8.  ಹೆಂಗ ಮಾಡಲೆವ್ವ ತಂಗಿ

ಹೆಂಗ ಮಾಡಲೆವ್ವ ತಂಗಿ
ಗಂಡ ಗಂಟ ಬಿದ್ದ ಕೊಂಗಿ                                                                                          ॥

ಕೊಂಡ ತಂದಾ ಹೆಂಡಾ ಭಂಗಿ
ಪುಂಡ ಹೋಲಾ ಕಳದ ಝಂಗಿ
ಉಂಡಕೂತ ಹೊಗಿಯ ನುಂಗಿ
ತೊಡಲಾಕಿಲ್ಲ ಅಂವಗಂಗಿ                                                                                          ॥

ಬಂಗಾರಬಳಿ ಸಿಂಗಾರ ಸರಗಿ
ಮಾರಿದವ್ವ ಗಂಗಾಳ ಚರಗಿ
ಕೊಡ್ಲಿ ಕುರಪಿ ಕೊಮ್ಮಣಗಿ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಊದಗೊಳಗಿ                                                                                       ॥

ಮನಿಯಾಗ ಉಳದು ಒಡಕ ಗಡಗಿ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಡಗಿ
ತಿರಿಗಿ ಬಂದ ತಗೊಂಡ ಬಡಗಿ
ಕುತ್ತೀನವ್ವಾ ಗದ್ಗದ್ನಡಗಿ                                                                                              ॥

ಹೇಳಲಾರೆ ನಾ ಯಾರೀಗಿ
ಮನ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಕಸಬರಗಿ
ಬೀಳತೀನ ಭಾವಿ ಕೆರಿಗಿ
ಕೂತೀನವ್ವ ಮನದಾಗ ಮರಗಿ                                                                                 ॥

ಮನಸ್ಯಾನ ಮೃತ್ಯು ಭಂಗಿ
ಸಿದ್ಧನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತಾರ ತಂಗಿ
ಹಗ್ಗಾ ಹಚ್ಚಿ ಹರಕ ಚಪ್ಲಿಗಿ
ಜಗ್ಗಿ ಒಗಿರೆವ್ವಾ ಅವನ ಮಾರೀಗಿ                                                                              ॥

ಗುಣದಾಳ ಈಶಾ ಯೋಗಿ
ಗಂಡನ ಹಚ್ಚ ಹಾದೀಗಿ
ಬಾನಾ ಕೊಡತೀನ ಬಿಳಿಗೋದಿ ಹುಗ್ಗಿ
ಹೊಡಿಲಿ ರಾಮಾಪೂಜಾರಿ ಜಗ್ಗಿ                                                                                ॥

* * *

9. ಹಸಗೇಡಿ ಹೆಣ್ಣು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಣ್ತಿ ಗಂಟ ಬಿತ್ತೊ ಪಡಶೆಂಟಾ                                                                 ॥

ತಿರಗೂಳ ಪತ್ತಲ ಉಟ್ಟ
ತಿಳೂವಾದ ಜಂಪರ ತೊಟ್ಟ
ಬೈತಾಲಿ ಭಾಳ ನೇಟ
ಬಳಿ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟ                                                                                                ॥

ಬಡತನಾ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ
ದುಡಿಲಾರ್ದ ಕೈ ಕಟ್ಟ
ಮನಿಯಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಂಟಾ
ಹಿರ್ಯಾರದಿಲ್ಲೊ ಗಂಟಾ                                                                                            ॥

ಚಟಾಕೇಳ ಹದಿನೆಂಟಾ
ಚಹಾ ಬೇಕ ನೇಮಾ ನಿಟ್ಟಾ
ಹೇಸಿ ಎಲಿ ಅಡಕಿ ಚುಟ್ಟಾ
ನಾಸೀ ಸೇದೂಳ ನಾಚ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಾ                                                                                ॥

ಗಾಣದ ಎಣ್ಣಿ ತಂದಿಟ್ಟ
ತಾ ಮುಟಗಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡದಾಳ ಗೋಟಾ
ಹಾಕಿತಿರುವಿ ಇಟ್ಟಾಳ ಹಿಟ್ಟ
ತಿನವಲ್ಲಂದ ನನ್ನ ಹಾಟಾ                                                                                          ॥

ನಾರಿಕೈಮಾಗ ಇಲ್ಲ ಗಂಟ
ತೀರಬೇಕಲ್ಲಾ ಚ ಟಾ
ಮಾರಿದಾಳ ಮನ್ಯಾನ ಹಿಟ್ಟ
ತರಾಂವ ಬ್ಯಾರೆ ಅಕಿಗೇನ ಸೆಂಟಾ                                                                          ॥

ನಡತಿ ನೋಡಿ ಬತ್ತ ಸಿಟ್ಟಾ
ಬಡದ ಮುರಿಬೇಕಂದ್ರ ಸೊಂಟಾ
ಮನಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳೆಂಟ
ಮಾಡವರ್ಯಾರ ಸೋಸಕಟ್ಟಾ                                                                                 ॥

