ಪಂಷ ಚೋಕ್ಷಾಃ ಸಮಾಖ್ಯಾಸ್ತತ್ ೬೦೯

ಪಂಚತ್ರಿಂಶತ್ತಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ೧೦೬೬

ಪಂಚತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯಂ ೧೯೯

ಪಂಚಧಾ ದೇಶಭೇದೇನ ೧೧೭೪

ಪಂಚಪಾಣಿರೇಕಕಲಶ್ಚಿತ್ರೇ ೫೨೮ಎ

ಪಂಚಪಾಣಿದ್ವಿರ್ಗಕಲೋ ವಾರ್ತಿಕ- ೫೨೮ಎ

ಪಂಚಪಾಣ್ಯಾದಿ ಷಾಡ್ಜೀವದ್‌೫೫೬

ಪಂಚಪಾದ ಸಮಾಯುಕ್ತಾ ೧೧೬೫

ಪಂಚಭಿಃ ಸ್ವರೈರ್ಯಾ ಗೀಯತೇ ೧೮೧ಊ

ಪಂಚಮಧೈವತೌ ದ್ವಿಗ್ರಾಮ-೬೯೫ಈ

ಪಂಚಮಪ್ರೇಕ್ಷಣಗತಂ ೫೬೧

ಪಂಚಮರಹಿತೋsಯಂ ೬೬೯ಉ

ಪಂಚಮರ್ಷಭಯೋರಲ್ಪತ್ವಂ ೭೧೭ಈ

ಪಂಚಮರ್ಷಭಯೋರ್ಲೋಪಃ| ೬೨೭ಋ

ಪಂಚಮರ್ಷಭಸಂವಾದಃ ೭೯೭

ಪಂಚಮರ್ಷಭಸಂವಾದೋ ೮೫೦

ಪಂಚಮರ್ಷಭಹೀನಾ ೯೦೭

ಪಂಚಮರ್ಷಭಹೀನಾ ತು ೯೭೨

ಪಂಚಮಷಡ್ಜವಿಹೀನಾ ದ್ವಿಶ್ರುತಿ- ೨೦೨

ಪಂಚಮಷಾಡವೇ ಹ್ಯೇಕಾ ೨೫೨

ಪಂಚಮಸ್ತಾವದ್‌ಗ್ರಾಮ ೪೩ಇ

ಪಂಚಮಸ್ತು ಭವೇತ್‌ಕೃಷ್ಣಃ ೧೫೫

ಪಂಚಮಸ್ತುಸ್ವರೋ ಗೀತೋ ೧೫೯

ಪಂಚಮಸ್ಥಾನ ಋಷಭಃ ೧೨೦ಈ

ಪಂಚಮಸ್ ಚತುಃಶ್ರುತಿಕತ್ವಾದ್‌೭೦೯ಇ

ಪಂಚಮಸ್ಯ ಚತುಃಶ್ರುತಿಕತ್ವಾದ್‌೭೧೩ಇ

ಪಂಚಮಸ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಸ್ಯ ೫೬೭

ಪಂಚಮಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಧೈವತಃ ೧೨೦ಆ

ಪಂಚಮಸ್ಯಾಪಿ ವರ್ಗಸ್ಯ ೧೫೦

ಪಂಚಮಸ್ಯಾಲ್ಪತ್ವಮ್‌| ೭೧೧ಇ

ಪಂಚಮಸ್ಯಾಲ್ಪತ್ವಮ್‌| ೭೨೭ಈ

ಪಂಚಮಸ್ವರಪರಾ ತಾರ- ೫೨೫ಋ

ಪಂಚಮಸ್ವರಾರೋಹಣಂ ೪೩೧ಉ

ಪಂಚಮಸ್ವರಾರೋಹಣಂ ೪೩೮ಇ

ಪಂಚಮಹೀನಂ ಷಾಡವಂ ೫೩೧ಈ

ಪಂಚಮಹೀನಂ ಷಾಡವಂ ೫೩೩ಈ

ಪಂಚಮಂ ಕೇಚಿದಿಚ್ಛಂತಿ ೬೯೭

ಪಂಚಮಃ ಕೈಶಿಕಸ್ತಾನೋ ೬೬೩

ಪಂಚಮಃ ಶತಯಜ್ಞಸ್ತು ೧೫೭

ಪಂಚಮಾಖ್ಯಾತು ದಶಮೀ ೭೫೬

ಪಂಚಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೫೩೦ಇ

ಪಂಚಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೬೬೧ೠ

ಪಂಚಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೬೪೬ಋ

ಪಂಚಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೬೯೦ಏ

ಪಂಚಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ ೭೦೮ ೠ

ಪಂಚಮಾದ್ಯಂತ (?ತಾ?) ಸಂಪೂರ್ಣ- ೯೯೩

ಪಂಚಮಾಧ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೮೭೭

ಪಂಚಮಾಂಶಗ್ರಹನ್ಯಾಸಾ ೧೦೪೮

ಪಂಚಮಾಂಶರ್ಷಭಹೀನಾ ೮೫೫

ಪಂಚಮಾಂಶಸ್ತದಂತಶ್ಚ ೬೮೫

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತದಂತಾ ಚ ೮೬೫

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತದಂತಾ ಚ ೮೭೩

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತದಂತಾ ಚ ೯೫೦

ಪಂಚಮಾಂಶಾಂತ (?ತಾ?) ಸಂಪೂರ್ಣ ೯೯೮

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೭೯೭

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೮೧೪

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೯೬೪

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೯೮೫

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತು ಸಂಪೂರ್ಣಾ ೯೯೬

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ತೇನ ಬಹುಲಾ ೮೪೩

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ಪಾರ್ವತೀ (ಸ್ಯಾದ್‌) ೧೦೩೪

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ಮಧ್ಯಮಾಂತಾ ೯೩೩

ಪಂಚಮಾಂಶಾ ಸದಾ ಪೂರ್ಣಾ ೫೬೩

ಪಂಚಮಾಂಶೋ ಮಧ್ಯಮಾಂತಃ ೭೦೭

ಪಂಚಮೀ ಮಧುರೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೬೩

ಪಂಚಮೀ ಮುಹರೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೬೧

ಪಂಚಮೀ ಸೈಂಧವೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೫೯

