ಲಕ್ಷಣ ೪೦೨, ೪೮೨, ೫೨೧, ೫೮೩, ೬೪೦, ೬೪೪, ೬೪೮, ೬೫೧, ೬೫೪, ೬೫೭, ೬೫೯, ೭೩೮, ೭೪೬, ೭೫೩, ೯೫೯, ೧೦೩೬, ೧೦೩೯, ೧೦೪೦, ೧೦೫೪, ೧೦೭೪, ೧೧೩೮

ಲಕ್ಷ್ಮ ೫೬೩, ೬೯೭, ೧೦೩೬, ೧೦೩೯

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ೧೧೫೮, ೧೧೬೧

ಲಕ್ಷ್ಯ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ೫೭೯

ಲಘು ೩೭೭, ೧೧೩೦, ೧೧೬೪

ಲಘುಗಣ ೧೧೫೦

ಲಘುಪ್ರಾಯತ್ವ ೩೯೦

ಲಘುವರ್ಣ ೩೬೦

ಲಘುವರ್ಣಪದ ೧೧೫೪

ಅಘ್ವಕ್ಷರ ೩೭೨

ಲಂಘನೀಯ (ಸ್ವರ)೫೩

ಲಯ ೩೮೫

ಲಲಾಟ ೧೩೮

ಲಲಿತ (ಗಮಕ) ೬೦೮

ಲಲಿತಧ್ವನಿ ೧೧೬೯

ಲಲಿತಪದ ೧೧೪೯, ೧೧೫೩

ಲಲಿತಪ್ರಯೋಗ ೬೦೩, ೬೦೬

ಲಲಿತವರ್ಣನಿಯಮ ೧೧೫೨

ಲಲಿತ (ಸ್ವರ)೬೦೭

ಲಲಿತ (ಸ್ವರಸಂದರ್ಭ) ೫೯೪

ಲಲಿತಾ ೭೫೬, ೮೦೪, ೧೦೦೫, ೧೦೨೦, ೧೧೩೮, ೧೧೪೮, ೧೧೫೦, ೧೧೫೨

ಲಲಿತಾಸ್ತುತಿ ೮೯೭

ಲಾಟ ೧೧೬೭

ಲಾಟೀ (ರೀತಿ) ೧೧೨೮

ಲಾಟೈಲಾ ೧೧೬೮

ಲೀನ (ಧ್ವನಿ) ೩೫

ಲೋಕ ೧, ೧೦೨, ೧೦೯, ೧೬೭, , ೩೦೭, ೬೦೬, ೬೦೮, ೮೮೦, ೯೪೦, ೯೫೮, ೧೦೦೦

ಲೋಕದುಷ್ಟ ೧೧೯೦

ಲೋಕಭಾವಿನೀ ೭೭೦

ಲೋಕರಂಜನ ೯೨೩

ಲೋಕರಂಜಿತ ೭೯೨, ೮೨೪, ೮೩೦, ೯೦೨, ೯೪೮

 

ವಂಶ ೩೮

ವಂಶಗತಸ್ವರ ೪೦

ವಂಶಶ್ರುತಿ ೪೦

ವಚನ (-ವಿಧಿ)೫೪೪

ವಜ್ರ ೨೨೬

ವಂದೇ ಪದ ೩೮೮

ವರಾಟೀ ೭೬೯, ೯೨೬

ವರ್ಗ ೧೪೭, ೧೪೮

ವರ್ಗಾಷ್ಟಕ ೧೪೪

ವರ್ಣ ೬, ೯, ೧೦, ೧೩, ೧೪೪, ೧೫೨, ೧೫೪, ೨೭೦, ೭೧, ೨೭೩, ೨೭೮, ೩೧೯, ೩೩೮, ೩೩೫, ೩೬೪, ೩೬೫, ೫೮೧, ೫೮೨, ೬೦೨, ೬೭೭, ೧೦೫೬, ೧೦೮೦, ೧೧೪೯, ೧೧೫೭, ೧೧೬೪

