ಅಂದು – ನಿಲುಕು, ಎಟಕು

ಅಂಬು – ಬೀಳು

ಅಕ್ – ಅಳು

ಅಗಚಿ – ಬಿಚ್ಚು

ಅಗಲ್ – (ಬಿಟ್ಟು) ಹೋಗು

ಅಗುರ್ – ತೊಡು

ಅಗೆ – ಚಿಗುರು

ಅಚ್ಚು – ಹಚ್ಚು

ಅಟ್ಟು – ಕಳಿಸು

ಅಡೆ – ಹಡೆ

ಅಡಕು – ಸೇರಿಸು

ಅದೆ – ಸಿಗು, ದೊರಕು

ಅದ್ದು – ನೆನೆಸು, ಹಾಕು

ಅರಚು – ಹುಡುಕು

ಅರಡು – ಹರಡು

ಅರಿ – (ತೊಂದರೆ) ಕೊಡು

ಅರ್ಚು – (ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ) ಕೂಗು

ಅಲುಮು – (ಕೊಳೆಯಾದ

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು) ತೊಳೆ

ಅವುಚು – (ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ) ಹಿಡಿ

ಅಸಿ – ಈಡಾಡು

ಅಳಕ್ – ಹೆದರಿಕೆ

ಅಳಗ್ – (ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಿ) ಕೆಡಸು

ಅಳಸು – ಮಾಯಿಸು, ಒರಸು

ಅಳ್ಸ – ಕೆಡಿಸು

ಅಳಿ – ಬಿಚ್ಚು

ಅಳುರ್ – ಮುಚ್ಚು

ಆಗು – ಈಡು

ಆಣ್ಸ – ೧.ಕೊಡು, ೨.ಬಿಡು (ಬಿರುಕು), ೩.ಆಧಾರವಾಗಿಡು

ಆದು – ಮುಗಿ

ಆಮ್ಸ – ಶೇಖರಿಸು, ಹದ ಮಾಡು

ಆರ್ಸ – ಹುಡುಕು

ಆರಾಕು – (ಒಣಗು) ಹಾಕು

ಆರು – ತಣ್ಣಗಾಗು

ಆಲು – ೧.ಕೂಗು, ೨.ಅಲುಗಾಡು

ಆಸು – ಹಾಸು

ಇಕ್ಕು – ತೊಡು, ಧರಿಸು

ಇಡ್ – ಹೊಡೆ

ಇಡಿ – ಹಿಡಿ

ಇಡ್ಸ್ – ಹಾಕು, ತೊಡು (ಬಳಿ ಇಡ್ಸ್)

ಇರ್ – ನಿಲ್ಲು

ಇಸಗೊ – ತೆಗೆದುಕೊ

ಇಳ್ಸ – ಕೆಳಗಿಳಿಸು

ಇಳಿ – (ಮರಿ) ಹಾಕು

ಈರ್ಯಾಡು – (ಜಗಳಕ್ಕೆ) ಹವಣಿಸು

ಉಂಕಿಸು – ಎಣಿಸು

ಉಂಬು  – ಉಣ್ಣು

ಉಗಿ – ಎಣಿಸು

ಉಗಿ – ೧.ದೂಡು, ನೂಕು, ೨.ಎಳೆ, ೪.ಸೀಳು, ಕೀಳು

ಉಟ್ – ಬೆಳೆ

ಉಟಾಣಿಕಿ – ಹಾರು, ಜಿಗಿ

ಉಚ್ – (ತೆಗೆದು) ಬಿಡು

ಉಡಿ – ತಿರುಗಿಸು

ಉಡುಕು – (ಬಟ್ಟೆ) ತೊಳೆ

ಉಡುಗು – ಸೇದಿಕೊಳ್ಳು, ಬಗ್ಗು

ಉದು – ೧.ಹೇಳು, ೨.ಮುನಿಸು

ಉದುರ್ – ೧.ಹೇಳು, ೨.ಬೀಳು

ಉದ್ದು – ಉಜ್ಜು

ಉಮಗೊಳ್ – (ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಿಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ) ಅಡುಗೆ ಆರುವುದು ಉಣ್ಮು (<ಉಮ್+ಕೊಳ್)

ಉಯ್ – ೧.ಹಾಕು, ಸುರಿ, ೨.ಕೂಗು

ಉರಟು – ಉರುಳು, ಗುಂಡಾಗು

ಉರಿ – ಉರಿಯುವಿಕೆ, ಉರಿ

ಉರುಚು – (ಬೇರೆ) ಮಾಡು

ಉರುಡು – ಹೊರಳಾಡು

ಉರುಬ್ – ಊದು, (ಗಾಳಿ) ಬಿಡು

ಉಳುಕು – (ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ) ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸೆಟೆದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ಊಟ್ – ನಿಲ್ಲು (ಮರಾಠಿ ಸ್ವೀಕರಣ)

