ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦೨೨೪೮೩೫೮೦/೨೨೪೮೪೭೨೦/೨೨೪೮೪೭೫೧
ಮೊ : ೯೪೪೮೯೯೯೪೨೫/೯೪೪೮೯೯೯೩೦೭/೯೪೪೮೯೯೯೩೧೨

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಗದಗ
ದೂರವಾಣಿ : ೦೮೩೭೨-೨೨೦೬೪೪
ಮೊ: ೦೮೩೭೨-೨೨೦೬೪೪

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಡಯಟ್, ಗದಗ
ದೂರವಾಣಿ : ೦೮೩೭೨-೨೩೯೫೧೭
ಮೊ : ೯೪೪೮೯೯೯೩೬೯

ಡಿ,. ವಾಯ್.ಪಿ.ಸಿ. ಸಾಶಿಇ, ಗದಗ
ಮೊ : ೯೪೪೮೯೯೯೩೯೬

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗದಗ ಶಹರ – ೯೪೮೦೬೯೫೧೯೬

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ : ೯೪೮೦೬೯೫೧೯೭

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಡರಗಿ – ೯೪೮೦೬೯೫೧೯೮

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನರಗುಂದ – ೯೪೮೦೬೯೫೧೯೯

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೋಣ – ೯೪೮೦೬೯೫೨೦೦

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿರಹಟ್ಟಿ – ೯೪೮೦೬೯೫೨೦೧