ಷಟ್ಟದೀ ೧೦೬೫, ೧೧೫೯

ಷಟ್‌ಶ್ರುತಿ ೪೬

ಷಟ್‌ಷಷ್ಟಿತಂತ್ರೀ ೨೫೭

ಷಟ್‌ಸ್ವರ ೪೧೬, ೪೨೨, ೪೪೧, ೯೮೧, ೯೮೭

ಷಟ್‌ಸ್ವರ (ಜಾತಿ) ೪೨೧

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾ ೪೦೧

ಷಟ್‌ಸ್ವರಪ್ರಯೋಹ ೪೪೪

ಷಟ್‌ಸ್ವರ(=ಷಾಡವ) ೪೧೩, ೬೬೯

ಷಟ್‌ಸ್ವರಾ ೫೧೧

ಷಟ್‌ಸ್ವರಾಂಶಾ (ಜಾತಿ) ೪೮೪

ಷಡ್ಜ ೭, ೪೪, ೮೨, ೯೨, ೯೮, ೧೦೩-೧೦೫, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೧೫, ೧೧೬, ೧೨೦, ೧೩೧, ೧೫೨, ೧೫೪, ೧೫೬, ೧೫೮, ೧೬೦, ೧೬೨, ೧೭೧, ೧೮೯, ೨೦೦, ೨೦೧, ೨೩೪, ೨೩೫, ೨೪೫, ೨೫೪, ೪೫೦, ೪೫೪, ೪೫೮, ೪೬೦, ೪೬೪, ೪೬೬, ೪೬೭, ೪೭೧, ೪೭೪, ೪೭೭, ೪೮೬, ೫೦೧, ೫೧೪, ೫೧೫, ೫೨೩, ೫೨೫, ೫೨೮, ೫೨೯, ೫೩೧, ೫೩೩, ೫೩೫, ೫೩೭, ೫೩೯, ೫೪೪, ೫೪೯, ೫೫೦, ೫೫೩, ೫೫೬, ೫೬೫, ೫೭೩, ೫೭೬, ೬೨೨, ೬೨೪, ೬೨೬, ೬೨೮, ೬೪೯, ೬೫೦, ೬೫೫, ೬೫೬, ೬೬೮, ೬೭೦-೬೭೩, ೬೮೧-೬೮೪, ೬೯೧, ೬೯೩, ೬೯೬, ೬೯೮, ೭೧೦, ೭೧೧, ೭೧೪-೭೧೭, ೭೨೬, ೭೭೫, ೭೭೮, ೭೮೦, ೭೮೩, ೭೮೫, ೭೮೭, ೭೮೯, ೭೯೧, ೭೯೪, ೭೯೭, ೭೯೯, ೮೦೨, ೮೦೪, ೮೦೬, ೮೦೯, ೮೧೧, ೮೧೪, ೮೧೬, ೮೧೮, ೮೨೦, ೮೨೨, ೮೨೪, ೮೨೮, ೮೩೦, ೮೩೨, ೮೩೬, ೮೪೬, ೮೫೩, ೮೫೫, ೮೫೭, ೮೫೯, ೮೬೨, ೮೭೦, ೮೭೩, ೮೭೫, ೮೭೯, ೮೮೫, ೮೯೧, ೮೯೩, ೯೦೨, ೯೦೫, ೯೧೦, ೯೧೧, ೯೧೪, ೯೧೫, ೯೧೭, ೯೧೯, ೯೨೦, ೯೨೨, ೯೨೫, ೯೩೭, ೯೩೯, ೯೪೨, ೯೪೭, ೯೬೪, ೯೬೬, ೯೬೮, ೯೭೦, ೯೭೨, ೯೭೪, ೯೭೬, ೯೭೯, ೯೮೧, ೯೮೩, ೯೮೫, ೯೮೭, ೯೮೯, ೧೦೦೬, ೧೦೨೬, ೧೦೪೬, ೧೦೪೭, ೧೦೪೯, ೧೦೫೧

