ಬಂಗಾಲದೇಶಸಂಭೂತಾ ೯೦೩

ಬಂಧೂಕಾಭಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮಮೃತ- ೧೦೩೭

ಬಹವೋ s೦ತರಮಾರ್ಗ -೫೬೬

ಬಹವೋ sಲಂಕಾರಾಃ ಸ್ಯುರ್ವ – ೩೬೫

ಬಹುಗಮಕಾಲಂಕಾರಾ ೧೧೫೧

ಬಹುತ್ವಂ ನಿಧಯೋರಂಶಃ ೫೫೫

ಬಹುತ್ವೇನ ಷಡ್ಜಪಂಚಮ ೫೨೩ಆ

ಬಹುಪ್ರಯೋಗಃ ಕರ್ತವ್ಯೋ ೪೬೬

ಬಾಹ್ಯಷಾಡವಕೌಸಲ್ಯೌ ೧೦೦೪

ಬಾಹ್ಯಷಾಡವನಾದಾಖ್ಯೇ ೭೭೨

ಬಾಹ್ಯಷಾಡವಿಕಾತತ್ರ ೯೪೫

ಬಿಂದುಭಿರ್ಗಮಕೈರ್ಯುಕ್ತಾ ೧೧೬೦

ಬಿಂದುರೇಕಕಲಂ ತಾರಂ ೫೫೮

ಬೀಭತ್ಸಭಯಾನಕೌ ರಸೌ| ೬೪೨ಋ

ಬೀಭತ್ಸಭಯಾನಕೌ ರಸೌ| ೬೪೫ೠ

ಬೀಭತ್ಸಭಯಾನಕೌ ರಸೌ ೬೬೯ೠ

ಬೀಭತ್ಸಾದಿ ರಸಃ| ೬೯೫ಏ

ಬೋಟ್ಟರಾಗಶ್ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ೬೮೯

ಬೋಟ್ಟರಾಗಶ್ಚ ಷಡ್ಜಾಖ್ಯೇ| ೭೦೦

ಬೋಟ್ಟರಾಗೇ ತಥಾ sಪ್ಯೇಕಾ ೭೫೦

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಸಮುದ್ಭೂತಂ ೧೫೧

 

ಭದ್ರಾವತೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾ ೧೧೩೭

ಭಮ್ಮಾಣಪಂಚಮೋ ಜ್ಞೇಯೋ ೭೨೯

ಭಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತದ್ರತೋ ಹಂಸ ೫೭೮

ಭಯಾನಕೇ ಚಾಸ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಃ| ೬೭೩ಊ

ಭರತಸ್ತು ಪುನ ಋಷಭಾದಿ ೯೨ಆ

ಭರತೇನಾಪ್ಯುಕ್ತಮ್ ೩೯ಅ

ಭರತೇನಾಪ್ಯುಕ್ತಮ್ ೨೪೧ಅ

ಭವತಿ [ಖಲು] ವರ್ಣನಿಯಮೋ  ೧೧೪೭

ಭವಂತೀತಿ ಯತಸ್ತಜ್ಞೈ ೧೧೪೩

ಭವೇದಲಕ್ಷ್ಯಾವಯವಾ ಶ್ರುತಿಸ್ತು ೭೧

ಭವೇಯುಃ ಶ್ರುತಯಸ್ತಾಸಾಂ ೭೬

ಭಾರತೀ ದೇವತಾ ತಸ್ಯಾ ೧೧೨೪

ಭಾರತೀವೃತ್ತಿಯುಕ್ತಾ ಚ ೧೧೩೬

ಭಾವಾಭಿನಯಯಾಲಾಢ್ಯಾ ೧೧೭೨

ಭಾವಿನೀ ಪಂಚಮನ್ಯಾಸಾ ೮೬೮

(ಭಾಷಾ) ಋಷಭಹೀನಾ ತು ೮೪೬

ಭಾಷಾ ಔಡುವಿತಾ ತತ್ರ ೮೦೭

ಭಾಷಾಗೀತಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ೬೦೬

ಭಾಷಾಗೀತಿರ್ವಿಭಾಷಾ ಚ ೫೯೨

ಭಾಷಾಗೀತಿಸ್ತ ಥೈಕೈ- ೫೯೨

ಭಾಷಾಗೀತಿಸ್ತು ಷಷ್ಠೀ ಸ್ಯಾದ್ ೫೮೮

ಭಾಷಾಂಗಾಸ್ತೇನ ಕಥ್ಯಂತೇ ೧೦೪೨

ಭಾಷಾ ಚೈವ ವಿಭಾಷಾ ಚ ೫೯೧

ಭಾಷಾ ಛಾಯಾಶ್ರಿತಾ ಯೇನ ೧೦೪೨

ಭಾಷಾಣಾಂ ಚೈವ ನಾಮಾನಿ ೭೫೩

ಭಾಷಾಣಾಂ ತು ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ೭೩೮

ಭಾಷಾ ತು ಭಾವಿನೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೬೮

ಭಾಷಾ ತು ಷಾಡವಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೨೬

ಭಾಷಾಲಕ್ಷಣಣಾಧ್ಯಾಯಃ ೯೬೧

ಭಾಷಾ ವಿಭಾಷಾಃ ಕಥಿತಾ ೭೫೨

ಭಾಷಾ[ಶ್] ಚತುರ್ವಿಧಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ೭೩೯

ಭಾಷಾ ಷಾಡವಿತಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೮೦೪

ಭಾಷಾ ಸಾ ಭಿನ್ನಪೌರಾಲೀ ೯೮೨

ಭಾಷಾ ಸೌವೀರಕೇ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೨೦

ಭಾಷಾ ಹಿಂದೋಲಕೇ ಹ್ಯೇಷಾ ೮೫೫

ಭಾಷಾ ಹ್ಯೇಷಾ ತು ಸಂಕೀರ್ಣಾ ೮೯೫

ಭಾಷೇಯಂ ಪಂಚಮಾಖ್ಯಾ ತು ೭೯೭

ಭಾಷೇಯಂ ಪೋಜ್ಝಿತಾ ನಿತ್ಯಂ ೮೦೨

ಭಾಷೇಯಂ ಷಾಡವಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೮೫

ಭಾಷೇಯಂ ಷಾಡವಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೭೯೫

ಭಾಷೇಯಂ ಷಾಡವಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೪೧

ಭಾಷೇಯಂ ಷಾಡವಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೮೬೨

ಭಿನ್ನಕೈಶಿಕಮಧ್ಯ(ಮ)ಸ್ತು ೬೪೮ಆ

ಭಿನ್ನತಾನೇ ತಥಾ ಹ್ಯೇಕಾ ೭೫೧

ಭಿನ್ನಪಂಚಮಜಾ ಹ್ಯೇಷಾ ೯೨೩

ಭಿನ್ನಪಂಚಮಸಂಜ್ಞಶ್ಚ ೬೧೩

ಭಿನ್ನವಲಿತಿಕಾ ರವಿಚಂದ್ರಾ ೯೭೮ಅ

ಭಿನ್ನಷಡ್ಜಶ್ಚ ತಾನಶ್ಚ ೬೧೩

ಭಿನ್ನಷಡ್ಜಸ್ತು ಷಡ್ಜೇ ಸ್ಯಾದ್ ೬೬೩

ಭಿನ್ನಾನಾಂ ತತ್ರ ವದನಾದ್ ೬೪೦ಇ

ಭಿನ್ನೋsತ್ರ ವಿಕೃತ ಉಚ್ಯತೇ| ೬೩೭ಈ

ಭೂತಪೂರ್ವಾನ್ಯಾಯೇನ ೬೫೯ಈ

ಭೇದಃ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ಸಾ – ೬೧

ಭೈರವಃ ಕಾಮದಶ್ಚೈವಾ- ೨೩೦

 

ಮಗಧದೇಶೋದ್ಬವತ್ವಾನ್ಮಾಗಧೀ ೩೮೯ಅ

ಮ-ಗ-ರಿ-ಸ-ನಿ-ಧ-ಪಾದ್ಯಾಃ ೧೮೪ಆ

ಮಗರಿಸೇತ್ಯೇವಮಾದ- ೨೫೫ಆ

ಮಂಗಲ್ಯಾ ಚ ಪ್ರಶಸ್ತಾ ಚ ೯೩೪

ಮಂಠದ್ವಿತೀಯಕಂಕಾಲೈಃ ೧೧೫೬

ಮಂಠೇನಾಥ ದ್ವಿತೀಯೇನ ೧೧೧೭

ಮತಂಗಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ೨

ಮತಃ ಕ್ರೌಂಚಪದೋ ನಾಮ ೧೦೮೮

ಮತಃ ಶರಭಲೀಲೋ sಸೌ ೧೦೯೫

ಮದನವತೀ ಶಶಿಲೇಖಾ ೧೧೪೮

ಮಜು (!ಧು)ವತ್ಯಂಶಜಾ ಛಾಯಾ ೮೪೭

ಮಧ್ಯಧೈವತಸಂವಾದೋ ೮೮೨

ಮಧ್ಯಮಕರುಣೇsಸ್ಯ ೭೧೩ ಋ

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದೇಹಾ ಚ ೭೫೬

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ಅನುವಾದಿ ೧೨೫ಅ

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇsಪ್ಯೇವಮೇವ ೨೬೮ಅ

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ಶ್ರುತಿಮಂಡಲಂ ೯೧ಅ

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ವಾದಿಮಂಡಲಂ ೧೨೪ಅ

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ವಿವಾದಿ- ೧೨೬ಅ

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮೇ ಸಂವಾದಿ ೧೨೪ಆ

ಮಧ್ಯಮಧೈವತಯಾನಂ ೮೮೭

ಮಧ್ಯಮನಿಷಾದಯೋರಲ್ಪತ್ವಮ್‌೬೬೧ಈ

ಮಧ್ಯಮಪಂಚಮಧೈವ- ೫೨೨ಈ

ಮಧ್ಯಪಂಚಮಯೋರೈತ್ರ ೮೬೮

ಮಧ್ಯಮಪಂಚಮಾನಾಂ ತು ೯೧೭

ಮಧ್ಯಮಪಂಚಮಾವಪನ್ಯಾಸೌ ೫೭೭ಆ

ಮಧ್ಯಮಂದ್ರಾ ತು ಷಡ್ಜಾಂತಾ ೭೯೯

ಮಧ್ಯಮರ್ಷಭಪಂಚಮಾ- ೮೯೯

ಮಧ್ಯಮರ್ಷಭಸಂಗತ್ಯಾ ೮೨೪

ಮಧ್ಯಮರ್ಷಭಸಂವಾದೋ ೮೯೭

ಮಧ್ಯಮಶ್ಚತುರ್ದಶವಿಧಃ ೫೨೩ಉ

ಮಧ್ಯಮಸಪ್ತಕಸ್ಯಾವಿನಾಶ್ವಿತಾತ್‌೨೪೦ಉ

ಮಧ್ಯಮಸಪ್ತಕೇ ತ್ರಿಶ್ರುತೇಃ ೨೯೨ಅ

ಮಧ್ಯಮಸಪ್ತಕೇನ ಮೂರ್ಛನಾ ೨೪೦ಇ

ಮಧ್ಯಮಸ್ಥಾನೇ ಋಷಭ- ೧೨೦ಉ

ಮಧ್ಯಮಸ್ವರಸ್ಯ ಸಂವಾದೀ ೬೪೦ಆ

ಮಧ್ಯಮಸ್ವರೇಣ (ವೈಣೇನ) ೨೪೧ಅ

ಮಧ್ಯಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೫೪೦ಇ

ಮಧ್ಯಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೨೨ಓ

ಮಧ್ಯಮಾದಿಮೂರ್ಛನಾ| ೬೮೮ಋ

ಮಾಧ್ಯಮಾದಿರಿಹ ಜ್ಞೇಯಾ ೫೪೮

ಮಧ್ಯಮಾದಿರ್ಮೂರ್ಛನಾ ಸ್ಯಾತ್‌೫೬೪

ಮಧ್ಯಮಾದ್ಯಂತಸಂಯುಕ್ತಾ ೯೪೪

ಮಧ್ಯಮಾಪಂಚಮೀಜಾತ್ಯೋಃ ೬೬೦

ಮಧ್ಯಮಾಪಂಚಮೀಜಾತ್ಯೋಃ ೭೧೨

ಮಧ್ಯಮಾ ಪಂಚಮೀ ಚೈವ ೪೦೧

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಗ್ರಹನ್ಯಾಸಾ ೧೦೪೫

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಸ್ತಥಾ ನ್ಯಾಸಃ ೬೮೭

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೭೭೫

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೮೦೨

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೮೦೯

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೮೧೮

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೮೨೦

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೮೬೨

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೮೯೯

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೯೧೭

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೯೦೬

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೯೭೦

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ಷಡ್ಜಾ(೦)ತಾ ೯೮೨

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ಧೈವತಾಂತಾ ೮೩೭

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ಧೈವತಾಂತಾ ೯೦೫

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ಧೈವತಾಂತಾ ೯೨೫

ಮಧ್ಯಾ (?ಧ್ಯ)ಮಾಂಶಾ ಧೈವತಾಂತಾ ೧೦೧೨

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ನಿಷಾದಾಂತಾ ೮೪೧

ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ಪಂಚಮಾಂತಾ ೧೦೦೦

ಮಧ್ಯಮೇನ ಚ ಸೌವೀರೀ ೧೯೨

ಮಧ್ಯಮೇ ಮತ್ಸರೀ ಜ್ಞೇಯಾ ೧೯೦

ಮಧ್ಯಮೋದೀಚ್ಯವಾ ಚೈವ ೪೧೫

ಮಧ್ಯಮೋದೀಚ್ಯವಾ ಚೈವ ೪೮೫

ಮಧ್ಯಮೋದೀಚ್ಯವಾ ಪೇನ ೫೦೭

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೫೩೭ೠ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೬೨೭ಉ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೬೪೨ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೬೫೦ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೬೬೧ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೬೬೯ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೬೭೩ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೬೯೦ಈ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೭೦೮ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೭೧೫ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೭೧೭ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ನ್ಯಾಸಃ ೭೨೨ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ s೦ಶೋ ಗ್ರಹೋ ೬೮೮ಆ

ಮಧ್ಯಮೋ s೦ಶೋ ನ್ಯಾಸಶ್ಚ| ೬೨೨ಇ

ಮಧ್ಯಮೋ ವಾದೀ| ೬೨೨ೠ

ಮಂದ್ರಗಮಕಶ್ಚ| ೬೫೦ಈ

ಮಂದ್ರಗಾಂಧಾರಭೂಯಸ್ತ್ವ- ೪೬೧

ಮಂದ್ರತಾರಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ೩೨೨

ಮಂದ್ರತಾರಪ್ರಸನ್ನಸ್ತು ೩೪೪

ಮಂದ್ರತಾರೌ ತಥಾ ಜ್ಞಾತ್ವಾ- ೭೩೫

ಮಂದ್ರನ್ಯಾಸಾ ಚ ಪೂರ್ಣಾ ಚ ೫೨೦

ಮಂದ್ರಬಹುಲೋsಯಮ್‌| ೬೫೬ಋ

ಮಂದ್ರಮಧ್ಯತಾರೇಷು ೪೭ಆ

ಮಂದ್ರರ್ಷಭಸ್ಯ ಬಾಹುಲ್ಯ ೫೭೬

ಮಂದ್ರಶಬ್ದೇನ ಪ್ರಸನ್ನಧ್ವನಿ- ೨೮೩ಇ

ಮಂದ್ರಸಪ್ತಕಮಧ್ಯೇ ೨೯೧ಅ

ಮಂದ್ರಾದಿ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಣಾಂ ೧೦೯ಊ

ಮಂದ್ರಾಮಂದ್ರೈಶ್ಚ ತಾರೈಶ್ಚ ೫೯೪

ಮಂದ್ರೇ sತ್ರ ಋಷಭಃ ಕಾರ್ಯೋ ೯೨೮

ಮಂದ್ರೋ ಮಧ್ಯಶ್ಚ ತಾರಶ್ಚ ೩೩೦

ಮ ಪ ಧ ನಿ ಸ ರಿ ಗ – ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತಾ ೨೬೭ (೬)

ಮ ಪ ಧ ನಿ ಸ ರಿ ಗ- | ಮತ್ಸರೀಕೃತಾ ೨೬೭ (೫)

ಮ ಪ ಧ ನಿ ಸ ರಿ ಗ | ಮಾರ್ಗೀ ೨೯೬ (೫)

ಮಹಾದೇವಮುಖ್ಯೋದ್ಭೂತಾನ್‌೧೬೪

ಮಾಗಧೀ (……….) ೩೭೮ಅ

ಮಾಂಗಾಲೀ ಪಂಚಮಾಂತಾ ಚ ೮೭೦

ಮಾಂಗಾಲೀ ಮಧ್ಯಮಾಂಶಾ ತು ೮೨೪

ಮಾಂಗಾಲ್ಯಾಖ್ಯಾತು ಯಾ ಭಾಷಾ ೭೭೦

ಮಾತೃಕಾ ಏವ ನೋ ಸಂತಿ ೭೪

ಮಾತ್ರಾ ಅಷ್ಟೌಚತುರ್ದ್ವೇ ೩೭೮ಎ

ಮಾತ್ರಾ (:)ಸಮಾ ಧ್ವನಿಶ್ಚಾತ್ರ ೧೧೮೦

ಮಾತ್ರಾಪ್ರಯೋಗಾ ಮಾರ್ಗಾಣಾಂ ೩೭೮ಋ

ಮಾತ್ರೈಲಾ ತು ಚತುರ್ಭೇದೈಃ ೧೧೭೩

ಮಾರ್ಗತ್ರಯೇ ಗೀತಿವಿಧೌ ೩೯೧ಅ

ಮಾರ್ಗೈಸ್ತ್ರಿಭೀಃ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಾ ೪೯೨

ಮಾರ್ದವಂ ಶಿಥಿಲೀಕರಣಂ ೨೩೫ಅ

ಮಾರ್ದವೇನ ಯಥಾ – ತಸೈವ ೨೩೫ಅ

ಮಾಲತೀ ಮೋಹಿನೀ ಚೇತಿ ೧೧೫೮

ಮಾಲವಪಂಚಮಶ್ಚೈವ  ೭೦೧

ಮಾಲವಪಂಚಮೇ ಜಾತಾ ೭೭೦

…………..(ಮಾಲವೀ) ೧೦೦೦

ಮಾಲವೇಸರಿಕಾ ತತ್ರ ೭೫೪

ಮಿಲಿತ್ವಾ ಸಪ್ತಸ್ವರಾ ೫೨೩ಊ

“ಮುಖೇ ತು ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮಃ ೬೩೩

ಮುಖ್ಯತಾ ತೇಷು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ೧೦೭೭

ಮುಖ್ಯತ್ವಂ ಚ ಯಥಾಶುದ್ಧ – ೬೪೦ಉ

(ಮುನಿ) ವಚನಾದೇವ ೬೩೨ಆ

ಮೂಲಭಾಷಾ ತು ವಿಜ್ಞೇಯಾ ೭೮೩

ಮೂರ್ಛನಾ ನಾದಸಹಿತಾ ೧೧೬೧

ಮೂರ್ಛನಾವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಃ ಮೂರ್ಛ್ ೧೭೯ಉ

ಮೂರ್ಛನಾ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಃಹಿ ೧೮

ಮೂರ್ಛನಾ ಷಡ್ಜಾದೀಃ ೬೯೩ಊ

ಮೂರ್ಛನಾ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಲೋಕೇತು ೨೧೫ಈ

ಮೂರ್ಛಿತೋಧ್ವನಿರಾಮೂರ್ಧ್ನಃ ೧೦೧

ಮೂರ್ಛ್ಯತೇ ಯೇನ ರಾಗೋ ಹಿ ೧೮೦

ಮೂಲಭಾಷಾ ಭಿನ್ನಷಡ್ಜೇ ೧೦೩೦

ಮೃತ್ ಪಿಂಡದಂಡ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ೫೭

ಮೋಹಿನೀ ನಾನ ಸಾ ಜ್ಞೇಯಾ ೧೧೬೫