ಸ ಕಂದ ಇತಿ ಕರ್ಣಾಟ- ೧೦೭೫

ಸಗಪಾಃ ಷಡ್ಜಕೈಶಿಕ್ಯಾಂ ೪೮೭

ಸಗಮಪಧೈಃ ಷಾಡ್ಜೀಸ್ಯಾತ್‌೪೮೯

ಸಂಕೀರ್ಣಾಯಂ ಸದಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೭೮

ಸಂಕೀರ್ಣಾ ಷಾಡವಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೩೦

ಸಂಕೀರ್ಣೇಯಂ ಸದಾ ಖ್ಯಾತಾ ೯೪೮

ಸಂಕೀರ್ಣೇಯಂ ಸದಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೨೦

ಸಂಕೀರ್ಣೇಯಂ ಸದಾ ಭಾಷಾ ೮೦೯

ಸಂಕೇತಮಾತ್ರಮಿತ್ಯಪರೇ ೧೦೯ಇ

ಸಂಗಚ್ಛಂತೇ, ನಿರಲ್ಪೋs೦ಶಾದ್‌೫೪೬

ಸಂಗ[ತಿಸ್‌]ತತ್ರ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೭೮೭

ಸಂಗತಿರ್ದೃಶ್ಯತೇಯತ್ರ ೮೪೧

ಸಂಗತಿರ್ನ್ಯಾಸಪರ್ಯಂತ- ೫೭೨

ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕೇ ತು ೨೧೭ಈ

ಸ ಚ ಲೋಕೇ ಓಹಾಡೀತ್ಯುಚ್ಯತೇ ೩೦೭ಇ

ಸ ಚ ವಾದ್ಯಂಶವದ್‌ದಶ- ೧೧೧ಋ

ಸ ಚ ವಿದಾರೀಮಧ್ಯೇ ಭವತಿ ೪೫೧ಉ

ಸ ಚ ಷಟ್‌ಪಂಚಾಶದ್‌ಭೇದ ೪೫೧ಇ

ಸ ಚಾವರೋಹೀ ಶಬ್ದ್ಯೇತ ೨೭೬

ಸಂಚಾರೀ ಯಥಾ ಧೈವತ್ಯಾಂ ೨೯೭ಈ

ಸಂಚಾರೀ ವರ್ಣಃ ೬೪೨ಎ

ಸಂಚಾರೀ ವರ್ಣಃ ೬೪೫ಏ

ಸಂಚಾರೀ ವರ್ಣಃ ೬೬೧ಎ

ಸಂಚಾರೀ ವರ್ಣಃ ೭೧೯ಎ

ಸ-ನಿ-ಧ-ಪ-ಮ-ಗ-ರೀತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ೧೮೪ಅ

ಸಂಚಾರೋs೦ಶಬಲಸ್ಥಾನಾಂ ೪೪೯

ಸತಿ ಧರ್ಮಿಣಿ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ೭೪

ಸ ತು ಝೊಂಬಡಕೋ ನಾಮ

ಸತ್ಯಂ, ಭೇದೋ ನಾಸ್ತಿ | ೨೪೫ಆ

ಸತ್ಯಮುಕ್ತಮ್‌| ೧೦೮ಆ

ಸತ್ಯಮುಕ್ತಮ್‌| ೧೧೧ಆ

ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ, ಔಡುವಿತ ೫೦೨ಆ

ಸತ್ಯಮುಕ್ತಮ್‌, ಮುಖ್ಯತ್ವಾದಸ್ಯ| ೬೪೦ಉ

ಸತ್ಯಮುಕ್ತಮ್‌ಸ್ವರಜಾತ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ೨೪೨ಆ

ಸತ್ತ್ವಾಸತ್ತ್ವೇ ತದಾ ಗುಣ- ೭೫

ಸ[ದಾ ಚೈ] ವ ಹಿ ಗಾತವ್ಯಾ ಗೀತಜ್ಞೈ-೧೧೧೬

ಸ ದೇಶೀರಾಗ ಭಾಷಾದಾ- ೧೦೪೪

ಸಧೃವತೀನಾಮಾಸಾಂ ತು ೪೦೯

ಸನಿಷಾದಾ ಅಗಾಂಧಾರಾ ೪೫೮

ಸನಿಧಪಮಗರಿಸ-ಪ್ರಸನ್ನಾಂತಃ ೩೬೮(೨)

