ಶಕರಾಗೇ ತು (-ಗಸ್ತು) ೯೫೪

ಶಕ್ತ್ಯಭಿವ್ಯಕ್ತಿಮಾತ್ರೇಣ ೮

ಶಂಖಚೂಡೋ ಗಜಚ್ಛಾಯೋ ೨೨

ಶಶಿರಹಿತೇವ ರಜನೀ ೩೬೬

ಶಾಂತರಸೇ ಚಾಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ| ೬೮೮ಊ

ಶಾಂತಾದಿಕೋ ರಸಃ| ೬೯೦ಎ

ಶಾರೀರಸ್ವರಸಂಭೂತಾ ೨೭೮

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕವದಯಂ ೬೫೬ಊ

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕವದ್ ರೂಪ (ಹಃ) ೬೫೫

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕೇ ಹಿ ತಾರಸ್ವರೈ- ೬೫೬ಎ

ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕೋ ಹಿ ಶುದ್ಧ ಗೀತ್ಯಾ ೬೫೪ಈ

ಶುದ್ಧಪಂಚಮಃ ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವತೀ ೬೨೩ಅ

ಶುದ್ಧಪಂಚಮವತ್ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ೬೪೪

ಶುದ್ಧಬಿನ್ನಾ ತು ವರಾಟೀ ೭೬೯

ಶುದ್ಧಮಧ್ಯಮಿಕಾಜಾತೇ- ೭೧೪

ಶುದ್ಧಮಧ್ಯಾ (ತು) ಷಡ್ಜೇ ಸ್ಯಾತ್ ೧೯೩

ಶುದ್ದಸ್ತು ನಾಸ್ತಿ| ೫೩೮ಇ

ಶುದ್ಧಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಸಮಗ್ರಂ ೬೫೪ಅ

ಶುದ್ಧಾತು ಪ್ರಥಮಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೫೮

ಶುದ್ಧಾನಾಂ ವಿನಿಯೋಗೋ ೬೩೪

ಶುದ್ಧಾ ಭಿನ್ನಾಶ್ಚ ಗೌಡಾಶ್ಚ ೭೦೩

ಶುದ್ಧಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಚತು- ೫೨೮ಋ

ಶುದ್ಧಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಧೈವತ- ೫೩೧ಆ

ಶುದ್ಧಾ ವಿಕೃತಾಶ್ಚೈವ ಹಿ ೪೦೫

ಶೃಂಗಾರಹಾಸ್ಯೌ ರಸೌ ೬೨೨ಒ

ಶೃಂಗಾರಾಹಾಸ್ಯ ರಸೌ ೬೮೮ಋ

ಶೃಂಗಾರಾದಿ ರಸಃ| ೭೦೮ಋ

ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ೭೪೪

ಶೇಷಾನಪಿ ಸ್ವರಾನನೇನೈವ ೩೦೮ ಆ

ಶೇಷಾಸ್ತು ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ೪೫೧ ಎ

ಶ್ಯೇನೋ ವಾ sಪ್ಯಥವಾ ಬಿಂದು- ೩೩೨

ಶ್ರಮಣೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾದ್ ೩೦

ಶ್ರೀಕಂಠೀ ಚೈವ ಪೌರಾಲೀ ೭೬೬

ಶ್ರೀಮಂತಗಮುನಿಃ ಪ್ರಾಹ ೧೦೫೪

ಶ್ರುತಯಃ ಸ್ವರರೂಪೇಣ ೫೮

ಶ್ರುತಿಗ್ರಗಸ್ವರಾದಿ ೪೨೪ಅ

