ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜಾನಪದ ಮೂಲ: ಪ್ರೊ.ಎಸ್‌.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್‌

ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯ; ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೊ.ಎಸ್‌.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್‌

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯ ದೈವೀಶಕ್ತಿ: ಅನುಃ ಎನ್‌.ಕೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ: ಡಾ. ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು: ಡಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯ

ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಸಂಗ: ಪ್ರೊ.ಎಚ್‌.ವಿ. ನಾಗೇಶ್‌

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು: ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ

ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ; ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರೊ.ಎಸ್‌.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್‌