ಸನಿಧಪಮಗರಿಸ- ಸರಿ-ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯಃ ೩೬೮ (೪)

ಸನಿಷಾದಾಃ ಸ್ಮೃತಾ ಅಂಶಾ ೫೦೧

ಸನಿಷಾದಾಪನ್ಯಾಸೌ ೪೭೦

ಸನಿಷಾದಾಸ್ತ್ವಗಾಂಧಾರ್ಯಾಃ ೪೧೧

ಸನಿಷಾದೈರಪನ್ಯಾಸೌ ೪೬೦

ಸನ್ನಿವೃತ್ತಪ್ರವೃತ್ತಶ್ಚ ೩೨೯

ಸ ನ್ಯಾಸ ಏಕವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯ- ೪೫೦ಆ

ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶತ್ತಮಾ ಯಾ ತು ೧೦೬೭

ಸಪ್ತದಶಃ ಪ್ರಬಂಧಸ್ತು ೧೦೫೯

ಸಪ್ತದಶವಿಧತ್ವಮಸ್ಯಾಃ| ೫೪೦ಅ

ಸಪ್ತದಶಾಂಶಕಾಃ-ತತ್ರ ೫೪೦ಆ

ಸಪ್ತ (ನವ?) ಸಾಧಾರಣಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ೭೩೦

ಸಪ್ತಮಶ್ಚೈವ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೫೧೪

ಸಪ್ತಮಸ್ಯ ದ್ವಿತಿಯಂ ತು ೧೪೬

ಸಪ್ತಮಂ ಬಹುಮಿಚ್ಛಂತಿ ೮೩೯

ಸಪ್ತಮೀ ಕಥಿತಾ ಗಾಥಾ ೧೦೫೬

ಸಪ್ತರೂಪಗತಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೩೩೧

ಸಪ್ತವಿಧತ್ವಮಸ್ಯಾಃ| ೫೩೨ಅ

ಸಪ್ತವಿಂಶತಿ [ತ]ಮಾಸಾ ೧೦೬೩

ಸಪ್ತ ಸಾಧಾರಣಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೬೧೦

ಸಪ್ತ ಸಾಧಾರಣಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೭೦೫

ಸಪ್ತಸ್ವರಾ ಅಪನ್ಯಾಸಾಃ ೫೩೯ಎ

ಸಪ್ತಸ್ವರಾ ಅಪನ್ಯಾಸಾಃ ೫೪೯ಆ

ಸಪ್ತಸ್ವರಮೂರ್ಛನಾ ಚೇತಿ ೧೮೧ಆ

ಸಪ್ತಸ್ವರಾಂಶಾ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾ ೪೮೪ಋ

ಸಪ್ತಾಂಶಕಾಃ – ಶುದ್ಧೋ ೫೩೨ಆ

ಸಪ್ರಾಸಂ ಗೀಯತೇ ಯತ್ತದ್ ೧೦೮೯

ಸಮಧ್ಯಮಾವಪನ್ಯಾಸೌ ೪೫೬

ಸಮನಂತರಮಾರೋಹ- ೩೬೦

ಸಮನಂತರಸ್ವರಕೃತಂ ೩೫೭

ಸಮನಂತರಸ್ವರಮಾರುಹ್ಯ ೩೦೫ಅ

ಸಮನಂತರಸ್ವರೇಷು ೩೫೮

ಸಮನಂತರೌ ಸ್ವರೌ ದ್ವೌ ೩೪೬

ಸಮಂದ್ರಾ ಸಮಸ್ವರಾ ಚೈವ ೧೦೪೬

ಸಮಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ೧೧೨೬

ಸಮಸ್ವರಾ ಚ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ೧೦೪೭,

ಸಮಸ್ವರಾ ಚ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ೧೦೫೧

ಸಮಾ ಯತ್ರ ಯತೀಃ ಪಾದೇ ೧೧೫೯

ಸಮಾಕ್ಷರಾ (s) ಸಮಾ ಚೈವ ೫೯೯

ಸಮೂಹವಾಚಿನೌ ಗ್ರಾಮೌ ೧೬೭

ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸಪ್ತಭಿಶ್ಚೈವ ೧೩೦

ಸಂಪೂರ್ಣತ್ವಾದಮುಷ್ಯ ೬೨೦ಉ

ಸಂಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್| ೬೪೫ಊ

ಸಂಪೂರ್ಣಾ [ಕಥಿತಾ] ಹ್ಯೇಷಾ ೮೭೭

