ದಕ್ಷಿಣಾವೃತ್ತಿಶ್ಚಿತ್ರೇತಿ ೩೮೩ಅ

ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಲಾ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್‌೫೩೪ಇ

ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಲಾ ವಾರ್ತಿಕೇ ಕಲಾ ೬೫೦ಓ

“ ೬೫೬ಅಂ

“ ೬೬೧ಐ

“ ೬೬೯ಐ

“ ೬೭೧ಅಂ

“ ೬೭೩ಐ

“ ೬೮೨ಐ

“ ೬೮೪ಐ

“ ೬೮೬ಐ

“ ೬೮೮ಐ

“ ೬೯೦ಓ

“ ೬೯೩ಎ

“ ೬೯೫ಓ

“ ೬೯೮ಐ

“ ೭೧೧ಓ

“ ೭೧೩ಓ

“ ೭೧೫ಒ

“ ೭೧೭ಒ

“ ೭೧೯ಐ

“ ೭೨೨ಐ

“ ೭೨೫ಒ

“ ೭೨೭ಐ

ದಕ್ಷಿಣೇ ಕಲಾ, ವೃತ್ತೌ ಕಲಾ ೬೨೨ಕ

” ೬೨೫ಐ

” ೬೨೯ಏ

” ೬೪೨ಐ

” ೬೪೫ಒ

ದಕ್ಷಿಣೇ ಚತುಷ್ಕಲ ಏವ ೩೭೬ಇ

ದಕ್ಷಿಣೇ ಪೃಥುಲಾ ಗೀರಿ- ೩೭೫

ದಕ್ಷಿಣೇ ಮಾರ್ಗೇ ಪೃಥುಲಾ ೩೭೩ಅ

ದತ್ತಿಲೇನಾಪ್ಯುಕ್ತಮ್- ೨೪೮ಆ

ದಶಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಂ ೭೩೩ಇ

ದಶವಿಧತ್ವಮಸ್ಯಾಃ| ೫೪೫ಅ

ದಶವಿಧತ್ವಂ ಚಾಸ್ಯಾಃ ೫೩೦ಅ

ದಶವೊಧತ್ವಂ ಚಾಸ್ಯಾಃ ೫೩೪ಊ

ದಶಾಂಶಕಾಃ- ಪೂರ್ಣಾಃಪಂಚ ೫೪೫ಆ

ದಶಾಂಶಾಃ- ಶುದ್ಧಃತ್ರಯೋ- ೫೩೪ಋ

ದಶಾಂಶಾಃ, ಶುದ್ಧಃ, ವಿಕೃತಾಃ ೫೩೦ಆ

ದಾನವೀರೇ ಚಾಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ| ೬೫೦ಋ

ದಾನವೀರೇ ಚಾಸ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಃ ೬೫೬ಏ

ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿಮತೇ ತು ೭೦೯ಅ

ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿಮತೇ ತು ೭೦೬ಈ

ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿಮತೇ ರಾಗಾ ೬೭೮ಅ

ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿಮತಢ ವೇಸರ- ೬೮೦ಅ

ದುರ್ಬಲಃ ಪಂಚಮೋ ಯತ್ರ ೭೧೦

ದುರ್ಬಲಾ ಚ ನಿಷಾದೇನ ೮೨೦

ದುರ್ವಲೋ ಧೈವತೇನ ಸ್ಯಾದ್ ೬೯೬

ದೇವಕುಲಸಮುತ್ಪನ್ನಾಃ ೧೫೨

ದೇವಕುಲಸಮುತ್ಪನ್ನಾಃ ೧೭೨

ದೇವತಾರಾಧನೇ ಗೀತಾ ೧೦೦೮

ದೇವಾಲವರ್ಧನೀ ಪೂರ್ಣಾ ೯೬೪

ದೇವಾವರ್ಧನೀ ಪೌರಾಲೀ ೯೬೩ಅ

ದೇವಿಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಢ್ಯಾಮಭಯ- ೧೦೩೭

ದೇಶಭಾಷಾ ತು ದೇಶಾಖ್ಯಾ ೭೯೨

ದೇಶಾಭಾಷಾತ್ರ ವಿಖ್ಯಾತಾ ೭೮೭

ದೇಶಾಖ್ಯಾ ತ್ರಾವಣೀ ಚೈವ ೧೦೦೬

ದೇಶಿಕಾರಪದೈರಮ್ಯೈಃ ೧೧೮೭

ದೇಶಿಕಾರಪ್ರಬಂಧಾ ಯೇ ೧೦೫೩

ದೇಶೀಗೀತೇ sಪಿವಸ್ತು ಸ್ಯಾತ್ ೧೦೮೭

ದೇಶೇ ದೇಶೆ ಪ್ರ ವೃತ್ತೋsಸೌ ೨

ದೇಶಖ್ಯಾ ತ್ರಾವಣೀ ಚೈವ ೧೦೦೬

ದೋಧಕೋ ದ್ವಾದಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ- ೧೦೫೮

ದ್ರಾವಿಡವಿಷಯೇ ಹೇಷ್ಯಾ ೯೪೨

ದ್ರುತಾ ದ್ರುತತರಾ ಕಾರ್ಯಾ ೫೯೭

ದ್ವಯೋಃ ಸ್ವರಯೋರ್ಬಹೂನಾಂ ೨೯೪ಅ

ದ್ವಾದಶೈತ್ತಮಸ್ಥಾನೇ (ಸ್ಯಾತ್) ೧೦೬೫

ದ್ವಾದಶೈತೇsಪ್ಯಲಂಕಾರಾಃ ೩೨೯

ದ್ವಾದಶೈವ ವಿಭಾಷಾಶ್ಚ ೬೧೧

ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಾಭ್ಯಾಮೇಕಃ ೨೫೨ಆ

ದ್ವಾವಿಂಶತಿಂ ಕೇಚಿದುದಾಹರಂತಿ ೪೨

ದ್ವಾವಿಂಶತಿತಮಃ ಸ್ಯಾತ್ತು ೧೦೬೧

ದ್ವಾವೇತೌ ಚ ಇಮೌ ಜ್ಞೇಯೌ ೧೬೯

ದ್ವಿಕತ್ರಿಕಚತುಷ್ಕಾಸ್ತು ೪೦

ದ್ವಿಕಲೇ ವಾರ್ತಿಕೇ ಸಂಭಾವಿತಾ, ೫೪೫ಋ

