ಘಞಂತೋsಯಮಲಂಕಾರ ೨೮೧ೠ

ಘಟಸ್ತ್ರೀಶಶ್ಚಕ್ರವಾಲ ೧೦೬೪

ಘಟಾದೌ ವಿದ್ಯಮಾನೇ ತು ೬೭

 

ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಃ ಷೋಡಶಾತ್ರ ೫೬೭

“ ೫೭೦

ಚಚ್ಚತ್ತುಟಸ್ತಾಲಃ | ೫೩೬ಆ

ಚಚ್ಚುತ್ಪುಟಸ್ತಾಲಃ ಏಕಕಲ- ೪೫೩ಈ

ಚತಸೃಣಾಂ ಜಾತೀನಾಂ ನಿತ್ಯಂ- ೫೦೬ಆ

ಚತಸ್ರೋ ಗೀತಯೋ ಯತ್ರ ೧೧೧೪

ಚತಸ್ರೋ ಜಾತಯೋ ನಿತ್ಯಂ ೪೧೩

ಚತಸ್ರಃ ಷಟ್‌ಸ್ವರಾಶ್ಚಾ- ೪೧೩

ಚತಸ್ರಃ ಷಟ್‌ಸ್ವರಾ ಹ್ಯೇತಾ ೪೧೬

ಚತುರ್ಣಾಮಪಿ ವರ್ಣಾನಾಂ ೬೦೨

ಚತುರ್ಣಾಮಪಿ ವರ್ಣಾನಾಂ ೬೭೭

ಚತುರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಸ್ಯ ೫೬೪

ಚತುರ್ಥೇ ದ್ವಾದಶಶ್ರುತಿ ಲಾಭಃ | ೪೬ಈ

ಚತುರ್ದಶವಿಭೇದೇನ ೧೧೭೪

ಚತುರ್ಭಿರ್ಭಿದ್ಯತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ೬೩೬

ಚತುರ್ವಿಧಂ[ಕಸ್ತತ್ರ] ೧೦೭೦

ಚತುರ್ವಿಧಂ ತು ಸಾಮಾನ್ಯಂ ೫೮೩

ಚತುರ್ವಿಧಾ ತಥೌಹಾಟೀ ೫೯೯

ಚತುರ್ವಿಧಾ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ೨೬೧

ಚತುಃಶ್ರುತಿಸ್ವರೋ ಯತ್ರ ೬೫೮

ಚತುಃಸ್ವರಪ್ರಯೋಗೋsಪಿ ೪೪೪

ಚತುಃಸ್ವರಪ್ರಯೋಗೋ ಹಿ ೧೩೦

ಚತುಃಸ್ವರಾತ್ ಪ್ರಭೃತಿ (ದೇಶೀ) ೪೪೩ಅ

ಚತುಃಸ್ವರಾಂಶಾಸ್ತಿಸ್ರಃ ೫೮೪ಈ

ಚತುರಂಶಾ ಸಮನಿಧೈಃ ೪೮೮

ಚತುಷ್ಕಲೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ೫೩೨ಋ

ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ತಮಂ ಪಾಟಿ- ೧೦೬೬

ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೧೦೬೯

ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ೧೦೭೧

ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ತ್ರ್ಯಧಿಕಾ ಮಾತ್ರಾ ೧೧೪೬

ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ಸಪ್ತಯುತಾ ೧೦೭೨

ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ಯುತಃ ಷಡ್ಭಿ- ೧೦೭೨

ಚತ್ವಾರಿಂಶಸ್ತ್ವಥೈಕೋನೋ ೧೦೬೮

