ಗಣೇಶ ಕಾರಭಾರಿ
ಸಾಂಬ ಮಂತ್ರಿ
ಶಿವ ಪೋಲೀಸ್
ಗಜನಿಂಬೆ ಬಿಳೀ ಆನೆ
ಗೋದಾವರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ
ಸಾವ್ಕಾರ ಬೀರಯ್ಯ, ಧೋಬಿ, ಚಾರ, ಡಿಂಗ್‌ಡಾಂಗ್
ರಾಜ ಕತ್ತೆ, ಜನ