(ಅಂಕಿಗಳು ಗ್ರಂಥಭಾಗಗಳನೂ ನಂತರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಯಾ ಗದ್ಯಖಂಡಗಳ ಅವಯವಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.)

ಅಂಶಕೈಗ್ರಾಮರಾಗಾಂಸ್ತು ೪೯೧

ಅಂಶವಚ್ಚಗ್ರಹಾ ಜ್ಞೇಯಾಃ ೪೮೧

ಅಂಶಶ್ಚ ಷಡ್ಜೋ ನ್ಯಾಸಶ್ಚ ೬೮೩

ಅಂಶಸ್ವರಂ ಚತುರುಚ್ಚಾರ್ಯ ೩೧೬ಅ

ಅಂಶಸ್ವರಃ ಪರೋ ಯಸ್ಮಾ ೪೪೦ಇ

ಅಂಶಸ್ಯ ವಿವಾದೀ ಯೋ ನ ೪೩೩ಆ

ಅಂಶಾ ಏವಾಪನ್ಯಾಸಾಃ ೫೬೮ಆ

ಆಂಶಾ ಏವಾಪನ್ಯಾಸಾಃ| ೫೭೪ಆ

ಅಂಶಾಃ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಃ ಷಡ್ಜ- ೫೪೬

ಆಂಶಾಃ ಸ್ಯುಃ ಪಂಚ ಷಡ್ಜಾಯಾ ೪೫೩

ಅಂಶಾಃ ಸ್ಯೂ ರಕ್ತಗಾಂಧಾರ್ಯಾಂ ೫೫೪

ಅಂಶಾಚ್ಚತುರ್ಥಂ ಪಂಚಮಂ ೨೯೫ಅ

ಅಂಶಾತ್ತಾರಗತಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್‌೪೩೯

ಅಂಶಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಗಮನಮ್‌| ೫೩೭ಏ

ಅಂಶಾಸ್ತು ಷಡ್ಜಕೈಶಿಕ್ಯಾಂ ೪೫೮

ಅಂಶೋ ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮ್ಯಾಂ ೫೬೯

ಅಂಶೋ ನಿಷಾದವತ್ಯಾಸ್ತು ೪೫೭

ಅಂಶೋ ವಾದ್ಯೇವ, ಪರಂ ಗ್ರಹಸ್ತು ೪೨೮ಈ

ಅಕಾರಾನ್ಯಾಂತಸಂಭಿನ್ನಂ ೧೫೧

ಅಕ್ಷರೈರ್ಗೀಯತೇ ಸಮ್ಯಕ್‌೧೧೦೯

ಅಗ್ನಿಗೀತಃ ಸ್ವರಃ ಷಡ್ಜ- ೧೫೮

ಅಗ್ನಿಚಿದ್‌ದ್ವಾದಶಾಹಶ್ಚ ೨೨೪

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೋsತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೋ ೨೧೭

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೋsತ್ಯಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೋ ೨೧೯