ಚರಣಯುಗಕ್ರಮಮೇವಂ ೧೧೫೩

ಚಲವೀಣಾಯಾಃ ಪ್ರಥಮಾ- ೪೬ಅ

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯೋsಥ ಸಂಸ್ಥಾ ೨೨೦

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯೋsಥ ಸಂಸ್ಥಾ ೨೨೨

ಚಿತ್ರ ಏಕೋ ಗುರುಃ ಏಕೋ ೩೯೨ಈ

ಚಿತ್ರದ್ವಿಗುಣೋ ವೃತ್ತೌ ತದ್ ೩೯೩

ಚಿತ್ರಮಾರ್ಗೋ ಧ್ರುವಮಾರ್ಗಃ ೩೯೧ಈ

ಚಿತ್ರಸ್ಯಾಷ್ಟಾದಶಾಂಗಸ್ಯ ೬೩೪

ಚಿತ್ರಿತಃ ಸ್ವರಾತಾನೈಶ್ಚ ೧೦೯೭

ಚಿತ್ರೇಚ ದ್ವಿಮಾತ್ರಾ ಕಲಾ| ೩೮೮ಆ

ಚಿತ್ರೇ ಚೈಕಕಲ ಏವ ೩೭೬ಅ

ಚಿತ್ರೇ ಚೈಕಕಲೇ ತಾಲೇ ೩೭೪

(ಚಿತ್ರೇ) (sನಾ-) ಗತಃ| ೩೭೮ಊ

ಚಿತ್ರೇ sಷ್ಟೌ| ೫೩೪ಉ

ಚಿತ್ರೇ ಸಮಾಯತಿಃ ದ್ರುತೋ ೩೮೫ಆ

ಚಿಬುಕಂ ಹೃದಯೇ ನೈಸ್ಯ ೫೯೭

ಚಿರಮೇಕಸ್ಮಿನ್‌ ಸ್ವರೇ ೨೮೮ಅ

ಚೋಕ್ಷಸಾಧಾರಿತಶ್ವೈವ ೬೧೨

 

ಛಂದಸಾ ಸಿಂಹಲೀಲೇನ ೧೦೯೪

ಛಂದೋದುಷ್ಟಂ (?) ತಥಾ ಗ್ರಾಮ್ಯಂ ೧೧೯೦

ಛಾಯಾಮಾತ್ರಾನುಗಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೭೪೦

ಛಾಯಾಮಾತ್ರಾಶ್ರಯಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೭೩೯

 

ಜಯಮಾಲಾಪದೈರ್ಯುಕ್ತೋ ೧೧೦೦

ಜಯವರ್ಧನಸಂಜ್ಞಶ್ಚ ೧೦೬೨

ಜಯಾರ್ಥಂ ಗೀಯತೇ ಯಸ್ತು ೧೧೦೦

ಜಾತಯೋsಷ್ಟಾದಶೇತ್ಯೇವಂ ೩೯೬

ಜಾತಿಭಾಷಾದಿಸಂಯೋಗಾ- ೯೯

ಜಾತಿಭಾಷಾದಿಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ೨೬೫

ಜಾತಿಭೀಃ ಶ್ರುತಿಭಿಚೈವ ೧೭೭

ಜಾತಿಸ್ವರೈಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ (ಸ್ಯಾಜ್‌) ೪೪೯

ಜಾತೀಸ್ತಾ ವಕ್ಟ್ಯಾಮಃ ಸಂಕ್ಷೇ- ೪೦೬

ಜಾಯಂತೇ ಚ ಯತೋ ನಾಮ ೧೦೪೩

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಜಾತ್ಯಂಶಬಾಹುಲ್ಯಂ ೧೨

ಜ್ಞೇಯಸ್ತಿಸ್ರೋ ಹ್ಯತಿಕ್ರಮ್ಯ ೮೭

ಜ್ಞೇಯಸ್ತ್ವೇಕಾಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ೮೯

ಜ್ಞೇಯಾ ನಿರಂತರಕೃತ- ೩೫೨

ಜ್ಞೇಯಾ ಹ್ಯೇತೇ ತ್ವಲಂಕಾರಾ ೩೨೧

ಜ್ಞೇಯೋ ಗಾಂಧಾರಪಂಚಮ್ಯಾಃ ೪೭೨

 

ಝಂಪಾದಿತಾಲಸಂಯುಕ್ತಃ ೧೧೦೩

 

 

