(ಯಃ ಸ್ಯಾತ್) ಕರ್ಣಾಟಭಾಷಾಯಾಂ ೧೦೯೧

ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಾಹವೇ [ದೃಷ್ಟಂ] ೯೬೦

ಯತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ೭೪೪

ಯತ್ ಪ್ರತೃತ್ತಂ ಭವೇದ್ ಗೇಯಂ ೪೩೦

ಯತ್ ಸಂವಾದಿನಾ ರಾಗಸ್ಯ ೧೧೯ಅ

ಯತ್ರ ಗೀತಮಿತಿಸಮಾಪ್ತಮಿತಿ ೪೩೨ಅ

ಯತ್ರ ಗೀತೇ ಸಂಚರಂತಿ ೨೭ಅ

ಯತ್ರ ಗೇಯಾಃ ಸ್ವರಾ ಆರೋಹಂತಿ ೨೭೫ಅ

ಯತ್ರ ಚಂದ್ರಗಣಾಃ ಪಂಚ ೧೧೨೫

ಯತ್ರ ಪಾಟಾಶ್ಚ ತೇನ್ನಾಶ್ಚ ೧೦೮೭

ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥಂ ತು ೧೦೮೪

ಯತ್ರ ಭೂಮಿ ಗಣಾಃ ಪಂಚ ೧೦೩೭

ಯತ್ರ ಮಂದ್ರೋ ಮಧ್ಯಂ ಆದ್ಯಂತ- ೨೮೬ಅ

ಯತ್ರ ಸಮಾಃ ಸ್ವರಾ ಅನುಪಹಿತ ೨೭೧ಇ

ಯತ್ರ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸಃ ೧೦೮೩

ಯತ್ರಾದ್ಯಂತಯೋಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ೨೮೫ಅ

ಯತ್ರಾನಲಗಣಾಃ ಪಂಚ ೧೧೨೯

ಯತ್ರಾಂಬರಗಣಾಃ ಪಂಚ ೧೧೩೩

ಯತ್ರಾರ್ಧಂ ತೇನಕೋಪೇತಂ ೧೧೦೪

ಯಥಾ – ೨೭೨ಅ

ಯಥಾ – ೩೭೮

ಯಥಾ ಕಟಕಕೇಯೂರಾದಿನಾ ೨೮೧ಊ

ಯಥಾ ಕುಟುಂಬಿನಃ ಸರ್ವ ೧೬೭

ಯಥಾ ಗಾಂಧಾರ್ಯಾಂ ನಿಧ ನಿಸ ೪೩೮ಉ

ಯಥಾ – ದಕ್ಷಿಣೇ ಚತ್ವಾರೋ ೩೯೨ಆ

ಯಥಾ – ದಕ್ಷಿಣೋವೃತ್ತಿಶ್ಚಿತ್ರ ೩೭೮ೠ

ಯಥಾ ದೇವಮಿತಿ ಪದಂ ೩೮೮ಋ

(ಯಥಾ-) ಧನಿಸ ನಿನಿ ಧಧ, ೩೧೮ಇ

ಯಥಾ ಧೈವತ್ಯಾಂ ಧಾಧಾ ನಿಧ ೪೪೦ಉ

ಯಥಾ ಧ್ವನಿವಿಶೇಷಾಣಾಂ ೪೯

ಯಥಾ ನರಾಣಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ – ೪೨೪ಉ

ಯಥಾ – ನಿನಿ ಸನಿ ಸನಿ ಸನಿ ೩೧೫ಆ

ಯಥಾ (s)ನುಭೂತದೇಶಾಚ್ಚ ೪

ಯಥಾ ಪಂಚಮರ್ಷಭಯೋಃ ೨೦೧ಇ

ಯಥಾ ಪಂಷಮಾಂಶಾಯಾಃ ೪೩೧ಊ

ಯಥಾ ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕರಾಗೇ ೬೫೯ಉ

ಯಥಾ ಮಾಲವಕೈಶಿಕೇ – ೨೭೪ಆ

ಯಥಾ ಮಾಲವಪಂಚಮೇ – ೨೭೫ಆ