ವರ್ಣಕರ್ಷ ೨೭೯

ವರ್ಣಧ್ವನಿ ೧೧೬೨

ವರ್ಣನಾ ೧೧೫೪

ವರ್ಣನಿಬಂಧ ೧೧೪೮

ವರ್ಣನಿಯಮ (=ಛಂದೋನಿರ್ಯುಕ್ತಿ) ೧೧೪೭

ವರ್ಣನೀಯ ೧೦೭೮, ೧೧೧೧, ೧೧೧೮, ೧೧೫೩, ೧೧೮೮

ವರ್ಣಪ್ರಕರ್ಷ ೩೩೧

ವರ್ಣವ್ಯಕ್ತಿ ೧೦೯

ವರ್ಣಸ್ವರ೧೦೭೨, ೧೧೮೬

ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಶೋಭಿತ ೧೧೨೨

ವರ್ಣಲಾ ೧೧೪೭, ೧೧೫೬, ೧೧೫೭, ೧೧೫೮, ೧೧೬೫, ೧೧೬೬, ೧೧೭೪

ವರ್ಣ್ಯಮಾನ ನಾಮ  ೧೧೩೮

ವರ್ತಿನೀ ೩೭೯, ೩೮೦, ೧೦೬೭, ೧೧೧೨

ವರ್ಧಮಾನಪದ ೪೯೪

ವರ್ಧಮಾನಸ್ವರ ೪೮೨

ವಶೀಕೃತ್‌೨೨೮

ವಷಟ್ಕಾರ ೨೩೦

ವಸ್ತು ೧೦೫೮, ೧೦೮೭

ವಸ್ತುಗಣನ ೨೪೫

ವಸ್ತ್ವಾತ್ಮಕಗೀತ ೧೧೮೪

ವಹ್ನಿ ೨೦, ೨೧

ವಾಕ್‌೧೩೩

ವಾರ್ಕ್ಯ -೧೧

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ೯

ವಾಙ್ಮಯ ೨೧

ವಾಜಪೇಯ ೨೧೯

ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ೧೧೮೪

ವಾತ ೩೪

ವಾತಜ (ಧ್ವನಿ)೩೫

ವಾದಿತಾ ೫೪೬

ವಾದಿತ್ವ ೧೨೧, ೧೨೩

ವಾದಿಮಂಡಲ ೧೧೨, ೧೨೪

ವಾದಿಸ್ವರ ೧೧೪

ವಾದೀ ೧೧೦, ೧೧೧, ೧೨೧, ೧೨೩, ೪೨೮, ೬೨೨, ೬೩೯, ೬೪೦

ವಾದ್ಯ ೩೮೩, ೩೮೬, ೩೮೬

ವಾದ್ಯನಿರ್ಣಯ ೧೧೯೦

ವಾದ್ಯಪ್ರಧಾನ ೩೮೩

ವಾದ್ಯಪ್ರಯೋಗ ೩೮೬

ವಾಯು ೯೭

ವಾಯುಗಣ ೧೧೨೯

ವಾರಾಹೀದೇವತಾ ೧೧೩೬

ವಾರ್ತಿಕ ೩೭೪, ೩೭೬, ೩೭೮, ೩೮೨, ೩೮೫, ೪೯೨, ೫೩೪, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ವಾರ್ತಿಕ (ಮಾರ್ಗ) ೩೭೩, ೩೭೮, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೩, ೫೪೫, ೫೭೩

ವಿಕಲ್ಪ ೫೨, ೫೯, ೬೮, ೭೪, ೪೯೫

ವಿಕಲ್ಪದೂಷಣ ೫೯

ವಿಕಾರಿಮಧ್ಯಮಾಜಾತಿ ೬೨೧

ವಿಕೃತ ೪೦೨, ೫೨೧, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೪, ೫೪೩, ೬೩೭

ವಿಕೃತತ್ವ ೪೦೪, ೬೩೭

ವಿಕೃತಾ ೪೦೩

ವಿಕೃತಾಜಾತಿ ೧೭೮, ೪೦೫, ೫೧೯

ವಿಕೃತಾವಸ್ಥಾ ೫೩೧

ವಿಕೃತಾಷಾಡ್ಜೀ ೫೨೨

ವಿಕೃತಿ ೫೨೮

ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಾ ೩೭೯, ೩೮೧

ವಿಚಿತ್ರ ೧೦೬೧, ೧೦೯೭

ವಿಚಿತ್ರಧ್ವನಿ ಮಿಶ್ರಿತ ೧೦೭೧

ವಿಚಿತ್ರಧ್ವನಿರಂಜಿತ ೧೧೨೧, ೧೧೭೨

ವಿಜಯ ೧೧೦೦

ವಿದಾರಿತ ೬೩೭

ವಿದಾರೀ ೪೩೨, ೪೩೩, ೪೩೮, ೪೫೧

ವಿದ್ರುಮಜನ ೯೭೯

ವಿಧಿ (ಔಡುವಿತ-) ೫೦೨

ವಿಧುತ ೨೮೨, ೩೨೫, ೩೨೭, ೩೬೦

ವಿನಿಯೋಗ ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೪, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೫೪೩, ೫೪೫, ೫೫೨, ೫೭೩, ೫೭೬, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೩೨, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೬, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೦೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೯, ೭೨೫, ೭೨೬