ಟಕ್ಕ (ಕೈಶಿಕ) ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ತಥಾ ೬೧೬

ಟಕ್ಕಕೈಶಿಕಜಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೭೧

ಟಕ್ಕಕೈಶಿಕಜಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ೭೫೧

ಟಕ್ಕಭಾಷಾ ತ್ವೌಡುವಿತಾ ೯೬೮

ಟಕ್ಕರಾಗಶ್ಚ ಸೌವೀರಸ್ತಥಾ ೬೧೫

ಟಕ್ಕರಾಗೇ ತು ಶಾರ್ದೂಲೀ ೯೭೪

ಟಕ್ಕರಾಗೇ ದಶ ದ್ವೇ ಕೇಚಿದಿಚ್ಛಂತಿ ೭೪೮

ಟಕ್ಕರಾಗೋ ಭವೇತ್ತತ್ರ ೧೧೨೩

 

ಠ-ಣ

 

ತಜ್ಲೈಃ ಕಲಾಶ್ಚತಸ್ರಸ್ತ್ವಾ ೩೫೨

ತತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನಿಗದ್ಯಂತೇ ೭೪೮

ತತಶ್ಚ ವರ್ಣ್ಯಮಾನಸ್ಯ ೧೧೩೯

ತತ್‌ಕಥಮ್‌? ೨೧೫ಉ

“ ೨೧೭ಉ

ತತಃ ಕಾರ್ಯಾ ಚ ಛೇವಾಟೀ ೭೬೩

ತತಃ ಕ್ರೌಂಚಪದಸ್ತೂರ್ಧ್ವಂ ೧೦೫೯

ತತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಲೋಕಾನಾಂ ೧

ತತಶ್ಚತುರ್ದಶೋ ಜ್ಞೇಯೋ ೧೦೫೮

ತತಶ್ಚ ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೩೯೯

ತತಶ್ಚೈಕಾಂ ಶ್ರುತಿಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ೮೩

ತತಸ್ತಿಸ್ರೋ ಹ್ಯತಿಕ್ರಮ್ಯ ೮೮

ತತೋ ಬಿಂದುಸ್ತತೋನಾದ-೫

ತತೋ ವಾಕ್ಯಾನ್ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ೧೧

ತತ್ರ ಕತಮಂ ಸ್ವರಸಪ್ತಕಂ ೨೪೦ಆ

(ತತ್ರ) ಕೂಟತಾನಭೇದಪ್ರದ ೨೫೮ಅ

ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್‌ದಂಡಪ್ರಸ್ತಾರೇಣ ೮೦ಆ

ತತ್ರ ಕೇಚಿನ್ಮೀಮಾಂಸಾಮಾಂಸಲಿತ- ೪೧ಅ

ತತ್ರ ಕ್ರಮಕೃತಾಂಸ್ತಾನ್‌೨೫೩ಅ

ತತ್ರ ಗಾಂಧಾರ್ಯಾ ಗಾಂಧಾರ- ೫೪೨ಅ

ತತ್ರ ಚಿತ್ರಾಯಾಮನಾಗತೋ ೩೮೬ಆ

ತತ್ರ ಜಾತಿಭೀಃ ಶುದ್ಧಾಭಿ- ೧೭೮ಅ

ತತ್ರ (ದಕ್ಷಿಣಾಯಾಂ)ಮಾಗಧೀ ೩೮೭ಅ

ತತ್ರ ಧ್ರುವಾ ಸಶಬ್ದಾಸ್ಯಾತ್‌೩೮೦

ತತ್ರ ನಾಯಮಾದ್ಯಪಕ್ಷಃ ೬೨೦ಇ

ತತ್ರ ನಿಷ್ಕಲರೂಪೇಣೈಕಃ ೯೮ಇ

ತತ್ರ ನ್ಯಾಸವಿಧಿಮಾಹ ೪೦೩ಅ

ತತ್ರ ಪರಿಪಾಟ್ಯಾಹಿತತ್ವೇನ ೧೮೨ಆ

ತತ್ರ ಪ್ರವೇಶನಮಧರಸ್ವರ ೨೩೭ಇ

ತತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾರಾ ಯಥಾ ೩೬೮ಅ

ತತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಮೇವೌಡುವಿತತ್ವಂ ೫೦೪ಆ

ತತ್ರ ಮೂರ್ಛನಾನಿರ್ದೇಶಃ ೨೬೨ಅ

ತತ್ರ ವಾದಿನೋ ಮಧ್ಯಮಾ ೧೨೩ಆ

ತತ್ರ ಶುದ್ಧಾ ಅನ್ಯೂನಸ್ವರಾಃ ೪೦೨ಆ

ತತ್ರ ಶುದ್ಧಾನಾಂ ಜಾತೀನಾಂ ೪೦೪ಅ

ತತ್ರ ಶುದ್ಧಾಭಿಃ ಷಡ್ಜೋ ವಿಕೃತಾ ೧೭೮ಇ

ತತ್ರ ಷಡ್ಜಸ್ವರಸ್ಯ ೨೫೪ಅ

ತತ್ರ ಷಾಡವ ಇತಿ ೬೨೦ಅ

(ತತ್ರ ಷಾಡ್ಜ್ಯಾಉದಾಹರಣಮ್‌) ೫೨೧ಇ

ತತ್ರ ಷಾಡ್ಜ್ಯಾಃ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮ-೫೨೫ಅ

ತತ್ರ ಸಪ್ತಭೀಃ ಸ್ವರೈರ್ಯಾ ೧೮೧ಈ

ತತ್ರ ಸಪ್ತಸ್ವರಮೂರ್ಛನಾ ೧೮೧ಇ

ತತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿನ್ಯೇಕಸ್ವರಃ ೨೯೮ಆ

ತತ್ರ ಸ್ವರಾಣಾಮಲ್ಪಶಃ ೪೪೬ಆ

ತತ್ರಾದೌ- ೫೮೦

ತತ್ರಾದೌ ಸ್ವರಶಬ್ದಸ್ಯ ೯೪

ತತ್ರಾಪಿ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾ ೫೦೬ಉ

ತತ್ರಾಲಂಕಾರಶಬ್ದೇನ ೨೮೧ಆ

ತತ್ರಾಲಂಕಾರಾಣಾಂ ನಾಮಾನಿ ಕಥ್ಯಂತೇ-೨೮೨

ತತ್ರೈಕೈವ ಶ್ರುತಿರಿತಿ| ೨೮ಇ

ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರಾಣಃ ೨೦

ತಥಾ ಕಶ್ಯಪಃ- ೬೭೬ಇ

ತಥಾ ಕಾರ್ಮಾರವೀ ಜಾತೇಃ ೬೨೮

ತಥಾ ಕಾಶ್ಯಪೇನಾಪ್ಯುಕ್ತಂ- ೬೩೦ಈ

ತಥಾ ಚ- ೬೬೨ಆ

ತಥಾ ಚ ಕಾರ್ಮಾರವ್ಯಾಂ ೪೪೬ಉ

ತಥಾ ಚಾಹ ಕಾಶ್ಯಪಃ- ೭೦೪ಈ

“ ೭೩೧ಇ

ತಥಾ ಚಾಹ ಕಾಶ್ಯಪಃ- ೭೩೩ಋ

ತಥಾ ಚಾಹ ಕೋಹಲಃ ೪೧ಈ

” ೯೬ಈ

” ೯೮ಈ

” ೧೦೦ಇ

” ೨೬೨ಆ

ತಥಾ ಚಾಹ ಕೋಹಲೇ – ೧೦೪ಉ

ತಥಾ ಚಾಹ ತುಂಬುರುಃ ೩೪ಆ

ತಥಾ ಚಾಹ ದತ್ತಿಲಃ- ೨೪೨ಇ

“ ೨೫೦ಆ

ತಥಾ ಚಾಹ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿಃ ೬೭೮ಆ

ತಥಾ ಚಾಹ ನಾರದಃ- ೧೨೭ಇ

“ ೧೭೧ಉ

ತಥಾ ಚಾಹ ಭರತಃ- ೨೩೭ಅ

“ ೪೦೪ಈ

“ ೪೨೯ಅ

“ ೪೨೯ಅ

“ ೪೩೮ಎ

“ ೪೪೧ಆ

“ ೪೪೩ಈ

“ ೪೫೧ಏ

“ ೫೧೦ಉ

“ ೬೩೨ಇ

ತಥಾ ಚಾಹ ಭರತಮುನಿಃ ೬೩೦ಇ

ತಥಾ ಚಾಹ ವಿಶ್ವಾವಸುಃ ೨೯ಈ

ತಥಾ ಚಾಹ ಸುಶ್ರುತಃ- ೧೪೦ಇ

ತಥಾ ದರ್ಶನಾತ್‌| ೬೭೧ಎ

ತಥಾsಪವಾದನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ೫೦೯

ತಥಾಪಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಚ ೬೬

ತಥಾ ಪ್ರಯೋಗೋ sಸ್ತಿ| ೬೭೧ಊ

ತಥಾ ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯಸ್ತು ೩೨೦

ತಥಾ ಭಾಷಾ ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೯೨೯

ತಥಾಲ್ಪತ್ವಂ ಬಹುತ್ವಂ ಚ ೪೪೬ಇ

ತಥಾಷಾಡ್ಜೀ ತು ಗಾಂಧಾರೇ ೪೯೯

ತಥಾ ಸಪ್ತಚಕ್ರಾಶ್ರಿತತ್ವೇನ ೧೪೨ಅ

ತಥಾ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ೯೫೯

ತಥಾ ಹಿ ೩೭ಆ

” ೮೧ಅ

ತಥೈವ ಲೋಕೇ ದೃತ್ಯತೇ| ೧೦೯ಋ

ತದತ್ರ ಕರಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ೧೧೮೫

ತದತ್ರ ಮಾರ್ಗರಾಗೇಷು ೧೦೪೪

ತದನು ತ್ರಿಶ್ರುತೀಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ೮೩

ತದಸ್ಯಾಮಪಿ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ೪೭೩

ತದಾದಿಕೃತಾಸ್ತತ್ರೈ ವಾ-೨೩೨ಆ

ತದಾದಿ ಪ್ರಥಮೋಪೇತಂ ೧೪೯

ತದುಕ್ತಮ್‌- ೭೦ಅ

“ ೨೮೦ಇ

“ ೨೮೪ಆ

“ ೩೮೪ಆ

ತದುಕ್ತಂ-ಯ ಆವೃತ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ೩೮೯ಉ

ತದೂರ್ಧ್ವದ್ವೇ ಶ್ರುತೀಸ್ತೈಕ್ತ್ವಾ ೮೨

ತದೂಧ್ವಂ ಪಂಚಮಃ ಕಾರ್ಯಃ ೮೪

ತದೇವಮೇತೇಷಾಂ ಸ್ವರಾಣಾಂ ೨೫೭ಅ

ತದೇವಂ ಗಾಂಧಾರಸ್ಯ ೨೫೪ಋ

ತದೇಷಾಂ ತಾನಾನಾಂ ೨೫೯ಅ

ತದ್ಗತಾ ಚ ಮಾಗಧೀ| ೩೮೮ಇ

ತದ್‌ಗ್ರಹಾ ತದಪನ್ಯಾಸಾ ೫೨೦

ತ್ಧಿ ವಿಶೇಷೈಃ ಶೂನ್ಯಂ ೬೧

ತದ್ಭವಂ ಭರತಜ್ಞಾನಂ ೫೭೮

ತದ್ಯಥಾ- ೮೧ಊ

“ ೧೧೦ಆ

“ ೧೮೨ಇ

“ ೨೦೪ಆ

“ ೨೬೬ೠ

“ ೨೬೮ಇ

“ ೬೦೬ಋ

“ ೬೬೫ಉ

“ ೬೮೦ಇ

“ ೭೦೬ಋ

ತದ್ಯಥಾ- ಗಾಂಧಾರೀ ಯದಾ ೫೪೨ಊ

ತದ್ಯಥಾ – ತತ್ರಾದೌ ತಾವ- ೨೮ಈ

ತದ್ಯಥಾ-ತ್ರಿಷಷ್ಟಿಮಧ್ಯೇ ೫೧೦ಆ

ತದ್ಯಥಾ-ದಕಿಣೇ ಮಾರ್ಗೇ ೩೮೭ಆ

ತದ್ಯಥಾ – ಪಸಗಪ ರಿಪ ೫೦೬ಇ

ತದ್ಯಥಾ –ಮಗರಿಸ, ೨೫೫ಇ

ತದ್ಯಥಾ –ಮಂದ್ರಾದಾರಭ್ಯ ೨೮೩ಆ

ತದ್ಯಥಾ –ಶುದ್ದಃ, ವಿಕೃತಾಶ್ಚ ೫೨೮ಆ

ತದ್ಯಥಾ –ಷಡ್ಜಗಾಂಧಾರ-೫೨೫ಆ

ತದ್ಯಥಾ –ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮೇ ಶ್ರುತಿ- ೮೬ಅ