ಯಥಾ ಯತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಮಿವ ೪೫೧ಈ

ಯಥಾ ಯಥಾ ಪ್ರಯುಂಜೀತ ೯೫೮

ಯಥಾ ವೈರಜ್ಯತೇ ಲೋಕ – ೬೦೬

ಯಥಾ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮೇ ಷಡ್ಜ ೪೫೧ಋ

ಯಥಾ ಷಡ್ಜ್ಯಾಯಾ ೧೭೯ಇ

(ಯಥಾ-) ಸಗ ಮಮ ರಿಸರಿಮ ೩೧೨ಆ

(ಯಥಾ-) ಸಗ ರಿಮ ಗಪ ೩೦೩ಇ

(ಯಥಾ-) ಸಧ ನಿಪ ಧಮ ೩೧೭ಆ

ಯಥಾ- ಸಧ ಸಧ ಸಧ, ೩೦೪

(ಯಥಾ-) ಸಪಮಗರಿಸ ೨೯೬ಆ

ಯಥಾ – ಸರುಗಪ ಪಮಗಸ ೩೦೭ಈ

(ಯಥಾ -) ಸರಿಗಾ ಸರಿಗಾ ೩೧೩ಆ

(ಯಥಾ-) ಸರಿಗಾ ನು ರಿಗಮಾ ನು ೩೦೯ಆ

ಯಥಾ – ಸರಿಗಮಪಧ ೨೯೧ಆ

ಯಥಾ – ಸರಿಗಮಪಧನಿ ೨೯೦ಆ

ಯಥಾ – ಸರಿಗಮಪಧನೀತಿ ೨೮೭ಇ

(ಯಥಾ-) ಸರಿಗಮಪಧನಿಸ ೨೯೩ಆ

ಯಥಾ – ಸರಿಗಮಪಸ ೨೯೫ಆ

(ಯಥಾ-) ಸರಿ ರಿಗ ಗಮ ಮಪ ೩೦೦ಆ

ಯಥಾ – ಸರಿ ರಿಸ ರಿಗ ೨೯೪ಆ

(ಯಥಾ-) ಸರಿರಿಸ ಸರಿಗಗರಿಸ ೨೯೮ಇ

(ಯಥಾ-) ಸರಿರಿಸ ಸರಿಗಗ ೩೦೨ಇ

ಯಥಾ – ಸರಿಸರಿ ರಿಗ ೩೦೧ಆ

(ಯಥಾ-) ಸರೀ ಮಗ, ರಿಗಾ ೩೦೫ಆ

ಯಥಾ – ಸಸನಿಧಪಮ ೨೯೭ಆ

(ಯಥಾ-) ಸಸಸಸ ರಿಗ, ರಿರಿರಿರಿ ೩೧೬ಆ

ಯಥಾ- ಸ ಸಾ ಸ (ಇತಿ) ೨೮೯ಆ

ಯಥಾ- ಸಾ ನೀ ಧಾ ಪಾ ಮಾ ಗಾ- ೨೮೪ಆ

ಯಥಾ – ಸಾ ನೀ ಧಾ ಪಾ ಮಾ ಗಾ ೨೮೬ಆ

ಯಥಾ ಸಾ[ಸ] ಸಾ ಇತಿ ೨೮೮ಆ

ಯಥೇಷ್ಟಕಾ ಚತುಷ್ಟಾದಾ ೧೧೬೪

ಯಥೇಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾತ್ತು ಸಂಚಾರೋ ೪೬೩

ಯಥೋಕ್ತಂ ಚಾತ್ರ ನಿಯಮೈ[ಹಃ] ೧೦೭೪

ಯದಭಾಣಿ ವಿವರ್ತತ್ವಂ ೬೩

ಯದರ್ಥಮುಕ್ತಂ ಯಥಾ ೨೮೦ಆ

ಯದಾ ಋಷಣಹೀನಾ ೫೪೨ಋ

ಯದಾ ಔಡುವಿತಾ ಗೀಯತೇ ೫೪೨ೠ

ಯದಾ ಚತುಃಸ್ವರಪ್ರಯೋಗ- ೪೪೩ಇ

ಯದಾ ತು ಷಾಡ್ಜೀ ಶುದ್ಧಾ ಗೀಯತೇ ೫೨೩ಅ

ಯದಾ ತು ವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗಗತಾ ೩೮೮ಉ

ಯದಾ ವಾದೀ ಗೃಹೀತಃ ಸ್ಯಾತ್ ೬೩೯

ಯದಾ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಗೀಯತೇ ೫೨೫ಎ