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಗೀಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ೯೬೬

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಚ ಮತಾ ನಿತ್ಯಂ ೮೭೧

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಚೈವ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೮೩೨

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಟಕ್ಕರಾಗೋತ್ಥಾ ೯೭೬

ಸಂಪೂರ್ಣಾs೦ತರಭಾಷಾ ೧೦೨೨

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಪಂಚಮಾಚ್ಚೇಯಂ ೮೮೨

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ೪೨೦

ಸಂಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಅಷ್ಟ ೫೨೮ಉ

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಷಾಡವಾ (ಚ)| ೫೨೫ೠ

ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಸುಸ್ವರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೩೭

ಸಂಪ್ರದಾನಃ ಸೈವ ದ್ವಿಕಲ ೩೧೨ಅ

ಸಂಭಾವಿತಾ (……..) ೩೭೮ಇ

ಸಂಭಾವಿತಾ ಗುರುರ್ವೃತ್ತೌ ೩೭೭

ಸಂಭಾವಿತಾ ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೩೭೨

ಸಂಭಾವಿತಾ ತೃತೀಯಾ ಚ ೩೭೦

ಸಂಭಾವಿತಾ ತೃತೀತಾ ಚ ೫೯೦

ಸಂಭೋಗಶೃಂಗಾರೋ sಸ್ಯ ೬೯೩ಈ

ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪ್ರತಿತಾಲೇನ ೧೧೧೭

ಸಂಯೋಗೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಯತ್ರ ೮೫೦

ಸಂವದನಾತ್ ಸಂವಾದೀ ೧೧೦ಈ

ಸಂವಾದಕಪದೋಪೇತಃ ೧೦೯೧

ಸಂವಾದಶ್ಚೈವ ಕರ್ತವ್ಯಃ ೮೫೭

ಸಂವಾದಿನಸ್ತು ಪುನಃ ಸಮ- ೧೧೩ಆ

ಸಂವಾದಿಪ್ರಯೋಗೋ ಯಥಾ – ೧೧೫ಅ

ಸಂವಾದಿಮಂಡಲಂ ಯಥಾ ೧೧೪ಇ

ಸಂವಾದಿಲೋಪಾದೌಡುವಿತ ೨೦೧ಅ

ಸಂವಾದ್ಯಲೋಪಾದ್ ಗಾಂಧಾರೀ ೫೧೧

ಸಂವಾದ್ಯಲೋಪಾದ್ ಸಪ್ತ್ಯತಾಃ ೫೧೩

ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಪಾದಮೇಕಂ ತು ೧೦೮೯

ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಮೂರ್ಛನಾಂ ಜಾತಿ- ೨೬೩

“ಸಂಹಾರೇ ಕೈಶಿಕಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ೬೩೪

ಸ ರಿ ಗ – ಗಮ ಪ – ಉತ್ತರಾಯತಾ ೨೬೭(೩)

ಸರಿಗಮಪಧನಿ ನಿಧಪ – ವೇಣುಃ ೩೬೮(೮)

ಸರಿಗಮಪಧನಿಸ – ಕಂಪಿತಃ ೩೬೮(೯)

ಸರಿಗಮಪಧನಿಸ – ಕುಹರಿತಃ ೩೬೮(೧೦)

ಸರಿಗಮಪಧನಿಸನಿ – ಪ್ರಸನ್ನಾದ್ಯಂತಃ ೩೬೮(೩)

ಸರಿಗಮಪಧನಿಸ – ಪ್ರಸನ್ನಾದಿಃ ೩೬೮(೧)

