ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ   ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

೦೧ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ೯೪೪೮೯ ೯೯೩೩೮

೦೨ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ೯೪೪೮೯ ೯೯೩೬೭

೦೩ ಉಪಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಸಶಿಅ ೯೪೪೮೯ ೯೯೩೯೪

೦೪ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಸಶಿಅ ೯೪೮೦೬ ೯೫೪೩೨

೦೫ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚನ್ನಗಿರಿ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೦

೦೬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರ ದ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೧

೦೭ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರ ಉ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೨

೦೮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೩

೦೯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹರಿಹರ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೪

೧೦ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊನ್ನಾಳಿ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೫

೧೧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಗಳೂರು ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೬

೧೨ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚನ್ನಗಿರಿ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೭

೧೩ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರ ದ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೮

೧೪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರ ಉ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೭೯

೧೫ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೮೦

೧೬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹರಿಹರ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೮೧

೧೭ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,, ಹೊನ್ನಾಳಿ ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೮೨

೧೮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಗಳೂರು ೯೪೮೦೬ ೯೫೧೮೩