ಯದಿ ದ್ವಾವಿಂಶತಿಸ್ತಾಸಾಂ ೭೨

ಯದಿ ವ್ಯಂಜನಾನಾಂ ಸ್ವರತ್ವಂ ೧೦೩ಆ

ಯದುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃಸ್ಥಾನಂ ೨೦

ಯದ್ಯದಾಪಿ [ತ್ರಿಪದ್ಯ?]ತಥಾಭೂತಾ | ೧೧೦೬

ಯದ್ಯಪಿ ಗ್ರಾಮದ್ವಯಜಾತೌ ೬೭೧ೠ

ಯದ್ಯಪಿ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿಮತೇ ೭೧೯ಆ

ಯದ್ಯಪಿ ಸರ್ವಜಾತೀನಾಂ ೪೨೮ಎ

ಯದ್ಯಪ್ಯಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸಪ್ತ – ೨೬೬ಅ

ಯದ್ಯುಭಯಗ್ರಾಮಸಂಭುತ ೬೯೦ಆ

ಯದ್ವಾ – ೧೩೬ಅ

ಯದ್ವಾ ಊರ್ಧ್ವಧ್ವನಿಗಾಮಿ- ೧೦೭ಅ

ಯದ್ವಾಜಾತಯ ಇವ ಜಾತಯಃ ೪೨೪ಈ

ಯದ್ವಾ ನಷ್ಟೋದ್ದಿಷ್ಟಸಂಖ್ಯಾ ೨೪೨ಈ

ಯದ್ವಾ ಪ್ರಧಾನಾಪ್ರಧಾನ- ೪೨೮ಉ

ಯದ್‌ವಾದಿಸ್ವರೇಣ ರಾಗಸ್ಯ ೧೧೪ಅ

ಯದ್ವಾಷಡ್ಜಾದೀನಾಂ ವ್ಯಂಜನಾ- ೧೦೮ಉ

“ಯಂ ವಿನಾ ಹೀನತಾ ಯಸ್ಯಾಂ ೫೨೬

ಯಶ್ಚ ಬಹುಪ್ರಯೋಗತರಃ ೪೧೩ಋ

ಯಸ್ತು ಕಂಠಸ್ವರೋsಧಸ್ತಾತ್ ೩೪೨

ಯಸ್ತು ತಾಲಪದೋಪೇತ(ಹಃ) ೧೦೯೦

ಯಸ್ಮಾಚ್ಚಾ (ss) ರಭ್ಯ ಗೀತಂ ೪೩೧ಇ

ಯಸ್ಮಾದರ್ಥಾನುರೂಪಾ ಹಿ ೩೩೪

ಯಸ್ಮಿನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣೇ ರಾಗಾ- ೪೩೧ಆ

ಯಸ್ಮಿನ್ ಗೀತೇ ಯೋs೦ಶತ್ವೇನ ೧೧೫, ಆ

ಯಸ್ಮಿನ್ ವರ್ಣೇ ಸ್ಥಿತಾ ಯೇ ೩೧೯

ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಮೂರ್ಛನಾ- ೧೧೫ಇ

ಯಸ್ಯ ಸ್ವರಾವತೀತೌ ತಥಾ ೩೫೪

ಯಸ್ಯಾಮಘ್ರಿದ್ವಯೇ ಮಾತ್ರಾ ೧೧೪೨

ಯಸ್ಯಾಂಭವತಿ ಗೀತಜ್ಞಾ – ೧೧೧೬

ಯಸ್ಯಾಂ ವರ್ಣೈಲಾ ಸಾ ಕಥಿತಾ ೧೧೫೫

ಯಾವದ್ ದಕ್ಷಿಣೇ (ವಾರ್ತಿಕೇ) ೩೮೭ಈ

ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ಕರಣತಾಲೇನ ೧೧೧೦

ಯಾಸ್ತಾಃ ಸಪ್ತಸ್ವರಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೪೨೨

ಯುದ್ಧವೀರೇ sಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ| ೬೮೨ಊ