ಶ್ರುತಿದ್ವಯಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ೮೯

ಶ್ರುತಿದ್ವಯಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ೮೮

ಶ್ರುತಿದ್ವಯಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ೮೪

ಶ್ರುತಿಭಿನ್ನೋ ಜಾತಿಭಿನ್ನಃ ೬೩೬

ಶ್ರುತಿಮೇಕಾಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ೯೦

ಶ್ರುತೀನಾಮಿಹ ಸದ್ಭಾವೇ ೯೪

ಶ್ರುತೀನಾಂ ಯದ್ಯಾನಂತ್ಯಂ ಚ ೭೩

ಶ್ರುತಿಶಬ್ದಃ ಪ್ರಸಾಧ್ಯೋsಯಂ ೨೭

ಶ್ರುಸ್ರವಣೇ ಚಾಸ್ಯ ಧಾತೋಃ ೨೭

ಶ್ರೂಯತ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ ೨೮ಅ

ಶ್ರೋತವ್ಯಾ ಗಾಯಕೈರ್ನಿತ್ಯಂ ೯೫೯

ಶ್ವೇತೋ ವರ್ಣಶ್ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ೧೧೨೩

 

ಷಟ್‌ತ್ರಿಂಶತ್ತಮಸಂಖ್ಯಾ ೧೦೬೭

ಷಟ್‌ಪಂಚಾಶತ್‌ಸಂಖ್ಯೋ ೪೫೨

ಷಟ್‌ಷಿಷ್ಟಿಭಿನ್ನಾಃಖಲು ಕೇಚಿದ್‌೪೨

ಷಟ್‌ಸ್ವರಂ ಷಾಡವಂ ಚ ೪೪೧

ಷಟ್‌ಸ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗೋಸ್ತಿ ೪೪೪

ಷಟ್‌ಸ್ವರಾ ಅವಂತಿ ರಕ್ಷಂತಿ ೧೯೬ಅ

ಷಟ್‌ಸ್ವರಾ ಚ ನಿಹೀನಾ ೯೮೭

ಷಟ್‌ಸ್ವರಾ ಚೈವ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೪೧೯

ಷಟ್‌ಸ್ವರಾಂಶಾ ಕೈಶಿಕೀ- ೪೮೪ಊ

ಷಟ್‌ಸ್ವರಾ ಷಾಡವಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೧೯೫

ಷಟ್‌ಸ್ವರಾ ಸಪ್ತಮೇ ತ್ವಂಶೇ ೫೧೧

ಷಡ್ಜಃ ಸಂವಾದೀ ೬೨೨ಎ

ಷಡ್ಜಕೈಶಿಕಸಂಜ್ಞಶ್ಚ ೬೧೭

ಷಡ್ಜಕೈಶಿಕ್ಯಾ(:)ಷಡ್ಜ-೫೩೫ಅ

ಷಡ್ಜಗಾಂಧಾರಯೋಃಷಡ್ಜ- ೫೨೫ಈ

ಷಡ್ಜಗಾಂಧಾರಯೋರ್ನಿತ್ಯಂ ೮೫೭

ಷಡ್ಜಗಾಂಧಾರಯೋಸ್ತು ಸಂಚಾರಃ ೫೪೪ಒ

ಷಡ್ಜಗಾಂಧಾರಯೋಸ್ತು ಸ್ಯಾತ್‌೪೫೪

ಷಡ್ಜಗಾಂಧಾರಸಂಚಾರಃ ೪೬೬

ಷಡ್ಜಗಾಂಧಾರಸಂಚಾರಸ್ತತ್ರ ೮೫೩

ಷಡ್ಜಗಾಂಧಾರಸಂವಾದಃ ೭೮೫

ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮಸಮುದ್ಭೂತ ೮೫

ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮಾಶ್ರಿತಾ ಸ್ತ್ವೇವಂ ೧೯೧

ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮೇ ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೪೧೯

ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮೇ ತು ಸಪ್ತೈತಾಃ ೪೬೩

ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮೇ ಷಾಡವವಿಧೌ ೪೯೮ಆ

ಷಡ್ಜಧೈವತ ಸಂವಾದಃ ೮೩೫

ಷಡ್ಜಧೈವತ ಸಂವಾದಃ ೯೧೫

ಷಡ್ಜಧೈವತಸಂವಾದೋ ೮೭೦

ಷಡ್ಜಧೈವತಸಂವಾದೋ ೯೨೫

ಷಡ್ಜಧೈವತಸಂವಾದೋ ೧೦೪೯

ಷಡ್ಜಧೈವತಯೋಶ್ವೈವ ೮೯೩

ಷಡ್ಜಧೈವತಾವಪನ್ಯಾಸೌ| ೫೫೩ಆ

ಷಡ್ಜಧೈವತಾವಪನ್ಯಾಸೌ| ೫೬೫ಆ

ಷಡ್ಜನಿಷಾದಪಂಚಮಾ ೫೩೫ಊ

ಷಡ್ಜನಿಷಾದಸಂವಾದೋ ೮೩೦

ಷಡ್ಜನ್ಯಾಸಗ್ರಹಾ ಧಾಂಶಾ ೧೦೫೧

ಷಡ್ಜನ್ಯಾಸಾ ತು ಕರ್ತವ್ಯಾ ೭೮೦

ಷಡ್ಜನ್ಯಾಸಾ ನಿಷಾದಾಂಶಾ ೭೮೫

ಷಡ್ಜಪಂಚಮಹೀನೇ ಚ ೪೫೫

ಷಡ್ಜಪಂಚಮಸಂವಾದೋ ೮೫೫

ಷಡ್ಜಪಂಚಮಸಂವಾದೋ ೮೭೩

ಷಡ್ಜಪಂಚಮಯೋಃ ಸ್ಥಾನೇ ೧೧೬ಅ

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಗಾಂಧಾರಾ ೪೭೧

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಜಾತೌ ತು ೫೦೩

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಬಹುಲಾ ೮೨೬

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಬಾಹುಲ್ಯಂ ೮೮೫

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಸಂಗತ್ಯಾ ೯೧೦

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಸಂಜ್ಞೌತು ದ್ವೌ ೧೬೮

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಸಂವಾದಃ ೯೦೫

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಸಂವಾದಾ ೮೭೫

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಸಂವಾದೋ ೭೮೩

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾಯಾ ೫೩೯ಅ

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಾ ತಥಾ ಚೈವ ೩೯೭

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಾ ತು ಸಪ್ತಾಂಶಾ ೪೯೦

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಾನಿಷಾದಾಭ್ಯಾಂ ೭೧೬

ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮೌ ನ್ಯಾಸೌ| ೫೩೯ೠ

ಷಡ್ಜಂ ವದತಿ ಮಯೂರ- ೧೦೫ಋ

ಷಡ್ಜರ್ಷಭಗಾಂಧಾರೈ ರ್ಹೀನಾ ೭೦೦ಅ

ಷಡ್ಜರ್ಪಭಪಂಚಮನಿಷಾದೈಃ ೨೦೦ಅ

ಷಡ್ಜರ್ಷಭಸಂವಾದಃ ಸ್ಯಾತ್‌೯೩೭

ಷಡ್ಜರ್ಷಭೌ ತಥಾ ಜ್ಞೇಯೌ ೧೬೦

ಷಡ್ಜಶ್ಚ ಮಧ್ಯಮಶ್ಚಾಂಶೌ ೪೬೭

ಷಡ್ಜಸ್ಥಾನೇ ಧೈವತಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯ-೧೨೦ಇ

ಷಡ್ಜಸ್ಯ ದೈವತಃ ಬ್ರಹ್ಮಾ ೧೫೬

ಷಡ್ಜಸೈವ ಹಿ ಮುಖ್ಯತ್ವಂ ೧೭೩

ಷಡ್ಜಹೀನಂ ಷಾಡವಮ್‌೫೨೯ಉ

ಷಡ್ಜಾದಯಃ ಸ್ವರಾಃ ಸಪ್ತ ೫೯

ಷಡ್ಜಾದಯಸ್ತು ತೇಷಾಮಾಕಾ- ೧೦೭ಆ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೨೫ಋ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೨೭ಏ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೨೯ಋ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೫೦ಎ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೫೬ಎ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೭೧ಒ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೭೩ೠ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೮೨ೠ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೮೪ೠ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೯೮ೠ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೭೧೦ೠ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೭೧೦ೠ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೭೧೫ಎ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೭೧೭ಎ