ಗುಣದಾಳ ಈಶಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಪೂಜಾರಿ ರಾಮನ ಕೆಟ್ಟಾ
ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡೋ ಮಾಟಾ
ನಡೀ ಬೇಕ ಚೈನಿ ಒಟ್ಟ                                                                                              ॥

* * *

10.  ಹೆಂಡಾ ಕುಡಿಯುವ ಗಂಡನ ಸಂಸಾರ

ಕುಡದ ಕೂಳಿಗಿ ಬಂದ  ಕುಗರಾಮ ನನ ಗಂಡಾ
ಕೋಳಿ ಕೋದಿಲ್ಲಂದಾ  ಕೊಡಲಿ ತಗೊಂಡಾ        ॥

ಭಾಗ್ಯ ಹೀನರವ್ವ ಬಡತನ ಭಂಡಾ
ಬಲುಗೋಳು ಮನಿಯಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂಡಾ
ಉದ್ಯೋಗಿಲ್ದ ಊರಾಗ ತಿರಗಾಂವ ಉಂಡಾ
ಗುದ್ಯಾಡಿ ಸಾವತೀನ ಇವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ                                                                    ॥

ಕಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಮಠದವರಪ್ಪಾ ಪುಂಡಾ
ಹಟಕೋರ ಹದಗೇಡಿ ಕೇಳವ್ವ ಗಂಡಾ
ಚಟಕಾಗಿ ಕುಡಿಯಾಂವ ಛೀಮಾರಿ ಹೆಂಡಾ
ಕಟಕರ ಮನಿಗ್ಹೋಗಿ ತಂದವ್ವ ಖಂಡಾ                                                                             ॥

ಬಡ್ಡ್ಯಾಗ ಹೊಲ ಹೋತ ಒಡ್ಡ ಮನಗಂಡ
ಗುಡ್ಡದಂಥಾ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತೆರಡು ಹಂಡ
ಕೊಡ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಕೂರಗಿದಿಂಡ
ಅಡ್ಡುಣಗಿ ಅಳೂ ಸೇರು ಕಲಬತ್ತ ಗುಂಡಾ                                                                       ॥

ಸೀರಿ ಹರಕ ಆರ ಹಾಕೀನ ದಿಂಡ
ಕೂರಿ ಮೈಯಾಗ ಕುಬಸೊಂದ ಕೊಂಡ
ಆರ ತಿಂಗಳಾತ ಎಣ್ಣಿಲ್ದ ಎರಕೊಂಡ
ಕರಿಮಣಿ ಹೊರತಿಲ್ಲ ಗುಳದಾಳಿಗುಂಡ                                                                             ॥

ಗುಣದಾಳ ಊರಾಗ ಗುಮ್ಮ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ
ಬಿದ್ದೀನ ಬಂದಾರು ಮಕ್ಕಳ ಕರಕೊಂಡ
ನೀರೀಗಿ ಬಂದ ರಾಮ ನೋಡಿ ಹೊಯ್ಕಂಡ
ಕುಡಿಯಬಾರದಂದ ಕುಲಗೇಡಿ ಹೆಂಡ                                                                              ॥

* * *

11.  ದೇವದಾಸಿ ಪದ

ಸತ್ ಎಂಬುವ ಪತ್ತಲುಟ್ಟು
ಚಿತ್ ಎಂಬುವ ಕುಬಸಾ ತೊಟ್ಟು
ಆನಂದ ಎಂಬುವ ನತ್ತನಿಟ್ಟು
ತಿರಗೀನವ್ವಾ ನಾ ಜಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು                                                                       ॥

ನಾಮವೆಂಬುವ ಬಳೆಯು ಎಂಟು
ನೇಮವೆಂಬುವ ಹಚ್ಚೀಬಟ್ಟು
ಕಾಮವೆಂಬುವ ಕುಳ್ಳ ಸುಟ್ಟು
ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದ ನೊಸಲಿಗಿಟ್ಟು                                                                     ॥

ಮೌನದಿಂದಲಿ ಕೂದಲುಚ್ಚಿ
ಜ್ಞಾನವೆಂಬುವ ಎಣ್ಣೀ ಹಚ್ಚಿ
ಹೀನಗುಣಗಳ ಹೊಲಸ ಹಿಕ್ಕಿ
ಪುಗ್ಗಾ ತಗದೀನ ಹೆಳಲ ಹಾಕಿ                                                                      ॥

ಕರ್ಮ ಚಂಚಿಯ ಖಾನೆ ಹುಡಕಿ
ಧರ್ಮವೆಂಬುದ ಇಟ್ಟೇನ ಅಡಕಿ
ಮರ್ಮವೆಂಬುವ ಎಲಿಯ ಪುಟಕಿ
ಕೊಂಡ ಕೊಟ್ಟವ್ವ ಗೆಣೆಯ ಬೆರಕಿ                                                                  ॥