ಯುದ್ಧವೀರೇ sಸ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಃ| ೭೨೭ಊ

ಯೇsತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ೩೩೫

ಯೇನ ಸ್ವಸ್ಥಾನೇನ ಶುದ್ಧ ೬೫೬ೠ

ಯೇನಾಂಶಾಃ ಸ್ಫುಟಯಂತೇ ೫೨೮ಇ

ಯೋಗರೂಢೋ sಥ ವಾ ರಾಗೋ ೫೮೫

ಯೋಜನೀಯೋ ಬುಧೈರ್ನಿತ್ಯಂ ೨೬೩

ಯೋಜ್ಯಾಃ ಸಪ್ತಾಧಿಕಾಶ್ಚೈವ ೫೦೫

ಯೋsಸೌ ಧ್ವನಿವಿಶೇಷಣಸ್ತು ೫೮೨

 

ರಕ್ತಗಾಂಧಾರ್ಯಾಃ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮ ೫೪೪ಅ

ರಕ್ತೋ ವರ್ಣಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತ- ೧೧೨೭

ರಜ್ಯತೇ ಯೇನ ಸಚ್ಚಿತ್ತಂ ಸ ೫೮೧

ರಂಜಕೈಃ ಸ್ವರಸಂದರ್ಭೈ- ೬೦೧

ರಂಜಕೋ ಜನಚಿತ್ತಾನಾಂ ಸ ೫೮೨

ರಂಜನಾಜ್ಜಾಯತೇ ರಾಗೋ ೫೮೪

ರತಿಲೇಖಾ ಕಾಮಲೇಖಾ ೧೧೪೧

ರಮಣೀ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ೧೧೫೧

ರಮ್ಯಗೀತಗುಣೈರುಕ್ತಾ ೧೧೧೯

ರವಿಚಂದ್ರಾ ತು [ಹಿಂದೋಲೇ ೯೮೧

ರಸಃ ಕರುಣಃ| ೫೪೩ಉ

ರಸಶ್ಚ ಕರುಣಃ| ೫೩೪ೠ

ರಸಶ್ಚ ಕರುಣಃ| ೫೩೬ಈ

ರಸಾ ವೀರಬೀಭತ್ಸ- ೫೩೨ಎ

ರಸೈರ್ಭಾವೈಶ್ಚ ಸಂಯುಕ್ತಾ ೧೧೬೮

ರಸೋ ವೀರಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತೋ ೧೧೩೨

ರಸೌ ಶೃಂಗಾರಹಾಸ್ಯೌ ೫೩೮ಊ

ರಸೌ ಶೃಂಗಾರಹಾಶ್ಯೌ ೬೮೬ೠ

ರಾಗಜನಕತ್ವಾದ್ ವ್ಯಾಪಕ- ೪೨೮ೠ

ರಾಗಜನಕೋ ಧ್ವನೀಃ ೯೬ಇ

ರಾಗತಾಲಚತುಷ್ಕೇಣ ೧೦೯೯

ರಾಗಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಯದ್ರೂಪಂ ೫೮೦

ರಾಗಶ್ಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಸತಿ ೪೩೬

ರಾಗಸ್ಯ ರಾಗತ್ವಂ ಜನಯತಿ ೧೧೧ಉ

ರಾಗಾಂಗಂ ಚೈವ ಭಾಷಾಂಗಂ ೧೦೩೯

ರಾಗೈರ್ಯಥಾವದುಕ್ತೈಸ್ತು ೧೦೭೪

ರಾಜೃದೀಪ್ತಾವಿತಿ ಧಾತೋಃ ೯೫

ರಿ ಗ ಮ ಪ ಧ ನಿ ಸ – ಕಲೋಪನತಾ ೨೬೯(೩)