ಷಡ್ಜಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೭೨೭ೠ

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೭೮೩

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೭೯೪

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೮೦೪

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೮೦೬

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೮೧೬

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೮೨೨

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೮೨೮

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೯೧೪

ಷಡ್ಜಾದ್ಯಂತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೯೧೬

ಷಡ್ಜಾಂತಾ ಧೈವತಾಂಶಾ ೯೧೦

ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ಯಾ ೭೭೮

ಷಡ್ಜಾಂಶಃ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸಃ ೬೨೮

ಷಡ್ಜಾಂಶಃ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸಃ ೬೫೫

ಷಡ್ಜಾಂಶಃ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸಃ ೬೭೦

ಷಡ್ಜಾಂಶಃ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸಃ ೬೫೫

ಷಡ್ಜಾಂಶಃ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸಃ ೬೭೦

ಷಡ್ಜಾಂಶನ್ಯಾಸಸಂಯುಕ್ತ- ೬೮೧

ಷಡ್ಜಾಂಶನ್ಯಾಸಸಂಯುಕ್ತ- ೭೨೬

ಷಡ್ಜಾಂಶನ್ಯಾಸಂಯುಕ್ತೋ ೬೯೧

ಷಡ್ಜಾಂಶಾ ಧಗ್ರಹನ್ಯಾಸಾ ೧೦೪೭

ಷಡ್ಜಾಂಶಾ ಧೈವತನ್ಯಾಸಾ ೯೩೯

ಷಡ್ಜಾಂಶಾ ಧೈವತನ್ಯಾಸಾ ೧೦೪೯

ಷಡ್ಜಾಂಶಾ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಾ ೯೧೯

ಷಡ್ಜಾಂಶಾ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಾ ೯೪೭

ಷಡ್ಜಾಂಶಾ ಮಧ್ಯಮಾಂತಾ ಚ ೮೫೯

ಷಡ್ಜಾಂಶೇನ ಶುದ್ದತ್ವಂ ಷಡ್ಜ- ೫೨೮ಈ

ಷಡ್ಜಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಃ ೬೨೪

ಷಡ್ಜಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಃ ೬೨೬

ಷಡ್ಜಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಃ ೬೪೯

ಷಡ್ಜಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಃ ೬೭೨

ಷಡ್ಜಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಃ ೭೧೪

ಷಡ್ಜಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಃ ೭೧೬

ಷಡ್ಜಾಯಾ ಮಧ್ಯಮಾಯಾಶ್ಚ ೪೦೭

ಷಡ್ಜಾಯಾಶ್ಚೈವ ಗಾಂಧಾರ- ೫೧೨

ಷಡ್ಜಾಯಾಶ್ಚೈವ ಗಾಂಧಾರ್ಯಾ ೪೦೭

ಷಡ್ಜೇ ಚೋತ್ತರಮಂದ್ರಾ ಸ್ಯಾನ್ನಿ ೧೮೯

ಷಡ್ಜೇ ಸಾಧಾರಿತಶ್ಚೈವ ೬೩೧

ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವತೀ ಚೈವ ೩೯೭

ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವತೀ ಚೈವ ೪೧೭

ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವತೀಜಾತೋ ೬೪೨

ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವಾಯಾಃ ಷಡ್ಜ- ೫೩೭ಅ

ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವಾಯಾಶ್ಚದ್ವೌ ೪೫೧ೠ

ಷಡ್ಜೇಸ್ಯ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೬೫೦ಆ

ಷಡ್ಜೇಸ್ಯ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೬೭೧ಆ

ಷಡ್ಜೇಸ್ಯ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೬೭೩ಆ

ಷಡ್ಜೇಸ್ಯ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೬೮೨ಅ

ಷಡ್ಜೇಸ್ಯ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೬೮೪ಆ

ಷಡ್ಜೇಸ್ಯ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೭೧೫ಆ

ಷಡ್ಜೇಸ್ಯ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೭೧೭ಆ

ಷಡ್ಜೋ sಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ s೦ಶೋ ೬೯೩ಅ

ಷಡ್ಜೋ sಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ s೦ಶೋ ೬೯೮ಆ

ಷಡ್ಜೋ sಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ s೦ಶೋ ೭೧೧ಆ

ಷಡ್ಜೋ sಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ s೦ಶೋ ೭೨೭ಆ

ಷಡ್ಭಿಃ ಸ್ವರೈರ್ಯಾ ಗೀಯತೇ ೧೮೧ಉ

ಷಡ್ಭಿಶ್ಚತುರ್ದಶವಿಧೋ ೫೨೩ಇ

ಷಡ್‌ಭ್ಯೋವಾ ಜನ್ಯತೇs೦ಗೇಭ್ಯಃ ೧೩೧

ಷಡ್ಜಾಂಶನ್ಯಾಸಸರಿಯುಕ್ತಾ ೮೫೩

ಷಡ್ಜಾಂಶನ್ಯಾಸಸರಿಯುಕ್ತಾ ೮೫೭

ಷಡ್ಜಾಂಶನ್ಯಾಸಸರಿಯುಕ್ತಾ ೯೮೯

ಷಷ್ಠಸ್ಥಾನೇ ಧೈತೋ ಯಸ್ಮಾತ್ ೧೩೭

ಷಷ್ಠಸ್ಯಾಪಿ ಹಿ ವರ್ಗಸ್ಯ ೧೪೮

ಷಷ್ಠೀ ಚ ಗುರ್ಜರೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೫೫

ಷಾಡವಂ ಚ ನಿಷಾದೇ ಸ್ಯಾತ್‌೪೫೪

ಷಾಡವಂ ಧೈವತೇ ನಾಸ್ತಿ ೫೧೩

ಷಾಡವಂ ಷಡ್ಜಲೋಪೇನ ೫೭೩

ಷಾಡವಂ ಷಡ್ಜಹೀನಂ ಸ್ಯಾತ್‌೪೭೪

ಷಾಡವಃ ಪಂಚಮಶ್ಚೈವ ೬೧೧

ಷಾಡವಃ ಷಟ್‌ಸ್ವರಂ ಜ್ಞೇಯಂ ೧೯೮

ಷಾಡವತ್ವೇನ ಕ್ರಮಾಯಾತತ್ವಾತ್‌| ೭೦೬ಊ

ಷಾಡವಾ ಔಡುವಿತಾಶ್ಚ ೨೩೧ಆ

ಷಾಡವಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ನವ- ೫೨೮ಊ

ಷಾಡವೇ ಧೈವತಸ್ಯಾಬಾಹುಲ್ಯಂ ೫೪೪ಋ

ಷಾಡವೇ ಪಂಚಮಸ್ಯಾಲ್ಪತ್ವಂ ೫೩೭ಋ

ಷಾಡವೇ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮ- ೫೩೩ಊ

ಷಾಡವೋ ಬೋಟ್ಟರಾಗಶ್ಚ ೬೧೫

ಷಾಡವೋ ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ೬೩೧

ಷಾಡದೌಡುವಯೋಃ ಸ್ಯಾತಾಂ ೫೪೭

ಷಾಡವೌಡುವಿತಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೬೦

ಷಾಡವೌವಿತಾನಾಂ ಚ ೧೯೫

ಷಾಡವೌಡುವಿತೇ ದ್ವಿಷ್ಟಃ ೫೬೦

ಷಾಡ್ಜೀ ಚೈವಾರ್ಷಭೀ ಚೈವ ೩೯೭

ಷಾಡ್ಜೀಜಾತೌ ರಿಗಮಧನಿ ೨೬೬ಈ

ಷಾಡ್ಜೀವತ್‌ಪಂಚಪಾಣ್ಯಾದಿ ೫೬೧

ಷಾಡ್ಜ್ಯಾಂಧ್ರೀ ನಂದಯಂತೀ ಚ ೪೧೬