ಷಡ್ಜಕೈಶಿಕ ೬೧೭

ಷಡ್ಜ ಕೈಶಿಕೀ ೩೯೭, ೪೦೭, ೪೧೦, ೪೧೫, ೪೫೮, ೪೫೪, ೪೮೭, ೫೦೭, ೫೩೫, ೬೧೭, ೭೦೬, ೭೨೯

ಷಡ್ಜ(ಗ್ರಾಮ) ೧೬೮, ೧೬೯, ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೭೫, ೧೭೮, ೪೧೭, ೬೩೧, ೬೬೩, ೬೭೧, ೭೦೦, ೭೨೯,

ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮ ೪೪, ೮೫, ೮೬, ೧೨೨, ೧೮೪, ೧೮೫, ೧೮೭, ೧೯೧, ೨೦೦, ೨೦೧, ೨೦೪, ೨೨೨, ೨೨೬, ೨೨೮, ೨೬೮ (?), ೩೯೭, ೪೧೯, ೪೫೧, ೪೬೩, ೪೯೮, ೫೨೫, ೬೨೫, ೬೨೭, ೬೩೩, ೬೪೨, ೬೫೦, ೬೫೯, ೬೬೯, ೬೭೩, ೬೭೫, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೫, ೭೦೯, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೭, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮಾಶ್ರಿತ ೬೯೨

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾ ೪೦೧, ೪೦೭, ೪೧೭, ೪೬೨, ೪೯೭, ೫೦೬, ೫೧೦, ೫೧೧, ೫೩೯, ೬೭೧, ೬೭೨, ೬೮೧-೬೮೩, ೬೮೭, ೬೮೮, ೬೯೦, ೭೧೭, ೭೬೩

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಜಾತಿ ೪೯೮, ೬೨೫, ೬೪೮, ೬೪೯, ೬೫೦, ೬೬೯, ೬೭೦, ೬೭೩, ೬೮೪, ೬೮೯, ೮೬೦

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಾ ೩೯೭, ೪೯೦, ೫೦೩, ೫೦೪, ೫೪೬, ೬೨೬, ೬೨೭, ೭೧೬

ಷಡ್ಜಮಂಚಮಹೀನತಾ ೨೨೬

ಷಡ್ಜಾ (=ಷಾಡ್ಜೀ) ೪೦೭, ೪೫೩, ೫೧೨

ಷಡ್ಜಹೀನ ಷಾಡವತಾನ ೨೧೯

ಷಡ್ಜಹೀನ (ತಾನ) ೨೦೫, ೨೧೨, ೨೨೩.

ಷಾಡ್ಜೀ ಜಾತಿ ೨೬೬

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೫೬೭, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೯೩, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೨೬

ಷಾಡ್ಜೀ ೪೧೯

ಷಾಡ್ಜೀ (=ಜಾತಿ) ೭೧೦, ೭೨೬

ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವತೀಜಾತಿ ೩೯೭, ೪೦೮, ೪೧೭, ೪೬೭, ೪೮೪, ೬೨೩, ೬೪೧, ೬೪೨

ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವಾ ೪೫೧, ೪೬೦, ೫೦೦, ೫೦೬, ೫೧೩, ೫೩೭

ಷಾಟ್‌ಸ್ವರ್ಯ ೫೧೩

ಷಾಡವ(ವಾ) ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೩೦, ೧೯೬, ೧೯೮, ೨೩೧, ೨೪೩, ೪೪೧, ೪೫೪, ೪೫೫, ೪೭೪, ೪೭೬, ೪೯೫, ೫೦೫, ೫೧೦, ೫೧೩, ೫೨೨, ೫೨೫, ೫೨೮-೫೩೪, ೫೩೭-೫೩೯, ೫೪೦, ೫೪೨-೫೪೫, ೫೫೦, ೫೫೫, ೫೫೯, ೫೬೦, ೫೭೩, ೫೭೬, ೬೧೫, ೬೨೦, ೬೩೧, ೬೩೪, ೬೮೦, ೭೪೧, ೭೭೬, ೭೭೮, ೭೮೧, ೭೮೫, ೮೩೦, ೮೪೧, ೮೫೫, ೮೬೨, ೮೯೭, ೯೨೬, ೯೪೭, ೯೪೮, ೯೭೯, ೧೦೧೪, ೧೦೨೪.