ವಿನಿಯೋಜನ ೫೪೮, ೫೬೧, ೫೬೭

ವಿನೋದ ೧೧೯೦

ವಿನ್ಯಾಸ ೪೩೧, ೪೩೪, ೪೩೭

ವಿಪ್ರ ೧೪೩

ವಿಪ್ರಕರ್ಷ ೨೩೪

ವಿಪ್ರಲಂಭಶೃಂಗಾರ ೬೬೯, ೬೮೬, ೬೯೮

ವಿಬುಧ ೧೧೯೦

ವಿಭಕ್ತ ೧೧೯೦

ವಿಭಾಷಾ ೫೮೮, ೫೯೨, ೬೧೧, ೭೪೨, ೭೪೭, ೭೫೨, ೮೧೪, ೮೧೮, ೮೭೩, ೮೭೫, ೮೭೭, ೮೮೦, ೮೯೩, ೮೯೭, ೯೦೦, ೯೭೦, ೯೮೭, ೯೯೬, ೧೦೦೨, ೧೦೩೬

ವಿಭಾಷಾ ಗೀತ ೫೯೧, ೯೦೮

ವಿಭಾವಿನೀ ೯೯೨, ೯೯೩

ವಿಭೂತಿ ೧೦೮೦

ವಿರಾಮ ೧೧೮೦

ವಿಲಂಬ(ಲಯ) ೯೨೮

ವಿಲಂಬಿತಲಯ ೩೫೮, ೩೮೮

ವಿವರ್ತ ೫೬

ವಿವರ್ತತ್ವ ೬೩

ವಿವರ್ತತ್ವ (ಪಕ್ಷ) ೫೩

(ವಿವಾದಿತ್ವ) ೧೨೩

ವಿವಾದಿತ್ವ ೧೨೧, ೫೨೫, ೬೪೦

ವಿವಾದಿಪ್ರಯೋಗ ೧೨೨

ವಿವಾದಿಮಂಡಲ ೧೨೧, ೧೨೬

ವಿವಾದೀ ೧೧೦, ೧೨೩, ೬೨೨

ವಿಶಾಲಾ ೭೬೯, ೯೩೧

ವಿಶುದ್ಧದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾ ೭೬೬

ವಿಶೇಷ ೬೧, ೫೮೩

ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶಶೂನ್ಯ ೫೪

ವಿಶ್ವಜಿದ್ ೨೨೦

ವಿಷಮ (ಪಾದ) ೧೧೪೬

ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತ ೨೨೧

ವಿಷ್ಣುಬೀಜ ೧೪೭

ವಿಷ್ಣುವಿಕ್ರಮ ೨೨೯

ವಿಸರ್ಜಿತಾ ೩೮೧

ವಿಸ್ಮಯ ೭೧೯

ವೀಣಾ ೪೪

ವೀಣಾಪ್ರಸ್ತಾರ ೮೦

ವೀರ ೧೬೦, ೨೨೯, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೬೨೫, ೬೨೭, ೬೨೯, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೯೩, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೭, ೧೧೩೨

