ಡಾ. ಅಶೋಕ ಎಸ್‌. ಆಲೂರ
ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು
ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ – ಜಾಗತಿಕ ವಿಭಾಗ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೆಶುಷ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯಗಳ ಬೆಳೆ
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ್‌)
ಪಟಾನ್‌ಚೆರು ೫೦೨೩೨೪
ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ

ಡಾ.ಸಿ.ಎಲ್‌. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೌಡ
ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ – ಜಾಗತಿಕ ವಿಭಾಗ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೆಶುಷ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯಗಳ ಬೆಳೆ
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ್‌)
ಪಟಾನ್‌ಚೆರು ೫೦೨೩೨೪
ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ

ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ
ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ ೫೮೦೦೦೩