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೋsಥ ದರ್ಶಶ್ಚ ೨೨೭

ಅಂಗಸಮಾಪ್ತೌ ಕಾರ್ಯ- ೪೫೦ ಉ

ಅಂಗಿರಾಃ ಕಂಕಸಂಜ್ಞಶ್ಚ ೨೨೬

ಆಜಾ ವದತಿ ಗಾಂಧಾರಂ ೧೦೫

ಅತಃ ಅಹಮೇವ ವದಾಮಿ ೧೦೯ಉ

ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ೩೯೮

ಅತ ಏವ ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ೪೩೫ ಆ

ಆತ ವಿವಾಹ-೪೪೮ ಇ

ಅತ ಏವೋಕ್ತಮ್‌- ೨೭೭ಆ

ಅತಃ ಪರಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯಂತೇ ೨೭೦

ಅತಃ ಪರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಂತೇ ೮೬೪

ಅತಃ ಪರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ೧೯೧

,, ೮೯೦

,, ೯೬೨

,, ೧೦೩೮

ಅತ್ರ ವೇದಶಬ್ದಪರ್ಯವಸಿತಾ ೩೯೦ಅ

ಅತ್ರಾದೌ ಜಾತ್ಯಾದಿಪ್ರಯೋಗೋ ೪೨೮ಅ

ಅತ್ರೈವತ್ರ್ಯಧಿಕಃ ಖ್ಯಾತಃ ೧೦೭೦

ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ- ೭೮ಅ

,, ೭೮ಅ

ಅತ್ರೋಚ್ಯತೇ-ಏಕೋsನೇಕೋ ೯೮ಆ

,, ೧೦೪ಅ

ಅತಃ ಅಹಮೇವ ವದಾಮಿ| ೧೦೯ಉ

ಅಥ-ಕಿಮುಚ್ಯತೇ ಗ್ರಾಮ-೧೬೫ಅ

ಅಥ ಗೀತಿಂ ಪ್ರವಕ್ಟಾಮಿ ೩೬೯

ಅಜಾ ವದತಿ ಗಾಂಧಾರಂ ೧೦೫

ಅಥ ಬಹುತ್ವಮಾಹ- ೪೪೮ಅ

ಅಥ ರಂಜಿತಸ್ತು ಸಮ- ೩೫೦

ಅಥವಾ – ೫೮೧

ಅಥವಾ s೦ತರಸ್ವರ- ೩೦೨ಈ

ಅಥವಾ ಮಂದ್ರಸ್ವರಾತ್‌ ೨೯೫ಇ

ಅಥವಾ ಮಂದ್ರಸ್ವರಾತ್‌ ೨೯೭ಅ

ಅಥವಾ ಸಕಲಸ್ಯ ರಾಗಾದೇಃ ೪೨೪ಇ

ಅಥವಾ ಸಗಮಾ ಮಗಸಾ ೩೧೧ಆ

ಅಥವಾ(?) ಸಗ ಗಪ ಪನಿ ೩೦೬ಅ

ಅಥವಾ – ಸರಿಗಮ ಮಗರಿಸ ೩೧೪ಅ

ಅಥ ಸಂಚಾರಿಜಾನ್ ಭೂಯಃ ೩೨೨

ಅಥಾಂಶಃ ಕಥ್ಯತೇ – ಅಂಶ- ೪೩೧ಅ

ಅದ್ಭುತೇ ವಿಸ್ಮಯೇ ಹಾಸ್ಯೇ ೭೧೬ಊ

ಅಧಿರುಹ್ಯ ಸ್ವರಾಂಸ್ತ್ರೀನ್‌೩೫೩

ಅಧುನಾ ತಾನಾನಾಂ ಯಜ್ಞ – ೨೧೬ಅ

ಅಧುನಾ ತಾನಾನಾಂ ಯಜ್ಞ – ೨೧೮ಅ

ಅಧುನಾ ಶ್ರುತೀನಾಮಾನಂತೃಂ ೪೮ಅ

ಅಧುನಾ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ೧೫೨

(ಅನಂತರಂ ತ್ರಿಸ್ವರಾನುರುಹ್ಯ) ೩೦೭ಅ

ಅನಪೇಕ್ಞ್ಯಾನ್ಯಜಾತೀರ್ಯೇ ೬೧೯

ಅನಂಶತ್ವಾತ್ ಕೈಶ್ವಿತ್ ಪುನಃ ೪೮೦ಆ

ಅನಯೋಸ್ತು ಸ ಪಂಚಮ್ಯೋ- ೪೧೦

ಅನಂಲಂಕೃತೇವ ನಾರೀ ೩೬೬

ಅನಿತೋsವ್ಯಾಪಕಶ್ಚಾಸೌ ೧೦೨ಅ

ಅನಿಯಮಾತ್ ಶ್ರುತಿಮಾತ್ರ ೪೪೩

ಅನುಪ್ರಾಸಸ್ತೃತೀಯೇ sಪಿ ೧೧೧೩

ಅನುವದನಾದನುವಾದೀ ೧೧೦ಉ

ಅನುವಾದಿತ್ವಂ ಚ ಪುನರೇಕ- ೧೧೮ಅ

ಅನುವಾದಿಪ್ರಯೋಗೋ ಯಥಾ ೧೨೦ಅ

ಅನುವಾದಿಮಂಡಲಂ ಯಥಾ – ೧೧೯ಆ

ಅನುವೃತ್ತಶ್ಚ ಯಶ್ಚೇಹ ೪೩೭

ಅನೇಕಗಮಕಾಕೀರ್ಣಾ ೧೧೭೧

ಅನೇಕದೇಶಭಾಷಾಭೀಃ ೧೦೯೭

ಅನೇಕರಾಗಸಂಕೀರ್ಣ – ೧೧೭೧

ಅನೇನ ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ವಾಸಾಂ ೫೨೮ಐ

ಅನೇನೈವ ವಿಧಾನೇನ ೩೭೫

ಅತಃಸ್ವರವಿವರ್ತಿನ್ಯೋ ೩೨

ಅಂತರಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ೪೪೬ ಈ

ಅಂತೇ ತು ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸಃ ೧೦೭೭

ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೧೧೬೮

ಅಂಧಕಾರಸ್ಥಿತಾ ಯದ್ವತ್ ೫೯

ಅಂಧಾಲೀ ವಿಶ್ರುತಾ ಲೋಕೇ ೮೯೦

ಅನ್ಯಥಾ ಚೋಕ್ಷಷಾಡವೇ ೨೬೬ಆ