ಪಂಚಮೀ ಹ್ಯತ್ರ ಸಂಕರ- ೧೧೪೦

ಪಂಚಮೇ ದಶವಿಖ್ಯಾತಾ ೭೪೯

ಪಂಚಮೇನ ವಿಹೀನಾ ತು ೭೭೮

ಪಂಚಮೇನ ವಿಹೀನಾ ತು ೯೪೮

ಪಂಚಮೋ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೬೬೧ಆ

ಪಂಚಮೋ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೬೯೦ಇ

ಪಂಚಮೋ ಗ್ರಹೋs೦ಶಶ್ಚ | ೭೦೮ ಆ

ಪಂಚಮೋ ನ್ಯಾಸಃ| ೬೨೯ಇ

ಪಂಚಮೋ ನ್ಯಾಸಃ|  ೬೪೫ಇ

ಪಂಚಮೋ ನ್ಯಾಸಃ|  ೬೫೬ಇ

ಪಂಚಮೋ ನ್ಯಾಸಃ| ೬೭೧ಇ

ಪಂಚಮೋ ನ್ಯಾಸಃ| ೭೧೩ ಎ

ಪಂಚಮೋsಪಿ ಭವೇನ್ಪ್ಯಾಸೋ ೪೭೯

ಪಂಚಮೋ ಬಲವಾನಸ್ಯಾಂ ೪೮೧

ಪಂಚಮೋs೦ಶೋ ಗ್ರಹೋ ೬೮೬ಆ

ಪಂಚಮೋ ವರ್ಣಕಃ ಖ್ಯಾತಃ ೧೦೫೬

ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಗುರುಭಿಃ ಪೋಕ್ತಾ – ೪೭೦

ಪಂಚವಿಂಶತಿಕಸ್ಥಾನೇ ೧೦೬೨

ಪಂಚಸ್ವರಪರಸ್ತಾರಃ| ೫೩೧ಉ

ಪಂಚಸ್ವರಪರಸ್ತಾರಃ| ೫೩೫ಆ

ಪಂಚಸ್ವರಪರಸ್ತಾರಃ| ೫೩೭ಆ

ಪಂಚಸ್ವರಪರಸ್ತಾರೋ ೫೪೪ಆ

ಪಂಚಸ್ವರಪರಾ ತಾರಗತಿಃ ೫೩೩ೠ

ಪಂಚಸ್ವರಮೌಡುವಿತಂ ೪೪೨

ಪಂಚಸ್ವರಮೌಡುವಿತಾ ೧೯೯

ಪಂಚಸ್ವರಶ್ಚತುರ್ಧಾ ಚ ೪೮೩

ಪಂಚಸ್ವರಾ ತು ಗೀಯೇತ ೧೦೨೦

ಪಂಚಸ್ವರಾಂಶಾಶ್ಚತಸ್ರಃ- ೪೮೪ಉ

ಪಂಚಾಂಶಾ ಮಧ್ಯಮಾಯಾಸ್ತು ೪೬೮

ಪಂಚೈತೇ ಚಾಪ್ಯಲಂಕಾರಾ ೩೨೭

ಪತಾಕಾಚೋರ್ಧ್ವಗಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೩೮೧

ಪಥಿ ಗ್ರೀಷ್ಮೇಶ್ರಾಂತೇಷ್ವರಣ್ಯೇಷು ೭೧೫ಋ

ಪದಪಾದಾಷ್ಟಕಂ ಸ ಸ್ಯಾತ್‌೧೧೦೨

ಪದವಾಕ್ಯಸ್ವರೂಪೇಣ ೯

ಪದಮಂತ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾತು ೧೧೦೪

ಪದಂ ಚಾರ್ಥಂ ತ ಸಂದಿಗ್ಧಂ ೧೧೯೦

ಪದೈಃ ಸ್ವರೈಸ್ತಥಾ ಪಾಟೈ- ೧೦೯೮

ಪದೈರ್ಯುಕ್ತಸ್ತ್ವಲಮಿತಿ ೯೯

ಪದೈಸ್ತು ನಿರ್ಮಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ೧೦

ಪದ್ಧಡೀಂ ನವಮೀಂ ಪ್ರಾಹು- ೧೦೫೭

ಪದ್ಮಪತ್ರಪ್ರಭಃ ಷಡ್ಜ ೧೫೪

ಪಧನಿಸರಿಗಮ-| ಅಭಿರುದ್ಗತಾ ೨೬೭(೭)

ಪಧನಿಸರಿಗಮ-|ಸೌರವೀ ೨೬೯(೬)

