(ಅಂಕಿತ ಗ್ರಂಥಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.)

ಅಂಧಾಲೀ ೮೮೦

ಅಂಬಾಹೇರೀ ೭೫೬, ೮೦೬

ಅರ್ಧವೇಸರೀ ೭೫೮, ೮೨೦

ಅಲಘ್ವೀ ೯೬೩, ೯೭೬

ಆಭೀರೀ ೭೫೯, ೭೬೪, ೮೨೮, ೮೬೬

ಕಕುಭ ೮೩, ೧೧೭, ೬೧೭, ೭೧೨, ೭೧೩, ೭೨೯, ೭೪೯, ೭೬೨, ೮೩೮, ೮೪೧, ೮೪೪, ೮೫೨, ೧೧೩೪

ಕಚ್ಛೇಲ್ಲೀ ೧೦೪೫

ಕಾಂಬೋಜಾ ೭೬೦, ೮೩೫

ಕಾಲಿಂಗೀ ೭೬೭, ೯೦೭

ಕೈಶಿಕ ೬೩೧, ೬೩೪

ಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ ೬೧೧, ೬೩೪

ಕೋಲಾಹಲೀ ೭೫೬, ೮೦೭

ಕೌಸಲೀ ೧೦೦೪, ೧೦೧೪

ಕೌಶಿಕೀ ೬೯೬

ಖಂಜನೀ ೮೩೦

ಖಂಜರೀ ೭೫೯

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮ ೬೧೭, ೭೧೮, ೭೧೯, ೭೨೯, ೭೫೧, ೭೭೩, ೮೭೭

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೀ ೭೫೭, ೮೧೧

ಗಾಂಧಾರಲಲಿತಾ ೧೦೦೫, ೧೦೨೬

ಗಾಂಧಾರಸಿಂಧು ೧೦೫೦

ಗಾಂಧಾರೀ ೭೧೯, ೭೬೬, ೭೬೮, ೭೭೩, ೮೯೫, ೯೨೦, ೯೯೨, ೧೦೦೨, ೧೦೦೪, ೧೦೧೬

ಗುರ್ಜರೀ ೭೫೫, ೭೫೯, ೭೬೪, ೭೮೨, ೮೩೨, ೮೭೫, ೧೦೦೪

ಗೌಡ ೬೬೪, ೬೬೫, ೧೧೬೭

ಗೌಡಕೈಶಿಕ ೬೧೪, ೬೬೫, ೬೭೦

ಗೌಡಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ ೬೧೪, ೬೭೨, ೬೭೫

ಗೌಡಪಂಚಮ ೬೧೪, ೬೬೭, ೬೬೯, ೬೭೫

ಗೌಡರಾಗ ೬೧೦, ೬೭೪, ೭೦೩

ಗೌಡೀ ೭೩೭

ಚೋಕ್ಷ ೬೦೯, ೬೧೨

ಚೋಕ್ಷಕೈಶಿಕ ೬೧೨

ಚೋಕ್ಷಷಾಡವ ೨೬೬

ಚೋಕ್ಷಸಾಧಾರಿತ ೬೧೨

ಛೇವಾಟೀ ೭೫೪, ೭೬೩, ೭೮೩, ೮೫೭

ಜಾತಿಭಿನ್ನ ೬೩೬, ೬೪೬-೬೪೮

ಟಕ್ಕ ೬೧೫, ೬೮೦-೬೮೨, ೭೦೦, ೭೪೮, ೭೮೨, ೮೦೨, ೮೦೯, ೮೧೩, ೮೧೪, ೯೬೪, ೯೬೮, ೯೭೦, ೯೭೨, ೯೭೪, ೯೭೬, ೧೧೭೩