ದ್ವಿಕಲೋ ವಾರ್ತಿಕಃ ಸಂಭಾವಿತಾ ೫೩೨ಊ

ದ್ವಿಗುಣಿತಕಲಾ ಯದಿ ೧೧೪೫

ದ್ವಿಗುಣಿತರುದ್ರಾ ಪ್ರಥಮೇ ೧೧೪೪

ದ್ವಿತೀಯಂ ತು ಸ್ವರಂ ವಿದ್ಧಿ ೧೪೬

ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಪಿ ವರ್ಗಸ್ಯ ೧೪೭

ದ್ವಿತೀಯೇ ಚತುಃಶ್ರುತಿಲಾಭಃ| ೪೬ಆ

ದ್ವಿಮಾತ್ರಾ ಸ್ಯಾತ್ ಕಲಾ ಚಿತ್ರೇ ೩೯೪

ದ್ವಿರಪಿ ಗದಿತಂ ಹಸಿತಂ ೩೫೭

ದ್ವಿರೂಪಶ್ಚ ಪ್ರಸ್ತಾರಃ ೨೯೮ಅ

ದ್ವಿವಿಧಸ್ತಾನಪ್ರಯೋಗಃ ೨೩೪ಆ

ದ್ವಿವಿಧಾ ತಾನಕ್ರಿಯಾ ತಂತ್ರ್ಯಾಂ ೨೩೭ಆ

ದ್ವಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಾಂ ಚ ರೂಢಾ ತು ೮೨೨

ದ್ವಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಾಂ ತು ಗಮನಂ ೮೦೪

ದ್ವಿಶ್ರುತಿಭ್ಯಾಂ ವಿಹೀನಸ್ತು ೬೮೭

ದ್ವಿಶ್ರುತಿಸ್ತ್ರೀಶ್ರುಶ್ಚೈವ ೩೮

ದ್ವಿಶ್ರುತೀನಾಂ ಚ ಗಮನಂ ೯೪೨

ದ್ವಿಶ್ರುತೀನಾಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ೮೮೪

ದ್ವಿಶ್ರುತ್ಯೋಃ ಸ್ಯಾಚ್ಚ ಸಂವಾದೋ ೯೪೪

ದ್ವಿಷಂತ್ಯೌಡುವಿತಂ ಷಡ್ಜ- ೫೫೬

ದ್ವಿಸ್ವರಾಂಶಾಸ್ತಿಸ್ರಃ ಧೈವತೀ ೪೮೪ಆ

ದ್ವೇ ವೀಣೇ ತುಲ್ಯಪ್ರಮಾಣೇ ೪೪ಆ

ದ್ವೌ ಗ್ರಾಮೌ ವಿಶ್ರುತೌ ಲೋಕೇ ೧೭೫

ದ್ವೌ ದ್ವೌ ಪ್ರಕಂಪಮಾನೌ ತ- ೩೬೨

ದ್ವೌ ದ್ವೌ ಷಾಡವೌಡುವಿತೌ ೫೩೨ಇ

ದ್ವೌ ದ್ವೌ ಸ್ವರೌ ದ್ವಿಕಲೌ ೩೦೦ಅ

ದ್ವೌ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ (-ಶೌ) ೫೧೫

ದ್ವ್ಯಂತರೌ ತು ಸ್ವರೌ ವಿವಾದಿನೌ ೧೨೩ಉ

ದ್ವ್ಯವರಃ ಪಟ್‌ಪರ ಏವಂ ೩೪೬

ದ್ವಿಗುರುರ್ದ್ವಿನಿವೃತ್ತಾ ಚ ೩೭೭

 

