(ಅಂಕಿಗಳು ಗ್ರಂಥಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.)

ಅಂಕಚಾರಿಣೀ ೧೦೬೩

ಆಡಿಲಾ ೧೦೫೭, ೧೦೮೩

ಅಶ್ವಲೀಲ ೧೦೬೦

ಆರ್ಯಾ ೧೦೫೬, ೧೦೭೬

ಏಕತಾಲೀ ೧೦೬೯, ೧೧೮೨

ಏಲಾ ೧೦೬೮, ೧೧೧೬, ೧೧೧೭, ೧೧೨೧, ೧೧೨೨, ೧೧೨೫, ೧೧೩೦, ೧೧೩೩, ೧೧೩೫, ೧೧೩೮, ೧೧೪೦, ೧೧೪೮, ೧೧೬೧, ೧೧೬೭

ಕಂದ ೧೦೫೫, ೧೦೭೫

ಕರಣ ೧೧೭೧, ೧೧೮೫

ಕರಣಯತಿ ೧೧೮೫

ಕರ್ಣಾಟಿಕಾಏಲಾ ೧೦೬೯

ಕಲಹಂಸ ೧೦೬೪, ೧೧೦೩

ಕಾಮಲೇಖಾ ೧೧೪೧, ೧೧೪೪

ಕುಸುಮವತೀ ೧೧೪೮

ಕೈವಾಟ ೧೦೬೬, ೧೧೦೯

ಕ್ರೌಂಚಪದ ೧೦೫೯, ೧೦೮೮

ಗಜಲೀಲ ೧೦೬೦, ೧೦೯೩

ಗಣೈಲಾ ೧೧೭೩

ಗದ್ಯ ೧೦೫೫, ೧೦೭೮

ಗಾಥಾ ೧೦೫೬, ೧೦೭೬

ಗೌಡದೇಶಜಾ (ಏಲಾ) ೧೧೭೦

ಘಟ ೧೦೬೪,,೧೧೦೪

ಚಕ್ರವಾಲ ೧೦೬೪, ೧೧೦೫

(ಚತುರಂಗ ೭೩೩, ೧೦೬೨, ೧೦೯೯)

ಚತುಷ್ಟದೀ ೧೦೫೭, ೧೦೮೪

ಚಂದ್ರಲೇಖ ೧೧೪೧, ೧೧೪೬

ಚಂದ್ರಿಕಾ ೧೧೫೮

ಚಂದ್ರಿಣೀ ೧೦೬೦

ಜಯವರ್ಧನ ೧೦೬೨, ೧೧೦೦

ತುರಗಲೀಲ ೧೦೯೨

ತೋಟಕ ೧೦೫೮, ೧೦೭೬

ತ್ರಿಪದೀ ೧೦೬೫

ತ್ರಿಭಂಗೀ ೧೦೬೧, ೧೦೯೮

ದಂಡಕ ೧೦೫೫, ೧೦೭೯

ದೋಧಕ ೧೦೫೮, ೧೦೭೬

ದ್ರಾವಿಡದೇಶಜಾ ಏಲಾ ೧೧೭೨

ದ್ವಿಪಥ ೧೦೫೬, ೧೦೭೬

ದ್ವಿಪದೀ ೧೦೬೭, ೧೦೬೭, ೧೧೦೪, ೧೧೧೦

ಧ್ವನಿಕುಟ್ಟನೀ ೧೦೬೯, ೧೧೮೦

ನಂದಾವತೀ ೧೧೨೦, ೧೧೩೦, ೧೧೩೩

ನಾದಾವತೀ ೧೧೨೦, ೧೧೨೨, ೧೧೨೫, ೧೧೩೨

ಪಾಟಕರಣ ೧೦೬೬, ೧೧೦೮

ಪ್ರತಾಪವರ್ಧನ ೧೦೭೩, ೧೧೮೯

ಪ್ರಭಾವತೀ ೧೧೪೮, ೧೧೫೦

ಬಂಧಕರಣ ೧೦೬೫, ೧೧೦೭

ಬಾಣಲೇಖಾ ೧೧೪೧, ೧೧೪೫

ಭದ್ರಾವತೀ ೧೧೨೦, ೧೧೩೫, ೧೧೩೭

ಮದನವತೀ ೧೧೪೮, ೧೧೫೦

ಮಾತೃಕಾ ೧೦೭೦, ೧೧೮೩

ಮಾತ್ರೈಲಾ ೧೧೪೧, ೧೧೭೩

ಮಾಲತೀ ೧೧೪೮, ೧೧೫೦, ೧೧೫೧, ೧೧೫೮, ೧೧೬೪

ಮುಕ್ತಾವಲೀ ೧೦೭೨, ೧೧೮೭

ಮೋಹಿನೀ ೧೧೫೮, ೧೧೬೫

ರಂಜನೀ ೧೧೫೮, ೧೧೬೩

ರತಿಲೇಖಾ ೧೧೪೧, ೧೧೪೩

ರಮಣೀ ೧೧೫೮, ೧೧೬೧

ಲಾಟೈಲಾ ೧೧೬೮

ವರ್ಣಸ್ವರ ೧೦೭೨, ೧೧೮೬

ವರ್ಣೈಲಾ ೧೧೪೭, ೧೧೫೬-೧೧೫೮, ೧೧೬೫, ೧೧೬೬, ೧೧೭೪

ವಸ್ತು ೧೦೫೮, ೧೦೮೭

ಶರಭಲೀಲ ೧೦೬೦, ೧೦೯೫

ಶಶಿಲೇಖಾ ೧೧೪೮, ೧೧೫೦

ಶುಕಚಂಚು ೧೦೬೧, ೧೦೯೬

ಶುಕಸಾರಿಕ ೧೦೫೯, ೧೦೯೦, ೧೦೯೧

ಷಟ್ಪದೀ ೧೦೬೫, ೧೧೫೯

ಸಂಕರೈಲಾ ೧೧೭೩

ಸಿಂಹಲೀಲ ೧೦೬೦, ೧೦೯೪

ಸಿಂಹವಿಕ್ರಾಂತ ೧೦೬೩, ೧೧೦೨

ಸ್ವರಾರ್ಧ ೧೦೭೧, ೧೧೮೪

ಹಂಸಪದ ೧೦೮೯

ಹಂಸಾವತೀ ೧೧೨೦, ೧೧೨೬, ೧೧೨೬

ಹಯಲೀಲಾ ೧೦೯೨, ೧೦೯೩

ಹೇಮವತೀ ೧೧೪೮