ಅನ್ಯೇ ತು ದೇಶಿಸಂಬಂಧಾ- ೧೧೭೯

ಅನ್ಯೇ ತು ದ್ವಿರ್ನಿವೃತ್ತಾಂ ೩೮೯ಆ

ಅನ್ಯೇ ತು ನಿಗಪನ್ಯಾಸಾ ೫೫೯

ಅನ್ಯೇ (ತು) ಪುನರ್ದ್ವಿ ಪ್ರಕಾಲಾತಿ ೨೯ಅ

ಅನ್ಯೇ ತು ವೀಣಾಪ್ರಸ್ತಾರಂ ೮೦ಇ

ಅನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ರಾಗಾಣಾಂ ೨೬೬ಉ

ಅಪನ್ಯಾಸಸ್ತು ಗಾಂಧಾರಃ ೪೫೩

ಅಪನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಏವ ೫೪೪ಐ

ಅಪನ್ಯಾಸಾಶ್ಚ ನಿಷಾದ – ೫೩೩ಆ

ಅಪನ್ಯಾಸೌ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮೌ ೫೪೯ಅ

ಅಪರೇ ತು ವಾತಪಿತ್ತ ೩೪ಅ

ಅಪರೇ ತು ವೇಣ್ವಾದಯೋ ೩೭ಅ

ಅಪರೇ ತ್ವಿಂದ್ರಿಯವೈಗುಣ್ಯ- ೩೩ಆ

ಅಪಾಂಗಾಖ್ಯಸ್ತಥೋರ್ಮಿಶ್ಚ ೩೩೦

ಅಪಿಶಬ್ದಾದತ್ರಸಂಪೂರ್ಣೇsಪಿ ೪೪೫ಅ

ಅಬಲಾಬಾಲಗೋಪಾಲೈಃ ೧೪

ಅಭಿವ್ಯಂಜನಕತಾ ಚಾಪಿ ೫೩

ಅಮೀ ವರ್ಣಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೨೭೮

ಅಮೂರ್ತತ್ವಾಚ್ಚ ತಸ್ಯೇತಿ ೩

ಅಂಬಾಹೇರಿ ತು ಲಲಿತಾ ೭೫೬

ಅಯಮೇಕರೂಪತ್ವಾತ್ ೩೦೨ಆ

ಅಯಮೇವ ದ್ವಿರಭ್ಯಸ್ತೈ – ೩೦೧ಅ

ಅರ್ಥಾಮತ್ತ್ಯಾsನುಮಾನೇನ ೭೯

ಅರ್ಥಾಪತ್ತ್ಯಾ ಯದಿ ವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ – ೬೫

ಅರ್ಧಕಲಾಸಮಾರೋಹೀ ೩೫೦

ಅರ್ಧಕಾಲನಿವೃತ್ತಾ ಚ ೩೭೧

ಅರ್ಧಮಾಗಧೀ, (…….) ೩೭೮ಅ

ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಕಲಾಶೂನ್ಯೇ ೩೯೪

ಅರ್ಧಮಿತಿ ಪದಸಂಬಂಧ್ಯರ್ಧ – ೩೮೯ಇ

ಅರ್ಧಂ ಗೀತ್ವಾ ಪರಾರ್ಧಂ ತು ೧೦೮೫

ಅರ್ಧಂ ದ್ವಿತೀಯಮಸ್ಯಾಪಿ ೧೧೭೬

ಅರ್ಧಂ ಯತ್ರ ಸ್ವರೈರ್ಗೀತ್ವಾ ೧೦೯೩

ಅಲಘುಗಣೋಪೇತಾ ೧೧೫೦

ಅಲಂಕಾರಃ ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯಃ ೭೧೭ಐ

ಅಲಂಕಾರಃ ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯಮಃ| ೬೯೮ಏ

ಅಲಂಕಾರಃ ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯಮಃ| ೭೦೮ಎ

ಅಲಂಕಾರರಸೋಪೇತಾ ೧೧೧೯

ಅಲಂಕಾರಶಬ್ದೇನ ಮಂಡನಂ ೨೮೧ಉ

ಅಲಂಕಾರಾ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೩೬೯

ಅಲಂಕಾರಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೩೨೪

ಅಲಂಕಾರಾಸ್ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ ೩೬೭

ಅಲ್ಪತ್ವಂ ಚ ಬಹುತ್ವಂ ಚ ೪೨೬

ಅಲ್ಪತ್ವಂ ಚ ಬಹುತ್ವಂ ಚ ೬೪೭

ಅಲ್ಪತ್ವಂ ಚ ಬಹುತ್ವಂ ಚ ೭೩೪

ಅಲ್ಪರ್ಷಭಾ ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ೮೮೨

ಅಲ್ಪಾ ನಿಧಪಗಾಂಧಾರಾಃ ೫೫೦

ಅವರೋಹಂತಿ ಸ್ವರಾ ಯತ್ರ ೨೭೬

ಅವರೋಹೀ ತತ್ರ್ಯವ ಸಮ ೨೭೯ಊ

ಅವರೋಹೀ ವರ್ಣಃ| ೬೨೨ಔ

ಅವರೋಹೀ ವರ್ಣಃ| ೬೨೫ಎ

ಅವಿನಷ್ಟಂ ವಿಜ್ಞಾನೀಯಾತ್ ೧೪೮

ಅವಿಶ್ರಾಮೇಣ ತ್ರಿಸ್ಥಾನೇ ೬೦೦

ಅವಿಶ್ರಾಮೇಣ ತ್ರಿಸ್ಥಾನೇ ೬೬೬

ಅಶ್ವಕರ್ಣಾದಿವದ್ ರೂಢೋ ೫೮೫

ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತೋ ರಥಕ್ರಾಂತೋ ೨೧೯

ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತೋ ರಥಕ್ರಾಂತೋ ೨೨೧