ಧೈವತನಿಷಾದಬಾಹುಲ್ಯಂ ೮೬೨

ಧೈವತನಿಷಾದಬಾಹುಲ್ಯಂ ೯೩೯

ಧೈವತನಿಷಾದಯೋಶ್ಚ ೭೯೪

ಧೈವತನಿಷಾದಸಂಚಾರೋ ೯೩೩

ಧೈವತನಿಷಾದಸಂವಾದ ೯೦೨

ಧೈವತರ್ಷಭಬಾಹುಲ್ಯಂ ೯೫೪

ಧೈವತರ್ಷಭಸಂವಾದಃ ೯೨೨

ಧೈವತರ್ಷಭಹೀನಂ ೬೯೩ಉ

ಧೈವತರ್ಷಭಹೀನತ್ವಾ  ೬೯೨

ಧೈವತಸ್ಯ ಚಾನಾಶಿತ್ವಂ ೬೯೨ಉ

ಧೈವತಸ್ಯ ನಿಷಾದಸ್ಯ ೭೭೫

ಧೈವತಸ್ಯ ನಿಷಾದಸ್ಯ ೮೪೪

ಧೈವತಸ್ಯಾತ್ರಾಲ್ಪತ್ವಮ್| ೬೯೮ಇ

ಧೈವತಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೪೨ೠ

ಧೈವತಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೪೫ಎ

ಧೈವತಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೬೯ೠ

ಧೈವತಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೯೫ಐ

ಧೈವತಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೭೧೩ಎ

ಧೈವತಾದ್ಯಂತ[ತಾ] ಭಾಷಾ ೧೦೩೦

ಧೈವತಾದ್ಯಂತ(-!ತಾ) ಲಲಿತಾ ೧೦೨೦

ಧೈವತಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೮೩೫

ಧೈವತಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೮೯೫

ಧೈವತಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೮೯೭

ಧೈವತಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೯೦೨

ಧೈವತಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೯೩೭

ಧೈವತಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೧೦೦೮

ಧೈವತಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೧೦೧೮

ಧೈವತಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೧೦೨೪

ಧೈವತಾಂಶಃ ಪಂಚಮಾಂತಃ ೬೪೪

ಧೈವತಾಂಶಸ್ತದಂತಶ್ಚ ೬೯೪

ಧೈವತಾಂಶಾ ತದಂತಾ ಚ ೮೯೧

ಧೈವತಾಂಶಾ ತದಂತಾ ಚ ೯೨೨

ಧೈವತಾಂಶಾ ಧೈವತಾಂತಾ ೮೪೯

ಧೈವತಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಂತಾ ೮೧೧

ಧೈವತಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸಃ ೬೪೧

ಧೈವತಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮಾಂತೋ ೬೬೮

ಧೈವತೀ ಪಂಚಮೀ ಚೈವ ೪೮೬

ಧೈವತೀಮಧ್ಯಮಾ ಜಾತ್ಯೋಃ ೬೯೪

ಧೈವತೋsಶೋ ಗ್ರಹಶ್ಚ ೬೬೯ಆ

ಧೈವತೋ ಗ್ರಹೋ s೦ಶಶ್ಚ| ೬೪೨ಆ

ಧೈವತೋsಸ್ಯಾಂಶೋ ೭೧೩ಈ

ಧೈವತ್ಯರ್ಷಭಿಕಾಜಾತ್ಯೋ- ೭೨೧

ಧೈವತ್ಯಾರ್ಷಭಿಕಾಯುಕ್ತೋ ೬೯೧

 