ಟಕ್ಕಸೈಂಧವ ೭೨೬

ತಾನವಲಿತಿಕಾ ೯೬೩, ೯೭೦

ತುಂಬುರು ೧೦೦೩, ೧೦೨೪

ತ್ರವಣಾ ೭೫೩, ೭೭೮

ತ್ರಾವಣೀ ೭೬೫, ೮೮೪, ೮೮೫, ೯೬೩, ೯೬೮, ೧೦೦೪, ೧೦೦೬

ದಾಕ್ಷಿಣಾಯಾ ೭೬೪, ೮೭೭, ೮೯೩

ದೇವಾಲವರ್ಧಿನೀ ೯೬೩, ೯೬೪

ದೋಹ್ಯಾ ೯೬೩, ೯೭೨

ದ್ರಾವಿಡೀ ೭೭೧, ೯೪೨, ೯೭೮

ಧೈವತಭೂಷಿತಾ ೭೬೯

ನರ್ತ ೬೦೭, ೭೦೬-೭೦೮, ೭೨೯

ನಾದಾಖ್ಯಾ ೭೭೨, ೯೪೭

ನಿಷಾದವತೀ ೭೧೭, ೧೦೦೫, ೧೦೨೨

ಪಂಚಮ ೬೧೧, ೮೬೪, ೮೬೬, ೮೭೧, ೮೭೭, ೮೮೨, ೮೮೭, ೮೮೯

ಪಂಚಮಷಾಡವ ೭೨೧, ೭೨೨, ೭೨೯, ೭೫೨, ೭೭೪, ೯೫೨, ೯೫೪, ೯೫೬

ಪಂಚಮೀ ೬೬೦, ೬೬೧, ೬೬೮, ೬೮೫, ೬೮೬, ೬೮೯, ೭೦೭, ೭೦೮, ೭೧೩, ೯೯೨, ೯೯೮

ಪಾರ್ವತೀ ೯೭೮, ೧೦೦೫, ೧೦೩೪

ಪಿಂಜರೀ ೯೭೮, ೯೮೭

ಪುಲಿಂದಕ (ಭಿನ್ನ-) ೯೧೧

ಪುಲಿಂದಿಕಾ ೧೦೪೯

ಪೋತಾ ೭೭೪, ೮೧೪, ೯೫೬

ಪೌರಾಲೀ ೭೬೬, ೮೧೬, ೯೦೦

ಪ್ರಥಮಮಂಜರೀ ೯೬೩, ೯೬೬, ೯೯೨

ಪ್ರೇಂಖ ೮೫೫, ೮೬೨, ೯೮೩

ಬಂಗಾಲ ೯೩೪

ಬಾಂಗಾಲೀ ೯೦೨

ಬಾಹ್ಯಷಾಡವ ೭೭೨, ೯೪೪, ೯೪೫, ೧೦೦೪

ಬೋಟ್ಟ ೬೧೫, ೬೮೯, ೬೯೦, ೭೦೦, ೭೫೦, ೭೭೦, ೯೩೪

ಭಮ್ಮಾಣಪಂಚಮ ೬೧೭, ೭೧೪, ೭೧೫, ೭೨೯

ಭಮ್ಮಾಣೀ ೧೦೪೮

ಭಾವಿನೀ ೭೬೪, ೭೭೦, ೮೬೮

ಭಿನ್ನ(ರಾಗ) ೬೫೮

ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕ ೬೫೪-೬೫೬, ೬೫೯, ೬೬೩

ಭಿನ್ನತಾನ ೬೬೦, ೬೬೧, ೬೬೩, ೭೫೧, ೭೭೨, ೯೫೦

ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ ೬೧೩, ೬೪೮, ೬೫೦, ೬೬೩

ಭಿನ್ನಪಂಚಮ ೬೧೩, ೬೪೩, ೬೪೫, ೬೬೩, ೭೫೦, ೭೬೯, ೯೨೩, ೯೨೯, ೯೪೦

ಭಿನ್ನಪಂಚಮೀ ೭೬೧, ೮೪೯

ಭಿನ್ನಪೌರಾಲೀ ೯೭೮, ೯೮೩

ಭಿನ್ನರಾಗ ೬೦೯, ೬೧೨, ೬೩೫, ೬೩೮, ೬೬೨, ೬೬೪, ೭೦೩, ೭೩೭

ಭಿನ್ನವಲಿತಿಕಾ ೯೩೯, ೯೭೮

ಭಿನ್ನವಾಲಿಕಾ ೭೭೧, ೯೩೯

(ಭಿನ್ನ)ಷಡ್ಜ ೬೧೩, ೬೪೦-೬೪೨, ೬೬೩, ೭೪೯, ೭೬೭, ೮೯೦, ೮೯೧, ೮೯೩, ೯೧೩, ೧೦೦೪, ೧೦೦೮, ೧೦೩೦, ೧೦೩೪

