ನೆನಿ – ಒದ್ದೆಯಾಗು

ನೆರಿ – ಸೇರು, ಕೂಡು

ನೆರೆ – ಸಂಬೋಗಿಸು, ಮಲಗು

ನೆಲಕ್ – ಮುಟ್ಟು, ತಟ್ಟು

ನೆಳ್ – ಪೇಚಾಡು

ಪತ್ತು – ಮುಟ್ಟು

ಪವಡ್ಸ – ಮಲಗು

ಪುಟಿ ಮಾಡು – (ಬೆಂಕಿ) ಹೊತ್ತಿಸು

ಪುಲುಮು – (ಕೊಳೆಯಾದ

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು) ಮಡಚು

ಫೀ – (ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ಮಾತು ಬಿಡುವುದು

ಬಗಿಹರಿ – ತೀರು, ಮುಗಿ

ಬಯ್ – ಮುಚ್ಚಿಡು

ಬರ್ತು – ಒಣಗು, ಆರಿಹೋಗು

ಬಾಸಣಿಸು – ಮುಚ್ಚು

ಬಸ್ – ಸಾಕು

ಬಸಾ – ಕೂಡ್ರು (ಮರಾಠಿ ಸ್ವೀಕರಣ)

ಬಳಕೊ – ಮಾಡು, ಗಳಿಸು

ಬೆಳಗು – ತಿಕ್ಕು

ಬಾಜಿ – (ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ಮಲಗು

ಬಿಗಿ – ೧ ಕಟ್ಟು, ೨ ಹೊಡೆ

ಬಿರಕ್ – ಸೀಳು

ಬಿಸಾಟು – (ಬೀಸಿ) ಒಗೆ

ಬೀರು – ಚೆಲ್ಲು

ಬೀಸಾತಿ – (ಎಳೆದು) ಬಿಡು

ಬೀಳ್ – (ಬೆಳೆಗೆ ಜಿಗುಟು ರೋಗ) ತಗುಲುವುದು

ಬುಗುಲ್ – ಹೆದರಿಕೆ

ಬೆಚ್ – ಇಡು

ಬೆಟ್ಚು – ಚುಚ್ಚು

ಬೆದೆ – ಒತ್ತು

ಬೆಸಸು – ತಿಳಿಸು

ಬೆಸು – (ಬೇಸುಗೆ) ಹಾಕು

ಬೈಟ್ – ಕೂಡ್ರು (ಮರಾಠಿ ಸ್ವೀಕರಣ)

ಬೊರ್ಯಾಡು – ಹವಣಿಸು

ಬೊಳ್ಸ – ತಗೆ

ಭುಂಜಿಸು – ಉಣ್ಣು

ಮಟಗರಿ – ಹರಿದಾಡು

ಮಣಗು – ಬಗ್ಗು

ಮರಿ – ಬಚ್ಚಿಡು

ಮಲಚು – (ಗಂಟು) ಹಾಕು

ಮಾಚು – ಮರೆಮಾಡು

ಮಾಲು – ಬಾಗು

ಮಿಜ್ಜು – ತಿಕ್ಕು

ಮಿಸುಕು – ಹೊರ ಕಾಣಿಸು

ಮುಗುಚ್ – ತಿರುವಿ ಹಾಕು

ಮುಣ್ಸ – ಮುಳುಗು

ಮೆದ್ದು – ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುವುದು

ಮೊಗೆ – ಹೊಯ್ಯ

ಯಡು – ಬೀಳು, ಕಾಲಿನಿಂದ ಮುಗ್ಗರಿಸು

ಯತ್ – ಎತ್ತು (ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು)

ಯಬ್ – ಎತ್ತು (ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು)

ಯಳ್ಸ – ಜಗ್ಗು, ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು

ರಾಚು – ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು

ರಿಕ್ – ಭದ್ರ ಮಾಡು

ರಿಪಿ – ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಳುವುದು

ರೈಟ್ – ನಡೆ

ಲಗಾಸ್ – ಹೊಡೆ (ಅರ್ಯಾಬಿಕ್ ಸ್ವೀಕರಣ)

ಲಾಪ – ಮಾತು

ವಂಚು – ಮುಗುಚು (ತೆಲುಗು ಸ್ವೀಕರಣ)