ಊಡು – ಹೊರೆ

ಎಕ್ಕು – ಏರು (ತೆಲುಗು ಸ್ವೀಕರಣ)

ಎದ್ದು – (ನೀರಲ್ಲಿ) ಅದ್ದು

ಎರಗು – ಮುತ್ತು, ಮೇಲೆ ಬೀಳು

ಎರೆ – ಬೇಡು

ಎಳಿ – (ನೂಲು) ಬಿಡು

ಏರು – (ಒಣ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು) ಮಡಚು

ಒಕ್ – ಚೆಲ್ಲು

ಒಕಾಟ – ಒಗೆ, ಚೆಲ್ಲು

ಒಚ್ಚು೧ – (ದೋಣಿ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಕೋಲುಗಳಿಂದ) ಒತ್ತು

ಒಚ್ಚು೨ – (ಕದ) ಮುಚ್ಚು

ಒಟ್ಟು – ರಾಶಿಹಾಕು

ಒಡ್ಡು – ಚಾಚು, ಆನಿಸು

ಒಡಿ – ಸೀಳು ಮಾಡು,

ಹೊರಗೆ ಬಿಡು

ಒದರ್ – ಕೂಗು, ಜಡಿಸು

ಒನೆ (ನಿ) – ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕುಟ್ಟು

ಒಲಿ – ಹೊಲಿ

ಕಂತು – ಮುಳುಗು

ಕನುವು – ಪದಾರ್ಥ ಹೊತ್ತಿದ ವಾಸನೆ

ಕಮರ್ – (ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಳೆ) ನಾಶವಾಗು

ಕವುಚು – ಹೊದಿಸು

ಕಸ್ – ಹೇಸು

ಕಸಿ – ಸೆಳೆ, ಬಿಚ್ಚು

ಕಸ್ಸು – ಹೊತ್ತಿಸು

ಕಳಲು – ಬೀಳು

ಕಳಿ – ದಾಟು

ಕಾಕು – (ಇಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಲು ಇದ್ದಿಲುಗಳಿಗೆ)

ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸು

ಕಾರು – ಉಗುಳು

ಕ್ಯಾಕರಿಸು – ಕೆಮ್ಮು

ಕಿವಚ್ – ಹಿಚುಕು

ಕುಕ್ – ೧ ಹೊಡೆ, ೨ ಒಗೆ

ಕುಕ್ಕರ್ಸ – ಜಜ್ಜು, ಅಪ್ಪಳಿಸು

(ಕುಟ್) ಹಿಡಿ- (ಹೊಟ್ಟೆ) ಕುಕ್ಕಿದಂತಾಗು

ಕುಡ್ಸ – ಮೊನಚುಮಾಡು

ಕುಪ್ಪಳ್ಸ – ಹಾರು, ಜಿಗಿ

ಕೂರ್ – ೧.ಒತ್ತು, ತುರುಕು ೨.ಪ್ರೀತಿಸು, ೩. ಹರಿತ ೪.ಕೂಡು

ಕೆರಳ್ – ಕೂಗು

ಕೇಂಡು – ಕೇಳು

ಕೇಲು – ಕೇಳು

ಕೊಡ್ – ಹೊಡೆ

ಕೊಣಿ – ಕುಣಿ

ಕೊಯ್ – ಮುಗಿಸು

ಕ್ಯೆರಿ – ಪರಚು

ಕ್ಷಣಿಸು – (ವಾದ) ಹೊರಡಿಸು

ಗದರ್ – ಕೂಗು

ಗಮನ – ಬರು

ಗಲ್ಸ – ಆಲುಗು, ದೂಡು

ಗುಂಗುರಿಸಿ – ಎಳೆದಾಡು

ಗುಗ್ಗರಿಸಿ – ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳು

ಗೂರು – ಅಗೆ, ತೋಡು

ಗೀರ್ – (ಗೆರೆ) ಎಳೆ, ಗೀಚು

ಗೆ(ಕೆ)ಯ್ – (ದುಡಿಮೆ) ಮಾಡು

ಗೊತ್ತಿಕುಟ್ – ೨. ಗುದ್ದಾಡು, (ಒತ್ತಿ) ಹೇಳು

ಗೊದರು – (ಶಬ್ದ) ಮಾಡು

ಗೋರಿಡು – ರಾಶಿ ಹಾಕು

ಚದುವು – ಓದು (ತೆಲುಗು ಸ್ವೀಕರಣ)

ಚಪ್ಪರಿ – (ಅಗಿದು) ತಿನ್ನು

ಚರಿ – ಸರಿ

ಚಲ್ – ನಡೆ (ಮರಾಠಿ ಸ್ವೀಕರಣ)

