ಇಚ್ಛಾಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕ- ೧೦೨ಈ

ಇಡಾ ಪುರುಷಮೇಧಶ್ಚ ೨೨೬

ಇತಿ ಕಶ್ಯಪ ಮತೇ| ೭೦೮ಐ

ಇತಿ ಗೀತ್ಯಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ೩೯೨ಅ

ಇತಿ ತಾವನ್ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ೬೦

” ೬೮

ಇತಿ ತಾವನ್ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ೯

” ೨೬

” ೪೦

” ೧೯೪

ಇತಿ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿರಂಶಾ ಯೇ ೪೯೫

ಇತಿ ಭಿನ್ನಾಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ೬೬೪

ಇತಿ ವಿಪ್ರಕಷೇಣ ೨೩೪ಈ

ಇತಿ ವಚನಾತ್| ೫೨೭ಅ

ಇತಿ ವೇಸರಕಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ೭೦೨

ಇತಿ ಶಾರ್ದೂಲಮತೇ ಹಿಂದೋಲಕ- ೯೯೧

ಇತಿ ಶ್ರುತೀನಾಮಾನಂತ್ಯಂ ೫೧ಅ

(ಇತಿ) ಸರ್ವಾಂಗಮಸಂಹಿತಾಯಾಂ ೯೬೧

ಇತ್ಯೇಕಕಲಸ್ವರಯೋಃ ೩೧೮ಆ

ಇತ್ಯೇತಾಃ ಪ್ರಕಟಾ ಭಾಷಾ ೭೫೭

” ೭೭೪

ಇತ್ಯೇತಾಃ ಪ್ರಕಟಾ ಲೋಕೇ ೯೫೮

ಇತ್ಯೇಲಾ ಗಣಮಾರ್ಗೇಣ ೧೧೨೧

ಇತ್ಯೇವಂ ಚ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೨೩೩

ಇತ್ಯೇವಂ ರಾಗ ಶಬ್ಧಸ್ಯ  ೫೮೪

ಇದಂ ತು ಪ್ರಯೋಕ್ತೃಶ್ರೋತೃ- ೨೪೬ಅ

ಇದಾನೀಂ ಅಪನ್ಯಾಸಮಾಹ ೪೫೧ಅ

ಇದಾನೀಂ ಅಲ್ಪತ್ವಬಹುತ್ವೇ ೪೪೬ಅ

ಇದಾನೀಂ ಅವಸರಪ್ರಾಪ್ತನಾಂ ೩೯೫ಅ

ಇದಾನೀಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ೧೧೯೧

ಇದಾನೀಂ ಗಾಂಧಾರನಿಷಾದ ೧೨೧ಅ

ಇದಾನೀಂ ಗುಣನೋಪಾಯಂ ೨೫೨ಅ

ಇದಾನೀಂ ಗೌಡಾನಾಂ ಗ್ರಾಮ ೬೭೪ಅ

ಇದಾನೀಂ ಜಾತಿಭಿನ್ನಸ್ಯ ೬೪೬ಅ

ಇದಾನೀಂ ತಾರಲಕ್ಷಣ- ೪೩೮

ಇದಾನೀಂ ತಾಸಾಂ ನಾಮಾನಿ ೧೮೮ಅ

ಇದಾನೀಂ ತು ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ೨೭

” ೨೬೧