ಸರಿಗಮಪಧನಿಸ – ರೇಚಿತಃ ೩೬೮(೧೧)

ಸ ರಿ ಗ ಮ – ಗ ಮ ಪ |ಹರಿಣಾಶ್ವಾ ೩೬೯ (೨)

ಸರಿಮಪಧೈರಂಶೈಃ ಸ್ಯಾದ್ ೪೮೯

ಸರ್ಪಾಣಾಮಯನಃ ಷಷ್ಠಃ ೨೨೩

ಸರ್ವತ್ರ ಗ್ರಾಮರಾಗೇಷು ೯೬೦

ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಾಸಸಹಿತಾ ೧೧೭೦

ಸರ್ವದಾ ಚ ತಥಾ ದೇವಿ ೧೦೬

ಸರ್ವರಸಾತ್ಮಿಕಾ, ಧ್ರುವಾಗಾನೇ ೫೪೦ಊ

ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಸ ಗ್ರಾಮೋ ೧೬೭

ಸರ್ವಸಾಮ್ಯಾತ್ ಸಮೋ ಜ್ಞೇಯಃ ೩೩೮

ಸರ್ವಸ್ವದಕ್ಷಿಣೋ ದೀಕ್ಷಾ ೨೨೫

ಸರ್ವಸ್ವರಾಣಾಂ ನಾಶೋsತ್ರ ೫೧೭

ಸರ್ವಸ್ವರಾಣಾಂ ಪ್ರವರೋ ೫೧೮

ಸರ್ವಾಂಶಾ ನಾಮಕೃನ್ನ್ಯಾ ಸಾ ೪೬೨

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಾಂ ಸರಸಿಜ- ೧೦೩೭

ಸರ್ವಾಸಾಮೇವ ಜಾತೀನಾಂ ೪೮೨

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಚ ೯೩೪

ಸರ್ವೋಪಕರಣಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ೬೪೨ಊ

ಸರ್ಷಭಃ ಸ್ಯಾದಪನ್ಯಾಸೋ ೪೭೨

ಸ ಸರ್ವೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಯೇಷು ೬೦೨

ಸ ಸರ್ವೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಯೇಷು ೬೭೭

ಸ ಸ ಸ – ನಿವೃತ್ತಪ್ರವೃತ್ತಃ ೩೬೮(೭)

ಸ ಸ ಸ – ಬಿಂದುಃ ೩೬೮(೬)

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೪೨ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೯೦ಔ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೯೫ಔ

ಸಹಸಾ ತಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ೨೯೬ಅ

ಸಾ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಃ ಪಂಚ ೨೫೨ಉ

ಸಾ ಚ ಮಂದ್ರಗತಿಸ್ತ್ರಿಧಾ ೪೪೦ಆ

ಸಾ ಚ ಮೂರ್ಛನಾ ದ್ವಿವಿಧಾ ೧೮೭ಅ

ಸಾ ಚ ವಿದಾರೀ ದ್ವಿವಿಧಾ ೪೩೨ಆ

ಸಾ ಚೈಕಾsನೇಕಾ ವಾ? ೨೮ಆ

ಸಾ ಚೈಕಾsಪಿ ದ್ವಿಧಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೩೦

ಸಾತವಾಹನಿಕಾ ಚೈವ ೭೬೦

ಸಾಧಾರಣಕೃತಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ೪೦೧

ಸಾಧಾರಣಕೃತಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೮೨೨

ಸಾಧಾರಣಕೃತಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೮೨೮

ಸಾಧಾರಣಕೃತಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೮೫೦

ಸಾಧಾರಣಕೃತಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೮೮೦

ಸಾಧಾರಣಕೃತಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೮೮೫

ಸಾಧಾರಣಕೃತಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೫೦

ಸಾಧಾರಣೀ ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೫೮೭

ಸಾಧಾರಿತಾ ತೃತೀಯಾ ತು ೭೬೮

ಸಾಧಾರಿತಾ sವಮರ್ಶೇ ೭೩೭

ಸಾಪ್ತಸ್ವರ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್- ೪೬೯

ಸಾ ಭವೇದ್ ದ್ವಿಪದೀ ನಾಮ ೧೧೧೦

ಸಾರೀಗಾಮಾಪಾಧಾ – ಸಮ ೩೬೮(೫)

