ಓಹಾಟೀ ಮಂದ್ರಜೋಪಾತ್ತಾ ೬೦೦

” ೬೬೬

ಓಹಾಟೀ ಲಲಿತಾ ಚಾಪಿ ೫೯೮

ಓಹಾಟೀ ಲಲಿತಾಶ್ಚಾಪಿ ೫೯೬

 

ಔಡುವಃ ಪಂಚಭಿಶ್ಚೈವ ೧೩೦

ಔಡುವಃ ಪಾಡವಶ್ಚೈವ ೧೨೮

ಔಡಯವಿತೇ ಮಧ್ಯಮ- ೫೩೩ಋ

ಔಡುವಿತೇ ಸರ್ವೇಷಾಮಂಸ – ೫೪೪ೠ

 

ಕಕುಭಃ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸೋ ೭೧೨

ಕಕುಭಸ್ಯಧೈವತಾಂಶಕ್ವೇನ ೧೧೭ಅ

ಕಕುಭೇ ಸಪ್ತಯೇ (?ತೇ?) ೭೪೯

ಕಂಕಾಲತಾಲಸಂಬಂಧಾ ೧೧೩೪

ಕಂಕಾಲಂ ಪ್ರತಿತಾಲಂ ಚ ೧೧೧೨

ಕಂಕಾಲೋ ನಾಮ ತಾಲಶ್ಚ ೧೧೭೯

ಕಚ್ಛೆಲ್ಲೀ ಗಧಹೀನಾ ಚ ೧೦೪೫

ಕಂಠಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೋ ವ್ಯಕ್ತ- ೨೫

ಕಂಠಾದುತ್ತಿಷ್ಠತೇ ಷಡ್ಜ – ೧೬೨

ಕಂಠೇ ನಿರುದ್ದಪವನಃ ೨೪೦

ಕಂಠೇ ಸ್ವರೇ ಮೂರ್ಛನಾ ಕಾರ್ಯಾ ೨೪೨ಇ

ಕತಮಾ ಅಂತರಭಾಷಾ ೭೪೩

ಕತಮಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಭಾಷಾ ೭೪೨

ಕತಮಾ ಷಾಡವಾ ತತ್ರ ೭೪೧

ಕಥಮ್? ೨೯ಅ

ಕಥಂ ಪ್ರತೀತಿಶ್ಚ ಭವೇದಮುಷ್ಯಾ ೭೧

ಕಥಮಿತ್ಯಾಹ ಬಲವದಿತಿ ೪೪೭ಆ

ಕಥಮೇಷಾಂ ತಾನಾನಾಂ ಪ್ರಯೋಗಃ ೨೩೪ಅ

ಕಥಯಂತಿ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಂ ೨೪೯

ಕಥಿತಾ ಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೈ – ೧೧೪೩

ಕಥಿತಾಃ ಸಾಂಪ್ರತಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ೭೦೩

ಕಥ್ಯತೇ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಚ ೧೧೪೧

ಕಥ್ಯತೇ ಸಮರಸೇನ ೧೧೫೭

ಕದಾಚಿದನುವಾದಿಸ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ೨೦೧ಆ

ಕನಕಾಭಸ್ತು ಗಾಂಧಾರೋ ೧೫೫

ಕಂದಸ್ಥಾನಸಮುತ್ಥೋ ಹಿ ೨೨

ಕಂದಾದಿಪ್ರಬಂಧಾ ೧೦೭೫

ಕಂಪಿತೈಃ ಕೋಮಲೈರ್ದೀಪೈ – ೬೦೫

ಕಯಾಪಿ ಭಾಷಾಯಾ ಯುಕ್ತಾ ೧೦೮೨

ಕರುಣೇ ಚಾಸ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಃ ೬೭೧, ಏ

ಕರುಣೋತ್ಸಾಹಶೋಕಾದಿ- ೧೦೪೩

ಕರುಣೋ ರಸಃ ೫೪೫ಈ

” ೭೧೯ಋ

ಕರುಣೋ sಸ್ಯ ರಸಃ ೭೧೩ೠ

ಕರ್ತವ್ಯಾ sತ್ರಾಪಿ ಗಾಂಧಾರೀ- ೫೬೯

ಕರ್ತವ್ಯಾ ಷಾಡವಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೪೭

ಕಲಾಶ್ಚಿತ್ರೇ ದ್ವಾದಶ, ೫೩೨ೠ