ರಿಧಯೋಃ ಸಂಗತಿರ್ಜ್ಞೇಯಾ ೫೫೧

ರಿಮತಿಕ್ತಮ್ಯಸಗಯೋಃ ೫೫೪

ರಿರಲ್ಪೋ ನಿಪಬಾಹುಲ್ಯ- ೫೬೦

ರಿಲೋಪರಿಧಲೋಪಾಭ್ಯಾಂ ೫೫೫

ರಿಲೋಪರಿಧಲೋಪೇನ ೫೫೯

ರಿಲೋಪಾತ್ ಷಾಡವಂ ಜ್ಞೇಯಂ ೫೫೦

ರಿವರ್ಜ್ಯಾಃ ಪಟ್‌ಸಪ್ತ ೫೬೨ಆ

ರಿಸ ಇತಿ ಚ ವ್ಯುತ್‌ಕ್ರಮೋ ೨೫೪ಇ

ರಿಹೀನಾ ಚ ಧಗಸ್ವಲ್ಪಾ ೧೦೪೮

ರುದ್ರಹಸ್ತಸಮಾಶ್ಚೈವ ೧೧೪೨

ರೂಪಸಾಧಾರಿತಶ್ಚೈವ ೬೧೭

ರೂಪಸಾಧಾರಿತೋ ರಾಗಃ ೭೩೦

ರೇವಗುಪ್ತಸ್ತು ಷಡ್ಜಾಖ್ಯೇ ೭೩೦

ರೌದ್ರವೀರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೬೨೭ಐ

 

ಲಕ್ಷಣಂ ಚ ಕೀದೃಶಂ ತಸ್ಯ? ೧೭೯ಇ

ಲಕ್ಷಣಂ ಚ ತದ್ಯಥಾ- ೬೪೩ಆ

ಲಕ್ಷಣಂ ಚಾಸ್ಯ ತದ್ಯಥಾ- ೬೫೯ಊ

ಲಕ್ಷಣಂ ಚಾಸ್ಯ ಯಥಾ- ೬೪೮ಇ

ಲಕ್ಷಣಂ ಚಾಸ್ಯ ಯಥಾ- ೬೫೪ಊ

ಲಕ್ಷಣಂ ದಶಕಸ್ಯಾಸ್ಯ ೪೨೭

ಲಕ್ಷಣಾತ್ ಸ ಚ ವಿಜ್ಞೇಯೇ ೪೮೨

ಲಕ್ಷ್ಮ ಶೇಷಂ ವಿಜಾನೀಯಾದ್ ೫೬೩

ಲಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತಂ ೧೦೩೯

ಲಕ್ಷ್ಮಲಕ್ಷಣ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ೧೦೩೬

ಲಘುಪ್ಲುತಕೃತಾ ಚೈವ ೩೭೭

ಲಘುಭಿರ್ಗಮಕೈರ್ಯುಕ್ತಾ ೧೧೩೦

ಲಘುಭಿರ್ಗುರುಭಿರ್ವರ್ಣೈ- ೧೧೬೪

ಲಘುವರ್ಣಪದನಿಬದ್ಧಂ ೧೧೫೪

ಲಳಘಯಿತ್ವಾ ಪರಾನ್ ಮಂದ್ರಾತ್ ೩೪೪

ಲಯಸಂಪ್ರಯೋಗಂ ದರ್ಶಯತಿ ೩೯೧ಆ

ಲಲಾಟೇ ಧೈವತ ಇತ್ಯರ್ಥ ೧೩೮ಅ

ಲಲಿತಪದಂ ಬಿರುದಾಂತಂ ೧೧೫೩

ಲಲಿತಾ ನಿಷಾದವತೀ ೧೦೦೫

ಲಲಿತಾ ರಸಸಂಯುಕ್ತಾ ೧೧೩೯

ಲಲಿತೈಃ ಸುಕುಮಾರೈಶ್ಚ ೬೦೬

ಲಲಿತೈರ್ಗಮಕೈಶ್ಚಿತ್ರೈಃ ೬೦೧

ಲಲಿತೈರ್ಬಹುಭಿರ್ದೀಪ್ತೈ ೬೦೭

ಲಲಿತೈಸ್ತಾರಮಂದ್ರೈಶ್ಚ ೫೯೫

ಲಾಟಕರ್ಣಾಟಗೌಡಾಂಧ್ರಾ ೧೧೬೭

ಲೋಕದುಷ್ಟಂ ಶಾಸ್ತ್ರದುಷ್ಟಂ ೧೧೯೦

ಕೋಲಸ್ಯ ರಂಜನಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ೯೨೩

 

