. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ .ಎಂ. ಅಕ್ಕಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಡಯಟ್, ಹಾವೇರಿ.

. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸುನೀತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಡಯಟ್, ಹಾವೇರಿ.

. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ
ಸದಸ್ಯರು
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಹಾವೇರಿ.

. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಮರಿಗೂಳಪ್ಪನವರ ಸದಸ್ಯರು
ಸ.ಶಿ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಲಗಚ್ಚ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು.

. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ದೊಡ್ಮನಿ. ಸದಸ್ಯರು
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು.

. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಬಮ್ಮನಾಳ ಸದಸ್ಯರು
ಐ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.
ಮಾಕನೂರ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು

. ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಕಮ್ಮಾರ ಸದಸ್ಯರು
ಸ.ಶಿ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.
ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು

. ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ. ಭೀಮಕ್ಕನವರ ಸದಸ್ಯರು
ಸ.ಶಿ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.
ಕಣವಿಸಿದ್ದಗೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು

. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಬಡಿಗೇರ ಸದಸ್ಯರು
ಸ.ಶಿ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್.
ಛತ್ರ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು

೧೦. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಸದಸ್ಯರು
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ.

೧೧. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಚಲವಾದಿ ಸದಸ್ಯರು
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಶಿಗ್ಗಾಂವ.

೧೨. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಜಾಗಟೆ ಸದಸ್ಯರು
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಸವಣೂರು.

೧೩. ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಜ್ಜನವರ ಸದಸ್ಯರು
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಹಾನಗಲ್