(ಅಂಕಿಗಳು ಗ್ರಂಥಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.)

ಕಂಕಾಲ ೧೧೧೨, ೧೧೧೭, ೧೧೩೪, ೧೧೫೬, ೧೧೭೯

ಕರಣ ೧೧೦೭, ೧೧೧೦

ಕುಡುಕ್ಕ ೧೧೧೨

ಗಜಲೀಲ ೧೦೯೩

ಚಚ್ಚತ್ಪುಟ ೫೩೦, ೫೩೪, ೫೩೬, ೫೪೩, ೫೫೨, ೫೬೪, ೫೬೭, ೫೭೦, ೬೨೨, ೬೨೫, ೬೨೯, ೬೪೨, ೬೪೫, ೬೫೦, ೬೬೧, ೬೬೯, ೬೭೧, ೬೭೩, ೬೮೨, ೬೮೪, ೬೮೬, ೬೮೮, ೬೯೦, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೮, ೭೧೧, ೭೧೩, ೭೧೫, ೭೧೭, ೭೧೯, ೭೨೨, ೭೨೫, ೭೨೬

ಝಂಪಾ ೧೧೦೩

ಝೊಂಬಡ ೧೦೬೮, ೧೧೭೮, ೧೧೭೯

ದೇಶೀಸಂಬಂಧತಾಲ ೧೧೭೯

ದ್ರುವಮಂಠ ೧೧೧೨

ದ್ವಿತೀಯತಾಲ ೧೧೧೭, ೧೧೨೭, ೧೧೫೬

ಪಂಚಪಾಣಿ ೫೨೮, ೫೩೨, ೫೪೦, ೫೪೫,೫೫೬, ೫೬೧

ಪ್ರತಿ ೧೦೮೮, ೧೧೧೭, ೧೧೩೦, ೧೧೫೬

ಮಂಠ ೧೧೧೭, ೧೧೨೨, ೧೧೫೬