ವಚ್ (ಚ್ಚು) – ಮುಚ್ಚು

ವಟ್ – (ರಾಶಿ) ಹಾಕು

ವಡಾಸ್ – ಬೆಳೆ

ವಡಿ – ಸೀಳು, (ಹೊಳು) ಮಾಡು

ವತ್ – ನೂಕು

ವರಿ – ೧.ತಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆ, ೨.ತಿಕ್ಕು

ವಳಿ – ನರ ತೊಡಕು

ವಿಲಸು – ಅರಳು

ಶೆಲ್ಲು – ಚೆಲ್ಲು

ಸೆದೆ – ಹೊಡಿ

ಸಮೆ – ೧.ಕಳೆ, ೨.ಮಾಡು

ಸರಿ – (ಕಾಯಿ) ಸುರಿ

ಸಿಂಬಿ – ಮುದುಡು

ಸಿಗುಳು – ಸೀಳು

ಸೀಟು – ಒರಸು

ಸೀಯು – ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಡು, ಬೇಯಿಸು

ಸೂಡು – ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳು

ಸೂರು – (ನೀರನ್ನು) ಹಾಕು

ಸೆಟಗೊ – ಮುನಿಸು

ಸೆಡು – ಹೊಲಿ

ಸೇದ್ – ಸವೆ

ಸೇದು – ೧ ಎಳೆ, ೨ ಸೆಟೆ

ಸೊಪ್ಪು – (ಜೋತು) ಬೀಳು

ಸೊಲಿ – ಸುಲಿ

ಸೊಸು – ಮಾಡು

ಹಚ್‌ಕೊಡ್ – ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡು

ಹಚಗೊ – ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣು

ಹಡ್ – ಅಗೆ

ಹಣೆವ್ – (ಹಠ ಮಾಡಿ) ಹೋಗು

ಹತ್ತಾ – (ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ಹೊಡೆ

ಹಬ್ – ಬೆಳೆ

ಹವಣಿಸು – ಸಿದ್ದ ಮಾಡು

ಹ್ವಸಿ – ಸರಿ, (ಹಗ್ಗ)

ತಿಕ್ಕು; ರಚಿಸು

ಹಾನ್ – ಗೋಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಗೆಯುವುದು

ಹಾಸ್ – ೧.ಒದಗು, ೨.ಓಡು, ೩.ಈಡು

ಹಾಸ್‌ಹೊಯ್ -(ಕೆಲಸಕ್ಕೆ) ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದು

ಹಿಂಗು – ಮರೆಯಾಗು

ಹಿಗ್ಗು – ಕುಡಿ

ಹಿಂಚು – (ಹಿಂದೆ) ಸರಿ

ಹಿಗ್ಸ – ಅಗಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು

ಹಿಡಿ – ಮುರಿ (ತೆನಿ ಹಿಡಿ)

ಹಿರಿ – ಬೆಳೆಬರು (ಹೊಡಿಹಿರಿ)

ಹಿರಿಯು – ಮುಗಿ, ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು

ಹಿರ್ಸ – ಮುಗಿಸು

ಹುಯ್ – (ನೀರು) ಹಾಕು

ಹೆಣಿ – ರಚಿಸು

ಹೆಣ್ಸ – ಮೊನಚುಮಾಡು

ಹರಕು – ಕೂಡಿಸು

ಹೆರಗು – ಎರಚು

ಹೆರಿ – ತಿಕ್ಕು

ಹೆರೆ – ಕೆತ್ತು, ಒರೆದುಹಾಕು

ಹೆಸರ್ – (ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ) ನೀರು ಕುದಿಯುವುದು.

ಹೇರು – ಹೊರಿಸು, ಭಾರಹಾಕು

ಹೊಕೊ – (ದುಃಖವಾದಾಗ) ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಹೊಡಗ್ – (ಕಸ) ಗೂಡಿಸು

ಹೊದಲು – ಅರಳು

ಹೊರಗಾಗು – ಮುಟ್ಟಾಗು

ಹೊಸಕು – ಒದ್ದಾಡು

ಹೊಸಿ – ೧.ಮುಂದೆ ಸರಿ, ೨.(ಶ್ಯಾವಿಗೆ) ತಯಾರಿಸು

ಹೊಳಕು – ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಹೊಳ್ಳು – ಕೂಗು