೧. ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ : ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ. ಪ್ರ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೮

೨. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ : ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಪ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೪.

೩. ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ : ಪಿ.ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ಸಂ) ಪ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೪.

೪. ಕನ್ನಡ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಸಮಕಾಲೀನ ದೃಶ್ಯ : ಕ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಪ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೭.

೫. ಸಾಧನಾ ಸಂಚಿಕೆ ೨೦೦೫ – ೨೦೦೮: ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ (ಸಂ) ಪ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೮.

೬. ವಿಕೃತ ರೂಪ: ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ (ಸಂ) ಪ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೮.

೭. ದೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿ : ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಎಚ್‌. ಬಂಟನೂರ. ಪ್ರ: ಅಲಕಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಖೈನೂರ ೨೦೦೯.

೮. ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್‌ಗಳು.