೧. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಎಂ.ವಿ., ಕೇಶವಭಟ್ಟ ಎಂ., 1970, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ, ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು

೨. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕ.ರಾ., 1965, ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಪದಗಳು, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮೈಸೂರು

೩. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕ.ರಾ., 1965, ಚಿತ್ರಕಲ್ಲು ಮದಕರಿ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮೈಸೂರು

೪. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ., 1966, ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು

೫. ಜೋಷಿ ಎಸ್.ಬಿ.,1971, ಋಗ್ವೇದ ಸಾರ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು

೬. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್., 1968, ಕನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು

೭. ನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ, 1974, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮೈಸೂರು

೮. ನಾಗೇಗೌಡ ಹೆಚ್.ಎಲ್., 1972, ಸೋಬಾನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪದಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು

೯. ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ತೀ.ನಂ., 1982, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು

೧೦. Rice, Lewis B., 1903, Epigraphia Carnatika, Vol -9, Govt. Press, Bangalore

೧೧. Thurston Edgar, 1906, Ethnographic Notes on Southern india, Govt. Press Madras

೧೨. Thurston Edgar 1909, (1975) Castes and Tribes of Southern india, Cosmo Publication, Delhi.

೧೩. Whitehead Henry, 1921 (1983), The Village Gods of South India, AES Publication, Delhi