ತದ್ಯಥಾ –ಷಡ್ಜಾಯಾ ಏಕಃ ೪೫೦ಇ

ತದ್ಯಥಾ – ಸಮ ಸಪರಿಧ ೨೮೭ಈ

ತದ್ಯಥಾ –ಸರಿಸಮಪಧ ೨೫೬ಇ

ತದ್ವತ್‌ಸ್ಯಾದ್‌ರಕ್ತಗಾಂಧಾರೀ ೪೯೦

ತದ್ವದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಗೋಪುಚ್ಛಾ ೩೮೫ಈ

ತಯೋಃ ಸ್ವಮಾನಾನಿ ೨೫೭ಆ

ತಯೋರನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ – ೪೪ಇ

ತಯೋರೇವ ಸಧೈವತ್ಯೋಃ ೪೦೮

ತಯೋರ್ನ ವಾ ಹ್ಯನುಪ್ರಾಸಃ ೧೧೧೪

ತರ್ಹಿ ಕೋ ಭೇದಃ? ೬೫೪ಆ

ತಸ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯುತ್ಕರ್ಷಾಪಕರ್ಷಾ-೪೩ಈ

ತಸ್ಮಾತ್‌ಪೂರ್ವೋ ಯಃ ಸ್ವರಃ ೪೪೦ಈ

ತಸ್ಮಾತ್‌ಶುದ್ದಾಸು ಜಾತಿಷು ೧೭೮ಆ

ತಸ್ಮಾತ್‌ಸ್ವರಗತಾ ಜ್ಞೇಯಾಃ ೩೧

ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ವ್‌ರೋsವ್ಯಾಪಕೋ ೧೦೨ಋ

ತಸ್ಮಾದುತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಏವ ೬೨೧ಊ

ತಸ್ಮಾದ್‌ಯತ್‌ಕಿಂಚಿದ್‌ಗೀಯತೇ ೨೬೦ಅ

ತಾಃ ಸಂಭವಂತೀತಸ್ತಾಃ ಸ್ಯುಃ ೭೨

ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಚ ವಿವರ್ತತ್ವಂ ೫೩

ತಾನಕ್ರಿಆ ದ್ವಿಧಾ ತಂತ್ರ್ಯಾಂ ೨೩೯

ತಾನಪ್ರಯೋಜನಮಪಿ ೨೪೬ಆ

ತಾನಸ್ತು ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಃ ೬೬೦

ತಾನಾಸ್ತು ಕುತ್ರೋಪಯುಜ್ಯಂತೇ? ೨೪೭ಆ

ತಾನಿದಾನೀಂ ಪ್ರವಕ್ತ್ಯಾಮಿ ೩೧೯

ತಾನಿ ಸಪ್ತಭಿರ್ಹತಾನಿ ೨೫೨ಋ

ತಾನೋದ್ಭವಾ ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೭೭೨

[ತಾ] ಬಾಣಗಣೋಪೇತಾ ೧೧೪೫

ತಾರಕಾದೀತಚ್‌ಪ್ರತ್ಯಯಃ| ೬೨೨ಆ

ತಾರಮಂದ್ರಗತಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್‌೯೨೯

ತಾರಮಂದ್ರಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ೩೨೪

ತಾರಮಂದ್ರಪ್ರಸನ್ನಸ್ತು ೩೪೩

ತಾರಮಂದ್ರಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಹೇತುಃ ೪೩೧ಈ

ತಾರಷಡ್ಜೋಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ ೬೨೫ಆ

ತಾರಷಡ್ಜೋಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ ೬೨೭ಈ

ತಾರಷಡ್ಜೋಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ ೬೨೯ಆ

ತಾರಸಪ್ತಕೇ ಶ್ರಶ್ರುತೇಃ ೨೯೩ಅ

ತಾರಾತಿತಾರೈರ್ಮಸೃಣೈಃ ೬೦೭

ತಾರಾತ್‌ಸಪ್ತಮಂ ಸ್ವರಂ ೩೧೫ಅ

ತಾರಾದಾರಭ್ಯಾವರೋಹ- ೨೮೪ಅ

ತಾರಾದೇಕಾಂತರಸ್ವರಾ – ೩೦೪ಅ

ತಾರಾದೇಕಾಂತಸ್ವರಾ- ೩೧೭ಅ

ತಾಲ (ತೀತಿಲಯ-) ಯತಿಮಾರ್ಗ ೩೮೫ಆ

ತಾಲಃ ಪಂಚಪಾಣೀಃ, ೫೩೨ಉ

ತಾಲಃ ಪಂಚಪಾಣೀಃ,೫೩೮ಉ,

ತಾಲಃ ಪಂಚಪಾಣೀಃ,೫೪೦ಈ

ತಾಲಃ ಪಂಚಪಾಣೀಃ, ೫೪೫ಉ

ತಾಲತ್ರಯವಿಮಿಶ್ರೇಣ ೧೦೯೮

ತಾಲಯುಕ್ತಂ ಸ್ವರೋಪೇತಂ ೧೦೭೯

ತಾಲಶ್ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಃ| ೫೩೪ಆ

ತಾಲಶ್ಚತ್ಪುಟೋ ಜ್ಞೇಯಃ ೫೫೨

ತಾಲಶೂನ್ಯಸ್ತತಸ್ತಾಲೋ ೧೧೮೧

ತಾಲಶೂನ್ಯಸ್ತುಯಃ ಪಾಟೈ- ೧೦೭೫

ತಾಲುದೇಶಾತ್‌ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ೧೬೩

ತಾಲೇನ ಕರಣೇನೈವ ಸ್ವರೈಃ ೧೧೦೭

ತಾಲೇನ ಚ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ೧೦೮೩

ತಾಲೇನ ಯೇನಕೇನಾಪಿ ೧೧೦೬

ತಾಲೇನಾಪಿ ಚ ಯುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದ್‌೧೦೮೦

ತಾಲೋ ದ್ವಿತೀಯಕಸ್ತತ್ರ ೧೧೨೭

ತಾಶ್ಚ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮೇ (?) ಮೂರ್ಛನಾಸು ೨೬೮ಆ

ತಾಸಾಂ ಯಾಸ್ತು ನಿರ್ವೃತ್ತಾಃ ೪೦೬

ತಾಸ್ತವನೌಡುವಿತಾ ನಿತ್ಯಂ ೫೧೬

ತಾಸ್ತ್ವನೌಡುವಿತಾ ನಿತ್ಯಂ ೫೧೬

ತಾಸ್ತ್ವಹಂ ವರ್ತಯಿಷ್ಯಾಮಿ ೩೯೬

ತಾ ಹಿ ಪರಸ್ವರಸಂಸರ್ಗಾಜ್ಜಾಯಂತೇ-೪೦೪ಇ

ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಂಚ ಪಂಚ ಷಡ್‌೮೧ಇ

ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಂ ಚ ರೇಖಾಭಿ- ೧೮೩

ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಾ ಅಪಿ ಸ್ವರಾಃ ೧೮೪ಇ

ತಿಸ್ರಸ್ತು ಗೀತಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೫೯೧