ಸಾಮವೇದಾತ್ ಸ್ವರಾ ಜಾತಾಃ ೧೬೯

ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಚ ವಿಶೇಷಂ ಚ ೮೫೩

ಸಾಂಪ್ರತಂ ಶ್ರುತಿಭಿನ್ನಸ್ಯ ೬೫೭ಅ

ಸಾವಿತ್ರೀ ಚಾರ್ಧಸಾವಿತ್ರೀ ೨೨೩

ಸಾ ಸಂಕೀರ್ಣಾ sಥ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೮೦೦

ಸಿಂಧುದೇಶಸಮೂದ್ಭೂತಾಂ ೮೭೩

ಸಿಂಧುವಿಷಯಸಂಭೂತಾಂ ೮೨೬

ಸಿಂಧುವಿಷಯಸಂಭೂತಾಂ ೯೦೫

ಸಿದ್ಧಃ ಸ್ವರಜನಕಾನಾಂ ೬೫

ಸುಸಂಪೂರ್ಣಾಸ್ವರಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೧೬

ಸುಸಂಪೂರ್ಣಾಸ್ವರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೭೯೧

ಸುಸಂಪೂರ್ಣಾಸ್ವರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೧೪

ಸುಸಂಪೂರ್ಣಾಸ್ವರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೩೧

ಸುಸಂಪೂರ್ಣಾಸ್ವರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೪೫

ಸುಸಂಪೂರ್ಣಾಸ್ವರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೫೩

ಸುಸಂಪೂರ್ಣಾ ಸ್ಮೃತಾ ನಿತ್ಯಂ ೮೦೯

ಸೂಕ್ಷ್ಮಶ್ಚೈವಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಶ್ಚ ೨೪

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಕ್ರೈ – ೬೪೭

ಸೂಕ್ಷ್ಯೈಶ್ಚ ಪ್ರಚಲೈರ್ವಕ್ರ್ಯ – ೫೯೫

ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ನಾದೋ ಗುಹಾವಾಸೀ ೨೫

ಸೂತ್ರಧಾರಪ್ರವೇಶೇ sಸ್ಯ ೬೪೫ಋ

ಸೂರ್ಯಕ್ರಾಂತೋ ಗಜಕ್ರಾಂತೋ ೨೧೯

ಸೂರ್ಯಕ್ರಾಂತೋ ಗಜಕ್ರಾಂತೋ ೨೨೧

ಸೈಂಧವೀ ಚೈವ ಕರ್ತವ್ಯಾ ೮೨೬

ಸೈಂಧವೀ ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ೭೯೧

ಸೈವ ಮಾಗಧೀ ಗೀತಿಃ (ಯದಾ) ೩೮೮ಈ

ಸೋದಾಹರಣಮೇತಾಸಾಂ ೭೭೪

ಸೋಮೇನ ಗೀತೋ ಗಾಂಧಾರೋ ೧೫೮

ಸೌತ್ರಾಮಣಿಶ್ಚ ಚಿತ್ರಾ ಚ ೨೨೦

ಸೌತ್ರಾಮಣಿಶ್ಚ ಚಿತ್ರಾ ಚ ೨೨೨

ಸೌಭಾಗ್ಯಕೃಚ್ಚ ಕಾರೀರೀ ೨೨೮

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಿಕಾ ತು ಭಾಷೇಯಂ ೭೮೯

ಸೌವೀರಕಸ್ಯ ಗಾಂಧಾರೋ ೬೮೩

ಸೌವೀರಕೇ ಚತಸ್ರಸ್ತು ೭೫೦

ಸೌವೀರೀ ಪ್ರಥಮಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೬೭

ಸ್ತ್ರೀಗವೀಷು ಯಥಾ ತಿಷ್ಠನ್ ೧೩೨

ಸ್ಥಾನತ್ರಯೇ sಪಿ ಸದೃಶಧ್ವನಿಂ ೨೮೭ಅ

ಸ್ಥಾನಾನೀ ತ್ರೀಣ್ಯುಕ್ತಾನಿ ಕಾಕು- ೨೫೯ಆ

ಸ್ಥಾನಾಂತರಮಾರುಹ್ಯ ೩೫೯

ಸ್ಥಾನೇ ಚಾಲಂಕಾರಂ ಕುರ್ಯಾನ್ನ ೩೬೫

ಸ್ಥಾಯಿವರ್ಣಾದೃತೇ ಚೈಷಾಂ ೩೩೫

ಸ್ಥಾಯಿಸಂಚಾರಿಣೌ ಚೈವ ೨೭೦

ಸ್ಥಿತಂ ಚ ಗಮಕಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ೧೧೩೮

ಸ್ನಿಗ್ಧಶ್ಚ ಸುಕುಮಾರಶ್ಚ ೩೬

ಸ್ಫುರಿತಂ ತತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಂ ೯೨೮

ಸ್ಯಾತಾಂ ನಿಷಾದಗಾಂಧರಾ- ೪೬೨

ಸ್ಯಾತ್ ಕಲೋಪನತಾ ಚೈವ ೧೯೨