ಷಾಡವತ್ವ ೫೫೧, ೭೦೬

ಷಾಡವತಾನ ೨೨೨

ಷಾಡವ (ರಾಗ) ೬೧೦

ಷಾಡವವಿಧಿ ೪೯೮, ೫೦೬, ೫೦೮

ಷಾಡವ ಸ್ವರ ೧೦೧೮

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಾ ೪೫೧, ೫೦೩, ೫೪೬

ಷಾಡವಾ (ಜಾತಿ) ೫೨೭

ಷಾಡವಾ (ಮೂರ್ಛನಾ) ೧೮೧, ೧೯೪, ೧೯೫

ಷಾಡವಾವಸ್ಥಾ ೫೨೮

ಷಾಡವಿತ ೪೨೩, ೪೨೬, ೪೯೬, ೮೬೦

ಷಾಡವಿತ (ಜಾತಿ) ೪೩೩

ಷಾಡವಿತಾ ೭೩೪, ೮೦೪

ಷಾಡವೀ ೨೬೯

ಷಾಡವೌಡುವಿತ ೫೪೭

ಷಾಡವೌಡುವಿತವಿಧಿ ೫೦೪, ೫೧೯

ಷಾಡ್ಜಾ (=ಷಾಡ್ಜೀ) ೪೦೭

ಷಾಡ್ಜೀ ೨೬೬, ೨೭೨, ೨೭೯, ೩೯೭, ೪೧೬, ೪೩೧, ೪೫೩, ೪೮೪, ೪೮೯, ೪೯೯, ೫೦೦, ೫೦೬, ೫೨೧, ೫೨೫, ೫೨೮, ೫೪೮, ೫೫೬, ೫೬೧, ೭೧೧, ೭೨೬

ಷೋಡಶೀ ೨೧೯

 

ಸಗಮಕ ೧೧೫೨

ಸಗಮಕ ರಾಗ ೧೦೯೬

ಸಂಕರ ೪೦೯-೪೧೧, ೮೨೨

ಸಂಕರತಾ ೧೧೪೦

ಸಂಕರನಾಮ್ನ ೧೧೪೦

ಸಂಕರೈಲಾ ೧೧೭೩

ಸಂಕೀರ್ಣ ೭೪೦, ೮೦೪, ೮೨೪, ೯೪೦, ೯೪೮

ಸಂಕೀರ್ಣತ್ವ ೧೭೮

ಸಂಕೀರ್ಣಭಾಷಾ ೭೩೯, ೭೭೮, ೭೯೭, ೮೦೦, ೮೦೭, ೮೦೯, ೮೧೧, ೮೨೦, ೮೩೦, ೮೩೮, ೮೪೪, ೮೭೫, ೮೮೭, ೮೯೫

ಸಂಗತ ೫೨೫, ೮೦೬, ೮೨೨, ೮೩೯

(ಸಂ)ಗತಿ ೮೯೩

ಸಂಗತಿ ೪೭೦, ೫೨೯, ೫೪೨, ೫೫೧, ೫೫೬, ೫೬೦, ೫೬೭, ೫೬೯, ೫೭೨, ೭೮೭, ೮೦೯, ೮೨೪. ೮೪೧, ೮೬೫, ೮೯೩, ೯೧೦, ೧೦೨೬