ವದನಾದ್ ವಾದೀ ಸ್ವಾಮಿವತ್ ೧೧೦ಇ

ವದನಂ ಹಿ ನಾಮಾತ್ರ ೧೧೧ಇ

ವಯಂ ಪುನರ್ಮಂಡಲಪ್ರಸ್ತಾರ- ೮೧

ವರಾಟೀ ಚೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾ ೯೨೬

ವರ್ಗಾಷ್ಚಕಂ ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ೧೪೪

ವರ್ಣ ಆರೋಹೀ| ೬೯೩ಋ

ವರ್ಣಃ ಸಂಚಾರೀ ೬೫೦

ವರ್ಣಃ ಸಂಚಾರೀ ೬೫೬ಓ

ವರ್ಣಃ ಸಂಚಾರೀ ೬೮೨ಎ

ವರ್ಣಃ ಸಂಚಾರೀ ೭೦೮ಏ

ವರ್ಣಧ್ವನಿಸಮಾತಯಕ್ತಾ ೧೧೬೨

ವರ್ಣನೀಯಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೧೧೧೮

ವರ್ಣನೀಯಸ್ಯ ಗಾತುಶ್ಚ ೧೧೧೧

ವರ್ಣನೀಯಸ್ಯ ಗಾತುಶ್ಚ ೧೧೧೮

ವರ್ಣಪೂರ್ವಕಮೇತದ್ಧಿ ೧೦

ವರ್ಣಮಾತ್ರಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ೧೪೪

ವರ್ಣಯಂತಿ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ೯

ವರ್ಣಶಬ್ದೇನ ಗಾನಂ ೨೭೧ಆ

ವರ್ಣಾನಾಂ ತು ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಂ ೩೩೪

ವರ್ಣಾಲಂಕಾರವಿಧೌ ೩೬೩

ವರ್ಣಾಸ್ತು ಮಾತೃಕೋದ್ಭೂತಾ ೬

ವರ್ಣೋಪಲಂಭನಾದ್ ವ್ಯಕ್ತೋ ೧೩

ವರ್ಧಮಾನಪದೇ ತಾಸಾಂ ೪೯೪

ವಸ್ತುಗಣನೇ ಪುನರಸ್ತೈವ ೨೪೫ಇ

ವಸ್ತ್ವಾತ್ಮಕೇಷು ಗೀತೇಷು ೧೧೮೪

ವಹ್ನಿಮಾರುತಸಂಯೋಗಾ- ೨೧

ವಾಚಃ ಗಾನಾತ್ಮಿಕಾಂ ಧತ್ತ ೧೩೩

ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಸ್ವರೈರೇವ ೧೧೮೪

ವಾದಿಮಂಡಲಂ ಯಥಾ- ೧೧೨ಅ

ವಾದ್ಯಾದಿಭಿಃ ಸ್ವರೈರ್ಯದ್ ೧೨೧ಇ

ವಾರಾಹೀದೇವತೋಪೇತಾ ೧೧೩೬

ವಾರ್ತಿಕಮಾರ್ಗಶ್ಚಿತ್ರಮಾಗೋ ೩೯೧ಇ

ವಾರ್ತಿಕೇ ದ್ವಿಕಲ ಏವ ೩೭೬ಆ

ವಾರ್ತಿಕೇ ದ್ವಿಕಲೇ ಜ್ಞೇಯಾ ೩೭೪

ವಾರ್ತಿಕೇ ದ್ವೌಗುರೂ, ೩೯೨ಇ

ವಾರ್ತಿಕೇ ಷೋಡಶ| ೫೩೪ಈ

ವಾರ್ತಿಕೇ ಸಮಗ್ರಹೋ ೩೪೮ಉ

ವಾರ್ತಿಕೇ ಸ್ರೋತೋಗತಾ ೩೮೫ಇ

ವಾಶಾಬ್ದಾತ್ ಸಪ್ತಸ್ವರಸ್ಯಾಪಿ ೪೩೮ಊ

ವಿಕಲ್ಪ್ಯಾ ಪೋಹ್ಯತೇ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ೪೯೫

ವಿಕಾರಿಮಧ್ಯಮಾಜಾತೇಃ ೬೨೧

ವಿಕೃತತ್ವಂ ತು ಪೂರ್ವೋಕ್ತಶ್ರುತಿ- ೬೩೭ಉ

ವಿಕೃತಾ ಷಾಡ್ಜೀ ಗಾಂಧಾರಾ – ೫೨೨ಇ

ವಿಕೃತಾ ಷಾಡ್ಜೀ ದ್ವಿವಿಧಾ – ೫೨೨ಅ

ವಿಕೃತಾಸು ಚ ನಾಮಕಾರೀ ೪೦೩ಆ

ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಾ ಚ ಪತಾಕಾ ಚ ೩೭೯