(ಕಲಿಂಗಾ, ಚೈವ ಶುದ್ಧಾ ಚ) ೧೦೦೫

ಕಶ್ಯಪಮತೇ ತು ಟಕ್ಕರಾಗ ೬೮೦ಆ

ಕಶ್ಯಮತೇ ನಿಷಾದಗಾಂಧಾರ- ೬೯೫ೠ

ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪದ್ಯತೇ ಗ್ರಾಮಃ ೧೬೫ಇ

ಕಾಕಲ್ಯಂತರಸ್ವರೈರ್ಯಾ ಗೀಯತೇ ೧೮೧ಋ

ಕಾಂಬೋಜಾ ಪ್ರಥಮಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೬೦

ಕಾರಣಂ ಚಾಸ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೇ ೬೮೧

ಕಾರ್ಮಾರವೀ ಚ ಸಂಪೂರ್ಣಾ೪೧೫

ಕಾರ್ಮಾರವೀ ರಿಪನಿಧೈ- ೪೮೮

“ ೫೦೭

ಕಾರ್ಮಾರವ್ಯಾಮನಂಶಾಸ್ತು ೪೭೭

ಕಾರ್ಮಾರವ್ಯಾಂ ಭವಂತ್ಯಂಶಾ ೫೬೬

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಸ್ತು ೬೪

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭೇದೋsಸ್ತಿ ೬೬

ಕಾರ್ಯೇಷು ವಿದ್ಯಮಾನೇಷು ೬೭

ಕಾಲಿಂಗೀ ಚ ಪುಲಿಂದೀ ಚ ೭೬೭

ಕಿಮತ್ರ ಕಾರಣಮ್? ೯೨ಆ

ಕಿಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ? ೪೩೮ಆ

ಕಿಮುಚ್ಯತೇ ರಾಗಶಬ್ದೇನ ೫೭೯

ಕಿಂಚ ಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯತೇ ೭೭

ಕಿಂ ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ೧೧೧ಈ

ಕಿಂ ತತ್ ಸಂವಾದಿತ್ವಂ ನಾಮ? ೧೧೪ಅ

ಕಿಂ ತದ್ ವಿವಾದಿತ್ವಂ ನಾಮ ೧೨೧ಆ

ಕಿಂ ಲಕ್ಷಣಮ್? ೬೬೫ಇ

ಕಿಂ ವಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ? ೧೬೫ಈ

ಕಿಂ ವಿದಾರಿತೋsರ್ಥಃ ೬೩೭ಆ

ಕಿಂ ಷಡ್ಭಿಃ ಸ್ವರೈರ್ಗೀಯತ ೬೨೦ಆ

ಕಿಯತ್ಯಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೇ ೫೦

ಕೀದೃಶೀ ತು ಭವೇದ್ ಭಾಷಾ ೭೪೦

ಕುತ ಏತದ್ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ? ೭೩೩ಉ

ಕುತಃ? ೨೩೨ಇ

“ ೪೪೦

“ ೫೨೫ಈ

“ ೬೨೦ಈ

“ ೭೦೬ಉ

“ ೭೦೯ಆ

“ ೭೧೩ಆ

ಕುಹರಶ್ಚೈವ ವೇಣುಶ್ಚ ೩೨೪

ಕೂಟತಾನಾನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣೀ ೨೪೮ಅ

ಕೃತ್ರಿಮೋ ಮುಖದೇಶೇ ತು ೨೬

ಕೃಷ್ಣಾ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಯಾತಾ ೩೮೦

ಕೃಷ್ಣಾಪದ್ಮಿನೀನಾಮ್ನಶ್ಚ ೩೮೨