ವೀರಕರುಣ ೭೧೭

ವೀರವಿಲಾಸ ೧೧೫೪

ವೃತ್ತ ೧೦೫೫, ೧೦೭೬, ೧೦೭೭

ವೃತ್ತತ್ರಯ ೧೦೯೮

ವೃತ್ತ (ವಾರ್ತಿಕ) ೩೭೭, ೬೨೨

ವೃತ್ತಿ ೩೮೨, ೩೮೬, ೧೧೨೮, ೧೧೩೧, ೧೧೩೬

ವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗ ೩೮೭, ೩೮೮

ವೃತ್ತಿ (=ವಾರ್ತಿಕ) ೩೮೩, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫

ವೇಗಮಧ್ಯಮಾ ೭೬೭, ೯೧೭

ವೇಗವತೀ ೯೯೨, ೯೯೬

ವೇಗವತ್ತ್ವ ೯೧೭

ವೇಗಸ್ವರ ೭೦೨

ವೇಗಸ್ವರ (ರಾಗ) ೭೦೩

ವೇಣು ೨೮೨, ೨೯೦, ೩೨೩, ೩೨೭, ೩೨೯, ೩೩೯, ೩೬೮

ವೇದ ೧೧

ವೇದಶಬ್ದ ೩೯೦

ವೇರಂಜಿಕಾ ೭೫೪, ೭೮೦

ವೇಸರ ೬೭೬, ೬೭೮, ೬೭೯, ೭೦೨

ವೇಸರ(ಗೀತ) ೫೮೯

ವೇಸರ (ರಾಗ) ೬೯೯, ೭೩೩

(ವೇಸರ) ಷಾಡವ ೯೪೭

ವೇಸರಷಾಡವ ೬೮೦, ೬೮೭, ೬೮೮, ೭೦೦, ೭೫೧, ೭೭೨, ೯೪೫

ವೇಸರೀ ೭೫೫, ೭೬೨, ೭೯೫, ೮೫೩

(ವೈಣ) ೨೪೧

ವೈಣಗ್ರಹಣ ೨೪೨

ವೈದರ್ಭೀ (ರೀತಿ) ೧೧೩೫

ವೈನತೇಯ ೨೨೮

ವೈಶ್ಯ ೧೪೩

ವೈಶ್ಯ (ಕುಲ) ೧೧೩೨

ವೈಸ್ವರ್ಯ ೩೨

ವ್ಯಕ್ತ ೨೫

ವ್ಯಕ್ತ (ಧ್ವನಿ) ೧೩

ವ್ಯಕ್ತ (ನಾದ) ೨೫

ವ್ಯಕ್ತಿ ೫೪

(ವ್ಯಂಜನ) ೫೯

ವ್ಯಂಜನ ೬, ೧೦೮

ವ್ಯಂಜನತ್ವ ೮, ೧೦೩

ವ್ಯಾಕುಲಿತ ಶ್ರುತಿ ೭೧

ವ್ಯಾಧಿದುಷ್ಟ ೧೦೦೦

ವ್ಯಾಪಕ ೧೦೦, ೧೦೧

ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ೪೨೮

ವ್ಯಾಪಕ (ಸ್ವರ) ೯೮

ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ೬೫

ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ೨೫೪, ೨೫೬

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ೯೪, ೫೮೪

ವ್ಯೋಮಸಂಖ್ಯಾ ೧೪೯

 