ತುರ್ಯಪ್ರೇಕ್ಷಣಸಂಬಂಧಿ ೫೭೦

ತೃತೀಯಪಾದವತ್‌ಪಾ ೧೧೪೦

ತೃತೀಯಪ್ರೇಕ್ಷಣಗತೇ ೫೫೬

ತೃತೀಯಾ ಗೌಡಿಕಾ ಚೈವ ೫೮೭

ತೃತೀಯಾ ದ್ರಾವಿಡೀ ತತ್ರ ೭೭೧

ತೃತೀಯೇ ಷಟ್‌ಶ್ರುತಿಲಾಭಃ| ೪೬ಇ

ತೇ ಚ ವಾದಿನಃ ಸ್ವರಾಃ ೧೧೧ಊ

ತೇ[ಚ ಷಟ್‌] ಚತುರ್ಹತಾ ೨೫೨ಈ

ತೇ ಧ್ರುವಾಣಾಂ ಪ್ರಯೋಗೇಷು ೩೩೩

ತೇನಕಾಲಂಕೃತಾ ಭೇದಾ ೧೧೭೯

ತೇನಕೈರ್ಬಿರುದೈರ್ಯತ್ರ ೧೧೮೮

ತೇನ ಪಂಚಸಂಖ್ಯಾ ಲಕ್ಪತೇ, ೧೯೭ಆ

ತೇನ ಸರಿಗಮ(ಪ)ಧ- ೨೬೬ಊ

ತೇನ ಸ್ವರಾಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ೭

ತೇಷಾಂ  ಪ್ರಯೋಗಃ ಷಾಡವಃ| ೧೯೬ಆ

ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯಾತ್‌ಸಮುದ್ದೃತ್ಯ ೧೦೫೪

ತೇಷು ಪಾತಿತೇಷು ಚತು-೫೧೦ಇ

ತೇಷು ಪಾತಿತೇಷು ದ್ವಿ- ೫೧೦ಈ

ತೇಷು ಸಪ್ತಾಂಶೇಷು ಪಾತಿ- ೫೦೬ಊ

ತೋಟಕೇ [sಥ] ಚ ತಾಲಸ್ಯ ೧೦೭೬

ತೌ ಚ ದ್ವೌತ್ರಿಭಿರ್ಹತೌ ೨೫೨ಇ

ತ್ಯಾಗಸೌಭಾಗ್ಯಸೌಂದರ್ಯ- ೧೧೧೫

ತ್ರಯಸ್ತ್ರೀಂಶತ್ತಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ೧೦೬೫

ತ್ರಯಾಣಾಂ ಗುಣಸಂಯುಕ್ತೋ ೩೬

ತ್ರಯೋಗೌಡಾ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ೬೭೫

ತ್ರಯೋವಿಂಶೋ ವಿಚಿತ್ರಃ ಸ್ಯಾತ್‌೧೦೬೧

ತ್ರಾವಣೀ ಚ ಷಡ್ಜಭಾಷಾ ೧೦೦೪

ತ್ರಾವಣೀ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸಾ ೮೮೪

ತ್ರಿಕಲಾ(ತ್‌) ಕಂಪಾನಾ (ತ್‌) ೩೪೧

ತ್ರಿಧಾ ತಾರಗತಿಃ| ೪೩೮ಋ

ತ್ರಿಪದಂ ಪಾದಸಂಖ್ಯಾನಂ ೧೧೩೮

ತ್ರಿಭಿಃ ಸ್ವರೈರಾರೋಹಕ್ರಮೇಣ ೩೦೯ಅ

ತ್ರಿಂಶತ್‌ಪ್ರಕಾರವಿಹಿತಂ ೪೪೨

ತ್ರಿರ್ನಿವೃತ್ತಾ ಚ ಯಾ ಗೀತಿಃ ೩೭೧

ತ್ರಿಶ್ರುತಿಕಸ್ವಾತ್‌ಪಂಚಮಸ್ಯ ೬೭೧ಋ

ತ್ರಿಶ್ರುತೀರತಿಕ್ರಮ್ಯಾದೌ ೮೨

ತ್ರಿಷಷ್ಟಿರಂಶಾ ಯೇ ಉಕ್ತಾ- ೪೯೬ಅ

ತ್ರಿಷು ಮಾರ್ಗೇ ಗೀಯತೇ| ೬೨೨ಅಃ

ತ್ರಿಸ್ತ್ರಿರ್ನಿವೃತ್ತಿಸ್ತ್ರಿರಾವೃತ್ತಿ- ೩೮೮ಊ

ತ್ರಿಸ್ಥಾನಕರಣೈರ್ಯುಕ್ತಾ ೫೯೮

ತ್ರಿಸ್ವರಾಂಶಾಸ್ತಿಸ್ರಃ-ಆರ್ಷಭೀ ೪೮೪ಇ

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೋ ವೀರಃ ೨೨೯

ತ್ವಗಸೃಙ್‌ಮಾಂಸಮೇದೋ ೧೪೧