ಕೃಷ್ಣಾವರ್ಣಾ ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೧೧೩೫

ಕೇಚನ ಪುನಃ ಷಟ್‌ಷಷ್ಟಿ- ೪೧ಆ

ಕೇಚಿತ್ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮಾಶ್ರೀತ – ೬೯೨,ಈ

ಕೇಚಿತ್ ಸ್ಥಾನತ್ರಯಯೋಗಾತ್ ೩೩ಆ

ಕೈವಾಟ ಇತಿ ಸ ಜ್ಞೇಯೋ ೧೧೦೯

ಕೈಶಿಕೀ ಚೇತಿ ವಿಜ್ಞೇಯಾಃ ೪೧೮

ಕೈಶಿಕೀ ಜಾತಿಸಂಭುತಃ ೬೯೬

ಕೈಶಿಕೀ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸಾ ೮೮೭

ಕೈಶಿಕೀ ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೪೯೯

ಕೈಶಿಕೀವೃತ್ತಿರಾಖ್ಯಾತಾ ೧೧೨೪

ಕೈಶಿಕೀಷಡ್ಜಮಧ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ೬೨೬

ಕೈಶಿಕ್ಯಾಮಥ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ೫೦೩

ಕೈಶಿಕ್ಯಾಂ ಋಷಭಾನ್ಯೋsಶಾ ೫೫೮

ಕೈಶಿಕ್ಯಾಂ ಋಷಭೋs ನಂಶೋ ೪೭೮

ಕೈಶಿಕ್ಯೇಕಾ ಷಡಂಶಾ ಸ್ಯಾತ್ ೪೯೦

ಕೈಶ್ಚಿತ್ತು ಪಂಚಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ೫೭೫

ಕೋದಂಡದ್ವಯಸಂಭೂತಂ ೧೫೦

ಕೋಲಾಹಲೀ ತು ವಿಖ್ಯಾತಾ ೮೦೭

ಕೋಹಲಮತೇ ಚ ಏಕಾಂತರ ೩೦೩ಆ

ಕೌಸಲೀದೇಶಸಂಭುತಾ ೧೦೧೪

ಕ್ರಮಯೋಗೇನಾನೇನ ತು ೩೪೯

ಕ್ರಮಶೋ ದೀಪ್ಯತೇ ಯಸ್ತು ೩೩೬

ಕ್ರಮಶೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಸ್ಯಾಂ ೧೧೫೬

ಕ್ರಮಾಗತಸ್ತು ಯಸ್ತಾರ – ೩೪೩

ಕ್ರಮಾತ್ ತಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಹೀನತ್ವಂ ೪೬೮

ಕ್ರಮಾನ್ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಪನ್ಯಾಸೌ ೪೬೪

ಕ್ರಮೇಣೋರ್ಧ್ವಪರಿಕ್ಷೇಪಃ ೩೫೯

ಕ್ರಿಯತೇ ಗೀತತತ್ತ್ವಜ್ಞೈಃ ೧೧೮೨

ಕ್ರಿಯತೇ ಯತ್ರ ಸಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೧೧೯೩

ಕ್ವಚಿತ್ ಷಾಡವಿತಾಸ್ತಾಸು ೪೨೨

ಕ್ವಚಿದಂಶಃ ಕ್ವಚಿನ್ನ್ಯಾಸಃ ೭೩೪

ಕ್ವಚಿದ್ ದೃಷ್ಟಂ ನ ದೃಷ್ಟಂ ಚ ೯೪೦

ಕ್ವಚಿನ್ನಿಷಾದಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಯೋಗಃ ೬೪೫ಉ

ಕ್ಷತ್ರಪರಿಷದಿ ಗೀತಾ ೧೦೩೪

ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕುಲಂ ಚೈವ ೧೧೨೮೭

 

ಖಂಜನೀ ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತು ೮೩೦

ಖಂಜರೀ(ನೀ) ಗುರ್ಜರೀ ಚೈವ ೭೫೯

 

ಗಣನಾsತ್ರ ಪರೇಣ ತಾನ- ೨೫೦ಅ

ಗಣೈಲಾ ತು ಚತುರ್ಧೋಕ್ತಾ ೧೧೭೩

ಗತಾಗತಪ್ರವೃತ್ತೋ ಯಃ ೩೪೧

ಗದ್ಯರೂಪಃ ದ್ವಿತೀಯಃ ಸ್ಯಾಸ್ತೃ ೧೦೫೫

ಗಂಧರ್ವೈರ್ಗೀಯತೇ ಯತ್ತು ೧೧೦೭

ಗಮಕೈಃ ಶ್ರೋತೃಸುಖದೈ- ೬೦೮

ಗಮನಂ ಸಂಪ್ರಯುಜ್ಯ ತು ೭೮೧

ಗಮಪಧನಿಸರಿಗ- ೨೬೯(೪)

ಗಂಭೀರೋ ಘನಲೀನಸ್ತು ೩೫

ಗ-ರಿ-ಸ-ನಿ-ಧ-ಪ-ಮ ಇತಿ ೧೮೪ಊ

ಗರಿಸೇತ್ಯಾದಯೋ ೨೫೪ಉ

ಗರ್ಭಸಂಧೌ ವಿನಿಯೋಗಃ| ೬೨೫ಊ

ಗರ್ಭೇ ಸಾಧಾರಿತಶ್ಚೈವ ೬೩೩

ಗಾತವ್ಯಾ ಗಂಧರ್ವೇರ್ಲಲಿತಾ ೧೧೫೨

ಗಾತೃ ಜನನಾಮಧೇಯಂ ೧೧೫೪

ಗಾಥಿಕೋ ದ್ವಿಸ್ವರೋ ಜ್ಞೇಯ- ೧೨೯

ಗಾನಂ ಪಂಚವಿಧಂ ಯತ್ತದ್ ೭೩೬

ಗಾಂಧಾರೀರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೫೧೨

ಗಾಂಧಾರೀರಕ್ತಗಾಂಧಾರ್ಯೋಃ ೫೧೪

ಗಾಂಧಾರಗ್ರಹನ್ಯಾಸಾ ಚ ೧೦೪೬

ಗಾಂದಾರಧೈವತಸ್ಯಾತ್ರ ೮೯೫

ಗಾಂಧಾರನಿಷಾದಯೋರಲ್ಪತ್ತಮ್| ೬೮೪ಇ

ಗಾಂಧಾರನಿಷಾದಯೋರಲ್ಪತ್ತಮ್| ೬೮೮ಇ

ಗಾಂಧಾರನಿಷಾದೌ ಕಾಕಲ್ಯಂತರೌ| ೬೮೮ಈ

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮಾವಪ- ೫೨೫ಇ

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೀ ಚೈವ ೪೨೦

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೀ ಚೈವ ೮೧೧

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೇ ಹ್ಯೇಕಾ ೭೭೩

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೋ ನರ್ತಃ ೭೨೯

ಗಾಂಧಾರಮಧ್ಯಮಾನಾಂ ತು ೭೯೨

ಗಾಂಧಾರಂ ಚ ತಥಾ ಚಾನ್ಯೇ ೬೯೭

ಗಾಂಧಾರಂ ನಾರದೋ ಬ್ರೂತೇ ೧೬೮

ಗಾಂಧಾರಲಲಿತಾ ಪೂರ್ಣಾ ೧೦೨೬

ಗಾಂಧಾರಶ್ಚ ನಿಷಾದಶ್ಚ ೧೬೧

ಗಾಂಧಾರಶ್ಚೈಕೋನವಿಂಶತಿ- ೫೨೩ಈ

ಗಾಂಧಾರಸ್ಯ ಚಾಲ್ಪತ್ವಮ್ ೬೨೨ಈ

ಗಾಂದಾರಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗೇಣ ೮೫೩

ಗಾಂದಾರಸ್ಯ ವಿಶೇಷೇಣ ೪೪೭

ಗಾಂಧಾರಸ್ಯ ಸರಿಗೇತ್ಯೇಕಃ ೨೫೪ಈ

ಗಾಂಧಾರಸ್ಯಾಂಶತ್ವೇ ೫೩೭ಊ

ಗಾಂಧಾರಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೫೩೪ಅ

ಗಾಂಧಾರಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೫೩೮ಈ

ಗಾಂಧಾರಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೭೧೯ೠ

ಗಾಂಧಾರಾಂಶಾ ತು ಕಾಲಿಂಗೀ ೯೦೭

ಗಾಂಧಾರಾಂಸಾ ತು ಗಾಂಧಾರೀ ೧೦೦೨

ಗಾಂಧಾರಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೯೭೨

ಗಾಂಧಾರಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೯೭೯

ಗಾಂಧಾರಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೯೮೭

ಗಾಂಧಾರಾಂಶಾ ಧೈವತಾಂತಾ ೯೪೨

ಗಾಂಧಾರಾಂಶಾ ಮಧ್ಯಮಾಂತಾ ೧೦೧೬

ಗಾಂಧಾರೀ ಪಂಚಮೀ ಚೈವ ೪೧೧

ಗಾಂಧಾರೀ ಬಹುಗಾಂಧಾರಾ ೭೭೩

ಗಾಂಧಾರೀ ಮಧ್ಯಮಾ ಚೈವ ೩೯೮

ಗಾಂಧಾರೀ ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೪೧೮

ಗಾಂಧಾರೀ ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೫೧೨

ಗಾಂಧಾರೀರಕ್ತಗಾಂಧಾರ್ಯೋಃ ೫೦೧

ಗಾಂಧಾರೀರಕ್ತಗಾಂಧಾರ್ಯೋಃ ೫೧೪

ಗಾಂಧಾರೀರಕ್ತಗಾಂಧಾರ್ಯೋಃ ೭೧೮

ಗಾಂಧಾರೇ ಚ ಯತೋ ಲೋಪೋ ೪೯೭

ಗಾಂಧಾರೇs೦ಶೇ ನಿಷಾದೇನ ೪೯೮ಇ

ಗಾಂಧಾರೋsತಿಬಹುಲೋ ೫೨೫ಉ

ಗಾಂಧಾರೋ sತ್ಯಂತಬಹುಲಃ ೫೬೭

ಗಾಂಧಾರೋದೀಚ್ಯವಾ ಚೈವ ೩೯೯

ಗಾಂದಾರೋದೀಚ್ಯವಾ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ೪೮೬

ಗಾಂಧಾರೋದೀಚ್ಯವಾ ಪ್ರಾಯಃ ೪೬೭

ಗಾಂಧಾರೋದೀಚ್ಯವಾಯಾಂ ತು ೫೫೦

ಗಾಂಧಾರೋದೀಚ್ಯವಾವತ್ತು ೪೬೯

ಗಾಂಧಾರೋ ದ್ವಿಶ್ರುತಿಶ್ಚೈವ ೬೫೮

ಗಾಂಧಾರೋ ಭಾರತೀದೇವೋ ೧೫೬

ಗಾಂಧಾರೋsಸ್ಯ ಗ್ರಹೋ s೦ಶೋ ೭೧೯ಇ

ಗಾಂಧಾರೋsಸ್ಯ ಭವೇದಂಶೋ ೭೧೮

ಗಾಂಧಾರ್ಯಾ ದ್ವಾವನಂಶೌ ಚ ೪೬೪

ಗಾಂಧಾರ್ಯಾಮಥ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ೪೭೩

ಗಾಂಧಾರ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮಾಯಾಶ್ಚ ೪೦೯

ಗಾಂದರ್ವಕಲ್ಪೇ ವಿಹಿತಃ ೫೧೮

ಗಾಂಧಾರನಿಷಾದಯೋರಲ್ಪತ್ವಮ್ ೬೮೮ಇ

ಗೀತಜ್ಞೈಃ ಕಥಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ೧೦೪೧

ಗೀತಪೇಶೀ ಗೀತಖಂಡ- ೪೩೨ಉ

ಗೀತಪ್ರಧಾನಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ೩೮೩ಆ

ಗೀತಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ೩೮೬ಊ

ಗೀತಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಸಮ- ೩೮೬ಉ

ಗೀತಪ್ರಯೋಗಸ್ಯಾದೌ ಕಲಾ ೩೮೬ಈ

ಗೀತಂ ಚತುರಂಗೋಷೇತಂ ೭೩೩ಈ

ಗೀತಯಃ ಪಂಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾಃ ೫೮೯

ಗೀತಯಃ ಸಪ್ತ ಹಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೫೮೮

ಗೀತಶರೀರಮಧ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ೪೫೧ಊ

ಗೀತಸ್ತು ಪ್ರತಿತಾಲೇನ ೧೦೮೮

ಗೀತಾಲಂಕಾರಾಣಾ (ಮಲ-) ೩೬೪

ಗೀತಿಕೃತೋ ಭೇದಃ| ೬೫೪ಇ

ಗೀತಿತಾಲಕಲಾದೀನಿ ೫೪೮

ಗೀತೀನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ೬೦೯

ಗೀತ್ವಾತದೀಯಪಾದಾರ್ಧ ೧೧೧೫

ಗೀಯತೇ ಕೇಶರಚನಾ ೯೯೩

ಗಾಂಧಾರೀರಕ್ತಗಾಂಧಾರ್ಯೋ- ೭೧೮

ಗೀಯತೇ ಗಂಧರ್ವೈರ್ಲಲಿತ- ೧೧೪೯

ಗೀಯತೇ ಗೀತಚತುರೈ- ೧೦೯೯

ಗಾಂಧಾರಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೯೭೯

ಗೀಯತೇ ತದ್ ಯಥಾಜಾತಿ – ೪೨೭

ಗಾಂಧಾರಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೯೮೭

ಗೀಯತೇ ತಾಲಯುಕ್ತೋ ಯಃ ೧೧೮೬

ಗೀಯತೇ ತ್ರಪವೀರಾಣಾಂ ೯೮೯

ಗೀಯತೇ ನಾಗಲೋಕೇನ ೯೦೦

ಗೀಯತೇ ನಿತ್ಯಮೇವೈಷಾ ೯೮೫

ಗೀಯತೇ ಪಿತೇಕಾರ್ಯೇಷು ೧೦೨೬

ಗೀಯತೇ ಬಿರುದೈರರ್ಧಂ ೧೦೯೨

ಗೀಯತೇ ಮಂಠತಾಲೇನ ೧೧೨೨

ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೧೧

ಗೀಯತೇ ಯಃ ಸ ಉದ್ದಿಪ್ಟಃ ೧೦೯೬

ಗೀಯತೇ ಯಜ್ಞಕಾಲೇ ಯಾ ೧೦೧೨

ಗೀಯತೇ ಯತ್ ತದತ್ರಾಹು- ೧೦೭೮

ಗೀಯತೇ ಯಸ್ತು ಬಿರುದೈಃ ೧೦೯೪

ಗೀಯತೇ ಯಾsನುರಾಗೇಣ ೧೪

ಗೀಯತೇ ಹರ್ಷಸಂಯುಕ್ತಾ ೮೧೮

ಗುಣಕಾರಸಮಾಸ್ತತ್ರ ೨೫೧

ಗುರುಗಣಬಹುಲಾ [ನಿತ್ಯಂ] ೧೧೫೦

………………….(ಗುರ್ಜರೀ) ೧೦೧೧

ಗುರ್ಜರೀ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾ ಚ ೭೬೪

ಗುರ್ಜರೀ ಪಂಚಮಾಂತಾ ಚ ೮೭೫

ಗೃಹಮೇಧಿನಾಂ ಸಂಯಮಿನಾಂ ೬೮೪ಊ

ಗೃಹ್ಯಂತೇ ಶ್ರುತಯಸ್ತಾವತ್ ೭೯

ಗೋಪುಚ್ಛಾ ಚ ಸಮಾ ಸ್ರೋತಾ ೧೧೬೧

ಗೋಪುಚ್ಛಾ ಗಮಕಾಢ್ಯಾ ಚ ೧೧೬೩

ಗೌಡಕೈಶಿಕಮಧ್ಯಮ- ೬೧೪

ಗೌಡಕೈಶಿಕ ರಾಗಸ್ತು ೬೭೫

ಗೌಡಪಂಚಮ ಇತ್ಯೇಕೋ ೬೧೪

ಗೌಡಪಂಚಮಕಃ ಷಡ್ಜೇ ೬೭೫

ಗೌಡಪಂಚಮನಿಷ್ಟತ್ತೌ ೬೬೮

ಗೌಡಪಂಚಮಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ – ೬೬೭ಅ

ಗೌಡಾಸ್ತ್ರಯಸ್ತು ಕಥಿತಾ ೬೧೦

ಗೌಡೀ ಸಾಧಾರಿತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೫೮೯

ಗೌಡೀಯಾ ಕಥ್ಯತೇ ರೀತಿಃ ೧೧೩೧

ಗ್ರಹಸ್ತು ಸರ್ವಜಾತೀನಾಂ ೪೩೦

ಗ್ರಹಸ್ತ್ವ ಭಿಮತೋ ಯತ್ರ ೧೧೧೧

ಗ್ರಹಾಪನ್ಯಾಸವಿನ್ಯಾಸ- ೪೩೭

ಗ್ರಹಾಂಶೌ ತಾರಮಂದ್ರೌ ಚ ೪೨೬

ಗ್ರಹೋ ನ್ಯಾಸಶ್ಚ ಗಾಂಧಾರಃ ೪೭೫

ಗ್ರಹೋ s೦ಶಶ್ಚ ಧೈವತಃ| ೬೪೫ಆ

ಗ್ರಹೋ sಶಶ್ಚಷಡ್ಜಃ| ೬೫೬ಆ

ಗ್ರಹೋ s೦ಶೋ ನ್ಯಾಸಶ್ಚ ೬೯೫ಉ

ಗ್ರಹೋಹ್ಯಪ್ರಧಾನಭೂತಃ| ೪೨೮ಊ

ಗ್ರಾಮದ್ವಯೇsಪ್ಯಂತರ- ೯೨ಈ

ಗ್ರಾಮಭೇದೇ ತು ಸಮ ರಿಪ ೨೮೭ಉ

ಗ್ರಾಮರಾಗಾಃ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಾ ೭೩೫

ಗ್ರಾಮರಾಗಾ ಮಯಾ ಸರ್ವೇ ೭೩೮

ಗ್ರಾಮರಾಗೇಷು ಕಾಕುತ್ರ ೭೪೨

ಗ್ರಾಮನ್ಯತ್ವಾಜ್ಜಾತಿರಾಗಾನ್ಯತ್ವಂ ೧೭೮ಈ

ಗ್ರಾಮಾವಿರೋಧೇನ ಯಥೇಷ್ಟಂ ೫೩೯ಊ