* ೧೯ನೆಯ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಯದ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ (೩೦.೧೨.೩೩ರಲ್ಲಿ) ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ.