೫

ಪ್ರಥಮಾಪಕರ್ಷ ೪೬

ಪ್ರದೀಪ ೫೯

ಪ್ರಬಂಧ ೧೦೫೮, ೧೦೫೯, ೧೦೭೦, ೧೦೭೧, ೧೧೮೯, ೧೧೯೦

ಪ್ರಭಾವತೀ ೧೧೪೮, ೧೧೫೦

ಪ್ರಮಾಣ ೬೪

ಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯತ್ವ ೭೭

ಪ್ರಮಾಣಬಲ ೬೫

ಪ್ರಮಾಣಶ್ರುತಿ ೪೩

ಪ್ರಯೋಕ್ತೃ ೨೪೬, ೭೧೯

ಪ್ರಯೋಗ ೨೬೬, ೨೮೧, ೩೩೩, ೩೩೫, ೫೪೨, ೬೨೨, ೬೨೭, ೬೪೫, ೬೪೭, ೬೫೦, ೬೬೧, ೬೬೬, ೬೭೧, ೬೮೨, ೬೯೦, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೧೭, ೮೫೩, ೮೯೭, ೯೦೨

ಪ್ರಯೋಗಕಾಲ ೨೬೨, ೪೯೧

ಪ್ರಯೋಗ (ತಾನ) ೨೪೭

ಪ್ರಯೋಗ (ನಿಗ್ರಹ) ೨೩೬

ಪ್ರಯೋಗಸಮಾಪ್ತಿ ೧೫೧

ಪ್ರವೇಶ ೨೩೪, ೨೩೯

ಪ್ರವೇಶ (ಧ್ರುವಾ) ಗಾನ ೭೩೬

ಪ್ರವೇಶನ ೨೩೫, ೨೩೭

ಪ್ರವೇಶಾದಿಚರಿತ ೬೮೪

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ೩೮೯

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಾಯುಕ್ತ ೧೦೯೦

ಪ್ರಸನ್ನ ೨೮೫, ೩೧೮, ೩೩೬, ೩೬೨

ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯ ೨೮೨, ೨೮೬, ೩೨೦, ೩೩೭, ೩೬೮, ೬೬೯, ೬೭೩, ೬೯೮, ೭೦೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭

ಪ್ರಸನ್ನ (ಸ್ವರಸಂದರ್ಭ)೬೦೧

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿ ೨೮೨, ೨೮೩, ೩೨೦, ೩೨೬, ೩೨೮, ೩೬೮, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೭೧, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೩

ಪ್ರಸನ್ನಾದ್ಯಂತ ೨೮೨, ೨೮೫, ೩೨೦, ೩೩೭, ೩೬೮

ಪ್ರಸನ್ನಾಂತ ೨೮೨, ೨೮೪, ೩೨೦, ೩೨೬, ೩೨೮, ೩೩೬, ೩೬೮, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೭, ೬೮೨, ೬೯೦, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ಪ್ರಸಾದ ೨೮೨, ೨೯೯, ೩೨೧, ೩೪೫, ೩೬೮

ಪ್ರಸಾರ ೮೦, ೨೦೪, ೨೫೩, ೨೮೨, ೨೯೮, ೩೦೨, ೩೨೧, ೩೪೫, ೩೬೧, ೩೬೮, ೫೪೯, ೫೫೩, ೫೫೭, ೫೬೫, ೫೬೮, ೫೭೧, ೫೭೪, ೫೭೭, ೧೦೩೬

ಪ್ರಸಾರವಿಪರೀತ ೨೯೯

ಪ್ರಸ್ತಾರವಿಪರೀತ ೨೯೯

ಪ್ರಸ್ತಾವನ ೭೩೭

ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ೨೨೦

ಪ್ರಾಣ ೨೦

ಪ್ರಾಣಿಧರ್ಮ ೧೧೧

ಪ್ರಾವೈಟ್‌ಕಾಲ ೧೦೬

ಪ್ರಾವೇಶಿಕ (ಧ್ರುವಾ) ೬೪೨

ಪ್ರಾಸ ೧೦೮೯, ೧೧೬೪, ೧೧೭೬

ಪ್ರಾಸರಹಿತ ೧೧೭೦

ಪ್ರಾಸಾದಿಕ (ಧ್ರುವಾ)ಗಾನ ೭೩೬

ಪ್ರೇಕ್ಷಣ ೬೯೧

ಪ್ರೇಂಖ (=ಹಿಂದೋಲ) ೮೬೨,೬೮೩

ಪ್ರೇಂಖೋಲಿತ ೨೮೨, ೨೯೪, ೩೨೨, ೩೨೫, ೩೨೮, ೩೪೧, ೩೬೮

ಪ್ರೌಢಕರುಣ (ರಸ) ೬೬೧

ಪರಿಪಾಟೀ ೧೮೨, ೧೮೫, ೧೮೬

 

……………