115

 

ಗುಡ್ಡದವಾರ್ಯಾಗ ಕಡ್ಡ ಕೊಯ್ಯವನ್ಯಾರೊ
ಗಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಎಳಿಹುಡಗ  ನ ಜತಿಗೂಡಿ
ಗುದ್ದ್ಯಾಡಿ ಬಳಿಯ ಒಡಕೊಂಡ್ಯೊ

 

116

 

ಗುಡ್ಡದವಾರ್ಯಾಗ ಗುಗ್ಗಳ ಹೊಗಿ ಎದ್ದ
ಅಪ್ಪ ಶಿವರಾಮನ ಶಿವಪೂಜಿ  ನಡದಾಗ
ಆಕಾಶದ ಗಂಟೆ ಗಣಲೆಂದೊ

 

117

 

ಗುಡ್ಡದ ಎಲ್ಲವ್ವನ ಗುಡಿಯೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ
ಹಾಸುಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹವಳವ  ಎಲ್ಲವ್ವನ
ಬೀಸಣಿಕಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಳಿಮುತ್ತ

 

118

 

ಗುಂಡಕಡಬನು ಮಾಡಿ ಗುಂಡ್ಯಾನ ಮ್ಯಾಲ ಹೇರಕೊಂಡು
ಗಂಡ ಹೋಗೂನ ಪರವುತಕ  ಪವಳ್ಯಾಗ
ಕೂಡುಂಡು ಬ್ಯಾರೆ ಮನಗೂನ

 

119

 

ಗುಳ್ಳವ್ವನ ಗುಡಿಯಿಲ್ಲ ಜೋಕಮಾರಗ ಮನಿಯಿಲ್ಲ
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಯಿ ಒಡೂದಿಲ್ಲ  ಇವರನ್ನ
ಭಾಳ ದಿನಾ ಇರ್ಲಾಕ ಬಿಡೂದಿಲ್ಲ

 

120

 

ಗೆಣಿಯಾ ಬರತಾನಂತ ಹರವಿ ನೀರನು ಕಾಸಿ
ಹರದಾರಿ ಗೆಣಿಯ ಬರಲೊಲ್ಲೊ  ಆ ಹುಡುಗಿ
ತಿರಿಗಿ ಸುರುಸುರಿವಿ ಅಳತಾಳೊ

 

121

 

ಗೊಂಜಾಳ ಬಿಸಿರೊಟ್ಟಿ ಗಿಂಜ ಬದನಿಕಾಯಿ
ಪಿಂಜಾರ ಹುಡಗಿ ಗೆಣೆತಾನ  ಮಾಡಿದರ
ಪಿಂಜಾಳಿ ಅಂಗಿ ಹೊಲಿಸ್ಯಾಳೊ

 

122

 

ಗೋಕಾಕದ ಕುಪ್ಪಸ ಬೇಕಂತ ತರಿಸ್ಯಾಳೊ
ಮಗ್ಗಿ ತಗಿಸ್ಯಾಳೊ ಮಲಿಮ್ಯಾಲ  ಆ ಹುಡುಗಿ
ಗೆಣಿಯನ ಬರಸ್ಯಾಳೊ ಎದಿಮ್ಯಗೊ

 

123

 

ಚಹಾದ ಅಂಗಡ್ಯಾನ ಹೆಣ್ಣ ಚೆಲವಿ ಇದ್ದರೇನ
ಚಂಚಲ ಗುಣದ ಛೀಮಾರಿ  ಗೆಣಿತನ
ಮುಂಚೆ – ಬ್ಯಾಡನ್ನೊ ಮೈದುನಗ

 

124

 

ಚಪ್ಪರ ಮನಿಯವಳ ಜುಪ್ಪರ ತೆಲಿಯವಳ
ದುಡ್ಡ ಕೊಡತೀನ ಎರಕೋರ  ಎಲೆ ಹುಡಗಿ
ಚೆಂಜಿಕ ಬರತೀನ ಕರಕೋರ

 

125

 

ಚಂದಕ ನಮ್ಮವರು ಚೆಂಡ್ಹೂವ ಬಿತ್ತ್ಯಾರ
ಉಂಡ್ಹೋಗೊ ರಾಯ ಮುಡದ್ಹೋಗೊ  ನಿನಗೂಡ
ಕೆಂಡ್ಹೋಗೊ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ

 

126

 

ಚಿಕ್ಕ ನನ ಕಾಮಣ್ಣ ಚಿಣಿಯನಾಡುತ ಬಂದ
ಉಕ್ಕಲಿ ತೆಳಗ ಮನಗೂಳಿ  ಅಗಸ್ಯಾನ
ಚಿತ್ತರದ ಕೊಡಕ ಚಿಣಿ ಬಡದೊ

 

127

 

ಚಿಕ್ಕ್ಯಾಗ ಚಂದ್ರಮ ಹಕ್ಕ್ಯಾಗ ಗಿಣಿರಾಮ
ಸೊಕ್ಕಿ ಬಂದರ ಬಲರಾಮ  ಹೆಣ್ಣೀಗಿ
ಮಿಕ್ಕೀದ ಮಾರ ಮಗರಾಮೊ

 

128

 

ಚಿಗರಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಬಸ ಚೆಲುವಿತಾ ಹೊಲಿಸ್ಯಾಳೊ
ಮಂಗ್ಯಾನ ತಗಿಸ್ಯಾಳೊ ಮಲಿಮ್ಯಾಲ  ಆ ಬಾಲಿ
ಗೆಣಿಯನ ಬರಸ್ಯಾಳೊ ಎದಿಯಾಗೊ

 

129

 

ಜಂಗಮರ ಹುಡಗನ ಹೆಂಗಾರೆ ಸಲುವಲೆ
ಜಂಗ ಬೇಕವನ ಕಾಲೀಗಿ  ದುಡ್ಡೀನ
ನಿಂಗ ಬೇಕವನ ಕೊರಳಿಗಿ

 

130

 

ಜಾತರಿಗಿಹ್ವಾದ ರಾಯ ರಾತೂರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಖಾತರ್ಯಾದಾವ ಮನದಾಗ  ಆ ಊರ
ಪಾತರದ ಹೆಣ್ಣ ಬಿಡಲಲ್ಲೊ

 

131

 

ಜಾಲಗಾರನ ಮಗಳು ಜ್ಯಾಲ್ಯಾಗ ಮನಿಕಟ್ಟೆ
ಮೇಲಮದ್ದ್ಯೊಳಗ ತೊಲಿ ಹೊರಗ  ಹಾಡೀನ
ಭೇದ ಬಲ್ಲಂವ ಒಡದ್ಹೇಳೊ (ಜೇನು)

 

132

 

ಟಿಕ್ಕೇಸರ ಕಟ್ಟ್ಯಾಳ ಠೀಕಾಗಿ ನಿಂತಾಳ
ಸಿಕ್ಕವರನ ಕಂಡ ನಗತಾಳ  ಈ ಹೆಣ್ಣ
ಈಕೇನ ಅವನೀಗಿ ಇರತಾಳೊ

 

133

 

ತಂಬಾಕ ಸೇದವನ ತಾರೀಫೇನ ಹೇಳಲೆ
ರೇಶಿಮಿ ಅಂಗ್ಯಾಗ ಕಿಡಿಬಿದ್ದ  ಮನಿಯಾನ
ಮಡದಿ ಕೇಳಿದರ ಮುನಿದಾಳೊ

 

134

 

ತಳವಾರ ಹುಡಗಗ ತಾಕೀತ ಮಾಡೀನ
ತವರಿಗಿ ಹ್ಪಾದರ ಬರಬೇಕು  ಅದ ಬಿಟ್ಟು
ಹಿಂಬಾಲ ಹತ್ಯಾನ ಹಗಲಿರುಳ

 

