ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಾಪುರ.
೯೪೪೮೯೯೯೩೬೨, ೯೪೪೯೬೪೫೧೮೬
ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : diet.bijapur@gmail.com.
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ವಿಜಾಪುರ.
೯೪೪೮೯೯೯೩೩೧, ೯೪೪೮೯೯೯೩೮೯, ೯೪೮೦೬೯೫೪೨೦
ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : egov.bijapur@gmail.com.