ಪಮಗರಿಸೇತ್ಯಾದಿ ೨೫೬ಆ

ಪರಸ್ಪರಗಮನಂ ಚ ೫೨೫ಊ

ಪರಸ್ಪರಂ ತು ಗಮನಂ ೭೭೬

ಪರಸ್ಪರಂ ತು ಗಮನಂ ದೃಶ್ಯತೇ ೭೯೫

ಪರಸ್ಪರಂ ತು ಗಮನಂ ಯತ್ರ ೮೦೦

ಪರಸ್ಪರಂ ತು ದೃಶ್ಯೇತ ೮೬೫

ಪರಸ್ಪರಂ ತು ದೃಶ್ಯೇತೇ ೮೩೭

ಪರಸ್ಪರಂ ತು ದೃಶ್ಯೇತೇ ೮೩೯

ಪರಸ್ಪರಂ ತು ಸಂವಾದೋ ೮೪೩

ಪರಿಣಮೇದ್‌ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಂ ೫೮

ಪರಿಣಾಮೋsಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸ್ತು ೬೮

ಪರಿತ್ಯಜನ್‌ಅನ್ಯಜಾತಿಂ ೬೫೨

ಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ೬೭೨

ಷಾಟಾಖ್ಯಂ ಕರಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ೧೧೦೮

ಪಾಠಕ್ರಮೇಣ ಗಣನೇ ೧೩೫

ಪಾದಾನಾಂ ವಿದಾರಣಂ ೪೩೨ಈ

ಪಾದೇ ಪಾದೇ ಚ ನದಾಢ್ಯಾ ೧೧೫೯

ಪ್ರಾವೈಟ್‌ಕಾಲೇ ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ೧೦೬

ಪಿತೃವಂಶಸಮುತ್ಪನ್ನಃ ೧೫೩

ಪೀನೋತ್ತುಂಗಪ್ರವೃತ್ತಸ್ತನ- ೧೦೩೭

ಪುಂಡರೀಕೋsಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ೨೧೯

ಪುಂಡರೀಕೋsಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ೨೧೯

ಪುನಃ ಪದಮಾಯುಕ್ತಂ ೧೦೭೯

ಪುನರಪಿ ತದ್ವದೇವಾಪ- ೪೪ಉ, ಊ, ಋ

ಪುನರಪಿ ಚ ಪರಾವೈತ್ತ್ಯಾ ೩೫೩

ಪುನರೇವಾಶುದ್ಧಕೃತಾ ೪೦೫

ಪುನರ್ನ್ಯಾಸವರ್ಜಮಿತಿ ೫೨೧ಆ

ಪುನಶ್ಚ ಷಟ್‌ಸ್ವರಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೪೨೧

ಪುಲಿಂದಕೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾ ಷಡ್ಜ- ೯೧೧

ಪುಷ್ಪಸಾಧಾರಣೇ ಕಾಲೇ ೧೦೬

ಪೂರ್ಣತಾ, ಪಂಚಮೋ ನ್ಯಾಸೋ ೪೭೭

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೨೫ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೫೦ಊ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೫೬ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೬೧ಊ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೭೧ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೭೩ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೮೪ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೭೧೭ ಊ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೭೧೯ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೭೨೨ಊ

ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೨೨ಊ

ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೨೨ಊ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೨೯ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೮೨ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೮೬ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೯೦ಋ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೯೫ಋ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೬೯೮ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೭೧೧ ಉ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೭೧೩ಊ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೭೧೫ಊ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೭೨೫ಊ

ಪೂರ್ಣಶ್ಚಾಯಮ್‌| ೭೨೭ಉ

ಪೂರ್ಣಾ ತು ಕತಮಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೪೧

ಪೂರ್ಣಾ ಪಂಚಮಜಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೮೬೬

ಪೂರ್ಣಾಃ ಪಂಚಸಹಸ್ರಾಣಿ ೨೪೯

ಪೂರ್ಣಾ ಭಾಷಾ ಚ ಸಂಕೀರ್ಣಾ ೮೧೧

ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಋಷಭ ೫೩೭ಉ

ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಋಷಭ

ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಋಷಭ ೫೪೪ಉ

ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ನಿಷಾದ- ೫೩೯ಋ

ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮ- ೫೩೨ಉ

ಪೂರ್ವಂ ಗ್ರಾಮದವಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ೭೪೬

ಪೂರ್ವರಂಗಕೃತೇ ಶುದ್ಧಾ (:)೪೯೩

ಪೂರ್ವರಂಗೇ ತು ಶುದ್ಧಾ ಸ್ಯಾದ್‌ ೭೩೭

ಪೂರ್ವರಂಗೇ sಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಃ| ೬೨೨,ಋ

ಪೂರ್ವವತ್ತು ಕಲಾತಾಲ- ೫೭೩

ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಿಧಾನಂ ಯಥಾ ೪೪೧

ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ೭೦೪ಇ

ಪೃಥಗ್‌ಪೃಥಗ್‌ಭವಂತ್ಯೇತಾಃ (?-ಲಾಃ) ೧೧೬೭

ಪೃಥುಲಾ (………..) ೩೭೮ಈ

ಪೃಥುಲಾಖ್ಯಾ ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೩೭೨

ಪೋತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮತಂಗೇನ ೯೫೭

ಪೌರವೀಧೈವ ತೇ ಜ್ಞೇಯಾ ೧೯೩

ಪ್ರಕಾರೇಣೈಕೇನ ಕಥಿತಾ ೧೧೫೭

ಪ್ರಕಾಶಂ ನ ಚ ಲಕ್ಪ್ಯಂತೇ ೭೪೫

ಪ್ರಗಲ್ಬಮನಸೇ ಗೀತೇ ೯೯೮

ಪ್ರಗೀತಾಸ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ೭೪೫

ಪ್ರತಾಪವರ್ಧನಶ್ಚಾಷ್ಟ-೧೦೭೩

ಪ್ರತಾಪವರ್ಧನೋ ನಾಮ ೧೧೮೯

ಪ್ರತಾಪೋತ್ಸಾಹಧೈರ್ಯಾದಿ ೧೧೫೫

ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಸ್ವರಸ್ತದ್ವಚ್ಛು- ೫೬

ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಚೈಷಾಂ ೧೦೪೦

ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸರ್ವಪಾದಾನಾ- ೧೧೭೮

ಪ್ರಥಮಪ್ರೇಕ್ಷಣಕೇ ೫೩೦ಊ

ಪ್ರಥಮಮಿವ ಚರಣಯುಗಲಂ ೧೧೫೨

ಷಾ ಮಧಾಧಾಪಾಮಾಗರಿ ೯೩೮ಆ

ಪ್ರಥಮಾ ತ್ರವಣಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೫೩

ಪ್ರಥಮಾತ್‌ಸ್ವರಾ (ದ) ನಂತರಂ ೩೧೦ಅ

ಪ್ರಥಮಾ ಮಾಗಧೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೩೭೦

ಪ್ರಥಮಾ ಮಾಗಧೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೫೯೦

ಪ್ರಥಮಾ ವೇಸರೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೬೨

ಪ್ರಥಮಾ ಶುದ್ಧಗೀತಿಃ ಸ್ಯಾದ್‌೫೮೬

ಪ್ರಥಮೇ ಚ ಸಮಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೧೧೬೩

ಪ್ರಥಮೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಕೇ ಧ್ರುವಾಗಾನೇ ೫೨೮ಓ

ಪ್ರಬಂಧೋsಯಂ ಸ್ವರಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾದ್‌೧೦೭೧

ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚ ಕಲಾಸು ೩೬೧

ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ೭೬೧

ಪ್ರಯೋಕ್ತ್ರಪೇಕ್ಷಯಾ ೭೨೨ಈ

ಪ್ರಯೋಗಸಮಾಪ್ತೌ ಅಪನ್ಯಾಸಃ ೪೫೧ಆ

ಪ್ರಯೋಗಸ್ತು ಯಥಾ-ಸಾಸಾರಿ ೨೩೬ಆ

ಪ್ರಯೋಗೇ ನಿಷಾದೋ sತ್ರ ೬೯೮ಈ

ಪ್ರಯೋಗೇ ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಾ ಚ ೯೦೩

ಪ್ರಯೋಗೈರ್ಗಾತ್ರಜೈಃ ಶ್ಲಕ್ಷೈಃ ೬೦೫

ಪ್ರಯೋಗೈರ್ಮಸೃಣೈಃ ಸೂ‌ಕ್ಷ್ಮ- ೬೦೪

ಪ್ರಯೋಜನಂ ಚ ಯಥಾ – ೧೭೦ ಅ

ಪ್ರವೇಶ ಋಷಭಾಪೇಕ್ಷಯಾ ೨೩೪ಇ

ಪ್ರವೇಶಾ‌ಕ್ಷೇಪನಿಷ್ಕ್ರಾಮ-೭೩೬

ಪ್ರವೇಶೋ ಧ್ವನಿತಂ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ೨೩೯

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಸಮಾಯುಕ್ತಃ ೧೦೯೦

ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್‌ಓ ಮಧ್ಯೇ ತು ೩೩೭

ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯೋ sಲಂಕಾರಃ| ೬೬೯ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯೋ sಲಂಕಾರಃ| ೬೭೩ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯೋ sಲಂಕಾರಃ| ೭೧೧ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯೋ sಲಂಕಾರಃ| ೭೧೩ಐ

ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯೋ sಲಂಕಾರಃ| ೭೧೫ಐ

ಪ್ರಸನ್ನಮಧ್ಯೋ sಲಂಕಾರಃ| ೭೧೯ಎ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಂತಃ ೩೨೦

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಂತ- ೩೨೬

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಂತೋ ೩೨೮

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೨೯ಎ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೪೨ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೪೫ಐ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೫೦ಐ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೫೬ಔ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೬೧ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೭೧ ಔ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೮೪ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೮೬ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೮೮ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಾದಿರಲಂಕಾರಃ| ೬೯೩ೠ

ಪ್ರಸನ್ನಾದ್ಯಂತೋ sಲಂಕಾರಃ| ೭೨೨ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಾಂತೋ sಲಂಕಾರಃ ೬೨೨ಅಂ

ಪ್ರಸನ್ನಾಂತೋ sಲಂಕಾರಃ ೬೨೫ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಾಂತೋ sಲಂಕಾರಃ ೬೨೭ಒ

ಪ್ರಸನ್ನಾಂತೋ sಲಂಕಾರಃ ೬೯೦ಒ

ಪ್ರಸನ್ನಾಂತೋ sಲಂಕಾರಃ ೭೨೭ ಏ

ಪ್ರಸನ್ನಾಂತೋ sಲಂಕಾರಃ ೬೮೨ಏ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೪೯ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೫೩ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೫೬ಆ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೬೨ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೬೨ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೬೫ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೫೬ಆ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೬೨ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ- ೫೬೫ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ-೫೬೮ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ-೫೭೧

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ-೫೭೪ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರಃ-೫೭೭ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರವಿಪರೀತಃ ಪ್ರಸಾದಃ ೨೯೯ಅ

ಪ್ರಸ್ತಾರಶ್ಚ ಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ೩೨೧

ಪ್ರಸ್ತಾರಸ್ತು ನಿವೃತ್ತಃಶನೈಃ ೩೪೫

ಪ್ರಸ್ತಾರೋ ಯಥಾ ೪೫ಇ

ಪ್ರಸ್ತಾರೋ ಯಥಾ ೨೫೩ಅ

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಹೃದಯಂ ಶೀಘ್ರಂ ೧೩೨

ಪ್ರಾಯಶೋ ರಕ್ತಗಾಂಧಾರ್ಯಾ- ೪೬೫

ಪ್ರಾಸಹೀನಾ ರಸಸ್ಥಾ ಚ ೧೧೭೨

ಪ್ರಾಸೈರ್ಮನೋಹರೈರ್ದಿವ್ವೈ- ೧೧೬೯

ಪ್ರೇಂಖೋಲಿತಸ್ತಥಾssಕ್ಷಿಪ್ತೋ ೩೨೫

ಪ್ರೇಂಖೋಲಿತಸ್ತಾರಮಂದ್ರೋ ೩೨೮

ಪ್ರಾಂತೇ ಯಸ್ಯ ಭವೇತ್ತಾಲೋ ೧೦೭೮

ಪ್ರೌಢಕರುಣೆsಸ್ಯಪ್ರಯೋಗಃ ೬೬೧ಋ