ವಿಜ್ಞಾತಾ ಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೈಃ ೧೧೭೫

ವಿದ್ವಾನೇತಾವತಿಥ್ಯೇಷಾ ೨೪೪

ವಿಧುತೋ ಗಾತ್ರವರ್ಣಶ್ಚ ೩೨೭

ವಿನಿಯೋಗೋ ಧ್ರುವಾಗಾನೇ ೫೫೨

ವಿನಿಯೋಗೋ ಧ್ರುವಾಗಾನೇ ೫೭೬

ವಿನೈವ ಕಾರಣಂ ತಾಸ್ತಾಃ ೭೬

ವಿಪ್ರಲಂಭಶೃಂಗಾರೇ ೬೮೬ಊ

ವಿಪ್ರಲಂಭೇ ಶೃಂಗಾರೇ ೬೯೮ಊ

ವಿಬುಧಾನಾಂ ವಿನೋದಾಯ ೧೧೯೧

ವಿಭಾವಿನೀ ತು ಪೌರಾಲೀ ೯೯೨

ವಿಭಾಷಾ ಕರುಣೇ ದೈನ್ಯಭೂಯಿಷ್ಠೇ ೯೯೬

ವಿಭಾಷಾಗೀತಿಸ್ರು ಸಂಯೋ- ೬೦೮

ವಿಭಾಷಾ ಚೈವ ಶ್ರೀಕಂಠೀ ೮೯೭

ವಿಭಾಷಾ ಟಕ್ಕರಾಸ್ಯ ೯೭೦

ವಿಭಾಷಾ ಟಕ್ಕರಾಗೋತ್ಥಾ ೮೧೪

ವಿಭಾಷಾ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾ ಚ ೮೯೩

ವಿಭಾಷಾಭ್ಯಶ್ಚ ಸಂಜಾತಾಸ್ತಥಾ ೭೪೭

ವಿಭಾಷಾ ಸಾನುರೋಹೇ ೧೦೦೨

ವಿಭಾಷೇsಯಂ ಸದಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೭೭

ವಿಭಾಷೇಯಂ ಸ ಮಾಖ್ಯಾತಾ ೮೭೫

ವಿಭೂತಿತ್ಯಾಗಸೌಭಾಗ್ಯ – ೧೦೮

ವಿಂಶತಿಶ್ಚಾಸಮೇ ಚರಣೇ, ೧೧೪೪

ವಿಂಶತ್ಯಧಿಕಂ ಶತಂ ೨೫೨ಊ

ವಿಂಶಶ್ಚಸ್ಯಾತ್ ಸಿಂಹಲೀಲಃ ೧೦೬೦

ವಿರಹಿತಾ ಸಪ್ತಮೇನ ೮೦೬

ವಿವದನಾದ್ ವಿವಾಸೀ ೧೧೦ಊ

ವಿವರ್ಜಿತ (ವಿವಕ್ಷಿತ?) ಪ್ರದೇಶಾತ್ ೧೦೨ಆ

ವಿವರ್ತತ್ವೇ ಸ್ವರಾಣಾಂ ಹಿ ೬೩

ವಿವಾದಿಪ್ರಯೋಗೋ ಯಥಾ – ೧೨೨ಈ

ವಿವಾದಿಮಂಡಲಂ ಯಥಾ – ೧೨೧ಈ

ವಿವಾದೀ ನಾಸ್ತಿ| ೬೨೨ಐ

ವಿವಾದೀ ವಾನುವಾದೀ ವಾ ೬೩೯

ವಿಶಾಲಾ ಚ ತತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೭೬೯

ವಿಶಾಲಾ ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತು ೯೩೧

ವಿಶುದ್ಧದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾ ತು ೭೬೬

ವಿಶೇಷಸ್ಪರ್ಶಶೂನ್ಯತ್ವಾಚ್ಛ ೫೫

ವಿಶ್ವಜಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಶ್ಚ ೨೧೮

ವಿಶ್ವಜಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಶ್ಚ ೨೨೦

ವಿಸರ್ಜಿತಾ ಬಹಿರ್ಯಾತಾ ೨೮೧

ವಿಹಾಯ ಗೀಯತೇ ಯಾ ತು ೧೧೧೨

ವೀರಕರುಣೇsಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ ೭೧೭ಋ

ವೀರರೌದ್ರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೬೨೫ಋ