ಕರ್ಮದ ಹುಡಗೊಬ್ಬಕರದ ನೆಚ್ಚಿ
ಹಿಡದ ಕೇಳವ್ವ ನನ್ನ ಗಚ್ಚಿ
ಕೆಡಸಲಾಕಂವ ಕಳದ ಕಚ್ಚಿ
ಹೊಡದನೆವ್ವಾ ಚಪ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿ                                                                            ॥

ಮುಕ್ತಿ ಹುಡುಗನ ರೂಪ ನೋಡಿ
ಕರದನೆವ್ವಾ ನಾ ಕೈ ಮಾಡಿ
ನೋಡ್ದ ಹೋದನವ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದೋಡಿ
ಆದನೆವ್ವಾ ಅತ್ತ ಮಾನಗೇಡಿ                                                                         ॥

ಎಂಟು ಮಂದೀನ ಇಟ್ಟೀನವ್ವ
ಆರಮಂದೀನ ಬಿಟ್ಟೀ ನವ್ವ
ಇಬ್ಬರಿಗಿನಾ ಕೆಟ್ಟೇನವ್ವಾ
ಎಲ್ಲಾರೊಳು ನಾ ನಟ್ಟೇನವ್ವಾ                                                                      ॥

ಖಾಸಗುಣದಾಳಧೀಶ ಗೆಣಿಯ
ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಅವನ ಮನಿಯ
ಮಾಡಲೆಳಸುವೆ ನಾನು ಸನಿಯ
ಒಳಗ ಬಿಡಲು ರಾಮ ಹೊಣಿಯ                                                                  ॥

* * *

12.  ಬೆಕ್ಕಿನ ಬೈಬ್ಯಾಡ

ಬೆಕ್ಕಿನ ಬೈಬ್ಯಾಡ
ಬಾಲಿ ನಿನಗದಲ್ಲ ಜೋಡ                   ॥

ಬ್ಯಾಳಿ ತಿಂದದ ಬೆಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಹರ್ಷ ನಿನಗನಸ
ಅದರ ಮ್ಯಾಲ ನೀ ಮಾಡೀದಿ ಮನಸ
ಬೆಕ್ಕ ಬರಲಿಕದರ ಬಿದ್ದೀತ ಕನಸ
ಬಿದ್ದೋಡಿ ತಗಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಮನಸ                                                                          ॥

ಉಂಡ ಹಾಸಿದಾಳವ್ವ ಹೊಸದೊಂದ ಕೌದಿ
ಬೆಕ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲಂತ ನೋಡತಾಳ ಹಾದಿ
ಬಾಲಿಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾನಾ ನಿದ್ದಿ
ಅಕ್ಕನ ಕೇಳತಾಳ ಬೆಕ್ಕಿನ ಸುದ್ದಿ                                                                               ॥

ಬೆಕ್ಕ ಬಾವುಗ ಬಂದಿತ್ತ ಭಾರಿ
ನೆಕ್ಕಲಾಕ ತೆಳತನಾ ಹಾಲಿನ ಸ್ಪಾರಿ
ಬಿದ್ದಲ್ಲೆ ಎತ್ತ್ಯಾಳ ಎದಿಮಟ ಸೀರಿ
ಗುದ್ದಿತ ಎರಡೂ ಮಣಕಾಲ ಊರಿ                                                                            ॥

ಬೆಕ್ಕ ಓಡಿತವ್ವ ಗ್ವಾಡೀಯಹಾರಿ
ಮುಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಯಿತ ಮಣ್ಣೀನ ಸ್ವಾರಿ
ಬಳಾಬಳಾ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಮನಿತುಂಬ ಸೋರಿ
ಊರೀಗ ಊರ ಹೊಲಸೆದ್ದು ನಾರಿ                                                                           ॥

ಬೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟ್ಯಾಳವ್ವ ನೆರಮನಿ ರಂಭಾ
ತೆಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಹಿಡದ ನಡಮನಿ ಕಂಬಾ
ಅಕ್ಕನ ಮುಂದನಿತ್ತ ಹೊಡದಾಳ ಬೊಂಬಾ
ಕಾಮದ ಹಾಲಿಳುದು ಕುಂಭದ ತುಂಬ                                                                             ॥

ಗುಣದಾಳ ಈಶನ ಗುಡಿ ಸೇರಿತ ಬೆಕ್ಕ
ಗುರುಬೋಧ ಕೊಟ್ಟಾನ ರಾಮಣ್ಣ ಅದಕ
ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಂಡದಾಗ ಮೂರ್ಹೊತ್ತ ಜಳಕ
ಬಿಟ್ಟಾನ ಬಾಲೀದು ಹರಸಿ ತಾ ತಳಕ                                                                              ॥

* * *