ಎಲ್ಲಿರುವೆ? ಎಲ್ಲಿರುವೆ? ಬಾರೊ ಬೇಗ;
ವಿರಹವಿದ ತಾಳೆ ನಾ ಬಾರೊ ಬೇಗ!

ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಕವಿಕವಿದು ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಥಳಥಳಿಸಿ ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಛಠಛಠಿಸಿ ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಕಾರಿನಂತೆ ಸುರಿಸುರಿದು ಬಾರೊ ಬೇಗ.

ಉದಯದಂತೆ ನಲಿನಲಿದು ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಸಂಜೆಯಂತೆ ಮೆರೆಮೆರೆದು ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಮಧುವಿನಂತೆ ಮೋಹಿಸುತ ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಕುಣಿದು ಬಾರೊ ಬೇಗ.

ನಾಕಾರವದಲಿ ಬಾ ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಸಾಕಾರವಾಂತು ಬಾ ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ನಾಂತತೆಯ ಬಿಸುಟು ಬಾ ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಸಾಂತತೆಯನಾಂತು ಬಾ ಬಾರೊ ಬೇಗ.

ನಿತ್ಯತೆಯನಗಲಿ ಬಾ ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಚಿತ್ತವನು ಚುಂಬಿಸುತ ಬಾರೊ ಬೇಗ,
ಮುಕುತಿಯನು ಬಿಸುಟು ಬಾ ಬಾರೊ ಬೇಗ.
ಬಂಧನವನೊಲಿದು ಬಾ ಬಾರೊ ಬೇಗ.