ಇದಾನೀಂ ದಶಲಕ್ಷಣ ೫೨೪ಅ

ಇದಾನೀಂ ದಶವಿಧ – ೪೨೫ಅ

ಇದಾನೀಂ ದ್ವಾವಿಂಶತಿ – ೪೪ಅ

ಇದಾನೀಂ ನ್ಯಾಸಮಾಹ ೪೫೦ಅ

ತದ್ಯಥಾ – ಸರಿಗಮಪಯ ೨೫೬ಇ

ಇದಾನೀಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ೨೭೪ಅ

ಇದಾನೀಂ ಭಿನ್ನಾನಾಂ ೬೩೫ಅ

” ೬೩೮ಅ

ಇದಾನೀಮವಸರಪ್ರಾ ಪ್ತಂ ೧೧೦ಅ

ಇದಾನೀಮವಸರಪ್ರಾ ಪ್ತಂ ೧೭೯ಅ

ಇದಾನೀಮ ಮಧ್ಯ(ಮ) ಗ್ರಾಮ ೫೪೧ಅ

ಇದಾನೀಂ ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ೧೨೩ಅ

ಇದಾನೀಂ ಮಂದ್ರ ಉಚ್ಯತೇ – ೪೪೦ಅ

ಇದಾನೀಂ ಮೂರ್ಛನಾಮಂಡಲ- ೧೮೨ಅ

ಇದಾನೀಮೇತದೇವ ೫೪ಅ

“ ೨೦೪ಅ

ಇದಾನೀಮೇತೇಷಾಮಲಂಕಾರಾಣಾಂ ೨೮೩ಅ

ಇದಾನೀಮೌಡುವಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ೫೦೦ಇ

ಇದಾನೀಮೌಡುವಿತವಿಧೌ ೫೦೮ಆ

ಇದಾನೀಂಯೇ ಅ[ನ]ಪವಾದಿ ೫೦೪

ಇದಾನೀಂ ವಿಭಾಗಮಾಹುಃ ೪೧೨

ಇದಾನೀಂ ವೇಸರಾಣಾಂ ೬೯೯ಅ

ಇದಾನೀಂ ಶುದ್ಧಭಿನ್ನಸ್ಯ ೬೫೧ಅ

ಇದಾನೀಂ ಶುದ್ಧಾನಾಂ ೬೧೮ಅ

ಇದಾನೀಂ ಶ್ರುತೀನಾಂ ತಾದಾ- ೫೨ಅ

ಇದಾನೀಂ ಷಟ್‌ಷಷ್ಟಿಭೇದ- ೪೭ಅ

ಇದಾನೀಂ ಷಾಡವಮುಚ್ಯತೇ ೪೪೧ಅ

ಇದಾನೀಂ ಷಾಡವೌಡುವವಿಧಿ- ೫೧೯ಅ

ಇದಾನೀಂ ಸಪ್ತವಿಧಸ್ವರ ೧೨೭ಅ

ಇದಾನೀಂ ಸಂನ್ಯಾಸೋ sಭಿಧೀಯತೇ ೪೩೩ಅ

ಇದಾನೀಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ೧೭

” ೬೦

” ೮೭

” ೯೪

” ೧೯೪

” ೫೮೬

ಇದಾನೀಂ ಸಾಧಾರಣಕೃತಾ ೨೩೨ಅ

ಇದಾನೀಂ ಸಾಧಾರಣಾನಾಂ ೭೨೮ಅ

ಇದಾನೀಂ ಸಾಮಾನ್ಯ – ೪೨೩

ಇದಾನೀಂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಾಸ್ತ್ರಯ- ೨೮೧ಅ

ಇಂದ್ರಾಣೀ ದೇವತಾ ವೃತ್ತಿಃ ೧೧೩೨

ಇಂದ್ರಿಯವೈಗುಣ್ಯಂ ಚ ತ್ರಿವಿಧಂ ೩೩ಇ

ಇಷ್ಟೇ ನಾರ್ಥೇನ ಸಂಯೋಜ್ಯ ೧೧೮೩

ಇಹ ಹಿ ದ್ವಿಸ್ವರಪ್ರಯೋಗ- ೧೭೬ಇ

“ ೫೮೬

“ ೫೯೩

 

ಈಷದ್‌ದ್ರುತೈಶ್ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾ ೬೦೨

 