ಚಳಕ್ – (ನರ) ತೊಡಕು ಬೀಳುವುದು

ಚಳಿಯು – ಕದಡು

ಚಾಚು – ನೀಡು

ಚೂರ್ – ಪರಚು

ಚೆದರ್ – ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗು

ಚೆಲ್ – ಹುಡುಕು

ಜಗಾಸ್ – ಎಳೆ

ಜಗುಳ್ – (ಜರಿ) ಬೀಳು

ಜಟ್‌ಕಡಿ – ಪರಿಹಾರವಾಗು, ಮುಕ್ತಾಯವಾಗು

ಜಡಾಸ್ – (ಚುಚ್ಚು), ಮಾತಾಡು

ಜನಗು – ಕೂಗು

ಜಮಾ – ಕೂಡು (ಅರಬ್ಬೀ ಸ್ವೀಕರಣ)

ಜರಗು – ೧.ಸರಿ ೨.(ಕರಗಿ) ಹೋಗು

ಜಲ್ಸ – ಅಲುಗಾಡು

ಜಿಗಿ – ಚಿಗಿ

ಜೀಕ್ – ಗೋಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮುವದು

ಜೊಪ್ – ಮಲಗು

ಜೊಲ್ – ಬಾಗು

ಝಡಿ – ಹೊಡೆ (ಮರಾಠಿ ಸ್ವೀಕರಣ)

ಟಕ್ – (ಇನ್) ಮಾಡುವುದು

ಟೆಬ್ – ಕುಗ್ಗು

ಟೀ – (ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ) ಮಾತು ಬಿಡುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಟೌ – (ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ) ಮಾತು ಬಿಡುವ ಕ್ರಿಯೆ

ಡೀಕ್ – ತೇಗು

ಡೊಗ್ಗು – ಬಾಗು

ತಂಟ್ರಿ – (ತಲೆ) ಕೆದರು

ತಗಿ – (ಹೊರ) ಹಾಕು

ತಟ್ಟಾಗು – ೧.ಹೋಳಾಗು ೨.ಬಿಡು

ತಡ್ಸ – ಒರಸು

ತಡು – ಮುಟ್ಟು

ತಡೆ – ನಿಲ್ಲು

ತದೆ – ಹೊಡೆ

ತರಬ್ – ನಿಲ್ಲು

ತರಿ – ಹೊಡೆ, ಚಿವುಟು

ತಳ್ಸ – ೧.ಕುಟ್ಟು ೨.(ಕಾಳಿನ ಹೊಟ್ಟು) ತೆಗೆ

ತಳಿ – ಚಿಮ್ಮು

ತಾರ್ಸಿ – ಸಾರಿಸು

ತಾಳ್ಸ – ೧.(ಪಲ್ಯ), ೨ ಕಲಿಸು

ತಿಂಬು – ತಿನ್ನು

ತಿಟ್ಟು – ಬೈ (ತೆಲುಗು ಸ್ವೀಕರಣ)

ತಿರು – ಕಳಿಸು

ತೆಯ್ – ತೀಡು, ತಿಕ್ಕು, ಅರೆ

ತೆರೆ – ತಗಿ

ತುಂಬ್ಸ – ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸು

ತೊಡಸು – ಉಜ್ಜು, ಒರಸು

ತೊಡಳು – ಕುಡಿ

ಥಮಸ್ – (ಸಮತಟ್ಟು) ಮಾಡು

ದಬ್ – ದೂಡು

ದೂಡು – (ಒಳ) ನುಗ್ಗು

ದೇಹಿ – ಕೊಡು

ನತ್ – ಬಾಗು

ನದಿಸು – ಆರಿಸು

ನಮರು – ಮೆಲುಕುಹಾಕು

ನಮುಲು – ಅಗಿ (ತೆಲುಗು ಸ್ವೀಕರಣ)

ನರಕ್ – (ಪುಡಿ) ಮಾಡು, ಜಜ್ಜು

ನರಕು – ನರಳು, ಗೊಣಗು

ನರಟು – ನರಳು, ಗೊಣಗು

ನರುಕು – ಕತ್ತರಿಸು

ನಿಕಾಲ – ಮುಗಿಸು (ಮರಾಠಿ ಸ್ವೀಕರಣ)

ನಿರುಕಿಸು – ನೋಡು

ನಿಲುಕು – ಕಣ್ಣರಳಸಿ ಓಡು

ನೀಗು – ಬಿಡು

ನೀಡ್ – ಹಣಿಸು

ನುಮ್ಸ – (ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ) ಮಾಡು

ನೆಗಚು – ಎತ್ತು

ನೆಗ್ಗಿ – ನಗೆ

ನೆಟ್ಟ್‌ಕಟ್ಟು – ರಾಶಿ ಮಾಡು

ನೆಡು – ಚುಚ್ಚು