ವೀರರೌದ್ರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೬೨೯ಊ

ವೀರರೌದ್ರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೬೫೦ೠ

ವೀರಾದ್ಭುತಯೋರ್ಹಾಸ್ಯೋ ೭೧೧ಊ

ವೀರರೌದ್ರಾದ್ಭುತರಸಾಃ ೫೨೮ಓ

ವೀರರೌದ್ರಾದ್ಭುತರಸಾಃ ೫೩೦ಉ

ವೀರಾದ್ಭುತೌ ರಸೌ| ೬೮೨ಋ

ವೀರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೬೭೩ಋ

ವೀರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೬೮೪ಋ

ವೀರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೬೯೮ಋ

ವೀರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೭೧೧ಋ

ವೀರಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೭೨೭ಋ

ವೀರಾದಿ ರಸಃ| ೬೯೩ಉ

ವೀರಾದಿ ರಸಃ| ೭೧೫ೠ

ವೀರಾದಿ ರಸಃ ೭೧೭ೠ

ವೀರಾದಿ ರಸಃ ೭೨೨ೠ

ವೀರಾದಿ ರಸಃ ೭೨೫ೠ

ವೃತ್ತಿರಾರಭಟೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೧೧೨೬

ವೃತ್ತೀನಾಂ ಚ ವಾದ್ಯಂ ಸಮಾ- ೩೮೬ಅ

ವೃತ್ತೇ ಛಂದಾಸಿ ಯಚ್ಚಾನ್ಯೇ ೧೦೭೭

(ವೃತ್ತೌ) ವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗೇ ಚ ೩೮೭ಇ

ವೃತ್ತೌ ಸಮಗ್ರಹಃ ದಕ್ಷಿಣಾ ೩೮೬ಇ

ವೇರಂಜಿಕಾ ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೭೮೦

ವೇರಂಜಿಕಾ ತೃತೀಯಾ ತು ೭೫೪

ವೇಸರಾ ಮುಖಯೋಃ ಕಾರ್ಯಾ ೭೩೭

ವೈಣಗ್ರಹಣಂ ಚ ಶರೀರ- ೨೪೨ಈ

ವೈನತೇಯೋ ಭವೇದೇವ ೨೨೮

ವೈಶ್ಯೌದ್ವಿಶ್ರುತಿಕೌ ಜ್ಞೇಯೌ ೧೪೩

ವ್ಯಕ್ತಾಸ್ತೇ ಧ್ವನಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ೧೧

ವ್ಯಂಜನತ್ವಂ ತು ಸರ್ವೇಷು ೮

ವ್ಯಸ್ತೋಚ್ಚಾರಿತ ಏವೈಷ ೩೩೬

ವ್ಯಾಪಕಃ ಸರ್ವಗತಃ ೧೦೦ಆ

[ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರ್ವಾ ತಸ್ಯ ಕೀದೃಶೀ] ೨೮೧ಇ

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ತಸ್ಯ ಯಥಾ ೫೭೯

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಶ್ಚ ಯಥಾ- ‘ಡುಕೃಞ್ ೨೮೧ಋ

ವ್ಯೋಮಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೧೪೯