ಕೊರತಿ ಕೊರಮ ಇಬ್ಬರೂ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಬೀಳು ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊರಟೀರು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅರ್ಧದೂರ ಹೋಯೀರು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅವ್ಳ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವ್ ಅಂದೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೊಪ್ಪ ಕಾರೂ ಹೋಗೆಂದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ            
ಕೊಪ್ಪಕಾರೂ ಬಂದೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನೆರಿಮನಿ ಗೊಲ್ಲನ ಕರೆದೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅಕ್ಕಿ ಯಾರು ನೆನೆಸೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ    
ಕೋಳಿ ಗೂಡಿಗ್ ಕೈ ಹಾಕ್ಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೋಳಿ ಮ್ಯಾಳಿ ತಿಪ್ಪೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ    
ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡೀಳ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ರೊಟ್ಟಿಯಾರು ಮಾಡೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಬುತ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನೆರಿಮನಿ ಗೊಲ್ಲನ ಕರ‍್ಕಂಡ್ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ದಾರಿ ಹಿಡ್ದು ನಡೆದೀಳು ತಾನ್ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಗೀವು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡೀವು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ 
ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಬಾಚಿಟ್ಟು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನೆರ‍್ಮನಿ ಗೊಲ್ಲನ ಸಂಗಡ್ವೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಒಂದ್ ಗುಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಒಂದ್ ಗುಡ್ಡಿ ಇಳಿದೀರು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಾಗುಡ್ಡಿ ಮುರಕೀಲೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ಕೂತಿರ‍್ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಬೀಳೀಗ್ಹೋದ ಗಂಡ ಬಂದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದನು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಯಿಳ್ ಮಕ್ಳೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನೆರ‍್ಮನಿ ಗೊಲ್ಲನ ಕರೆದಿದ್ಲ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅಕ್ಕಿಯಾರು ನೆನೆಸೀಳ್ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೋಳೀಗುಡಿಗ್ ಕೈ ಹಾಕ್ಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೋಳಿ ಮ್ಯಾಲಿ ತಿಪ್ಪೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡೀಳ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ರೊಟ್ಟಿಯಾರು ಮಾಡೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಬುತ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನೆರಿಮನಿ ಗೊಲ್ಲನ ಕರ‍್ಕಂಡ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ದಾರಿ ಹಿಡ್ದು ನಡೆದೀಳು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಗೀವು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡಿವು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಬಾಚಿಟ್ಟು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನೆರ‍್ಮನಿ ಗೊಲ್ಲನ ಸಂಗಡ್ವೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಒಂದ್ ಗುಡ್ಡಿ ಹತ್ತೀರು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಒಂದ್ ಗುಡ್ಡಿ  ಇಳಿದೀರು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಾಗುಡ್ಡಿ ಮರಕೀಲೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ಕೂತಿರ‍್ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೊರಮ ಕತ್ತಿ ತೆಕ್ಕಂಡ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಒಂದ್ ಗುಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಒಂದ್ ಗುಡ್ಡಿ ಇಳಿದೀರು ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಾಗುಡ್ಡಿ ಮರಕೀಲೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೊರತಿ ಗೊಲ್ಲ ಇದ್ದೀರ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ಕೂತಿರ‍್ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೊರಮ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಕೊರತಿ ರುಂಡ ಹಾರ‍್ಸೀದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಾಂಸವನ್ನೆ ಬಿಡಿಸೀದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಮಾಂಸವನ್ನೆ ಕಟ್ಟೀದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಗನಿಗೆ ನಡೆದೀದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅವ್ನ ಅತ್ತಿ ಅಂಬುವಳ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಎಂದೂ ಬಾರದ ಅಳಿಯನೇ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಇಂದೇನು ಬಂದೀಯ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅಳೀಯ ಅಂಬವ ಹೇಳಿದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನಾ ಹಾದಿ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಮಾರ್ತಿದ್ದೋ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅದನ್‌ಆರು ತಕ ಬಂದೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅದ್ರ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡೆಂದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ಅದ್ರ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡೀಕೆ ತಾನ್ ಶಿವನೆ
ಊಟಕ್ಕಾರೂ ಎಳಂದ್ಲ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವೆಂದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನೀವಾರೂ  ಊಟ ಮಾಡೀನೀ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನಾ ಕಡಿಗ್ ಉಂತೆಂದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮಾಂಸವೇ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ
ನೀವಾರೂ ತಿಂದ್ರೆಂದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ       
ಮನೀಗ ಓಡಿ ಬಂದೀದ ತಾನ್ ಶಿವನೆ ತಂದಾನ