ಸಂಚಾರ ೪೬೩, ೪೪೯, ೪೬೬, ೪೭೩, ೫೩೯, ೫೪೪, ೯೩೧, ೯೩೩

ಸಂಚಾರಿಜ (ವರ್ಣ) ೩೨೨

ಸಂಚಾರತ್ವ ೨೭೯

ಸಂಚಾರಿಸಂಭವ ೩೨೪

ಸಂಚಾರೀ ೨೭೦, ೨೭೩, ೭೭೯

ಸಂಚಾರೀವರ್ಣ ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೮೨, ೭೦೮, ೭೧೯

ಸತ್ತಾ ೭೪, ೭೫

ಸದಾ ಪೂರ್ಣ ೫೬೩

ಸದೃಶಧ್ವನಿ ೨೮೭

ಸದ್ಭಾವ ೬೪

ಸಂದಿಗ್ಧ ೧೧೯೦

ಸಂಧಿಪ್ರಚ್ಛಾದನ ೨೮೨, ೩೧೫, ೩೨೬, ೩೫೯

ಸನ್ನಾದ ೧೧೪೯

ಸನ್ನಿಧಿ ೫೫೪

ಸನ್ನಿಪಾತ ೩೪

ಸನ್ನಿಪಾತಜ (ಶ್ರುತಿ) ೩೬

ಸನ್ನಿವೃತ್ತಪ್ರವೃತ್ತ ೩೨೯, ೩೩೯

ಸಂನ್ಯಾಸ ೪೩೧, ೪೩೩, ೪೩೭

ಸಪ-ಹೀನ (ತಾನ) ೨೦೯

ಸಪ್ತಗೀತಿ ೩೧, ೫೮೬

ಸಪ್ತಚಕ್ರ ೧೪೨

ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ೧೪೨

ಸಪ್ತಧಾತು ೧೪೦

ಸಪ್ತಮ (=ನಿಷಾದ) ೫೧೪, ೬೬೦, ೭೯೯, ೮೦೬, ೮೩೯

ಸಪ್ತವಿಧಸ್ವರಯೋಗ ೧೨೭

ಸಪ್ತಸ್ವರ ೧೦೯, ೧೪೪, ೧೮೨, ೨೫೩, ೨೬೧, ೨೮೭, ೪೦೨, ೪೧೩, ೪೩೧, ೪೩೮, ೪೬೯, ೫೨೩, ೫೩೯, ೫೪೬, ೧೧೪೦

ಸಪ್ತಸ್ವರ (ಜಾತಿ) ೪೨೩

ಸಪ್ತಸ್ವರ ಮೂರ್ಛನಾ ೧೮೧, ೨೬೬

ಸಪ್ತಸ್ವರಾಂಶಾ (ಜಾತಿ) ೪೮೪

ಸಮ ೨೮೨, ೨೮೭, ೩೨೮, ೩೩೮, ೩೮೬, ೧೧೨೬

ಸಮಗ್ರಹ ೩೭೮, ೩೮೬

ಸಮಪಾಣಿ ೩೮೫, ೩೮೬

ಸಮಶ್ರುತಿಕತ್ವ ೧೧೩

ಸಮರಸ ೧೧೫೭

ಸಮರೇಚಿತ ೩೨೦

ಸಮವಾಯ ೪೦೫

ಸಮ(ಸ್ವರ) ೬೦೭

ಸಮಸ್ವರ ೨೭೧, ೨೭೬, ೨೭೯, ೧೦೪೭, ೧೦೫೧

ಸಮಾ ೩೮೬

ಸಮಾಕ್ಷರಾ (ಓಹಾಟೀ) ೫೯೯

ಸಮಾ (ಯತಿ) ೩೮೫, ೧೧೫೯-೧೧೬೧, ೧೧೬೩

ಸಮಿಧ ೨೨೫

ಸಮೀರ ೨೨

(ಸಂ)ಪೂರ್ಣ ೬೨೫, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೪೧, ೮೧೧, ೮೩೮, ೮೪೪, ೮೫೦, ೮೬೬, ೮೬೮

ಸಂಪೂರ್ಣ ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೩೦, ೫೨೨, ೫೪೨, ೬೪೫, ೬೫೫, ೭೮೩, ೭೮೭, ೭೯೭, ೮೦೯, ೮೧೬, ೮೨೦, ೮೨೪, ೮೨೮, ೮೩೨, ೮೫೭, ೮೭೧, ೮೭೩, ೮೭೭, ೮೮೩, ೯೦೨, ೯೧೭, ೯೨೨, ೯೩೩, ೯೩೭, ೯೬೬, ೯೭೬, ೯೯೬, ೯೯೮, ೧೦೦೨, ೧೦೨೨, ೧೦೨೬, ೧೦೪೭, ೧೦೫೧

ಸಂಪೂರ್ಣತ್ವ ೬೨೦

ಸಂಪೂರ್ಣಮೂರ್ಛನಾ ೧೮೮

(ಸಂ)ಪೂರ್ಣಸ್ವರ ೬೮೬, ೬೯೦, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೨೪, ೭೨೬

ಸಂಪೂರ್ಣಸ್ವರ ೭೯೧, ೭೧೪, ೯೩೧, ೯೪೫, ೯೫೩

ಸಂಪೂರ್ಣಸ್ವರ (=ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ) ೬೭೨

ಸಂಪೂರ್ಣ (ಜಾತಿ) ೪೧೫, ೪೧೯, ೪೨೦, ೫೨೫

ಸಂಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥಾ ೫೨೮

ಸಂಪ್ರದಾನ ೨೮೨, ೩೧೦, ೩೧೧, ೩೨೬, ೩೫೬, ೩೫೮

ಸಂಭಾವಿತಾ(ಗೀತಿ) ೩೭೦, ೩೭೨, ೩೭೪, ೩೭೭, ೩೭೮, ೩೮೫, ೩೮೮, ೫೨೮, ೫೩೦, ೫೩೨, ೫೩೬, ೫೩೮, ೫೪೦, ೪೫೩, ೫೪೫, ೫೯೦

ಸಂಭೋಗಶೃಂಗಾರ ೬೯೩

ಸಂಯಮೀ ೬೮೪

ಸಂಯೋಗ (=ಸಂಗತಿ) ೮೩೨, ೮೪೪, ೮೫೦

ಸಂವಾದ ೭೮೫, ೯೪೪

ಸಂವಾದಕಪದ ೧೦೯೧

ಸಂವಾದ (=ಪರಸ್ಪರ ಗಮನ) ೭೮೩, ೭೯೭, ೮೨೮, ೮೩೦, ೮೩೬, ೮೪೩, ೮೫೦, ೮೫೫, ೮೫೭, ೮೫೯, ೮೭೦, ೮೭೩, ೮೭೫, ೮೮೨, ೮೯೭, ೯೦೨, ೯೦೫, ೯೨೨, ೯೨೫, ೯೩೭, ೧೦೪೯