ಸ್ಯಾತ್ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾಜಾತೇಃ ೬೨೪

ಸ್ಯಾತ್ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾಜಾತೇಃ ೬೪೯

ಸ್ಯಾತ್ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾಜಾತೇಃ ೬೮೯

ಸ್ಯಾತ್ ಷಡ್ಜೋದೀಚ್ಯವತ್ಯಂಶೈಃ ೪೬೦

ಸ್ಯಾತ್ ಷಾಡ್ಜೀ ಧೈವತೀಜಾತ್ಯೋಃ ೭೧೦

ಸ್ಯಾತ್ ಷಾಡ್ಜೀ ಧೈವತೀಜಾತ್ಯೋಃ ೭೨೬

ಸ್ಯಾದಿಯಂ ಷಾಡವಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೭೬

ಸ್ಯಾನ್ಮದ್ರರ್ಷಭಸಂಚಾರೋ ೪೭೬

ಸ್ಯಾನ್ನಿವೃತ್ತಪ್ರವೃತ್ತಶ್ಚ ೩೩೯

ಸ್ಯಾನ್ನಿಷಾದಾಚ್ಚಗಾಂಧಾರೋ ೪೭೧

ಸ್ತೋತೋಗತಾ ಸಮಾ ಚೈವ ೧೧೬೦

ಸ್ವಕಂ ಕುಲಂ ತು ಸಂಗೃಹ್ಣನ್ ೬೫೨

ಸ್ವಯಂ ಯೋ ರಾಜತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ೯೫

ಸ್ವರಗ್ರಾಮೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನಃ ೧೩೩

ಸ್ವರಜಾತಿತ್ವಾದ್ ಗಾಂಧಾರೋ ೫೪೨ಉ

ಸ್ವಜಾತ್ಯನ್ಯತಮಾಶ್ಚೈಚ ೬೧೯

ಸ್ವರತೇನಕಸಂಯುಕ್ತೈಃ ಸಾ ೧೦೮೪

ಸ್ವರದ್ವ ಯೇ ಹ್ಯೇಲಯಾ ೩೦೮ಅ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೨೯ಐ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೪೨ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೪೫ಓ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೫೦ಓ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೫೬ಅಃ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೬೧ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೬೯ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೭೧ಅಃ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೭೩ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೮೨ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೮೪ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೮೮ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೯೦ಔ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೯೩ಏ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೯೫ಔ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೬೯೮ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೭೧೧ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೭೧೩ಓ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೭೧೫ಓ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೭೧೭ಓ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೭೧೯ಓ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೭೨೨ಒ