ಶಕ ೬೧೭, ೭೧೦, ೭೧೧, ೭೨೯, ೭೭೪

ಶಕಭಾಷಾ ೯೫೩

ಶಕಮಿಶ್ರಿತಾ ೭೬೧, ೮೪೬, ೮೪೭

ಶಕರಾಗ ೯೫೪

ಶ(ಕಾರ) ೧೪೪

ಶಂಖಚೂಡ ೨೨೯

ಶತತಂತ್ರೀ ೨೫೭

ಶಬರ ೪೪೩

ಶರಭಲೀಲ ೧೦೬೦, ೧೦೯೫

ಶರೀರ ೨೪೨

ಶರ್ವಪದ ೩೮೮

ಶಶಿಲೇಖಾ ೧೧೪೮, ೧೧೫೦

ಶಸ್ತ್ರ ೨೨೨

ಶಾಂತರಸ ೬೮೪, ೬೮೮, ೬೯೦

ಶಾರೀರಸ್ವರ ೨೭೮, ೨೮೦

ಶಾರ್ದೂಲೀ ೯೬೩, ೯೭೪

ಶಾಸ್ತ್ರದುಷ್ಟ ೧೧೯೦

ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ೨೩೫

ಶಿರಃ ೧೬೨, ೧೬೩, ೩೪೧

ಶಿರಃ (ಸ್ಥಾನ) ೪೭

ಶಿವತಾ ೮

ಶುಕ ೧೫೪

ಶುಕಚಂಚು ೧೦೬೧, ೧೦೯೬

ಶುಕಸಾರಿಕ ೧೦೫೯, ೧೦೯೦, ೧೦೯೧

ಶುಕ್ರ ೧೪೧

ಶುದ್ಧ ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೪, ೫೩೮, ೫೪೩

ಶುದ್ಧ (ಕೈಶಿಕ) ೬೫೪

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕ ೬೨೯, ೬೫೪-೬೫೬

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ ೬೨೬, ೬೪೮

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮರಾಗ ೬೨೭

ಶುದ್ಧಗೀತ ೫೮೬, ೬೪೦, ೬೫೪

ಶುದ್ಧ (ಜಾತಿ) ೪೩೪

ಶುದ್ಧಜಾತಿ ೫೨೦

ಶುದ್ಧತ್ವ ೪೦೪, ೫೨೮, ೫೩೬, ೫೪೦

ಶುದ್ಧಮಧ್ಯಮಾ ೭೧೫

ಶುದ್ಧಪಂಚಮ ೬೨೩, ೬೪೪

ಶುದ್ಧಭಿನ್ನ ೬೩೬, ೬೫೧, ೬೫೨, ೬೫೭

ಶುದ್ಧಭಿನ್ನಾ ೭೬೯, ೯೨೨, ೯೨೩

ಶುದ್ಧಮಧ್ಯಮಾಜಾತಿ ೭೧೪

ಶುದ್ಧಮಧ್ಯಾ ೧೯೩, ೨೬೯

ಶುದ್ಧ (ರಾಗ) ೪೯೩, ೬೧೮, ೬೧೯, ೬೩೪, ೭೦೩, ೭೩೭

ಶುದ್ಧಷಡ್ಜಾ ೧೮೯, ೨೬೭

ಶುದ್ಧಷಾಡವ ೬೨೦-೬೨೨, ೬೪೦

ಶುದ್ಧಸಾಧಾರಿತರಾಗ ೬೨೪, ೬೨೫

ಶುದ್ಧಾ ೭೫೮, ೮೧೮, ೧೦೦೫, ೧೦೩೦

ಶುದ್ಧಾ (ಗೀತ) ೫೮೯

ಶುದ್ಧಾಜಾತಿ ೧೭೮, ೪೦೨-೪೦೫, ೫೧೯, ೫೨೦

ಶುದ್ಧಾ (ಭಾಷಾಂಗ) ೮೯೦

ಶುದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ೫೩೧

ಶುದ್ಧಾಷಾಡ್ಜೀ ೫೨೨, ೫೨೩

ಶೂದ್ರ ೧೪೩

ಶೂದ್ರಜಾತಿ ೧೧೩೫

ಶೂನ್ಯ ೬೧

ಶೃಂಗಾರ ೧೬೦, ೫೩೮, ೬೨೨, ೬೮೬, ೬೮೮, ೭೦೮, ೧೧೨೩.

ಶೋಕ ೧೦೪೩

ಶೋಭನ ೬೦೨, ೬೭೭

ಶೋಭಾ ೨೮೧

ಶೌರ್ಯ (ವರ್ಣನ) ೧೧೧೫

ಶ್ಯೇನ ೨೨೬, ೩೩೨

ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯ ೫೪

ಶ್ರಾಂತ ೭೧೫

ಶ್ರೀಕಂಠೀ ೭೬೬, ೮೯೭

ಶ್ರುತಿ ೨೭- ೩೦, ೩೩, ೩೪, ೪೧, ೪೨, ೪೪, ೪೭-೪೯, ೫೧, ೫೨, ೫೪, ೫೬-೫೯, ೬೨, ೬೪, ೬೭, ೬೯, ೭೬, ೭೭, ೭೯, ೮೧-೮೫, ೯೩, ೧೬೭, ೧೭೦, ೧೭೭, ೧೭೮, ೨೮೭, ೪೨೪, ೫೯೪, ೬೫೯

(ಶ್ರುತಿ) ನಿದರ್ಶನ ೪೪

ಶ್ರುತಿಭಿನ್ನ ೬೩೬, ೬೩೭, ೬೫೮, ೬೫೯

ಶ್ರುತಿ ಮಂಡಲ ೮೫-೮೭, ೯೨

ಶ್ರುತಿಮಾತ್ರ ೪೪೩

ಶ್ರುತಿಲಾಭ ೪೬

ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ಥಾನ ೩೧

ಶ್ರುತಿವೈಕಲ್ಯ ೧೭೮

ಶ್ರು – ಶ್ರವಣೇ ೨೭

ಶ್ರುತ್ಯವಯವ ೬೯

ಶ್ರೋತೃ ೨೪೬

ಶ್ರೋತೃಸುಖದ (ಗಮಕ) ೬೦೮

ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ೬೦೫

ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ೯೦೨

ಶ್ವೇತವರ್ಣ ೧೧೨೩