ನಕಾರಃ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯಾಹು- ೨೩

ನ ಚ ತಥಾ ಲೋಕೇsಸ್ತಿ| ೧೦೨ಇ

ನ ಚ ತಥಾಸ್ತಿ ಲೋಕೇ| ೧೦೨ಊ

ನ ಚ ಪದಾದ್ಯರ್ಧನಿವೃತ್ತಾ ೩೮೯ಈ

ನ ನಾದೇನ ವಿನಾ ಗೀತಂ ೧೮

ನ ನಾದೇನ ವಿನಾ ನೃತ್ತಂ ೧೮

ನನು ಅಮೀ ವಿನಿಯೋಗ- ೬೩೨ಅ

ನನು ಅಭಯ ಗ್ರಾಮಸಂಬಂಧಿ- ೬೯೫ಆ

ನನು ಏತೇ ಗ್ರಾಮವಿಶೇಷ- ೬೩೦ಅ

ನನು ಕತಿ ಗ್ರಾಮಾ ಭವಂತೀ? ೧೬೫ಆ

ನನು ಕಥಂ ಅಂಶಸ್ಯೈವ ೪೨೮ಋ

ನನು ಕಥಂ ದ್ವಾವೇವ ಗ್ರಾಮೌ ೧೭೬ಅ

ನನು ಕಥಂ ವರ್ಣನಿಷ್ಪತ್ತಿಃ? ೨೭೯ಅ

ನನು ಕಥಂ ಷಟ್ಸು ರಾಗೇ- ೬೨೦ಋ

ನನು ಕಥಂ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮ ೧೭೧ಅ

ನನು ಕಥಂ ಸಪ್ತಸ್ವರಾ-೧೪೦ಅ

ನನು ಕಶ್ಯಪಮುನಿನಾ  ೭೦೬ಅ

ನನು ಕಿಂ ತದನುವಾದಿತ್ವಂ? ೧೧೮ಆ

ನನು ಕೈಶಿಕೀ ಮರ್ಧಯಮಗ್ರಾಮ- ೬೨೭ಆ

ನನು ಗೀತರಾಗಯೋಃ ೭೩೭ಅ

ನನು ಗೌಡಃ ಕಥಮ್? ೬೬೫ಅ

ನನು ಚತುರ್ದಶಾನಾಂ ೧೦೮ಅ

ನನು ತ್ರಿಷು ಸ್ಥಾನೇಷು ೨೪೦ಅ

(ನನು) ಧೈವತ್ಯಾರ್ಷಭೀರಹಿತೋ ೬೯೨ಆ

ನನು ಧ್ವನೇಸ್ತು ದೇಶೀತ್ವಂ ೩

ನನು ಪಂಚಸು ರಾಗೇಷು ೬೪೦ಈ

ನನು ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನಾಂ ೭೩೧ಅ

ನನು ಪ್ರಥಮಾಯಾಂ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ – ೨೪೫ಅ

ನನು ಭಿನ್ನಶಬ್ದೇನ ೬೩೭ಅ

ನನು ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ೬೫೯ಆ

ನನು ಮಧ್ಯಮಸಪ್ತಕೇನ ೨೪೨ಅ

ನನು ಮೂರ್ಛನಾತಾನಯೋಃ ೨೧೫ಅ

ನನು ಮೂರ್ಛನಾತಾನಯೋಃ ೨೧೭ಅ

ನನು, ಮೂರ್ಛನಾಶಬ್ದಸ್ಯ ೧೭೯ಆ

ನನು ಮೂರ್ಛನಾಸ್ತಾವಜ್ಜಾತಿ- ೨೪೭ಅ

ನನು ವದನಾದಿಕಃ ಪ್ರಾಣಿ- ೧೧೧ಅ

ನನು ವರ್ಣಶಬ್ದೇನ ಕಿಮುಚ್ಯತೇ ೨೭೧ಅ

ನನು ವಿದಾರೀಶಬ್ದೇನ ೪೩೨ಇ

ನನು ವೇಸರಾಣಾಂ ಕಥಂ ೬೭೬ಅ

ನನು ಶ್ರುತೀನಾಂ ದ್ವಾವಿಂಶತಿ- ೬೯ಅ

ನನು ಶ್ರುತೇಃ ಕಿಂ ಮಾನಮ್? ೪೩ಅ

ನನು ಷಡ್ಜಾದೀನಾಂ ಕಥಂ ೧೦೩ಅ

ನನು ಷಡ್ಜಾದೀನಾಮಸಾಧಾರ- ೧೦೪ಇ

ನನು ಷಡ್ಜಾದೀನಾಮಸಾಧಾರ- ೧೦೯ಅ

ನನು ಷಾಡವೌಡುವಿತೇ ೨೪೩ಆ

ನನು ಸಾಧಾರಣಾನಾಂ ಕಥಂ ೭೦೪ಆ

ನನು ಸ್ವರ ಇತಿ ಕಿಮ್? ೯೬ಅ

ನನು ಸ್ವರ ಏವಂ ಸ್ಯಾದೇಕೋ ೯೮

ನಂದಯಂತೀ ಚ ತಿಸ್ರಸ್ತಾಃ ೪೮೫

ನಂದಯಂತ್ಯಾಂ ಅಪನ್ಯಾಸೌ ೪೭೫

ನಂದಾಯತೀ ತೃತೀಯಾ ಚ ೧೦೨೦

ನಂದಿಕೇಶ್ವರೇಣಾ ಪ್ಯುಕ್ತಂ ೨೬೪ಅ

ನನ್ವೇವಂ ಗ್ರಹಾಂಶಯೋಃ ೪೨೮ಆ

ನ ಮಧ್ಯಮಸ್ಯ ಲೋಲೋ ಹಿ ೫೧೭

ನರಾಣಾಂ ಚ ಮುಖಂ ಯದ್ವದ್ ೫೬

ನರ್ತರಾಗಸ್ತು ವಿಜ್ಞೇಯಃ ೭೦೭

ನರ್ತಃಶಕಾಖ್ಯಃ ಕಕುಭ – ೬೧೭

ನವ ತ್ರಯೋದಶಾಂತಾಃ ೧೨೩ಇ

ನವಮೀ ತ್ರಾವಣೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೬೫

ನಿತ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಸ್ವರಾ ಚೇಯಂ ೪೫೯

ನ ಹಿ ವರ್ಣಪ್ರಕರ್ಷಸ್ತು ೩೩೨

ನಾಡೀಭಿತ್ತೌ ತಥಾssಕಾಶೇ ೯೭

ನಾದಬಿಂದುರಸೋಪೇತಾ ೧೦೭೦

ನಾದರೂಪಃ ಸ್ಮೃತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ೧೯

ನಾದರೂಪಾ ಪರಾಶಕ್ತಿ – ೧೯

ನಾದಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಾರ್ಥೋsಯಂ ೨೩

ನಾದಾದುತ್ಪದ್ಯತೇ ಬಿಂದು- ೨೧

ನಾದಾವತ್ಯಾಮಿವ ಸರ್ವಂ ೧೧೩೨

ನಾದೋsಯಂ ನದತೇರ್ಧಾತೋಃ ೨೪

ನಾನಾಬುದ್ಧಿಪ್ರಸಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ೬೨

ನಾನಾವಿಧೇಷು ದೇಶೇಷು ೧

ನಾಮಾನುವರ್ಣನೀಯಸ್ಯ ೧೧೮೭

ನಾಮಾಂಶೇನ ಷಾಡ್ಜೀ ಶುದ್ಧ – ೫೨೨ಆ

ನಾಸಾಯಾಶ್ಚೈವ ಗಾಂದಾರ- ೧೬೨

ನಾಸ್ಯಾಃ ಶುದ್ಧತ್ವಂ, ಅಂಶಕಾಃ ೫೩೬ಅ

ನಿಃಸಾಣಡಮರುಕಾಣಾಂ ೧೦೯ೠ

ನಿಗ್ರಹಶ್ಚಾಸಂಸ್ಪರ್ಶಃ| ೨೩೭ಈ

ನಿಗ್ರಹಸ್ತ್ವಂತರಸ್ವರ- ೩೨೬ಅ

ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಸ್ವರಾಶ್ಚಾಯಮ್| ೬೮೮ಉ

ನಿತ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಸ್ವರಾ ಚೇಯಂ ೪೫೯

ನಿತ್ಯೋsವಿನಾಶ್ರೀ| ೧೦೦ಅ

ನಿ-ಧ-ಪ-ಮ-ಗ-ರಿ-ಸ-ಇ; ೧೮೪ಉ

ನಿಧಪಮಗರಿಸಾನಾಂ ೨೫೬ಎ

ನಿಧಪಮಗರಿಸೇತಿ ೨೫೬ೠ

ನಿಬದ್ಧಶ್ಚಾನಿಬದ್ಧಶ್ಚ ೧೫

ನಿಬದ್ದೋ ಹಸ್ತಪಾಟೈರ್ಯಃ ೧೧೮೬

ನಿಯತಶ್ರುತಿಸಂಸ್ಥಾನಾದ್ ೩೧

ನಿರಂತರಮನುಪ್ರಾಸೋ ೧೧೮೨

ನಿರಂತರಂ ಸ್ವರೈರೇವ ೧೧೮೫

ನಿರೂಪ್ಯತೇ ತದಸ್ಮಾಭಿ- ೫೮೦

ನಿರ್ವಹಣೇ ಚಾಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ ೬೨೭ಎ

ನಿಲೋಪೇ ನಿಗಲೋಪೇ ಚ ೫೪೭

ನಿಷಾದ ಏವ ನ್ಯಾಸಃ ೫೩೩ಇ

ನಿಷಾದಃ ಕಾಕಲೀ| ೬೮೪ಈ

ನಿಷಾದಃ ಕಾಕಲೀ ಭೂಯೋ ೮೪೯

ನಿಷಾದಃ ಕಾಕಲೀರೂಪಾ ೮೭೯

ನಿಷಾದಃ ಸರ್ವವರ್ಣೋsಯಂ ೧೫೫

ನಿಷಾದಗಾಂಧಾರಯೋರತ್ರಾ- ೭೦೮ಈ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೬೫೬ಈ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೬೬೧ಉ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೬೭೧ಈ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೬೭೩ಈ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೬೮೬ಈ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೬೯೦ಊ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೬೯೩ಆ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೭೦೮ಉ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೭೧೫ಉ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೭೧೭ಉ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೭೧೯ಈ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೭೨೨ಉ

ನಿಷಾದೋ sತ್ರಕಾಕಲೀ ೭೨೫ಉ

ನಿಷಾದೋ ಭಾನುದೇವಸ್ತು ೧೫೭

ನಿಷೀದಂತಿ ಸ್ವರಾಃ ಸರ್ವೇ ೧೩೯

ನಿಷ್ಕೂಜಿತಶ್ಚ ಕುಹರೋ ೩೨೫

ನಿಷ್ಕೂಜಿತಸಂಜ್ಞಕೋ sಸೌ ೩೪೫

ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಧ – | ರಜನೀ ೨೬೭ (೨)

ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ | ಸೌವೀರೀ ೨೬೯ (೧)

ನಿಹ್ನೋತವ್ಯಾಸ್ತದಾ ರಕ್ಷಾ ೭೭

ನೇತಾ ಚ ತಾರಮಂದ್ರಾಣಾಂ ೪೩೬

ನೈತೇ ಸರ್ವೇ ಧ್ರುವಾಸ್ವಿಷ್ಟಾ ೩೩೧

ನಿಷಾದಗಾಂಧಾರೌ ಚಾತ್ರ ೭೧೧ಈ

ನೈವಾತ್ರ ತಾಲನಿಯಮೋ ೧೧೪೭

ನೋ ಚೇತ್ ಕಾಲಾಂತರೇsಪಿ ೧೦೨ಉ

ನೋದಿತಾ ಯೇ ತು ತೇsಪ್ಯತ್ರ ೩೬೭

ನ್ಯಾಸಃ ಪಂಚಮ ಏವ ಸ್ಯಾದ್ ೫೫೮

ನ್ಯಾಸಪರಸ್ತತ್ ಪರೋ ವಾ ೫೨೯ಇ

ನ್ಯಾಸಪರಸ್ತತ್ ಪರೋ ವಾ ೫೩೧ಊ

ನ್ಯಾಸಪರಸ್ತತ್ ಪರೋ ವಾ ೫೩೩ಎ

ನ್ಯಾಸಪರಸ್ತತ್ ಪರೋ ವಾ ೫೩೫ಇ

ನ್ಯಾಸಪರಸ್ತತ್ ಪರೋ ವಾ ೫೩೭ಇ

ನ್ಯಾಸಪರಸ್ತತ್ ಪರೋ ವಾ ೫೩೯ಇ

ನ್ಯಾಸಪರಸ್ತತ್ ಪರೋ ವಾ ೫೪೪ಇ

ನ್ಯಾಸ ಮಧ್ಯ ಮ ಏವ ಚ| ೭೨೫ಈ

ನ್ಯಾಸಶ್ಚಾಂತರಮಾರ್ಗಸ್ತು ೪೪೯

ನ್ಯಾಸೋ ಗಾಂಧಾರ ಏವ| ೫೪೪

ನ್ಯಾಸೋ sಸ್ಯ ಮಧ್ಯಮೋ sಶಶ್ಚ ೬೨೧

ನ್ಯಾಸೋ ಹ್ಯಂಗಸಮಾಪ್ತೌ ೪೫೨