ಅಶ್ವಪ್ರತಿಗ್ರತಿಹೋ ಬರ್ಹಿ- ೨೨೪

ಅಶ್ವಪ್ರತಿಗ್ರಹೋ  ರಾತ್ರಿ – ೨೨೭

ಅಷಾಡವಾ ನಿಷಾದೇsಶೇ ೪೯೭

ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ತಮಾ ತ್ವೇಲಾ ೧೦೬೮

ಅಷ್ಟಮಸ್ಯ ತೃತೀಯಂ ತು ೧೪೫

ಅಷ್ಟಮಾತ್ರಾ ತು ವಿದ್ವದ್ಭಿರ್ದಕ್ಷಿಣೇ ೩೯೪

ಅಷ್ಟಮೀ ಸೈಂಧವೀ ಚೈವ ೭೫೫

ಅಷ್ಟಾದಶಶ್ವಾಶ್ವಲೀಲ ೧೦೬೦

ಅಷ್ಟಾಭಿರಧಿಕಾ ರಮ್ಯಾ – ೧೧೮೯

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ಸಂಖ್ಯಸ್ತು ೧೦೬೩

ಅಷ್ಟೌ ಚ ಮುನಿನಾ ಖ್ಯಾತಾ – ೧೦೭೩

ಅಷ್ಟೌ ಮಾತ್ರಾ ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗೇ ೩೭೩ಆ

ಅಸಂಖ್ಯಾತಾಸ್ತು ಕಥಿತಾ ನ – ೧೦೫೩

ಅಸಂಪೂರ್ಣಸ್ವರಾ ನಿತ್ಯಮಂ – ೮೦೨

ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಂ ಚ ದೇವ – ೧೭೧ಈ

ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಂ ಚೈತೇಷಾಂ ೧೦೮ಈ

ಅಸಾಧಾರಣತ್ವಾತ್ ಷಡ್ಜಾ – ೧೦೪ಆ

ಅಸಾಧಾರಣತ್ವೇನ ತಾಭ್ಯಾಂ ೧೭೧ಇ

ಅಸುರಾಣಾಂ ಕುಲೇ ಜಾತೋ ೧೫೪

ಅಸೌ ಭಿನ್ನಪಂಚಮಃ ೬೪೩ಅ

ಅಸ್ತ್ಯೇವ ಮೂರ್ಛನಾಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಂ ೨೪೨ಅ

ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುತಮೇ ಋಷಭ ೪೮೦ಅ

ಅಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗೇ ಚತುಃಶ್ರುತಿ- ೬೯೫ಇ

ಅಸ್ಯಾಂ ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮ ೫೬೨ಅ

ಅಸ್ಯಾಂ ಗಾಂಧಾರೋ ನ್ಯಾಸಃ ೫೫೭ಅ

ಅಸ್ಯಾಂ ಗಾಂಧಾರೋ ನ್ಯಾಸಃ ೫೭೧ಅ

ಅಸ್ಯಾಂ ಗಾಂಧಾರೋ ನ್ಯಾಸಃ ೫೭೭ಅ

ಅಸ್ಯಾಂ ದ್ವೌ ಯದಿ ತಾಲೌ ೧೧೮೦

ಅಸ್ಯಾಂ ಪಂಚಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೫೬೮ಅ

ಅಸ್ಯಾಂ ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ| ೫೫೩ಅ

ಅಸ್ಯಾಂ ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ| ೫೬೫ಅ

ಅಸ್ಯಾಮಾಂಧ್ರ್ಯಾಂ ಗಾಂಧಾರೋ ನ್ಯಾಸಃ ೫೭೪ಆ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಅನ್ಯಾಂ ಜಾತಿಂ ೬೫೩ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಕಕುಭಃ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮ – ೭೧೩ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಕೈಶಿಕೀರಕ್ತ – ೫೦೦ಅ

ಅಸ್ತಾರ್ಥಃ – ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೋ ೭೧೯ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಗೌಡಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮಃ ೬೭೩ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಗೌಡಕೈಶಿಕೋ ೬೭೧ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಗೌಡಪಂಚಮಃ ೬೬೯ಅ

(ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ -) ಚತುಃಶ್ರುತೇಃ ೬೫೯ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಟಕ್ಕರಾಗಃ ೬೮೨ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಟಕ್ಕಸೈಂಧವರಾಗಃ ೭೨೭ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ತಥಾ ತೇನ ಪ್ರ ಕಾರೇಣ ೫೧೦ಅ

(……..ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ -) ತೇಷು [ಸಪ್ತ] ೫೦೮ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ತ್ರಿಜಾತಿಕೋ ಗಣ ೪೮೪ಅ

(ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ-) ಧೈವತೀಮಧ್ಯಮಾ ೬೯೫ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ನರ್ತರಾಗೋ ಮಧ್ಯಮ – ೭೦೮ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ನಿಷಾದೇs೦ಶೇ ೪೯೮ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥ ಪಂಚಮಷಾಡವಃ ೭೨೨ಅ

(ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ-) ಬೋಟ್ಟರಾಗಃ ೬೯೦ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ಭಮ್ಮಾಣಪಂಚಮೋ ೭೧೫ಅ

(ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ-) ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮಃ ೬೫೦ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ಭಿನ್ನತಾನೋ ೬೬೧ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ಭಿನ್ನಪಂಚಮೋ ೬೪೫ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ಭಿನ್ನಷಡ್ಜಃ ೬೪೨ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮಾ ೬೪೦ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥ- ಮಾಲವಕೈಶಿಕೋ ೬೯೮ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ರೂಪಸಾಧಾರಿತಃ ೭೧೭ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ರೇವಗುಪ್ತಃ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮ- ೭೨೫ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ವೇಸರಪಾಡವಃ ೬೮೮ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥ ಶಕಃ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮ ೭೧೧ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ತಃ- ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕ- ೬೪೮ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ಶುದ್ಧ ಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮೋ ೬೨೭ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥ- ಶುದ್ಧಕೈಶಿಕೋ ೬೨೯ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ಶುದ್ಧಷಾಡವೋ ೬೨೨ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ – ಶುದ್ಧಸಾಧಾರಿತೋ ೬೨೫ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾಯಾ ೫೦೪ಅ

ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ- ಸೌರವೀರಕಃ ೬೮೪ಅ

(ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ-) ಹಿಂದೋಲಕೋ ೬೯೨ಅ

ಅಸ್ಯಾಶ್ಚ ದಶಾಂಶಕಾಃ| ೫೨೮ಅ

ಅಸ್ಯಾಶ್ಚ ಧೈವತಾದಿ- ೫೨೮ೠ

ಅಹಂತೇ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ೭೪೬

 

ಆಕಾರೋಕಾರತಯಾ ದೀ- ೩೬೩

ಆಕ್ರಾಂತಂ ಧ್ವನಿನಾಂ ಸರ್ವಣ ೧೨

ಆಕ್ರೀಡಿತಲಯೋ ಯಸ್ತು ೩೩೯

ಆಕ್ರೀಡಿತವದಾರೋ ಹಾ ೨೯೦ಅ

ಅಕ್ಕಿಪ್ತಕಸ್ತ್ರಿಸ್ವರಜಃ ೩೫೫

ಆಕ್ಷಿಪ್ತವಚ್ಚತುರ್ಭಿಃಸ್ವ- ೩೫೬

ಆಕ್ಷಿಪ್ತಿಕಾ ……………….. ೬೨೨ಖ

ಆಗಮಸ್ಥಃ ಸ್ವರೋದ್ಧಾರಃ ೧೫೧

ಆಚಾರ್ಯಣಾಂ ಪರಿಭಾಷೇತಿ ೧೦೯ಈ

ಆದಾಯ ಗೀಯತೇ ಯಸ್ಯಾ – ೧೧೫೩

ಆದಾವಾರೋಹೀ ಸಂಯುಕ್ತಂ ೧೧೦೨

ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಯನಶ್ಚ ೨೨೩

ಆದೌ ನಾದಾವತೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೧೧೨೦

ಆದೌ ಪದಮುಚ್ಚಾರ್ಯ (ತು) ೩೬೦

ಆದೌ ರಾಗಃ ಸಗಮಕ – ೧೦೯೬

ಆದ್ಯಂತಯೋಃ ಪ್ರಸನ್ನತ್ವಾತ್ ೩೩೭

ಆದ್ಯಂ ತೃತೀಯಂ ತತೋ ೩೦೩ಅ

ಆದ್ಯಂ ಪದದ್ವಯಂ ಯತ್ರ ೧೧೧೩

ಆದ್ಯಃ ಪ್ರಬಂಧಃ ಕಂದಾಖ್ಯೋ ೧೦೫೫

ಆದ್ಯಂ ಸ್ವರಂ ಸ್ವರಜ್ಞಸ್ರು ೧೪೫

ಆದ್ಯೇ ಪಾದೇ ದ್ವಿತೀಯೇ ಚ ೧೧೬೨

ಆನಂತ್ಯಂ ತು ಶ್ರುತೀನಾಂ ಚ ೪೯

ಆಂಧ್ರೀ ಗಾಂಧಾರಿಕಾ ಚೈವ ೯೯೨

ಆಂಧ್ರೀ ಚ ನಂದಯತೀ ಚ ೪೦೦

ಆಂಧ್ರೀ ಚ ನಂದಯತೀ ಚ ೪೨೧

ಆಂಧ್ರೀ ತು  ವಿಶ್ರುತಾ ಲೋಕೇ ೧೦೦೦

ಆಂಧ್ರೀವತ್ ಷಾಡವಂ ಜ್ಞೇಯ- ೪೭೬

ಆಂಧ್ರ್ಯಾಂ ಅಂಶಾ ನಿರಿಗಪಾ ೫೭೨

ಆಂಧ್ರ್ಯಾಮನಂಶಾ ವಿಜ್ಞೇಯಾಃ ೪೭೪

ಆಪಂಚಮಾತ್ ಸಪ್ತಮಾದ್ವಾ ೪೩೯

ಆಪಂಚಮಾದಿತಿಯೋಜನಾ ೪೩೮ಈ

