ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

* ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :- ೯೪೪೮೯೯೯೩೭೧

* ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ :-೯೪೪೮೯೯೯೩೪೨

* ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು :- ೯೪೪೮೯೯೯೩೯೮

೧. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಕಲಗೂಡು ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೧

೨. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಸೀಕೆರೆ ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೨

೩. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಲೂರು ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೦

೪. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಲೂರು ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೩

೫. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೪

೬. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಸನ ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೫

೭. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೬

೮. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಲೇಶಪುರ ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೭

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

೧. ಅರಕಲಗೂಡು :- ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೯

೨. ಅರಸೀಕೆರೆ :- ೯೪೮೦೬೯೫೨೪೦

೩. ಆಲೂರು :- ೯೪೮೦೬೯೫೨೩೮

೪. ಬೇಲೂರು : – ೯೪೮೦೬೯೫೨೪೧

೫. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ :- ೯೪೮೦೬೯೫೨೪೨

೬. ಹಾಸನ :- ೯೪೮೦೬೯೫೨೪೩

೭. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ :- ೯೪೮೦೬೯೫೨೪೪

೮. ಸಕಲೇಶಪುರ :- ೯೪೮೦೬೯೫೨೪೫