ಸಂವಾದಿತ್ವ ೧೧೪, ೧೨೧, ೧೨೩

ಸಂವಾದಿಪ್ರಯೋಗ ೧೧೫

ಸಂವಾದಿಮಂಡಲ ೧೧೪, ೧೨೪

ಸಂವಾದಿಲೋಪ ೨೦೧

ಸಂವಾದಿಸ್ವರ ೨೦೧

ಸಂವಾದೀ ೧೧೦, ೧೧೩, ೧೧೯, ೧೨೩, ೨೮೭, ೪೨೮, ೫೦೧, ೬೨೨, ೬೨೯, ೬೪೦

ಸಂಸರ್ಗ ೪೦೭

ಸಂಸ್ಕೃತಪಾದ ೧೦೮೯

ಸಂಸ್ಥಾ ೨೨೨

ಸಂಸ್ಥಿತಗಮಕ ೧೧೫೩

ಸಂಹಾರ ೬೩೪

ಸರಲ ೧೧೫೧

ಸರ್ಪಾಣಾಮಯನ ೨೨೩

ಸರ್ಪಿಣೀ ೩೭೯, ೩೮೦, ೩೮೨

ಸರ್ವಗೀತಿ ೭೦೫

ಸರ್ವತೋಭದ್ರ ೨೨೩

ಸರ್ವಪಾದ ೧೧೭೮

ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನ ೯೫೯

ಸರ್ವರಸ ೫೪೦

ಸರ್ವವರ್ಣ ೧೫೫, ೩೨೯, ೩೩೦

ಸರ್ವಸಂಧಿ ೧೬೩

ಸರ್ವಸ್ವದಕ್ಷಿಣ ೨೨೫

ಸಶಬ್ದ (ಕ್ರಿಯಾ) ೩೮೦

ಸಹಜ (ಇಂದ್ರಿಯವೈಗುಣ್ಯ) ೩೩

ಸಹಿತ (=ಸಂಗತಿ) ೮೩೮

ಸಾತವಾಹಿನೀ ೭೬೦, ೮೩೯

ಸಾತ್ತ್ವತೀ (ವೃತ್ತಿ) ೧೧೩೧

ಸಾಧಾರಣಕೃತ ೪೦೧, ೭೪೧, ೮೨೨, ೮೨೮, ೮೫೦, ೮೮೫, ೮೮೦, ೯೫೦

ಸಾಧಾರಣಕೃತ (ಮೂರ್ಛನಾ) ೨೩೨

ಸಾಧಾರಣಗೀತಿ ೭೦೪

ಸಾಧಾರಣತ್ವ ೭೦೪

ಸಾಧಾರಣಮೂರ್ಛನಾ ೨೩೨

ಸಾಧಾರಣ (ರಾಗ) ೬೧೦, ೬೧೭, ೭೦೩-೭೦೫, ೭೨೮, ೭೨೯

ಸಾಧಾರಣೀ (ಗೀತಿ) ೫೮೭

ಸಾಧಾರಣಸ್ವರ ೨೩೨

ಸಾಧಾರಿತ ೬೩೧, ೬೩೩

ಸಾಧಾರಿತಾ ೫೮೯, ೭೩೭, ೭೬೮, ೯೧೯

ಸಾನುರೋಹ ೧೦೦೨

ಸಾಮ ೫೧೮

ಸಾಮವೇದ ೧೬೯, ೩೮೯

ಸಾಮಾನ್ಯ ೬೧, ೫೮೩

ಸಾಮಿಕ ೧೨೭-೧೨೯

ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ೪೨೩

ಸಾವಿತ್ರೀ ೨೨

ಸಿಂಧುದೇಶ ೮೭೩

ಸಿಂಧುವಿಷಯ ೮೨೬, ೯೦೫

ಸಿಂಹಲೀಲ ೧೦೬೦, ೧೦೯೪

ಸಿಂಹವಿಕ್ರಾಂತ ೧೦೬೩, ೧೧೦೨

ಸುಕುಮಾರ (ಧ್ವನಿ) ೩೬

ಸುಕುಮಾರಪ್ರಯೋಗ ೬೦೬

ಸುಖ ೧

ಸುಶ್ರವ ಪ್ರಯೋಗ ೬೦೩

ಸುಸ್ವರ ೭೪೫

ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಕು ೬೦೪

ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ನಾದ) ೨೫

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾದ ೨೫

ಸೂಕ್ಷ್ಮ(ಪ್ರಯೋಗ) ೬೪೭, ೬೪೮

ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಯೋಗ ೬೦೩

ಸೂತ್ರಧಾರಪ್ರವೇಶ ೬೪೪, ೬೪೮

ಸೂರ್ಯಕ್ರಾಂತ ೨೨೧

ಸೂರ್ಯ(ಗಣ) ೧೧೨೫