ಉಕ್ತಭಂಗ್ಯಾ (s)ಶೇಷಣಾಂ ೫೪೪ಎ

ಉಕ್ತಾನಾಂ ಗ್ರಾಮರಾಗಾಣಾಂ ೧೦೪೧

ಉಕ್ತಾ ಭಾಷಾ ಸಮೀಚೀನಾ ೧೦೩೬

ಉಚ್ಚೈಸ್ತರೋ ಧ್ವನೀ ರೂಕ್ಷೋ ೩೫

ಉಚ್ಯತೇ – ೪೩ಆ

“ ೯೨ಇ

“ ೯೬ಆ

“ ೧೭೧ಆ

“ ೧೭೬ಆ

“ ೧೭೯ಈ

“ ೨೮೧ಈ

“ ೪೨೮ಇ

“ ೬೫೯ಇ

“ ೬೬೫ಈ

“ ೭೦೪ಆ

“ ೭೦೬ಆ

“ ೭೩೩ಆ

ಉಚ್ಯತೇ, ಗೌಡಗೀತಿಸಂಬಂಧತ್ವಾತ್ ೬೬೫ಆ

ಉಚ್ಯತೇ – ದ್ವಯೋರ್ಗ್ರಾಮಯೋರ್ ೨೪೭ಇ

ಉಚ್ಯತೇ – ಪೂರ್ವ(ರಂಗೇ ತು) ೬೨೦ೠ

ಉಚ್ಯತೇ, ಭರತವಚನಾದೇವ- ೬೩೦ಆ

ಉಚ್ಯತೇ – ಮೂರ್ಛನಾತಾನ- ೨೧೫ಆ

ಉಚ್ಯತೇ- ಮೂರ್ಛನಾತಾನ – ೨೧೭ಆ

ಉಚ್ಯತೇ- ಯಥಾಸಪ್ತಧಾತ್ವಾ- ೧೪೦ಆ

ಉಚ್ಯತೇ ಯದಾ ಹಿ ಸ್ವರಾ ೨೭೯ಆ

ಉಡವೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಗಚ್ಛಂತಿ ೧೯೭ಅ

ಉತ್ಪನ್ನಃ ಕೈಶಿಕೀಷಡ್ಜ – ೬೭೦

ಉತ್ಸವೇ ಚಾಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ| ೬೯೦ೠ

ಉತ್ತಾಲಪವನೋದ್ವೇಗ – ೫೦

ಉತ್ಸಾಹಜನನೈಃ ಪಾಟೈಃ ೧೧೮೮

ಉದ್ಧರೇಚ್ಚಸ್ವರಂ ನಿತ್ಯಂ ೧೪೭

ಉದ್ವಾಹಿತ ಏವ ಸ್ಯಾದುಪ-  ೩೪೭

ಉದ್ಭಟಚಾರೀಮಂಡಲಾಜೌ ೭೦೬ಇ

“ ೭೦೮ಊ

“ ೭೨೨ಋ

“ ೭೨೫ಋ

ಉದ್ಭಟನಾಟ್ಯೇ ಕಾಮಗ್ರಸ್ತ – ೬೯೫ಎ

ಉದ್ಭಟನಾಟ್ಯೇ ವಿಪ್ರಲಂಭ – ೬೬೯ಊ

ಉಭಯಗ್ರಾಮಿಕ್ಯೌಡುವಿತಾಃ ೨೩೧ಅ

ಉಭಯತೋ ದ್ವಾವಿಂಶತಿಃ| ೮೧ಈ

ಉಭಯೋರ್ಗ್ರಾಮಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ೧೭೩

ಉರಸಃ ಶಿರಸಃ ಕಂಠಾದ್‌೧೬೩

ಉರೋಗತಃ ಕಂಪಿತಃ ಸ್ಯಾತ್ ೩೪೦

ಉರೋಗತಸ್ತಥಾ ಮಂದ್ರೋ ೩೪೨

 

ಊನತ್ರಿಂಶತ್ತಮೋ ಜ್ಞೇಯಃ ೧೦೬೪

ಊರ್ಧ್ವನಾಡೀಪ್ರಯತ್ನೇನ ೧೦೧

ಊರ್ಧ್ವಂ ಚ ಕುರುತೇ ಸರ್ವಾಂ ೨೨

 

ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಸಮುದ್ಭೂತಾ ೧೧೨೧

ಋಜುಭಿರ್ಲಲಿತೈಃ ಕೀಮಚಿತ್ ೬೦೨

ಋಷಭಃ ಸ್ಯಾದಪನ್ಯಾಸಃ ೪೭೯

ಋಷಭಧೈವತಾವಪನ್ಯಾಸೌ ೫೩೭ಎ

ಋಷಭಗಾಂಧಾರಯೋಸ್ತು ೭೯೯

ಋಷಭಪಂಚಮಹೀನ- ೬೪೨ಈ

ಋಷಭಪಂಚಮಹೀನತ್ವಾತ್ ೬೨೭ಇ

ಋಷಭಪಂಚಮಾವನುವಾದಿನೌ ೬೨೨ಏ

ಋಷಭಪಂಚಮಾವಪನ್ಯಾಸೌ ೫೭೧ಆ

ಋಷಭಶ್ಚೈವ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ೫೧೫

ಋಷಭಷಡ್ಜಸಂವಾದೋ ೮೨೮

ಋಷಭಸ್ತು ದ್ವಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ೯೦

ಋಷಭಸ್ಯ ಸರೀತ್ಯೇಕ ೨೫೪ಆ

ಋಷಭಸ್ಯಾಲ್ಪತರತ್ವಂ ೫೩೫ಉ

ಋಷಭಹೀನಂ ಷಾಡವಂ ೫೩೭ಈ

” ೪೫೨ಇ

” ೫೪೪ಈ

ಋಷಭಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೫೩೨ಈ

” ೫೪೫ಇ

” ೭೨೨ಎ

” ೭೨೫ಎ

ಋಷಭಾಂಶಗ್ರಹನ್ಯಾಸಾ ೯೫೭

ಋಷಭಾಂಶಸಮಾಯುಕ್ತೋ ೭೨೧

ಋಷಭಾಂಶಾ ಧೈವತಾಂತಾ ೮೩೯

ಋಷಭಾಂಶಾ ಪಂಚಮಾಂತಾ ೮೭೯

” ೯೫೩

ಋಷಭಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮಾಂತಃ ೭೨೪

ಋಷಭೇಭ ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೧೯೦

ಋಷಭೇಣ ವಿಹೀನಾ ತು ೯೫೦

” ೧೦೨೪

ಋಷಭೇಣ ವಿಹೀನೇಯಂ ೪೬೧

ಋಷಭೋ ಧೈವತಶ್ಚೈವ ೪೭೮

ಋಷಭೋ ನ್ಯಾಸಃ| ೫೨೯ಆ

ಋಷಭೋ sಲ್ಪಪ್ರಯೋಗಃ ಸ್ಯಾತ್ ೪೫೯

ಋಷಭೋ sಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ s೦ಶಶ್ಚ| ೭೨೨ಅ

” ೭೨೫ಇ

ಋಷಿವಂಶಸಮುತ್ಪನ್ನೌ ೧೫೩

 