ಭೋಗವರ್ಧಿನೀ ೭೬೦, ೮೪೧

ಮಂಗಲ ೯೩೪

ಮಜು (!ಧು)ವತೀ ೮೪೭

ಮಂಜರೀ ೭೬೨

ಮಧುಕರೀ ೮೪೩

ಮಧುರೀ ೭೬೩, ೮೬೨

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದೇಹಾ ೭೫೭

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮ (ಭಾಷಾರಾಗ) ೮೦೯

ಮಾಂಗಲೀ ೧೦೪೭

ಮಾಂಗಾಲೀ ೭೫೮, ೭೬೪, ೭೬೬, ೭೭೦, ೮೨೪, ೮೭೦

ಮಾಲವೈಶಿಕ ೨೭೪, ೬೨೧, ೬೮೬, ೬೯೮, ೭೦೦, ೭೪೦, ೭೫೯, ೮೧೬, ೮೧೮, ೮೩೪, ೧೧೩೦

ಮಾಲ(ವ)ಪಂಚಮ ೨೨೫, ೬೧೫, ೬೮೫, ೬೮೬, ೭೦೧, ೭೨೦, ೭೫೦, ೯೯೨, ೯೯೮, ೧೦೦೨

ಮಾಲಪಂಚಮ ೨೭೫

ಮಾಲಪಂಚಮೀ ೯೩೭

ಮಾಲವಾ ೭೭೧

ಮಾಲವೀ ೧೦೦೪

ಮಾಲವೇಸರೀ ೭೫೪, ೭೮೫

ಮುಹರೀ ೭೩೧

ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೭೧೮, ೭೧೯

ರವಿಚಂದ್ರಾ ೭೫೬, ೯೭೮, ೯೮೧

ರವಿಚಂದ್ರಿಕಾ ೮೦೦

ರೂಪಾಸಾಧಾರಿತ ೬೧೭, ೭೧೬, ೭೧೭, ೭೨೯

ರೇವಗುಪ್ತ ೧೧೭, ೭೨೪, ೭೨೫, ೭೨೯, ೭೭೪

ಲಲಿತಾ ೭೫೬, ೮೦೪, ೧೦೦೫, ೧೦೨೦, ೧೧೩೮, ೧೧೪೮, ೧೧೫೦, ೧೧೫೨

ಲೋಕಭಾವಿನೀ ೭೯೨, ೮೨೪, ೮೩೦, ೯೦೨, ೯೪೮

ವರಾಟೀ ೭೬೯, ೯೨೬

ವಿಭಾವಿನೀ ೯೯೨, ೯೩೩

ವಿಶಾಲ ೭೬೯, ೯೩೧

ವಿಶುದ್ದದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾ ೭೬೬

ಮೇಗಮಧ್ಯಮಾ ೭೬೭, ೯೧೭

ವೇಗವತೀ ೯೯೨, ೯೯೬

ವೇರಂಜಿತಾ ೭೫೪, ೭೮೦

ವೇಸರಷಾಡವ ೬೮೦, ೬೮೭, ೬೮೮, ೭೦೦, ೭೫೧, ೭೭೨, ೯೪೫, ೯೪೭

ವೇಸರೀ ೭೫೫, ೭೬೨, ೭೯೫, ೮೫೩

ಶಕ  ೬೧೭, ೭೧೦, ೭೧೧, ೭೨೯, ೭೭೪, ೯೫೪

ಶಕಭಾಷಾ ೯೫೩

ಶಕಮಿಶ್ರಿತಾ ೭೬೧, ೮೪೬, ೮೪೭

ಶಾರ್ದೂಲೀ ೯೬೩, ೯೭೪

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕ ೬೨೯, ೬೫೪-೬೫೬

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ ೬೨೬, ೬೨೭, ೬೪೮

ಶುದ್ಧಮಧ್ಯಮಾ ೭೧೫

ಶುದ್ಧಪಂಚಮ೬೨೩, ೬೪೪

ಶುದ್ಧಭಿನ್ನ ೬೩೬, ೬೫೧, ೬೫೨, ೬೫೭

ಶುದ್ಧಭಿನ್ನಾ ೭೬೯, ೯೨೨, ೯೨೩

ಶುದ್ಧಷಾಡವ ೬೨೦-೬೨೨, ೬೪೦

ಶುದ್ಧಸಾಧಾರಿತ ೬೨೪, ೬೨೫

ಶುದ್ಧಾ ೮೯೧

ಶ್ರೀಕಂಠೀ ೭೬೬, ೮೯೭

ಶ್ರುತಿಭಿನ್ನ ೬೩೬, ೬೩೭, ೬೫೮, ೬೫೯

ಷಡ್ಜಕೈಶಿಕೀ ೬೧೭, ೭೦೬, ೭೨೯

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾ ೬೭೧, ೬೭೨, ೬೮೧-೬೮೩,೬೮೭, ೬೮೮, ೬೯೦, ೭೧೭, ೭೬೩

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಾ ೬೨೬, ೬೨೭, ೭೧೬

ಷಾಡವ ೬೧೧

ಸಾತವಾಹಿನೀ ೭೬೦, ೮೩೯

ಸಾಧಾರಿತಾ ೫೮೯, ೭೩೭, ೭೬೮, ೯೧೯

ಸೈಂಧವೀ ೭೫೫, ೭೫೯, ೭೬೪, ೭೬೬, ೭೯೧, ೮೨೬, ೮೭೩, ೯೦೫

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೀ ೭೫೫, ೭೮೯

ಸೌವೀರ ೬೧೫, ೭೦೦, ೭೫೦, ೭೬೭, ೭೬೮

ಸೌವೀರೀ ೬೮೩, ೬೮೪, ೯೧೫

ಸ್ವರಭಿನ್ನ ೬೩೮, ೬೩೯, ೬೪೦, ೬೪೩

ಸ್ವರವಲ್ಲಿ(ಕಾ)  ೧೦೦೪, ೧೦೧೮

ಹರ್ಷಪೂರಿಕಾ ೭೫೮, ೮೨೨

ಹಿಂದೋಲ ೬೧೫, ೬೯೧, ೬೯೨, ೭೪೯, ೭೬೩, ೮೫೫, ೯೭೮, ೯೭೯, ೯೮೧, ೯೮೯, ೧೧೨೭