ಸ್ವರಪಸಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೭೨೫ಒ

ಸ್ವರಪದಗೀತೇ ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಾದಿ ೭೨೭ಒ

ಸ್ವರಪಾಟಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೧೦೮೨

ಸ್ವರಪಾಟ್ಯೆಃ ಪ್ರಗೀತಸ್ತು ೧೦೯೬

ಸ್ವರಪಾಟೈರ್ನಿಬದ್ಧಂ ಚ ೧೦೯೫

ಸ್ವರಪ್ರಯೋಗಃ ಕರ್ತವ್ಯೋ ೩೮

ಸ್ವರವರ್ಣ ವಿಶೇಷಣ ೫೮೧

ಸ್ವರವಲ್ಲಿತಿಕಾ ಏಷಾ ೧೦೧೮

ಸ್ವರವ್ಯಂಜನರೂಪೇಣ ೬

ಸ್ವರಾಶ್ರುತ್ಯೋಸ್ತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ೫೫

ಸ್ವರಾಃ ಸರಂತಿ ಯದ್ ವೇಗಾತ್ ೬೭೯

ಸ್ವರಾಣಾಂ ದೃಶ್ಯತೇ ವೇಗಸ್ತೇನ ೭೦೨

ಸ್ವರಾಣಾಮಂಗಹಾರೈರ್ಯ – ೪೯೪

ಸ್ವರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯಮತ್ವಾಚ್ಚ ೧೩೪

ಸ್ವರಾಣಾಂ ಶ್ರುತುಕಾರ್ಯತ್ವ- ೫೭

ಸ್ವರಾತ್ಮಕತ್ವಾನ್ಮೂರ್ಛನಾನಾಂ ೨೩೨ಈ

ಸ್ವರಾಂತರಾಣಾಂ ವಿಸ್ತಾರಂ ೧೩೪

ಸ್ವರಾಂತರಾವಿಭಾಗಾತ್ ೨೯ಇ

ಸ್ವರೈಃ ಪದೈಶ್ಚ ಪಾಟೈಶ್ಚ ೧೧೮೬

ಸ್ವರೈಶ್ಚ ಶ್ರುತಿಭಿಃ ಪೂರ್ಣಾ ೫೯೪

ಸ್ವರ್ಯತೇ ದೇಶಭಾಷಾಯಾಂ ೭

ಸ್ವಲ್ಪದ್ವಿಶ್ರುತಿಕಶ್ಚೈವ ೬೮೫

ಸ್ವಾಹಾಕಾರಸ್ತನೂನಪಾತ್ ೨೨೫

ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃಚ್ಚ ವಷಟ್‌ಕಾರಃ ೨೩೦

ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃದ್‌ಬಹುಸೌವರ್ಣೋ ೨೧೮

ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃದ್‌ಬಹುಸೌವರ್ಣೋ ೨೨೦

ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಗೃಹ್ಯತೇ ಯತ್ರ ೧೧೮೧

 

ಹಕರೌಕಾರಯೋರ್ಯೋಗಾ – ೫೯೬

ಹನ್ಯಾದನಂತರಾಯೇಣ ೨೫೧

ಹಂಸಸ್ಯೇವ ಗತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ೧೧೨೬

ಹಯಲೀಲಾಕೃತಂ ಸರ್ವಂ ೧೦೯೩

ಹರ್ಷಪೂರೀ ತೃತೀಯಾ ತು ೭೫೮

ಹಸಿತವತ್ ಸ್ವರತ್ರಯಾ ೩೧೩ಅ

ಹಾಸ್ಯಶೃಂಗಾರಯೋಃ ಕಾರ್ಯೌ ೧೬೦

ಹಿಂದೋಲಕಸ್ತು ವಿಜ್ಞೇಯೋ ೭೦೧

ಹಿಂದೋಲೇ ಭಿನ್ನವಲಿತಾ ೯೬೯

ಹುಂಕಾರವತ್ ಸಮ(ನಂ)ತರಂ ೩೧೮ಅ

ಹುಂಕಾರವದಾರೋಹೇದ- ೩೬೨

ಹೃದ್ಯಾ ಮನೋಹರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೦೮

ಹೃಷ್ಯಕಾಮೂರ್ಛನಾ ತಾಲಃ ೫೭೬

ಹೇಮವತೀ ಕುಸುಮವತೀ ೧೧೪೮

ಹ್ರಾದಮಾನಃ ಸಂಪ್ರದಾನಃ ೩೨೬