ಏಕಕಲಶ್ಚ ತಥಾ ಭವೇತ್ ೩೫೪

ಏಕಕಲಸ್ತ್ವಧರಃ ಸ್ತಾತ್ ೩೫೫

ಏಕಕಲಾಂತರಂ ಸ್ವೃಷ್ಟ್ವಾ ೨೮೯ಅ

ಏಕಕಲೇ ಚಿತ್ರೇ ಮಾಗಧೀ ೫೩೬ಇ

” ೫೪೫ಊ

ಏಕಕಲೇನ ಚಿತ್ರೇಣ ೫೩೦ಈ

” ೫೩೮ಉ

” ೫೪೦ಉ

ಏಕತ್ವಮಿಲಿತಾಸ್ತ್ವೇತಾ ೧೧೭೫

ಏಕತ್ವಂ ವಾ ಭವೇತ್ತಾಸಾಂ ೭೩

ಏಕಂ ದ್ವೌತ್ರೀನ್ ಗಚ್ಛನ್‌ಸ್ವರಾನ್ ೩೪೭

ಏಕಂ ಪಾದಂ ಪುರೋ ಗೀತ್ವಾ ೧೧೦೩

ಏಕಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಹೀನತ್ವಾದ್ ೧೨೩ಈ

ಏಕಶ್ರುತ್ಯಪಕೃಷ್ಟಾ ಭವತಿ ೪೪ಈ

ಏಕಸ್ವರಪ್ರಯೋಗೋ ಯ ೧೨೯

ಏಕಸ್ವರಾಧಿರೂಢಃ ಕ್ರಮಶಃ ೩೪೫

ಏಕಸ್ವರೋ ದ್ವಿಸ್ವರಶ್ಚ ೪೮೩

ಏಕಾದಶಮಿತೇ ಸ್ಥಾನೇ ೧೦೫೭

ಏಕಾದಶವಿಧತ್ವಮಸ್ಯಾಯಾಃ| ೫೩೮ಅ

(ಏಕಾ) ದಶ ವಿಧತ್ವಮಸ್ಯಾಃ| ೫೪೩ಅ

ಏಕಾದಶಾದಿ ವರ್ಣೈಃ ೧೧೪೯

ಏಕಾದಶಾನಾಂ ಜಾತೀನಾಂ ೪೦೪ಆ

ಏಕಾದಶಾಂಶಕಾಃ – ಪೂರ್ಣಾ – ೫೩೮ಆ

ಏಕಾದಶಾಂಶಕಾಃ – ಶುದ್ಧಃ, ೫೪೩ಆ

ಏಕಾದಿಕ್ರಮೇಣಾಂತರ ೩೦೨ಅ

ಏಕಾಧಿಕಾ ಭವೇತ್ ಢೇಂಕೀ ೧೦೬೯

ಏಕಾಂತರಮಾರುಹ್ಯ ಪ್ರ- ೩೪೮

ಏಕಾಂತರಸ್ವರಕ್ರಮ ೩೫೬

ಏಕಾಂತವಾಸಿಭಿರ್ಗೀತಾ ೧೦೧೬

ಏಕಾಂ ಶ್ರುತಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ೮೫

ಏಕಥಕಪದಸಂಯುಕ್ತಾ ೧೧೩೪

ಏಕೈಕಶೋ [ದ್ವಿಶೋ] ವಾಸ ೨೪೩

ಏಕೋನಫಂಚಾಶತ್ ಸಂಖ್ಯಂ ೧೯೮

ಏಕೋನಾ ಸಾ ವಿಷಮೇ ಯಸ್ಯಾಂ ೧೧೪೬

ಏಕೋನಾಃ ಖಲು ಪಂಚಾಶತ್ ೧೮೩

ಏತಚ್ಚಾಯುಕ್ತಮ್| ೬೯೨ಊ

ಏತಚ್ಚಾಸಂಗತಮ್ ೨೧೫ಇ

“ ೨೦೭ಇ

“ ೫೦೨ಅ

ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ – ೧೭೪ಅ

“ ೨೮೭

“ ೬೫೪ಉ

ಏತದೇವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಾರ್ಥಂ – ೮೦ಅ

ಏತದೇವ ಸ್ಫುಂ ಭವತಿ – ೪೧೪

ಏತದೇವ ಸ್ಫುಟಯತಿ- ೪೯೬ಆ

ಏತನ್ನ ವಾಚ್ಯಮ್| ೬೩೭ಇ

ಏತನ್ನೇ ಬ್ರೂಹಿ ತತ್ತ್ವೇನ ೭೪೩

ಏತಾ ಏವ ಶುದ್ಧಾ ವಿಕೃತಾ ೫೧೯ಆ

ಏತಾಃ ಸರ್ವಾಂಶಭೇದೇನ ೩೯೫ಆ

ಏತಾ ಭಾಷಾಃ ಸಮುದ್ಧೀಷ್ಟಾಃ ೮೫೨

ಏತಾ ಭಾಷಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೭೬೫