ಸೃಗ ೧೭೮

ಸೈಂಧವೀ ೭೫೫, ೭೫೯, ೭೬೪, ೭೬೬, ೭೯೧, ೮೨೬, ೮೭೩, ೯೦೫

ಸೋಪಾನ ೨೮

ಸೋಮ ೨೨೪, ೨೨೫

ಸೌತ್ರಾಮಣಿ ೨೨೨

ಸೌಂದರ್ಯ (ವರ್ಣನ) ೧೧೧೫

ಸೌಭಾಗ್ಯ ೧೦೮೦

ಸೌಭಾಗ್ಯಕೃತ್ ೨೨೮

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೀ ೭೫೫, ೭೮೯

ಸೌವೀರ ೬೧೫, ೭೦೦, ೭೫೦, ೭೬೭, ೭೬೮

ಸೌವೀರ (ಗ್ರಾಮರಾಗ) ೯೧೫

ಸೌವೀರೀ ೨೬೯, ೬೮೩, ೬೮೪

ಸೌವೀರೀ (ಭಾಷಾ) ೯೧೫

ಸ್ತ್ರೀಗವಿ ೧೩೨

ಸ್ಥಾನ ೪, ೧೧೫, ೧೧೬, ೧೨೨, ೨೪೦, ೨೪೨, ೨೫೯, ೨೬೫

ಸ್ಥಾನತ್ರಯ ೩೩, ೨೮೭

ಸ್ಥಾನತ್ರಿತಯ ೨೬೨, ೨೬೬, ೨೮೭

ಸ್ಥಾನಾಂತರ ೩೫೯

ಸ್ಥಾಯಾ ೨೭೦, ೨೭೧, ೨೯೮, ೩೦೨

ಸ್ಥಾತಿತ್ವ ೨೭೯

ಸ್ಥಾಯಿವರ್ಣ ೨೩೧, ೨೭೯, ೩೩೫, ೬೪೮

ಸ್ಥಿತಗಮಕ ೧೧೩೮

ಸ್ಥಿರ ವೀಣಾ ೪೪

ಸ್ನಿಗ್ನ (ಧ್ವನಿ) ೩೬

ಸ್ಫುರಿತ (ಗಮಕ) ೯೨೮

ಸ್ಥಾವರ ೧೨

ಸ್ರೋತಾ (ವಹಾ ಯತಿ) ೧೧೬೧

ಸ್ರೋತೋಗತಾ ಯತಿ ೩೮೫, ೧೧೬೦

ಸ್ವಕುಲ ೬೫೨

ಸ್ವಜಾತಿ ೬೧೯

ಸ್ವಜಾತಿಕ ೬೫೨

ಸ್ವದೇಶ ೧೪

ಸ್ವಧಾಮ ೯೭೬

ಸ್ವಭಾಷಾ ೧೧೬೭

ಸ್ವಮೂಲ ೬೫೩

ಸ್ವರ ೬೭, ೧೮, ೫೪, ೫೬, ೫೭, ೬೨-೬೫, ೯೪-೯೯, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೧೦, ೧೪೨, ೧೪೫, ೧೪೬, ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೨, ೧೫೮, ೧೭೦, ೧೭೧, ೧೭೭, ೧೬೦, ೧೬೪, ೧೬೭, ೧೬೯, ೧೮೦, ೧೮೩, ೧೮೪, ೨೫೪, ೨೫೭, ೨೭೬, ೨೮೮, ೨೯೪, ೨೯೮, ೩೦೬-೩೦೯, ೩೧೩, ೩೧೫, ೩೧೬, ೩೪೫, ೩೪೭, ೩೪೯, ೩೫೧, ೩೫೩, ೩೫೫, ೩೫೬, ೩೫೮, ೩೬೦, ೩೪೫, ೩೪೮, ೩೪೯, ೪೪೬, ೪೯೪, ೫೦೪, ೫೦೮, ೫೧೭, ೫೧೮, ೫೨೩, ೫೨೫, ೫೮೧, ೫೮೨, ೫೯೪, ೫೯೬, ೬೨೦, ೬೪೭, ೬೫೬, ೬೭೯, ೭೦೨, ೧೦೮೫, ೧೦೮೭, ೧೧೦೭, ೧೧೧೨, ೧೧೮೫, ೧೧೮೬, ೧೧೮೮

ಸ್ವರಕಾರಣ ೭೬

ಸ್ವರಗತಾ(ಶ್ರತಿ) ೩೧

ಸ್ವರಗ್ರಾಮ ೧೩೩

ಸ್ವರಜಾತಿತ್ವ ೫೪೨

ಸ್ವರತ್ವ ೧೦೩, ೧೦೮, ೧೦೯

ಸ್ವರದೇವತಾ ೧೫೭

ಸ್ವರನಿಬದ್ಧ ೧೦೯೫

ಸ್ವರಪದಗೀತ ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೫೬, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ಸ್ವರಪ್ರಯೋಗ ೩೮, ೨೪೦

ಸ್ವರರೂಪ ೫೮

ಸ್ವರವಲ್ಲಿಕಾ ೧೦೧೮

ಸ್ವರವಲ್ಲಿ ೧೦೦೪

ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸ ೧೦೭೭, ೧೦೮೩

ಸ್ವರ(ಶ್ರುತಿ) ೨೯, ೩೦

ಸ್ವರಸಪ್ತಕ ೧೮೦, ೨೪೦

ಸ್ವರಸತ್ತಮ ೧೪೮

ಸ್ವರಸಮಾಯುತ ೧೦೮೮

ಸ್ವರಮಾಯುಕ್ತ ೧೦೮೧

ಸ್ವರಸಮುದಾಯ ೨೧೭

ಸ್ವರಸಂಯುಕ್ತ ೧೦೮೪

ಸ್ವರಸಂಯುತ ೧೦೯೪

ಸ್ವರಹೀನ ೧೦೭೭

ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ೩೧೮

ಸ್ವರಾಖ್ಯಜಾತಿ ೬೯೨

ಸ್ವರಾನ್ವಿತ ೧೧೦೮

ಸ್ವರಾಂತರ ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೩೦, ೧೩೪, ೩೫೩

ಸ್ವರಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಹೇತು ೭೯

ಸ್ವರಾರ್ಥ ೧೦೭೧, ೧೧೮೪

ಸ್ವರಾಲಾಪ ೬೫೬

ಸ್ವರೋದ್ಧಾರ ೧೫೧

ಸಂಭಾವಿತಾ ೩೭೭

ಸ್ವರೋಪೇತ ೧೦೭೯

ಸ್ವರ್ಗ(ಗಣ) ೧೧೨೫

ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ೬೧, ೧೧೭೫

ಸ್ವಲ್ಪ ೧೦೪೮

ಸ್ವಸ್ಥಾನ ೪೩೧, ೬೫೪, ೬೫೬

ಸ್ವಾಭಿದಾನ ೧೧೩೯

ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ೨೨೫

ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ೨೨೦, ೨೩೦

 

ಹಕಾರ ೫೯೬

ಹಂಸ ೫೭೮

ಹಂಸಗತಿ ೧೧೨೬

ಹಂಸಪದ ೧೦೮೯

ಹಸ್ತಪಾಟ ೧೧೮೬

ಹಸ್ತಪಾಟಾನ್ವಿತ ೧೧೦೮

ಹಂಸಪಾತ್ ೧೧೨೦, ೧೧೨೬, ೧೧೨೯

ಹಯಲೀಲಾ ೧೦೯೨, ೧೦೯೩

ಹರಿಬೀಜ ೧೪೫

ಹರಿಣಾಶ್ವಾ ೧೯೨, ೨೬೯

ಹರ್ಷಪೂರಿಕಾ ೮೨೨

ಹರ್ಷಪೂರೀ ೭೫೮

ಹರ್ಷಸಂಯುಕ್ತ ೮೧೮

ಹಸಿತ ೨೮೨, ೩೧೨, ೩೨೫, ೩೫೭, ೩೫೮

ಹಾಸ್ಯ ೧೬೦, ೫೨೮, ೬೨೨, ೬೮೬, ೬೮೮, ೭೧೧, ೭೧೯

ಹಿಂದೋಲ ೬೧೫, ೬೯೧, ೬೯೨, ೭೪೯, ೭೬೩, ೮೫೫, ೯೭೮, ೯೭೯, ೯೮೧, ೯೮೯, ೧೧೨೭

ಹೀನತಾ ೪೫೬, ೫೨೬

ಹೀನತಾ (=ವರ್ಜ್ಯಸ್ವರ) ೪೬೨

ಹುಂಕಾರ ೨೮೨, ೩೧೩, ೩೧೮, ೩೫೮, ೩೬೨

ಹೃದಯ ೨೫, ೧೩೨, ೫೯೭

ಹೃಷ್ಯಕಾ ೧೯೩, ೨೬೯

ಹೃಷ್ಯಕಾಮೂರ್ಛನಾ ೫೭೬

ಹೇಮವತೀ ೧೧೪೮

ಹೇಯ (=ವರ್ಜ್ಯಸ್ವರ) ೪೬೪, ೪೭೮

ಹ್ರಾದಮಾನ ೨೮೨, ೩೨೬, ೩೪೯, ೪೬೮

* * *