ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾ ತಂಡ

ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ
ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ.ಇ. ವಿಭಾಗ
ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ.ಇ. ವಿಭಾಗ
ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಹೆಚ್. ಹೂಗಾರ್
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸು. ಅಮೃತಾಪುರ
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ದಾಸ್ ಎಸ್,
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಶ್ರೀ ಇಸ್ಮಾಯಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲಿಗಾರ್
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು

ಶ್ರೀ ಹುಸೇನ್ ಶರೀಫ್
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್. ನೂಲಗೇರಿ
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಫೈಜುಲ್ಲಾ
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು