ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪಸ್ಸೂರ್ಯ
ಕಿರಣಬಿಂಬ ಚಂದ್ರಿಕೆ
ಓ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ –

ನೆಲವ ಜಲವ ಗಿರಿಯ ದರಿಯ
ತಬ್ಬಿನಿಂತ ಕರುಣೆಯೆ
ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವರಣೆಯೆ.

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪೋವನದ
ಪರ್ಣಕುಟಿಯ ದೀಪವೆ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ
ಬೆಳಕನಿತ್ತ ಕಿರಣವೆ
ಮೌನ ಪ್ರಭಾವಲಯವೆ.

ಸಂಕಟಗಳ ವನವಸನವ-
ನುಟ್ಟು ನಿಂತ ಶಿಖರವೆ
ನದ-ನದಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ
ಹಾಲೂಡುವ ತೀರ್ಥವೇ
ದಿವ್ಯಕೃಪಾರೂಪವೇ.-