ಆಪ್ತವಚನಾತ್| ೭೩೩ಊ

ಆಪ್ತವಚನಾನ್ಮೂರ್ಛನಾ ೭೩೧ಆ

ಆಪ್ತೋಪದೇಶಾತ್ ಷಡ್ಜಾದೀನಾಂ ೧೦೪ಈ

ಆಪ್ತೋಪದೇಶತ್ವಾದಿತಿ ೧೦೯ಆ

ಆಭೀರೀ ಭಾವಿನೀ ಚೈವ ೭೬೪

ಆಭ್ಯೋsಷ್ಟಾದಶಜಾತಿಭ್ಯಃ ೪೦೨ಅ

ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣ- ೧೮೦

“ ೩೫೧

ಆರೋಹತ್ಯೇಕಕಲಾಂ ಪುನ- ೩೪೬

ಆರೋಹತ್ಯೇಕಕಲೋ ಹುಂ- ೩೫೮

ಆರೋಹಾವರೋಹ ಕ್ರಮ- ೨೧೬ಊ

“ ೨೧೭ಊ

ಆರೋಹಾವರೋಹಾಭ್ಯಾಂ ೩೦೬ಅ

“ ೩೦೭ಆ

ಆರೋಹೀ ನಂದಯಂತ್ಯಾಂಗಾ ೩೭೯ಉ

ಆರೋಹೀ ವರ್ಣಃ| ೬೨೯ೠ

“ ೬೬೯ಎ

“  ೬೭೧ಓ

“ ೬೭೩ಎ

“ ೬೮೪ಎ

“ ೬೮೬ಏ

“ ೬೮೮ಎ

“ ೬೯೦ಐ

“ ೬೯೫ಒ

“ ೬೯೮ಎ

“ ೭೧೧ಎ

“ ೭೧೩ಏ

“ ೭೧೫ಏ

“ ೭೧೭ಏ

“ ೭೨೫ಏ

“ ೭೨೭ಎ

ಆರ್ಚಿಕಂ, ಗಾಥಿಕಂ, ಸಾಮಿಕಂ ೧೨೭ಆ

ಆರ್ಚಿಕೋ ಗಾಥಿಕಶ್ಚೈವ ೧೨೮

ಆರ್ಯಾಯಾಂ ದ್ವಿಪಥೇ ವೃತ್ತೋ ೧೦೭೬

ಆರ್ಷಭೀ ಧೈವತೀವರ್ಜ್ಯಾಃ ೪೧೧

ಆರ್ಷಭೀಮಧ್ಯಮಾಜಾತ್ಯೋ ೭೨೪

“ ೭೨೫ಆ

(ಆರ್ಷಭ್ಯಾಂ) ಋಷಭಧೈವತ ೫೨೯ಅ

ಆರ್ಷಭ್ಯಾಂ ನಿರಿಧಾ ಅಂಶಾ ೪೮೭

ಆರ್ಷಭ್ಯಾಸ್ತು ಭವೇಂದಾಂಧ್ರೀ ೪೧೦

ಆರ್ಷಭ್ಯಾಸ್ತು ಸ್ಮೃತಾ ಅಂಶಾಚ್ಚ | ೬೨

ಆರ್ಷಭ್ಯಾಸ್ತು ಸ್ಮೃ ತಾ ಅಂಶಾ ೪೫೫

ಆಲಾಪಾದಿ ನಿಬದ್ಧೋ ಯಃ ೧೫

ಆಲಾಪಾದಿವಿಹೀನಸ್ತು ೧೬

ಆವರ್ತಕಶ್ಚತುರ್ಷು ಸ್ವ- ೩೫೧

ಆವಾಪಾದಿಕ್ರಮೇಣಾಷ್ಟಧಾ ೩೮೭ಉ

ಆವೃತ್ತ್ಯಾ ಗೀಯತೇ ಯೋsಸೌ ೧೧೦೫

ಆವೃತ್ತ್ಯಾಯತ್ರ ಪಾದಾರ್ಧಂ ೧೧೭೬

ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಿಭೇದಾಚ್ಚ ೬೨

ಆಸಾಂ ಸಮಧ್ಯಮಾನಾಂ ತು ೪೦೮

ಆಸಾರಿತಪಾಣಿಕಾದೌ ೪೯೩

ಆಸಾಂ ಪ್ರಯೋಗಕಾಲೇ ತು ೪೯೧

ಆಸಾಂ ಸ್ಯಾತ್ ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೪೦೯