135

 

ತಾಂಬರ ಕೊಡದಾಕಿ ತಾರೀಫೇನ ಹೇಳಲಿ
ಖಾರಿಕ ಹಾಕ್ಯಾಳೊ ಕೊಡದಾಗ  ಗೆಣಿಯಾಗ
ತಾರೀಖ ತಿಳಿಸ್ಯಾಳೊ ಬರಲಾಕೊ

 

136

 

ತುಂಬಿದ ತೋಳಿಗಿ ಸಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ ವೆಂಕಿ
ರಂಭಿ ನಿನತಕ್ಕ ಒಗತಾನ  ಇರದೀರ
ಬಂಗಾರ ಇದ್ದೇನ ಸುಡುವೂದ

 

137

 

ತುಂಬಿದ ಹೊಳಿಯಾಗ ಕೊಂಬ ಕಾಣಸತಾವ
ಬಂಗಾರದ ಇಣಿಯ ಬಸವಣ್ಣ  ಕಡಪಟ್ಟಿ
ಇಂಬ ಬಯಲಾಗ ನೆನದಾನೊ

 

138

 

ತೆಗ್ಗಿಲ್ಲ ತೆವರಿಲ್ಲ ಮುಗ್ಗ್ಯಾವ ಎರಡಾನಿ
ತೆಗ್ಗಿನ್ಯಾಗೈತಿ ಹಲಗಣಿ  ಹಣಮಪ್ಪನ
ಹುಬ್ಬಿನ್ಯಾಗೈತಿ ಸಿರಿಗಂಧ

 

139

 

ತೊಗರಿಯ ಸಾಲಾಗ ಬಗರಿ ಆಡವನ್ಯಾರೊ
ಮದರಿ ರುಂಬಾಲದ ಕಾಮಣ್ಣ  ಆಡಿದರ
ಬಂದಂಥ ಮಾಡ ಬಯಲಾಗೆ

 

140

 

ಥಂಡಿ ಹತ್ತೈತಂತ ರಂಭಾಟ ಮಾಡ್ಯಾಳೊ
ಕುಂಡಿ ಮೇಲಾಗಿ ಮಲಗ್ಯಾಳೊ  ಅಕಿಗಂಡ
ರಂಡ್ಯಾರ ಹಂತ್ಯಾಕ ನಗತಾನೊ

 

141

 

ಥಾಟಗಿತ್ತಿ ನಿನ್ನ ತಾರೀಫೇನ ಹೇಳಲೆ
ಉಳ್ಳಾಕೇನಿಲ್ಲೊ ಚೆಂಜೀಕ  ಮುದುಕಾದ
ಗಂಡ ಸತ್ತರ ಗತಿ ಇಲ್ಲೊ

 

142

 

ಥಾಟಗಿತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣ ತ್ವಾಟಕ ಬರಬ್ಯಾಡ
ತ್ವಾಟದಾನ ಹುಡುಗ ಬಲಬೆರಿಕೆ  ಎಲೆ ಹುಡಗಿ
ಈಟೀಟ ಮಲಿಯ ಹಿಡದಾನೊ

 

143

 

ದನ್ಯಾಳ ದಾಶಾಳ ಎಣ್ಣಿಕಣಮುಚನಾಳ
ಬಣ್ಣ ಆಡೂದು ಬಬಲೇಶ್ವರ  ಅಗಸ್ಯಾನ
ಹೆಣ್ಣ ಬಂದಾವ ಅಪರೂಪ

 

144

 

ದಾರೂ ಕುಡಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡೊ ದಾರ್ಯಾಗ ನಿಲಬ್ಯಾಡೊ
ನಾರ್ಯಾರ ನೋಡಿ ನಗಬ್ಯಾಡೊ  ಎಲೆ ಹುಡಗ
ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬ್ಯಾಡೊ ನಿನ ಮಾನ

 

145

 

ದಾರೂದ ಧಣಗೀಗ ದೈತ್ಯರು ಉಳಿಲಿಲ್ಲೊ
ದೇಶಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಶಾದು  ಎಲೆ ಹುಡಗ
ಹೇಸಿ ನೀನ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೊ

 

146

 

ದಿಂಡಧಿಗಮಾಲಿ ಹೆಣ್ಣ ಕಂಡನಾ ಹೆದರೀನ
ಥಂಡಿ-ಉರಿ ಬಂದ ಮನಗೀನ  ಆ ಹೆಣ್ಣ
ಭಂಡ ಮಾಡ್ಯಾಳೊ ಬೆಳಗಾನ

 

147

 

ದುಂಡ ಮಾರಿಯ ಹೆಣ್ಣ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ
ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಗಬ್ಯಾಡ  ಹುಡಗೂರು
ಕೆಂಡ ಕಾರ್ಯಾರ ಹೊಟ್ಟುರದ

 

148

 

ದುಂಡ ಮಾರಿಯ ಹೆಣ್ಣ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ
ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಗಬ್ಯಾಡ  ಎಲೆ ಹುಡಗಿ
ಕಂಡಕ ಕಾಗಿ ಮುಕರ್ಯಾವ

 

149

 

ಧನ್ಯಾಳ ದಾಶಾಳ ಗೋದೀಯ ಬೀಸ್ಯಾಳ
ಹಂತಿ ಹೊಡೆಂವಗ ಉಣಸ್ಯಾಳೊ  ಹುಡುಗಿ
ಕಂಕಿ ತುಗಿಯಂವಗ ಮನಗ್ಯಾಳ

 

150

 

ನತ್ತಿನ್ಯಾನೊಂದಂದ ಮುತ್ತ ಉದರಿದಂಗ
ಹತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹಡದಾಳೊ  ನಮ್ಮವ್ವ
ಉತ್ತತ್ತಿ ಹಾಂಗ ಬದಕ್ಯಾಳೊ

 

151

 

ನಮ್ಮೂರ ಗೌಡರ ರತ್ನದ ಸುಣ್ಣದಕಾಯಿ
ಪೀತ-ಪಿಂಜರದ ಎಲಿಚೆಂಚಿ  ಬಿಚ್ಚಿದರ
ಪತಿವರತ್ಯಾರ ಬಾಯಿ ತೆರದಾರೊ

 

152

 

ನಲ್ಲನ ಬಾವಲಿ ಗಲ್ಲದ ಬಡಿತಾವೊ
ಹೂಡೇದ ಮುಂದ ಹುಡದೀಯ  ಆಡುದ ನೋಡಿ
ಹೂರಣಕ ಬೆಲ್ಲ ಮರತಾಳೊ

 

153

 

ನಲ್ಲ ಬರತಾನಂತ ಒಲ್ಲೀಯ ನೇಶಾಳೊ
ನಲ್ಲ ನೆನದಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲೊ  ಆ ಒಲ್ಲಿ
ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಹಾಕಿ ಹರದಾಳೊ

 

154

 

ನಾನು ವಡ್ಡರ ಹುಡುಗ ನೀನು ವಡ್ಡರ ಹುಡಗಿ
ಎಕ್ಕಡ ಪೋದ ಎಮರುಂಡ  ನನ ಗೆಣತಿ
ತಿಕ್ಕಡ ಪೋದ ತಿಮರುಂಡ

 

155

 

ನಾಯೀಯ ಕೊಳ್ಳಾಗ ನಾಕೆಳಿ ಸರಪಳಿ
ನಾಳಿಗಿ ಕಾಮಣ್ಣನ ಹುಲಿಬ್ಯಾಟಿ  ಆಡಾಗ
ನಾನೂರ ನವಲ ಕುಣದಾವ

 

156

 

ನೀ ಎಂದ ಹಾಡಿದ್ದ್ಯೊ ನಿಮ್ಮಪ್ಪೆಂದ ಹಾಡಿದ್ದೊ
ಬೇಲ್ಯಾನ ಬೆಕ್ಕ ಅತ್ತಂಗೊ  ನೀ ಹಾಡಿದರ
ಹೆಂಡರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಂಗೊ

 

157

 

ನೀ ಎಂದ ಹಾಡಿದ್ದೊ ನಾ ಎಂದ ಕೇಳಿದ್ನೊ
ಕೌದಿ ಮಾರೆವನ ಕಲಕ್ಪಾರೊ  ಹೊತ್ತಿದ
ಹೋಳಿಗಿ ಮಾರೆವ್ನ ಹೊಯ್ಕೋರೊ

 

158

 

ನೀರಾಗ ಹುಟ್ಟೂದು ನೀರಾಗ ಬೆಳೆವೂದು
ನೀರ ಕಂಡರ ಕರಗೂದು  ಹಾಡೀನ
ಭೇದ ಬಲ್ಲಂವ ಒಡದ್ಹೇಳೊ (ಉಪ್ಪು)

 

159

 

ನೀರಿಗ್ಹೋಗು ಹುಡಗಿ ನಿಲ್ಲ ನಾ ಬರತೀನಿ
ನೀರಾಣಿ ನಿನ್ನ ಕೊಡದಾಣಿ  ಕೈಯ್ಯನ
ಬಳಿಯಾಣಿ ನೀರ ಹೊಳಿಯಾಣಿ

 

160

 

ನುಚ್ಚ ಅಡತೀನಂತ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಕುಣದಾಳೊ
ಕಿಪ್ಪೊಟ್ಟಿ ಕೆಳಗ ಕಿಡಿ ಸಿಡದೊ  ಮರ ದಿನ
ಚಿಕ್ಕ ಗುಡ್ಡದಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೇದ್ದೊ

 

161

 

ನೆರಿ ಊರ ಹುಡಗನ್ನ ಪುರಮಾನಿಸಿ ಕರಸ್ಯಾರೊ
ಹರೇದ ಹಾಡ ಹಾಡಾಕ  ಊರಿನ
ನೆರದ ಹೆಣ್ಣವನ ನೋಡಾಕ

 

162

 

ಪತ್ತಾರ ಮನಿ ಮುಂದ ಅತ್ತತ್ತ ಹೇಳ್ಯಾಳೊ
ನತ್ತ ಮಾಡಿಸೋ ನನಗೊಂದ  ನನ ಗೆಣೆಯಾ
ಅತ್ತೀಮನಿಗ್ಹೋಗಿ ಬರತೀನೊ

 

163

 

ಪರ್ಪತ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಪರಸಿ ಬರತಾವಂತ
ಬೆರಿಸಿಟ್ಟಾಳ ಬೆಲ್ಲ ನೆನೆಗಡಲಿ  ಆ ಬಾಲಿ
ತರಿಸಿಟ್ಟಾಳೆಲ್ಲ ಪನಿವಾರ

 

164

 

ಪರ್ವತವೆಂಬೂದ ಅರವತ್ತ ಗಾವೂದ
ಬರಲಾರೆನಯ್ಯ ಗಿರಿದೂರ  ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈಯ್ಯ ಮುಗದೀನೊ

 

165

 

ಪರಿಯ ಉಚ್ಚಿದ ಹಾಂವ ಸರಸರ ಹರದಂಗ
ಎರಕೊಂಡ ಎದಿಯ ತೆರಕೊಂಡ  ಹುಡಗಿನ್ನ
ಕರಕೊಂಡ್ಹೊಲಮನಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡೊ

 

166

 

ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತವರು ಮೆಲ್ಲಕ ನಡಿರೆಪ್ಪ
ಕಲ್ಲಾಗ ಕಾಲ ಅದರ್ಯಾವ  ಕಾಮಣ್ಣನ
ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮುತ್ತ ಉದರ್ಯಾವೊ