ಏತಾ ಯಾಷ್ಟಿಕನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ೮೮೯

” ೯೧೩

ಏತಾಶ್ಚ ಯಾಷ್ಟಿಕಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ೮೧೩

ಏತಾಸಾಮಪಿ ವೈಸ್ವರ್ಯಂ ೩೨

ಏತಾಸ್ತು ಕಕುಭೇ ಸಪ್ತ ೭೬೨

ಏತಾ (ಹಿ) ಯಾಷ್ಟಿಕಪ್ರೋಕ್ತಾ ೮೩೪

ಏತೇ ಚೋಕ್ಷಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ, ೬೧೨

ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ – ಯಸ್ಯ ೨೮೭ಆ

ಏತೇನ ಲಕ್ಷಣೇನೈಕೇನ ೫೨೧ಅ

ಏತೇನೈವ ಕ್ರಮೇಣ ೨೫೮ಆ

ಏತೇ ರಾಗಾಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ೬೧೬

ಏತೇ ವರ್ಣಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ- ೨೮೦ಈ

ಏತೇಷಾಮಸಾಧಾರಣ- ೧೦೮ಇ

ಏತೇಷಾಂ ದೇವತಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೧೭೨

ಏತೇಷಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವಚ್ಮಿ ೧೦೭೪

ಏಭಿರಲಂಕರ್ತವ್ಯಾ ೩೬೪

ಏಭ್ಯೋ ಲಕ್ಷಣೇಭ್ಯೋ sನ್ಯತಮೇನ ೪೦೨ಇ

ಏಲಾ ಕರ್ಣಾಟಿಕಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೧೧೬೯

ಏಲಾ ಗುರುಲಘುರಚಿತಾ ೧೧೫೧

ಏಲಾ ನಂದಾವತೀ ನಾಮ ೧೧೩೦

ಏಲಾ ನಂದಾವತೀ ಸಾತು ೧೧೩೩

ಏಲಾ ನಾದಾವತೀ ನಾಮ ೧೧೨೫

ಏಲಾ ನಾದಾವತೀ ರಮ್ಯಾ ೧೧೨೨

ಏಲಾ ಭದ್ರಾವತೀ ನಾಮ ೧೧೩೫

ಏಲಾ ಸಂಕರತಾಮೇತಿ ೧೧೪೦

ಏಲಾ ಹಂಸವತೀ ಹಂತ ೧೧೨೯

ಏವಮತ್ರಾಪನ್ಯಾಸ ಸ್ವರ ೪೪೦ಊ

ಏವಮನೇನ ನಿದರ್ಶನೇ ೪೫ಅ

ಏವಮಾದಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಾ ೪೫೦ಈ

ಏವಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ – ೩೮೮ಅ

ಏವಮೇಕಾದಶ ಜ್ಞೇಯಾ ೪೦೦

ಏವಮೇತನ್ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ೧೬

ಏವಮೇತೇ ಬುಧೈರ್ಜ್ಞೇಯಾ ೪೨೨

ಏವಮೇವ ದ್ವಿತೀಯೋsಪಿ ೧೧೭೭

ಏವಮೇವ ನಿಷಾದೇನ ೫೦೦ಆ

ಏವಂ ಕೃತೇsಪಿ ತಾನತ್ವೇ ೨೪೫

ಏವಂ ಗಾಂಧಾರನಿಷಾದಯೋಃ ೧೧೬ಇ

ಏವಂ ಗಾಂಧಾರರ್ಷಭ ೨೫೫ಈ

ಏವಂ ಗ್ರಾಮದ್ವಯೋsಪ್ಯುಪ- ೮೧ಉ

ಏವಂ ಚತುರ್ವಿಧಃ ಪ್ರಯೋಗೋ ೪೪೫ಆ

ಏವಂ ಚ ದ್ವಾದಶೈವೈತೇ ೫೧೬

ಏವಂ ಚ ಸತಿ ಸ ರಾಗಃ ೨೬೬ಇ

ಏವಂ ಜ್ಞೇಯಾಶ್ಚತಸ್ರೋ ಹಿ ೭೬೮

ಏವಂ ತಾವದುಭಯಗ್ರಾಮಿಕ್ಕ ೧೮೪ಋ

” ೧೮೮ಅ

ಏವಂ ತೃತೀಯ ಪಾದಶ್ಚ ೧೧೭೭

ಏವಂ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿರಂಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ ೪೮ಎ

ಏವಂ ದ್ವಾವಿಂಶತಿಭೇದ ೪೬ಉ

ಏವಂ ಧೈವತಸ್ಯ ಸರಿ- ೨೫೬ಈ

ಏವಂ ನಿಷಾದಸ್ಯಾಪಿ ೨೫೬ಋ

ಏವಂ ಪಂಚಮಸ್ಯ ಸರಿ- ೨೫೬ಅ

ಏವಂಪ್ರಕಾರಾ ದೇಶೀಯಂ ೧೬

ಏವಂ ಭಾಷಾ ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೭೮೧

ಏವಂ ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ೪೫ಆ

ಏವಂ ಮಧ್ಯಮಸ್ಯ ಸರಿ- ೨೫೫ಅ

ಏವಂ ಸಾಧಾರಣೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೬೦೪

ಏವಂ ಸ್ವರಾನ್ ವಿಜಾನೀಯಾನ್ ೧೬೪

ಏವಂ ಹಿ ಸತಿ ಗ್ರಾಮಮೂರ್ಛನಾ ೬೯೨ಋ

ಏಷ ಏವ ತು ಸಂನ್ಯಾದಸ್ವರಃ ೪೩೪ಅ

ಏಷಾ ತು ಕಥಿತಾ ಲೋಕೇ ೯೪೦

ಏಷಾ ಪೂರ್ಣಾ ಚ ಸಂಕೀರ್ಣಾ ೮೪೪

ಏಷಾ ಬಂ(?ಮಂ)ಗಾಲಭಾಷಾ ತು ೯೩೪

ಏಷಾ ಭಾಷಾ ಚ ಗೀತಜ್ಞೈ- ೮೭೧

ಏಷಾ ಭಾಷಾ ಚ ಸಂಕೀರ್ಣಾ ೮೩೭

ಏಷಾ ಭಾಷಾ ತು ಕಥಿತಾ ೮೬೦

ಏಷಾ ಭಾಷಾ ತು ದೇಶಾಖ್ಯಾ ೮೩೫

ಏಷಾ ಭಾಷಾ ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೮೨೪

” ೯೦೭

” ೯೩೧

ಏಷಾ ಭಾಷಾ ತು ಸಂಕೀರ್ಣಾ ೮೮೭

ಏಷಾ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೮೬೬

ಏಷಾ ವಿಭಾಷಾ ಪೌರಾಲೀ ೯೦೦

ಏಷಾ ವೈಸರಸಾ ಭಾಷಾ ೯೦೩

ಏಷಾ ಸೌವೀರಕೇ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೯೧೫

ಏಷಾ ಹಿ ಶುದ್ಧಾ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೮೯೧

ಏಷಾ ಹ್ಯಂತರಭಾಷಾ ವೈ ೯೦೮

” ೯೧೧

ಏಷು ನವಾಂಶೇಷು ಪಾತಿತೇಷು ೫೦೬ಈ